Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Letland

Laatste aanpassing: 19-11-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Letland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig mij tot een rechtbank te wenden? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot de rechtbank te wenden? 2.
3. Moet ik mij tot een rechtbank in Letland wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtscollege in Letland moet ik mij wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtscollege in Letland moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik zelf een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat? 6.
7. Tot wie moet ik mij wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van de rechtbank of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering instellen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingesteld? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij aanvang worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 11.
12. Vanaf wanneer wordt de vordering formeel als ingesteld beschouwd? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdsschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt)? 13.

 

1. Is het nodig mij tot een rechtbank te wenden?

Het is mogelijk dat het beter is gebruik te maken van alternatieve geschillenbeslechting (zie dit thema).

2. Is het nog niet te laat om mij tot de rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij een rechtbank aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een advocaat, een juridisch raadgever of een dienst voor rechtshulp.

3. Moet ik mij tot een rechtbank in Letland wenden?

Zie het thema Bevoegdheid van de rechtbanken.

4. Tot welke rechter of rechtscollege in Letland moet ik mij wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie het thema Bevoegdheid van de rechtbanken - Letland.

5. Tot welke rechter of rechtscollege in Letland moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie het thema Bevoegdheid van de rechtbanken - Letland.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

PROCEDURE VOOR AANHANGIGMAKING VAN ZAKEN BIJ DE RECHTER

6. Kan ik zelf een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat?

Een zaak kan aanhangig worden gemaakt door de eiser zelf of via een gemachtigde tussenpersoon. Een verzoek tot toelating van een tussenpersoon kan bij de vordering zelf worden gevoegd.

7. Tot wie moet ik mij wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van de rechtbank of tot enige andere dienst?

U moet uw vordering zelf of via een gemachtigde tussenpersoon instellen bij de griffie van de rechtbank. Vorderingen worden tijdens de kantooruren in ontvangst genomen door medewerkers van de eerste president van de rechtbank; dit zijn meestal assistenten van de eerste president of griffiers. Vorderingen kunnen ook per post aan de griffie worden toegezonden.

8. In welke taal kan ik mijn vordering instellen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

Overeenkomstig de wet betreffende de burgerlijke rechtsvordering moeten stukken in vreemde talen vergezeld gaan van een gewaarmerkte vertaling in het Lets (de nationale taal). Een vordering kan dus in een vreemde taal worden gesteld, maar moet vergezeld gaan van een gewaarmerkte Letse vertaling. Vorderingen moeten schriftelijk worden ingediend. Vorderingen kunnen worden toegezonden per post, doch niet per fax of e-mail.

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingesteld? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

Er bestaan geen standaardformulieren om vorderingen in te stellen. Vorderingen moeten wel schriftelijk worden ingediend. Krachtens de wet betreffende de burgerlijke rechtsvordering moeten vorderingen een minimaal aantal gegevens bevatten, zonder dat ter zake vormvereisten zijn voorgeschreven. Overeenkomstig de wet betreffende de burgerlijke rechtsvordering dient een vordering de volgende gegevens te bevatten:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. de naam van de rechtbank waarbij de vordering wordt ingesteld;
 2. de volledige naam, het persoonlijk identificatienummer en de verblijfplaats van de eiser, de vertegenwoordiger van de eiser wanneer de vordering door een vertegenwoordiger wordt ingesteld, de verweerder en eventuele derde partijen, dan wel, in het geval van een rechtspersoon, de naam, het registratienummer en het adres (wettelijk adres) van die rechtspersoon. Voor zover mogelijk moet ook het persoonlijk identificatienummer of registratienummer van de verweerder worden verstrekt;
 3. het voorwerp van de vordering;
 4. het gevorderde bedrag wanneer het gaat om een geldvordering alsook een berekening van het te innen bedrag of van het betwiste bedrag;
 5. de aan de vordering ten grondslag liggende feiten en het bewijsmateriaal tot staving van die feiten;
 6. de rechtsgrond van de vordering;
 7. de middelen van de eiser;
 8. een lijst van de bij de vordering gevoegde stukken;
 9. de datum van instelling van de vordering en andere gegevens die nodig zijn voor het onderzoek van de zaak.

De wet betreffende de burgerlijke rechtsvordering bevat naast afzonderlijke voorschriften met betrekking tot specifieke soorten zaken (bijvoorbeeld echtscheidingszaken) ook speciale procedures (bijvoorbeeld goedkeuring of nietigverklaring van een adoptie, vrijwaring van een onroerend goed, voogdij).

Een vordering moet door de eiser of diens vertegenwoordiger worden ondertekend. Indien een vordering wordt ingesteld door een namens de eiser optredende vertegenwoordiger moet ze vergezeld gaan van een schriftelijke volmacht of van een ander document waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger gemachtigd is om de vordering in te stellen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Van de vordering moeten er bij de rechtbank evenveel kopieën worden ingediend als er verweerders en derde partijen zijn.

De vordering moet ook vergezeld gaan van stukken tot staving van:

 1. de betaling van griffierechten en andere gerechtskosten (bedragen en procedures: zie de wet);
 2. het doorlopen van de vóór het proces te volgen buitengerechtelijke procedures, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven;
 3. de aan de zaak ten grondslag liggende feiten.

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij aanvang worden betaald?

Gerechtskosten (griffierechten, behandelingskosten, kosten voor onderzoek) moeten worden betaald vóór het instellen van een vordering. Dit kan worden gedaan bij een bank. Wanneer een vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen of wanneer de eiser de vordering intrekt omdat de verweerder na het instellen van de vordering de schuld heeft betaald, wordt de verweerder door de rechter in de gedingkosten verwezen (de kosten voor rechtsbijstand, de kosten in verband met de verschijning ter terechtzitting en in verband met de bewijsgaring). Wanneer een vordering wordt afgewezen moet de eiser de gedingkosten dragen.

Hoe de honoraria en kosten van de advocaat worden betaald, wordt geregeld in onderlinge overeenstemming tussen de cliënt en diens advocaat.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Zie het thema Rechtsbijstand.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Vanaf wanneer wordt de vordering formeel als ingesteld beschouwd? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

Per post toegezonden vorderingen en andere correspondentie alsook de tijdens de kantooruren persoonlijk afgegeven documenten, worden door de rechtbank op de dag van ontvangst geregistreerd in het ontvangstregister. Een vordering wordt dus geacht formeel te zijn ingesteld op de dag waarop ze door de rechtbank is ontvangen. Wanneer een vordering niet correct is ingesteld of wanneer niet alle vereiste documenten zijn bijgevoegd, geeft de rechter een met redenen omklede beslissing houdende niet-behandeling van de vordering. Een kopie van deze beslissing wordt betekend aan de eiser en er wordt een termijn vastgesteld waarbinnen de gebreken moeten worden hersteld. Deze termijn bedraagt ten minste twintig dagen vanaf de toezending van de beslissing. Indien de eiser de gebreken herstelt binnen de vastgestelde termijn, wordt de vordering geacht te zijn ingesteld op de datum waarop de rechtbank ze oorspronkelijk heeft ontvangen. Indien de eiser de gebreken niet binnen de vastgestelde termijn herstelt, wordt de vordering geacht niet te zijn ingesteld en wordt ze teruggezonden naar de eiser. Ingeval een vordering naar de eiser is teruggezonden, belet dit niet dat ze opnieuw wordt ingesteld bij de rechtbank; in dat geval geldt er echter een andere datum van instelling.

De autoriteiten zenden geen speciale bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt, maar er worden bepaalde procedures toegepast waaruit blijkt dat de vordering correct is ingesteld. Wanneer een vordering correct is ingesteld en wanneer alle vereiste documenten zijn bijgevoegd, geeft de rechter binnen drie dagen na de ontvangst van de vordering een beslissing houdende aanvaarding van de vordering. Na aanhangigmaking van de zaak worden de vordering en kopieën van de bijgevoegde documenten aan de verweerder toegezonden en wordt een termijn vastgesteld waarbinnen diens verweerschrift moet worden ingediend. Na ontvangst van dit verweerschrift betekent de rechter dit aan de eiser en derde partijen. De rechter kan de eiser ook verzoeken een repliek in te dienen. Na de ontvangst van het verweerschrift of wanneer de termijn voor de indiening van het verweerschrift is verstreken, geeft de rechter een beslissing omtrent de aan de terechtzitting voorafgaande voorbereidende werkzaamheden en omtrent de datum van de terechtzitting. De griffier zendt de betrokken partijen een dagvaarding.

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdsschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt)?

De partijen worden gedagvaard en worden op het in de vordering vermelde adres vooraf in kennis gesteld van de datum en plaats van de terechtzitting alsook van de verdere procedurele stappen. Indien het adres van de verweerder onbekend is, wordt de dagvaarding van de rechtbank gepubliceerd in de Staatscourant van Letland (Latvijas Vēstnesis).

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Letland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-11-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk