Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Latvija

Naujausia redakcija: 27-02-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Latvija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą? 1.
2. Ar dar turiu laiko pareikšti ieškinį? 2.
3. Ar tikrai man reikėtų kreiptis į Latvijos teismą? 3.
4. Jeigu taip, į kokį Latvijos teismą turėčiau kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus? 4.
5. Į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį? 5.
6. Ar galiu pareikšti ieškinį teisme pats, ar turiu prašyti tai padaryti tarpininko, pavyzdžiui, advokato? 6.
7. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į teismo priimamąjį, teismo raštinę ar kokią kitą įstaigą? 7.
8. Kokia kalba galiu parengti savo prašymą? Ar galiu pareikšti jį žodžiu, ar jis turi būti parengtas raštu? Ar galiu siųsti jį faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar yra specialios formos ieškiniui pareikšti, o jeigu jų nėra, kaip privalau išdėstyti savo ieškinį? Ar yra konkrečių dokumentų, kurie turi būti pridedami prie ieškinio? 9.
10. Ar man reikės mokėti teismo mokesčius? Jeigu taip, kada? Ar advokatui reikės mokėti iš karto po prašymo pateikimo? 10.
11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą? 11.
12. Kada mano ieškinys oficialiai laikomas pareikštu? Ar man bus pateiktas koks nors patvirtinimas, kad mano ieškinys buvo tinkamai pareikštas? 12.
13. Ar galėsiu gauti išsamią informaciją apie paskesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kada turėsiu atvykti į teismą)? 13.

 

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą?

Iš tiesų gali būti geriau pasinaudoti alternatyviais ginčų sprendimo būdais. Žr. atitinkamą skyrių.

2. Ar dar turiu laiko pareikšti ieškinį?

Senaties terminai ieškiniui pareikšti kiekvienu konkrečiu atveju yra skirtingi. Norėdami išsiaiškinti ieškinio senaties terminus, galite kreiptis į teisininką, advokatą arba viešąją informacijos įstaigą.

3. Ar tikrai man reikėtų kreiptis į Latvijos teismą?

Žr. skyrių „Teismų jurisdikcija“.

4. Jeigu taip, į kokį Latvijos teismą turėčiau kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus?

Žr. skyrių „Teismų jurisdikcija - Latvija“.

5. Į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį?

Žr. skyrių „Teismų jurisdikcija - Latvija“.

IEŠKINIO PAREIŠKIMO TEISME PROCEDŪRA

6. Ar galiu pareikšti ieškinį teisme pats, ar turiu prašyti tai padaryti tarpininko, pavyzdžiui, advokato?

Ieškovas arba pareiškėjas gali pareikšti ieškinį asmeniškai arba per įgaliotą tarpininką. Prašymas įgalioti tarpininką gali būti pridėtas prie ieškinio.

viršųviršų

7. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į teismo priimamąjį, teismo raštinę ar kokią kitą įstaigą?

Ieškiniai turėtų būti pateikiami teismo raštinei asmeniškai arba per įgaliotą tarpininką. Ieškinius teismo darbo valandomis priima vyriausiajam teisėjui pavaldūs teismo personalo darbuotojai. Paprastai tai yra vyriausiojo teisėjo padėjėjai arba teismo sekretoriai. Ieškinius teismo raštinei taip pat galima siųsti paštu.

8. Kokia kalba galiu parengti savo prašymą? Ar galiu pareikšti jį žodžiu, ar jis turi būti parengtas raštu? Ar galiu siųsti jį faksu arba elektroniniu paštu?

Civilinio proceso kodekse nustatyta, kad turi būti pridedami visų užsienio kalba surašytų dokumentų, kuriuos šalys pateikia byloje, oficialiai patvirtinti vertimai į nacionalinę latvių kalbą. Dėl to užsienio kalba surašytas ieškinys gali būti pateiktas prie jo pridėjus oficialiai patvirtintą vertimą į latvių kalbą. Prašymai teismui pateikiami raštu. Prašymų negalima siųsti faksu arba elektroniniu paštu, tačiau juos galima siųsti paprastu paštu.

9. Ar yra specialios formos ieškiniui pareikšti, o jeigu jų nėra, kaip privalau išdėstyti savo ieškinį? Ar yra konkrečių dokumentų, kurie turi būti pridedami prie ieškinio?

Specialių formų, naudojamų pateikiant prašymą, nėra, tačiau jie turi būti pateikiami raštu. Civilinio proceso kodekse yra nustatyta keletas minimalių reikalavimų prašymams, tačiau informacijos pateikimo forma nėra nustatyta. Atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso reikalavimus prašyme turi būti nurodoma:

viršųviršų

 1. teismo, kuriam pateikiamas prašymas, pavadinimas;
 2. ieškovo ir jo atstovo, jeigu ieškinį pareiškia atstovas, atsakovo ir visų trečiųjų šalių vardai ir pavardės, asmens kodai ir gyvenamosios vietos adresai, arba, jeigu ieškinį pareiškia juridinis asmuo, - juridinio asmens pavadinimas, registracijos numeris ir adresas (teisinis adresas). Atsakovo asmens kodas arba registracijos numeris nurodomas, jeigu jis žinomas;
 3. prašymo dalykas;
 4. ieškinio suma, jeigu byla yra susijusi su piniginiu reikalavimu, ir sumos, kurią siekiama išieškoti arba kuri yra ginčijama, apskaičiavimas;
 5. aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia ieškinį, ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai;
 6. teisės aktas, kuriuo pagrįstas ieškinys;
 7. ieškovo reikalavimai;
 8. prie ieškinio pridedamų dokumentų sąrašas;
 9. ieškinio pareiškimo data ir kita bylos nagrinėjimui reikalinga informacija.

Civilinio proceso kodekse, atsižvelgiant į prašymus, susijusius su konkrečių rūšių bylomis (pvz., santuokos nutraukimo bylos), arba kuriems taikomos specialios procedūros (pvz., įvaikinimo patvirtinimas arba panaikinimas, turto apsauga arba globa), nustatyti skirtingi reikalavimai.

Prašymą turi pasirašyti ieškovas arba jo atstovas. Jeigu ieškinį pareiškia atstovas, veikdamas ieškovo vardu, prie prašymo turi būti pridėtas įgaliojimas arba kitas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus pareikšti ieškinį.

Teismui pateikiama tiek prašymo kopijų, kiek yra atsakovų ir trečiųjų šalių.

Prie prašymo taip pat pridedami dokumentai, kuriais patvirtinama:

 1. sumokėta valstybės rinkliava ir kiti teismo mokesčiai pagal teisės aktuose nustatytas sumas ir mokėjimo tvarką;
 2. ikiteisminių tyrimo procedūrų, vykdomų ne teisme, laikymasis, kai to reikalaujama pagal teisės aktus;
 3. aplinkybės, kuriomis pagrįsta byla.

10. Ar man reikės mokėti teismo mokesčius? Jeigu taip, kada? Ar advokatui reikės mokėti iš karto po prašymo pateikimo?

Teismo mokesčiai (valstybės rinkliava, teismo proceso mokesčiai, išlaidos, susijusios su tyrimu) turi būti sumokami prieš pateikiant prašymą. Mokesčius galima sumokėti banke. Kai ieškinys visiškai ar iš dalies patenkinamas arba jeigu ieškovas atsisako ieškinio dėl to, kad atsakovas savanoriškai apmokėjo ieškinį po jo pareiškimo, teismas liepia atsakovui sumokėti esamas bylos nagrinėjimo išlaidas (teisinės pagalbos išlaidas, su teismo posėdžiais ir įrodymų rinkimu susijusias išlaidas) ieškovo naudai. Kai ieškinys nėra patenkinamas, ieškovas turi atlyginti esamas bylos nagrinėjimo išlaidas atsakovo naudai.

viršųviršų

Teisininko arba advokato mokesčių mokėjimo tvarką nustato klientas ir teisininkas arba advokatas bendru sutarimu.

11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Žr. skyrių „Teisinė pagalba“.

12. Kada mano ieškinys oficialiai laikomas pareikštu? Ar man bus pateiktas koks nors patvirtinimas, kad mano ieškinys buvo tinkamai pareikštas?

Paštu gautus prašymus ir kitą korespondenciją bei asmeniškai teismo darbo valandomis pristatytus dokumentus teismas jų gavimo dieną įregistruoja gaunamos korespondencijos žurnaluose. Dėl to ieškinys yra laikomas oficialiai pareikštu prašymo gavimo teisme dieną. Kai ieškinys pareiškiamas neteisingai arba jeigu prie jo nepridėti visi reikalingi dokumentai, teisėjas priima pagrįstą sprendimą neatlikti jokių su ieškiniu susijusių veiksmų. Ieškovui išsiunčiama šio sprendimo kopija, kurioje nustatomas laikotarpis ieškinio trūkumams ištaisyti. Laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 20 dienų nuo sprendimo išsiuntimo datos. Jeigu ieškovas per nustatytą terminą ištaiso ieškinio trūkumus, prašymo pateikimo data laikoma pirmoji jo įteikimo teismui data. Jeigu ieškovas per nustatytą terminą neištaiso ieškinio trūkumų, prašymas laikomas neįteiktu ir yra grąžinamas ieškovui. Grąžinus prašymą ieškovui, dėl to jam nėra užkertamas kelias pakartotinai kreiptis į teismą, tačiau šiuo atveju prašymo pateikimo data yra skirtinga.

Teismai nesiunčia specialaus pranešimo, kuriuo patvirtinama, kad prašymas buvo tinkamai pateiktas, tačiau laikomasi tam tikrų procedūrų, kuriomis patvirtinama, kad prašymas pateiktas tinkamai. Tinkamai pateikus prašymą, prie kurio pridėti visi reikalingi dokumentai, teisėjas per tris dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą patvirtinti ieškinį ir iškelti bylą. Pareiškus ieškinį, prašymas ir pridedamų dokumentų kopijos išsiunčiami atsakovui, nurodžius datą, iki kurios jis turi pateikti rašytinį pareiškimą. Gavęs šį pareiškimą, teisėjas persiunčia jo kopiją ieškovui ir trečiosioms šalims. Teisėjas taip pat gali prašyti ieškovo pateikti pastabas dėl pareiškimo. Gavus pareiškimą arba pasibaigus laikotarpiui pateikti pareiškimą, teisėjas priima sprendimą dėl pasirengimo bylai, po kurio vyksta teisminis nagrinėjimas. Teisminio nagrinėjimo datą teisėjas nustato pasirengimo nagrinėti bylą metu. Sekretorius išsiunčia byloje dalyvaujančioms šalims šaukimus į teismą.

13. Ar galėsiu gauti išsamią informaciją apie paskesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kada turėsiu atvykti į teismą)?

Į teismą iškviestoms šalims įteikiant šaukimą į teismą, kuris išsiunčiamas prašyme nurodytu adresu, iš anksto pranešama apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą arba konkrečius procesinius įvykius. Jeigu atsakovo adresas nežinomas, teismo šaukimas skelbiamas Oficialiajame leidinyje (Latvijas Vēstnesis).

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Latvija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 27-02-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė