Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Lotyšsko

Poslední aktualizace: 14-02-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Lotyšsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Musím se obrátit na soud? 1.
2. Mám ještě čas obrátit se na soud? 2.
3. Je jisté, že se musím obrátit na soud v Lotyšsku? 3.
4. Pokud ano, na který konkrétní soud v Lotyšsku bych se měl obrátit podle svého místa bydliště nebo podle místa bydliště druhé strany nebo podle jiných okolností mého případu? 4.
5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu? 5.
6. Mohu podat soudní žalobu sám nebo bych měl požádat o pomoc nějakého prostředníka, jako například advokáta? 6.
7. Kam se mám konkrétně obrátit: na podatelnu nebo na kancelář soudního úředníka? 7.
8. V jakém jazyce mohu podat svou žalobu? Mohu ji podat ústně nebo musí být podána písemně? Mohu zaslat svou žalobu faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují zvláštní tiskopisy pro podání žaloby nebo pokud ne, jak musím svoji věc předložit? Existují nějaké podstatné náležitosti, které musejí být zahrnuty do spisu? 9.
10. Budu muset platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Budu muset platit služby advokáta hned po podání žaloby? 10.
11. Mohu požadovat právní pomoc? 11.
12. Od kterého okamžiku je moje žaloba úředně považována za podanou? Obdržím od úřadů nějaké potvrzení o tom, že byl můj případ řádně podán? 12.
13. Dostanu podrobné informace o časovém sledu následných událostí (například o lhůtě, kterou mám na dostavení se k soudu)? 13.

 

1. Musím se obrátit na soud?

Možná bude lepší použít postupů alternativního řešení sporu. Viz toto téma.

2. Mám ještě čas obrátit se na soud?

Lhůty pro zahájení soudního jednání se liší v závislosti na daném případu. Kontaktujte právníka, advokáta nebo veřejnou informační kancelář, která vám pomůže objasnit otázku lhůt.

3. Je jisté, že se musím obrátit na soud v Lotyšsku?

Viz téma Pravomoc soudu.

4. Pokud ano, na který konkrétní soud v Lotyšsku bych se měl obrátit podle svého místa bydliště nebo podle místa bydliště druhé strany nebo podle jiných okolností mého případu?

Viz téma Pravomoc soudu - Lotyšsko.

5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Viz téma Pravomoc soudu - Lotyšsko.

POSTUP PŘI ZAHÁJENÍ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

6. Mohu podat soudní žalobu sám nebo bych měl požádat o pomoc nějakého prostředníka, jako například advokáta?

Soudní žalobu může podat žalobce/navrhovatel osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného prostředníka. Žádost o zplnomocnění prostředníka může být obsažena přímo v žalobě.

NahoruNahoru

7. Kam se mám konkrétně obrátit: na podatelnu nebo na kancelář soudního úředníka?

Žaloby by se měly podávat kanceláři soudního úředníka soudu osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného prostředníka. Žaloby mohou během úředních hodin soudu přijímat zaměstnanci soudu pracující pro předsedu soudu. Jsou to obvykle asistenti předsedy soudu nebo soudní úředníci. Žaloby lze zaslat kanceláři soudního úředníka také poštou.

8. V jakém jazyce mohu podat svou žalobu? Mohu ji podat ústně nebo musí být podána písemně? Mohu zaslat svou žalobu faxem nebo elektronickou poštou?

Občanský soudní řád stanovuje, že jakékoli cizojazyčné listiny předložené účastníky řízení musí být doprovázeny soudně ověřenými překlady v národním jazyce – lotyštině. Proto lze žalobu podat v cizím jazyce s přiloženým soudně ověřeným překladem do lotyštiny. Žaloby musí být soudu podány písemně. Je možné je zaslat poštou, avšak ne faxem nebo elektronickou poštou.

9. Existují zvláštní tiskopisy pro podání žaloby nebo pokud ne, jak musím svoji věc předložit? Existují nějaké podstatné náležitosti, které musejí být zahrnuty do spisu?

Pro podání žaloby neexistují žádné zvláštní tiskopisy, žaloby však musí být podány písemně. Občanský soudní řád stanovuje pro podání žaloby několik minimálních požadavků, nestanovuje však formu, jakou by tyto informace měly být uvedeny. Podle občanského soudního řádu musí žaloba zahrnovat:

NahoruNahoru

 1. název soudu, kterému se žaloba podává,
 2. celé jméno, osobní identifikační číslo a adresu bydliště žalobce, jméno zástupce žalobce, podává-li žalobu zástupce, jména žalovaného a všech třetích stran, nebo, v případě právnické osoby, její název, identifikační číslo a adresu (adresu sídla). Je-li to možné, je třeba uvést osobní identifikační číslo nebo identifikační číslo žalovaného,
 3. předmět žaloby,
 4. hodnotu předmětu sporu, pokud se případ týká peněžního nároku, a výpočet částky, která má být nahrazena nebo jíž se spor týká,
 5. skutečnosti, na kterých žalobce zakládá svou žalobu a důkazy prokazující tyto skutečnosti,
 6. právní předpis, na němž je žaloba založena,
 7. nároky žalobce,
 8. seznam písemností přiložených k žalobě,
 9. datum podání žaloby a další informace vyžadované pro prošetření případu.

Občanský soudní řád stanovuje zvláštní požadavky pro žaloby týkající se určitých druhů případů (např. rozvodová řízení) nebo případů podléhajících zvláštním postupům (např. schválení nebo zrušení adopce, ochrana majetku, nebo poručnictví).

Žaloba musí být podepsána žalobcem nebo jeho zástupcem. Pokud žalobu podává zástupce jednající jménem žalobce, musí ji doprovázet plná moc nebo jiná listina potvrzující, že zástupce je oprávněn žalobu podat.

Žaloba se podává soudu v počtu kopií odpovídajícímu počtu žalovaných nebo třetích stran.

Žalobu musí doprovázet také listiny potvrzující:

 1. zaplacení státních poplatků a jiných soudních poplatků podle částek a postupů stanovených v právních předpisech,
 2. splnění předběžných postupů mimosoudního šetření, pokud to vyžadují právní předpisy,
 3. okolnosti, na kterých se žaloba zakládá.

10. Budu muset platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Budu muset platit služby advokáta hned po podání žaloby?

Soudní poplatky (státní poplatky, poplatky za zpracování, náklady na šetření) musí být zaplaceny před podáním žaloby. Lze je zaplatit v bance. Je-li žaloba zcela nebo částečně úspěšná, nebo pokud žalobce stáhne žalobu, protože žalovaný nárok dobrovolně vyrovnal po podání žaloby, nařídí soud žalovanému zaplatit náklady řízení ve věci (náklady na právní pomoc, výlohy související s předvoláním před soud a zajišťováním důkazů) ve prospěch žalobce. Je-li žaloba neúspěšná, nese náklady řízení žalobce.

NahoruNahoru

Postupy pro placení poplatků na právníka nebo advokáta jsou vyjednány mezi klientem a dotčeným právníkem nebo advokátem.

11. Mohu požadovat právní pomoc?

Viz téma Právní pomoc.

12. Od kterého okamžiku je moje žaloba úředně považována za podanou? Obdržím od úřadů nějaké potvrzení o tom, že byl můj případ řádně podán?

Žaloby a další korespondence zaslaná poštou nebo předaná osobně zaměstnancům soudu během úředních hodin je soudem zapsána do knihy příchozí pošty v den příjmu. Žaloba se tedy považuje za úředně podanou v den, kdy soud obdrží příslušnou žalobu. V případech, kdy žaloba není předložena správně nebo kdy k ní nejsou připojeny všechny požadované listiny, vynese soudce odůvodněné rozhodnutí o tom, že ve věci žaloby neučiní žádná opatření. Kopie tohoto rozhodnutí je zaslána žalobci. Rozhodnutí stanoví lhůtu, ve které je nutno vyřešit nesrovnalosti. Tato povolená lhůta nesmí být kratší než 20 dní ode dne zaslání rozhodnutí. Jestliže žalobce vyřeší nesrovnalosti v povolené lhůtě, považuje se žaloba za podanou ke dni, kdy byla soudu podána poprvé. Jestliže žalobce nesrovnalosti v povolené lhůtě nevyřeší, nepovažuje se žaloba za podanou a je vrácena žalobci. Vrácení žaloby žalobci nebrání jejímu opakovanému podání soudu, avšak v tomto případě je datum podání jiný.

Úřady neposílají žádné zvláštní potvrzení o tom, že žaloba byla podána řádně. Postupuje se však podle určitého postupu, který naznačuje, že podání bylo řádné. V případě řádného podání žaloby a předložení všech požadovaných listin společně se žalobou, přijme soudce tři dny od obdržení žaloby rozhodnutí o přijetí žaloby a zahájení soudního řízení. Po podání žaloby je žaloba a kopie přiložených listin zaslána žalovanému s uvedením data, do kterého je třeba předložit písemné vyjádření. Po přijetí tohoto vyjádření soudce odešle jeho kopii žalobci a třetím stranám. Soudce smí také požádat žalobce o podání stanoviska k vyjádření žalovaného. Po přijetí vyjádření nebo po uplynutí lhůty pro předložení vyjádření soudce přijme rozhodnutí o přípravných krocích vedoucích k jednání před soudem. Datum jednání stanoví soudce. Pracovník soudu pošle účastníkům řízení předvolání.

13. Dostanu podrobné informace o časovém sledu následných událostí (například o lhůtě, kterou mám na dostavení se k soudu)?

Účastníci jsou předvoláni k soudu a je jim předem oznámeno datum a místo jednání nebo zvláštních řízení prostřednictvím předvolání zaslaného na adresu poskytnutou v žalobě. Není-li známa adresa žalovaného, je předvolání k soudu zveřejněno v úředním věstníku Latvijas Vēstnesis.

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Lotyšsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 14-02-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království