Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Italija

Zadnja sprememba: 12-01-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Italija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Predstavljajte si situacijo, v kateri ste v sporu s podjetjem, poslovnežem, svojim delodajalcem, družinskim članom ali kom drugim v vaši državi ali v tujini. Da bi rešili ta problem, si postavljate številna vprašanja: 

KAZALO

1. Ali mi je treba na sodišče? 1.
2. Še nisem prepozen, da bi vložil tožbo? 2.
3. Sem prepričan, da se želim podati na sodišče v tej državi članici? 3.
4. Na katero določeno sodišče naj se obrnem v tej državi članici, glede na to, kje bivam sam in kje nasprotna stranka, ali glede na druge vidike mojega primera? 4.
5. Na katero doloceno sodišce naj se obrnem v tej državi clanici glede na vrsto svojega primera in zadevni znesek? 5.
6. Ali lahko tožbo na sodišču sprožim sam ali se moram za to obrniti na posrednika, sodnega uradnika, kakršen je odvetnik? PDF File (PDF File 151 KB) 6.
7. Kje natančno se naj prijavim: v sprejemni pisarni ali pisarni tajništva sodišča? 7.
8. V katerem jeziku lahko vložim svojo prijavo? Lahko to storim ustno ali mora biti prijava pisna? Jo lahko pošljem po faksu ali e-pošti? 8.
9. Ali obstajajo posebni formularji za vlaganje tožb, in če ne, kako naj predložim svoj primer? Ali obstaja seznam stvari, ki jih mora vsebovati mapa? 9.
10. Bom moral plačati sodne stroške? Če je tako, kdaj? Bom moral plačevati odvetnika vse od začetka? 10.
11. Ali lahko vložim zahtevek za pravno pomoč? 11.
12. Kdaj se je moj postopek uradno pričel? Mi bodo odgovorni podali kakšno potrdilo o tem, da je moj primer pravilno predložen? 12.
13. Mi bodo glede časovnih rokov nadaljnjih dogodkov podane podrobne informacije (kot je čas, ki mi je dovoljen za sodelovanje pri nastopu pred sodiščem)? 13.

 

Vprašanja pred vložitvijo tožbe na sodišču:

1. Ali mi je treba na sodišče?

Morda bi bil primernejši postopek izvensodne poravnave spora (q.v.).

2. Še nisem prepozen, da bi vložil tožbo?

Časovni roki za vložitev tožbe se razlikujejo od primera do primera. Vprašanje o časovnih rokih je mogoče razjasniti pri pravnem svetovalcu ali na informacijskem uradu.

3. Sem prepričan, da se želim podati na sodišče v tej državi članici?

Oglejte si temo  Pristojnost sodišč.

4. Na katero določeno sodišče naj se obrnem v tej državi članici, glede na to, kje bivam sam in kje nasprotna stranka, ali glede na druge vidike mojega primera?

Oglejte si temo Pristojnost sodišč – Italija.

5. Na katero doloceno sodišce naj se obrnem v tej državi clanici glede na vrsto svojega primera in zadevni znesek?

Oglejte si temo Pristojnost sodišč – Italija.

Postopek za vložitev tožbe na sodišču

6. Ali lahko tožbo na sodišču sprožim sam ali se moram za to obrniti na posrednika, sodnega uradnika, kakršen je odvetnik? PDF File (PDF File 151 KB)

7. Kje natančno se naj prijavim: v sprejemni pisarni ali pisarni tajništva sodišča?

Stranka, ki namerava vložiti sodni spor, se lahko, če je upravičena, da se na sodišču osebno zglasi, prijavi h giudice di pace, neposredno pridobi zaslišanje in prosi za vlogo svoje izjave, ki je takoj vključena v poročilo, ki ga sestavijo v registru; vlagatelj je tisti, ki mora poskrbeti, da se to poročilo dostavi tožencu.

Na vrh straniNa vrh strani

Medtem v registru izdelajo sodno kartoteko.

V običajni praksi je, da se v določeni fazi stranka posvetuje s sodnikom, tudi izven sodne dvorane, in da se tako določi datum in čas za predložitve. Če se posameznik zglasi skupaj z zastopnikom, ki je bil za spor pooblaščen z ločenim uradnim dokumentom ali z neuradno opombo, ki jo je overil podpisnikov odvetnik, bo slednji tisti, ki bo v register pristojnega sodnika vlagal zahtevane dokumente, od katerih je najpomembnejše obvestilo o vpisu primera na sodne sezname.

Postopek se prične s predložitvijo tega obvestila registru skupaj s kartoteko, ki vsebuje originalno kopijo pozivov, pooblastilo in pridobljene dokumente.

Če se stranka zglasi osebno, mora navesti mesto stalnega bivališča ali izbranega sedeža v Comune, kjer zaseda sodnik, odgovoren za primer.

Obvestilo samo mora navajati strani primera, pooblastila, predmet vloge, datum vročitve pozivov in zaslišanj, na katerih bosta stranki nastopili prvič.

To je bistveni predpogoj za zagotavljanje običajnega poteka postopka.

Zapisnikarjeva naloga je, da preverja vsebino in prilaga vse dokumente, ki so jih vložile stranke v toku sodnega postopka, kot tudi vse zapisnike zaslišanj, sodnikove ukrepe, zapisnike preiskav ter zaključka primera.

Ko je predsedujoči sodnik prejel kartoteko, imenuje preiskovalnega sodnika ali sam začne s preiskavo.

8. V katerem jeziku lahko vložim svojo prijavo? Lahko to storim ustno ali mora biti prijava pisna? Jo lahko pošljem po faksu ali e-pošti?

V celotnem postopku je treba uporabljati italijanščino.

Na vrh straniNa vrh strani

Če stranka na zaslišanju ne zna italijansko, ji sodnik dodeli tolmača, ki preden prične s tolmačenjem, priseže, da bo skrbno izpolnjeval svoje obveze.

V primeru posameznika, ki prebiva na območju priznane jezikovne manjšine v sodnikovi pristojnosti, je ta upravičen do uporabe svojega jezika, če ne zna italijansko, in do vseh dokumentov postopka v svojem jeziku, vključno z razsodbami, ki se običajno sestavljajo v italijanščini.

Tolmača je treba zagotoviti tudi za navadno ali strokovno pričo, ki z razlogom prispeva k sodnemu postopku bodisi z ustnimi ali pisnimi izjavami.

Kot je že bilo razloženo v odgovoru na vprašanje 1, se lahko stranka zglasi osebno pri giudice di pace, da bi svojo prijavo podala ustno, če spor ne presega vrednosti 516,45 evrov.

Sam sodnik lahko stranki odobri, da se brez zastopstva zglasi na sodišču tudi v sporu večje vrednosti, glede na njegovo vrsto in pomembnost.

Kar zadeva postopke na sodišču, je potrebno treba dodati, da lahko zadevni posameznik v posameznih delovnih sporih vloži prijavo osebno, vendar mora biti podana pisno v obliki, ki je predlagana za pozive, sestavljene za sodne primere te vrste, in tudi pri samem nastopu pred sodiščem upoštevati vse formalnosti.

Nazadnje, v določenih primerih obstaja možnost, da se posameznik zglasi pri sodniku, da bi podal svoje vloge v dejanskem teku sodnega postopka.

Dejansko je naloga giudice di pace, da pozove stranki med fazo preiskave in ju prosto zasliši v poskus poravnave.

To sledi iz uporabe splošnega načela, ki ga postavlja procesno pravo, kjer lahko sodnik »v vsaki fazi in stopnji postopka« pozove stranki v sporu in ju prosto zasliši.

Na vrh straniNa vrh strani

Med navajanjem pravil o prvostopenjskem preiskovalnem postopku procesni zakonik dodaja tudi, da preiskovalni sodnik med prvim zaslišanjem stranki poskuša spraviti.

Razen tega se po procesnem pravu vsak neupravičen izostanek šteje kot vedenje (takšne vrste), ki lahko vpliva na končno sodbo.

Isto velja za prvi nastop pred prizivnim sodiščem; sodnik bo skušal doseči poravnavo in »odredil strankama osebno zglasitev, ko bo to potrebno«.

To se v splošnem razume, da velja za tiste, ki nimajo namena pridobiti priznanj in imajo postopkovno vlogo podajanja pojasnil o dejstvih primera; udeležba zastopnika ni zahtevana.

Neuradno zasliševanje neposredno pridobi določeno pomembnost v sporih glede obveznih prispevkov in podpore, za to načelo pa je splošno sprejeto, da spada v sodnikovo delovno območje in velja tudi za drugostopenjske postopke, če je tako nakazano.

Ta pooblastila lahko sodnik uporablja na svojo lastno pobudo, stranki pa lahko zanje vložita zahtevek.

V postopkih nesposobnih in invalidnih se osebna udeležba nesposobnih in invalidnih posameznikov v teku sodnega postopka izrecno določi; to velja tudi za očitne dediče v primerih smrti in vsakogar, ki bi si lahko pridobil pravice in upravičenosti ali obveznosti v primeru očitne smrti.

Nazadnje, to velja tudi za primere postopkov prekinitev zakonskih zvez ali pravnih ločitev, kjer se poskuša doseči sprava ali poravnava skupne posesti zakoncev.

Medtem ko je udeležba kvalificiranega odvetnika bistvenega pomena, zakon v praktične namene široko dopušča možnost neposrednega stika med sodnikom in strankama v določenih fazah, ko se poskuša doseči sprava ali od njiju ustno pridobiti uporabne informacije.

Na vrh straniNa vrh strani

Veliko sodnih pisarn ima sredstva za faksiranje in sprejemanje e-pošte, vendar na državni ravni še ni ustanovljen zaključen sistem, ki bi strankam sodišč omogočal vlaganje in zahtevanje dokumentov preko teh sredstev s primerno zagotovljeno zanesljivostjo in uporabnostjo.

9. Ali obstajajo posebni formularji za vlaganje tožb, in če ne, kako naj predložim svoj primer? Ali obstaja seznam stvari, ki jih mora vsebovati mapa?

Za vlaganje primera pri sodnih oblasteh posebni formularji ne obstajajo.

Od vsake stranke se pričakuje, da v lastnem interesu svoj primer predloži natančno in razumljivo.

Osnovo mape, ki jo mora vlagatelj vložiti v sodnem registru, tvori obvestilo o vpisu primera na sodišču, k temu pa se priloži sodna kartoteka in mapa obeh strank.

Vsebina vsakega dokumenta je posebej določena z zakonom.

Podrobneje, obvestilu o vpisu primera na sodišču mora navajati podrobnosti o strankah, o tožilcu, ki bo sodeloval, predmet tožbe, datum vročitve sodnega poziva in datum prvega nastopa na sodišču.

Sodni kartoteki se skozi potek dodajajo obvestilo o vpisu primera na sodišču, kopija pisnih pozivov na sodišče in izdelani zapiski ter zapisniki kot tudi zapisniki zaslišanj, sodnikovih odločb, zapisniki preiskav in kopija naloga, ki ga vsebuje sodba, medtem ko mora tožnikova mapa vsebovati originalni sodni poziv, pooblastilo zastopnika in celotno pisno izmenjavo.

Mapa toženega bo vsebovala odgovor na tožbo, kopijo vročenega poziva, pooblastilo zagovornika in celotno pisno izmenjavo.

Vse navedeno se vloži v mapo z različnimi razdelki in se shrani v register, ki je odgovoren za hranjenje in zavračanje map strank, ki vanje niso vključile zahtevanih dokumentov.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Bom moral plačati sodne stroške? Če je tako, kdaj? Bom moral plačevati odvetnika vse od začetka?

Standardna pristojbina se za vsak postopek plača vnaprej pisarni za notranje državne prihodke (davke), ki pripadajo Ministero delle Finanze (Ministrstvu za finančne zadeve). Vsota se razlikuje glede na vrsto postopka, ki bo sprožen, višino vsote spora in nivo zadevnega sodišča.

Z zakonom je določen ves nabor različnih postopkov, ki so oproščeni plačila pristojbine, vendar se ti izbirajo glede na kriterije pravne politike parlamenta in so odvisni od vrste sporov in njihovega socialnega pomena.

Izjeme veljajo v glavnem za

 • spremembo osebnega stanja;
 • izvajanje nalogov za konsignacijo in izpust;
 • tožbe za plačilo odškodnine, ki izhaja iz obsodbe na predolgo zaporno kazen;
 • nabor postopkov glede družine in statusa posameznikov;
 • postopke, ki zadevajo zneske, nižje od 1033 evrov;
 • uveljavljanje postopkov osebne lastnine, ki zadevajo vsote pod 2500 evri;
 • preventivne postopke, ki so sproženi med tekom primera;
 • predpise o sposobn
 • osti in pristojnosti.

Kolkovina obstaja tudi za nabore dokumentov, ki jih stranki morda uporabljata med tekom postopka, vendar ti niso sestavljeni izrecno za potrebe zadev sodišča; to so na primer notarski dokumenti, registracija prodaje vozila, objavljanje oporok in vknjižb v uradni seznam poklicnih strokovnjakov za obrambo.

Kolkovina različnih vrednosti velja glede na vrsto in namen dokumenta in je, če so ti vključeni v mapo, zato izvzeta iz standardne pristojbine.

Glede odnosov med stranko in njenim zastopnikom ni predpisov, saj je to odvisno od posameznega primera.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Ali lahko vložim zahtevek za pravno pomoč?

Za obrambo posameznika z omejenimi sredstvi je zagotovljena brezplačna pravna pomoč v civilnem postopku.

Pravico do pravne pomoči je mogoče uporabiti za vsako stopnjo in nivo postopka, do nje pa so upravičeni tisti, ki lahko dokažejo, da njihov bruto dohodek, v namene preverjanja plačila davka (na dohodek), ne presega 9269,22 evrov.

Glede ostalih podrobnosti o navodilih za pridobitev (brezplačne) pravne pomoči, se obrnite na podrobni opis pod naslovom »pravna pomoč v Italiji: izbira zastopnika, možnost preklica nadomestila in kako se zanj prijaviti«.

ODGOVOR NA SPROŽITEV POSTOPKA

12. Kdaj se je moj postopek uradno pričel? Mi bodo odgovorni podali kakšno potrdilo o tem, da je moj primer pravilno predložen?

Prijave se smatrajo kot pravilne, ko sta sodni poziv toženca in regulativna napotnica na sodišče vložena v register sodnika, ki je pristojen za primer.

Ko je bilo obvestilo o vpisu primera na sodišče vloženo, zapisnikar prične z vpisom primera in sestavi sodno kartoteko, kateri bosta priloženi mapi obeh strank v postopku.

Zadeva na sodišče prispe kot postopek prve stopnje v desetih dneh vročitve sodnega poziva, bodisi preko pisarne tožilca ali osebno, če tako določa zakon.

Treba je opozoriti, da bo zaposleni zapisnikar vsake sodne pisarne pomagal s primernim nasvetom o tem, kako izpolniti formalnosti, ki jih predpisuje zakon, obenem pa teh podatkov ne podaja sodnik, ki opravi le razglasitev med izrekom svoje sodbe.

Na vrh straniNa vrh strani

Vlagateljev primer, ki ga ta ni uspel pravilno predložiti sodišču, je lahko podvržen pravnemu izpodbijanju vseh vrst, vključno z nesprejemljivostjo, omejitvijo veljavnosti in zastaranjem.

Preiskovalni sodnik je odgovoren tudi za preverjanje rednosti navzkrižnega izpraševanja na zaslišanju, dogovorjenem ob prvem nastopu obeh strank, in odredi, če je to potrebno, da se slednje upošteva, če se naj pri odločitvi upoštevajo preostale izjave ali če je bil primer, ki je bil vložen s strani več strank ali proti njim, priveden v nerešljiv položaj.

Sodne pozive je mogoče uradno obnoviti, če so spoznani za neveljavne in če to odpravi stvarne in postopkovne napake pri vlogi ex tunc.

V vsakem primeru pa napako v pozivu odpravi zglasitev toženega.

Poleg tega lahko preiskovalni sodnik v svoji vlogi preverjanja, ali so stranke pozvane na sodišče po predpisih, odredi, da morajo uskladiti dokumente in dejanja, ki so nepravilna, če je to potrebno.

Določi se lahko rok zastaranja, da bi se popravile napake pri predstavitvi, udeležbi ali pooblastitvi, razen če je bilo ugotovljeno, da je časovni rok že potekel.

Nazadnje, možen je primer, ko se obtoženi ne pojavi na sodišču in preiskovalni sodnik ugotovi napako, ki razveljavlja obvestilo o sodnem pozivu; v tem primeru določi časovni rok, v katerem lahko tožnik poziv obnovi in se tako izogne zastaranju.

Jasen je namen zakona o izogibanju napakam formalnosti in postopka v začetnih fazah sodnega postopka, saj lahko te izničijo delo preiskovalnega sodnika, ker so zanje časovne omejitve še zmeraj veljavne.

Na vrh straniNa vrh strani

13. Mi bodo glede časovnih rokov nadaljnjih dogodkov podane podrobne informacije (kot je čas, ki mi je dovoljen za sodelovanje pri nastopu pred sodiščem)?

Tako zaslišanja, na katerih bi naj nastopili stranki, kot tudi preiskovalna in posvetovalna zasedanja se odvijajo v urah in datumih, ki jih letno določi vodja pisarne giudice di pace, jih odobri predsedujoči sodnik in s katerimi se strinja državni tožilec.

Medtem so na začetku vsakega četrtletja določeni datumi preiskovalnih in posvetovalnih zaslišanj z imeni svetovalcev, ki jih bodo vodili.

Na »tribunali« (nižjem sodišču) predsedujoči sodnik določi ure in datume, predvidene za prvi nastop strank pred sodiščem v vrstnem redu, ki ga odobri glavni sodnik prizivnega sodišča, in katerih kopija je objavljena v vsaki sodni dvorani.

Roke nadaljnjih zaslišanj bo za posamezne primere določil sodnik, ki je imenovan za preiskavo.

Na »Corte di Appello« se ure in datumi tako prvih zaslišanj kot tudi preiskovalnih sej urejajo po nalogu predsedujočega sodnika na začetku leta in na pol leta.

Javna obvestila so objavljena v sobah za zaslišanja v sodnih pisarnah do 30.  novembra in tam ostanejo vse prihodnje sodno leto.

Stranke lahko informacije o sodniku, ki je dodeljen njihovem primeru, pridobijo iz registra.

Na Corte di Cassazione (vrhovnem prizivnem sodišču) predsedujoči sodnik koledar zaslišanj ureja na enak način, presidente della sezione pa ureja datume obravnav vsakega priziva, o katerih bosta obveščena tako odvetnik obrambe kot tudi državni tožilec. Obveščena sta tudi o datumih imenovanja sodnikov za primere sporov. Če bi se stranka rada zglasila osebno, bo o vsem obveščena na navedeno mesto bivališča ali sedeža.

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Italija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 12-01-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo