Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Italien

Senaste uppdatering: 12-01-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Italien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Italien? 3.
4. Vilken domstol i Italien ska jag i så fall vända mig till? 4.
5. Vilken typ av domstol i Italien ska jag vända mig till? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan? PDF File (PDF File 31 KB) 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag göra det muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

Frågor som bör besvaras innan du vänder dig till domstol

1. Måste jag vända mig till domstol?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning. Se faktabladet om ämnet.

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar mycket beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Italien?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Italien ska jag i så fall vända mig till?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

5. Vilken typ av domstol i Italien ska jag vända mig till?

Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

Hur du väcker talan

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan? PDF File (PDF File 31 KB)

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

En part som avser att väcka talan och själv kan föra sin talan vid domstol, kan vända sig till fredsdomaren direkt vid en förhandling och begära att få redogöra för sin sak. Redogörelsen tas till protokollet som förs av kansliet. Parten ska själv se till att protokollet delges motparten.

Till börjanTill början

Kansliet lägger upp en akt.

Det är vanligt att käranden tar kontakt med domaren och kommer överens med denne om dag och tid för förhandlingen. Om käranden företräds av ett ombud som försetts med fullmakt genom en särskild handling eller genom en anteckning som har bestyrkts av ombudet är det ombudet som ska lämna in de handlingar som krävs till domstolens kansli, först och främst en ansökan om inskrivning i målförteckningen.

Talan väcks genom att ansökan om inskrivning i målförteckning lämnas in till domstolens kansli tillsammans originalet av stämningsansökan, fullmakten och andra handlingar som åberopas.

Om en part inställer sig personligen ska han eller hon uppge sin folkbokföringsadress eller ange en delgivningsadress i den kommun där domstolen är belägen.

Ansökan om inskrivning i målförteckningen ska innehålla uppgifter om parterna, rättegångsombud, vad saken gäller samt datum för delgivning och första domstolsförhandling.

Denna handling är nödvändig för handläggningen av målet.

Kansliet ska kontrollera innehållet och under handläggningens gång komplettera akten med de handlingar som parterna lämnar in under rättegången, protokoll från förhandlingarna, domstolens åtgärder, utredningsåtgärder och domslutet.

Akten överlämnas till domstolens ordförande, som utser den domare som ska handlägga målet eller själv handlägger målet.

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag göra det muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Domstolsspråket i Italien är italienska.

Till börjanTill början

Om en part inte kan italienska, ska domstolen utse en tolk, som ska avlägga ed.

I områden med erkända minoritetsspråk har en person som inte behärskar italienska rätt att använda sitt eget språk och att få samtliga handlingar från förhandlingarna översatta, däribland avgörandena som skrivs på italienska.

Även vittnen och sakkunniga har rätt till tolk eller översättning.

Parterna kan inställa sig personligen inför fredsdomaren för att muntligt redogöra för saken, om målet gäller högst 516,46 euro (se svaret på fråga 1).

Fredsdomaren kan också tillåta en part att själv föra talan inför domstol även i tvister om större värden, om det är möjligt med hänsyn till målets karaktär och tvistebeloppet.

I individuella arbetstvister vid underrätt (tribunale) kan en person själv göra en stämningsansökan. Den ska vara skriftlig och uppfylla de formkrav som gäller för sådana mål. Därefter väcks talan på vanligt sätt.

Det går även att väcka talan muntligt inför domare. Domaren upprättar ett protokoll, som parten delger motparten.

I vissa fall kan en enskild person infinna sig inför domaren för att lägga fram sin sak även medan målet pågår.

Fredsdomaren ska nämligen kalla parterna och försöka åstadkomma förlikning under handläggningen.

Det är en allmän processrättslig princip att domaren i varje skede av rättegången kan förelägga parterna att inställa sig och låta sig förhöras.

I första instans ska domaren vid den första förhandlingen fråga ut de närvarande parterna och söka åstadkomma förlikning, om förlikning i målet är tillåten.

Till börjanTill början

Domstolen får ta med i bedömningen om en part uteblir utan giltig anledning.

På samma sätt ska domaren vid den första förhandlingen i appellationsdomstolen söka åstadkomma förlikning genom att vid behov förelägga parterna att inställa sig personligen.

Syftet med åtgärder av detta slag är inte att försöka pressa fram medgivanden från någon av parterna, utan att klarlägga omständigheterna i målet utan att det krävs biträde av ombud.

Informella förhör är av särskild betydelse i socialförsäkringstvister och även i andra instans bör domstolen hålla sådana om möjlighet finns.

Domstolens kallelse är bindande för parterna, medan en parts yrkande om förhör inte är bindande för domstolen.

Vid förordnande av förvaltare eller god man skall den person som närmast berörs delta personligen vid förhandlingen. I ärenden om dödförklaring av försvunna personer gäller detsamma för eventuella arvtagare till den försvunna personen och alla andra personer som kan få rättigheter eller skyldigheter på grund av det förmodade dödsfallet.

Vid skilsmässo- eller hemskillnadsförhandling ska makarna också infinna sig personligen i syfte att nå förlikning eller reglera egendomsförhållandena.

Medverkan av ett ombud med rätt att föra talan i domstol är visserligen ofta nödvändigt, men det finns ett praktiskt behov av en direkt kontakt mellan domaren och parterna under handläggningen för att försöka uppnå förlikning eller få uppgifter från dem.

Många domstolar har fax och möjlighet att ta emot e-post, men det finns ännu inget fungerande system för hela Italien. Parterna kan alltså inte sända in handlingar med fax eller e-post.

Till börjanTill början

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns inte några särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol.

Varje part bör i sitt eget intresse försöka framföra sin sak på ett korrekt och begripligt sätt.

Akten i målet består av ansökan om inskrivning i målförteckning (som käranden ska lämna in hos domstolens kansli) och de handlingar som domstolen och parterna lämnar in under ärendets gång.

Vad varje handling ska innehålla anges i lagen.

Ansökan om inskrivning i målförteckningen ska innehålla uppgifter om parterna, rättegångsombud, vad saken gäller samt datum för delgivning och första domstolsförhandling.

Domstolens akt kompletteras efter hand med ansökan om inskrivning i målförteckningen, kopia av stämningsansökan, tjänsteanteckningar, protokoll från domstolsförhandlingarna, domstolens åtgärder, utrednings, kopia av domen.

Kärandens akt ska innehålla originalet av stämningsansökan, fullmakt samt inlagor.

Svarandens akt ska innehålla svaromålet, delgiven kopia av stämningsansökan, fullmakt samt inlagor.

Allt samlas i en gemensam mapp, som förvaras på domstolens kansli.

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

I civilrättsliga mål och ärenden betalas en avgift på förhand till skattemyndigheten. Avgiften varierar beroende på typ av ärende, tvisteföremålets värde och vilken instans det är fråga om.

Till börjanTill början

Det finns dock en rad ärenden som inte är avgiftsbelagda.

Parlamentet har på politiska grunder valt att inte avgiftsbelägga vissa ärenden med hänsyn till deras karaktär och samhälleliga betydelse.

Ej avgiftsbelagda ärenden:

 • rättelse av oriktig uppgift om civilstånd,
 • verkställighet av överlåtelse och överlämnande,
 • mål om skadestånd till följd av alltför långsamma rättegångar,
 • vissa familje- och personrättsliga ärenden,
 • tvistemål om värden på högst 1 033 euro,
 • exekutiva förfaranden för lös egendom som är värd högst 2 500 euro,
 • säkerhetsåtgärder under rättegången,
 • ärenden om behörig domstol.

En stämpelavgift tas ut för vissa typer av handlingar som inte är direkt knutna till domstolsärenden, men som kan användas av parterna i samband med sådana förfaranden. Det gäller till exempel intyg om kända förhållanden, införande i bilregistret, offentliggörande av testamente och införande i yrkesregister.

Stämpelavgiften varierar beroende på handlingens karaktär och ändamål.

Domstolsavgift betalas alltså inte för sådana handlingar, även om de skulle användas i en rättegång.

Parterna får själv avtala med ombudet om arvodet.

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp)

Medborgare som befinner sig i knappa ekonomiska omständigheter kan få rättshjälp i tvistemål.

Rättshjälp kan beviljas för varje instans och alla skeden i handläggningen. Den som har en årlig skattepliktig inkomst som inte överstiger 9 269,22 euro är berättigad till rättshjälp.

Till börjanTill början

För ytterligare uppgifter hänvisas till faktabladet om rättshjälp i Italien.

Vad händer sedan?

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts när svaranden har delgivits på rätt sätt och lämnat in svaromål till domstolens kansli.

När ansökan om inskrivning i målförteckning har lämnats in skriver kansliet in målet i målförteckningen och lägger upp en akt som kompletteras med parternas handlingar.

Talan i första instans ska väckas inom tio dagar sedan stämningsansökan delgivits svaranden, antingen genom ombud eller personligen.

Domstolens kansli kan svara på frågor om hur formkraven ska uppfyllas.

Domarna svarar däremot inte på sådana frågor.

Om talan är behäftad med fel kan den avvisas eller begränsas.

Vid den första förhandlingen ska domaren på eget initiativ kontrollera att partsförhöret förs i överensstämmelse med reglerna och om så behövs förordna att det kompletteras om beslutet kommer att gälla flera parter eller om målet drivs av eller mot några parter i ett oupplösligt förhållande.

Domstolen kan också på eget initiativ förelägga käranden att lämna in en ny stämningsansökan om den första är ogiltig, och rätta till fel i sakinnehållet eller procedurfel.

Om svaranden går i svaromål, spelar det ingen roll om stämningsansökan var behäftad med fel.

Domstolen ska på eget initiativ kontrollera parternas övriga inlagor och uppmana dem att rätta till brister.

Till börjanTill början

Domstolen kan sätta ut tidsfrister för att rätta till fel i fullmakter och liknande, såvida inte tiden redan har gått ut.

Det kan hända att svaranden inte går i svaromål och att domstolen finner att delgivning inte har skett på rätt sätt. I så fall ska domstolen fastställa en slutgiltig tidsfrist för käranden att lämna in en ny stämningsansökan. Om käranden gör det, spelar det ingen roll att delgivningen skedde på fel sätt.

Avsikten är att så långt möjligt undvika form- och procedurfel i inledningsskedet som kan vara skäl för ogiltigförklaring av rättegången i ett senare skede.

13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Förhandlingar, utredning och överläggningar i målen hålls på de dagar och tider som fredsdomarens kanslichef fastställer i början av året genom beslut som godkänns av underrättens ordförande i samråd med den allmänne åklagaren.

I början av varje kvartal fastställs tider för utredning och överläggningar och vilka domare som ska delta.

I underrätten fastställer ordföranden, efter godkännande av appellationsdomstolens förste ordförande, datum och tid för första förhandlingen med parterna.

En kopia av beslutet anslås i sessionssalen.

Den domare som handlägger målet beslutar om de därpå följande förhandlingarna.

I appellationsdomstolen fastställer ordföranden i början och mitten av arbetsåret datum och tider för förberedelse och de första förhandlingarna med parterna.

Tillkännagivanden till allmänheten ska anslås i domstolarnas sessionssalar senast den 30 november och förbli anslagna under hela arbetsåret.

Parterna kan även ta reda på vilken domare som utsetts för handläggningen av målet hos kansliet.

I kassationsdomstolen fastställer ordföranden på samma sätt kalendarium över förhandlingar. Varje avdelnings ordförande fastställer datum för behandling av respektive mål.

Parternas ombud och det allmänna ombudet underrättas.

Ombuden underrättas om vilken domare som handlägger målet. Om parten själv för sin talan skickas delgivning och meddelanden till angiven folkbokföringsadress eller delgivningsadress.

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Italien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 12-01-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket