Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Taliansko

Posledná úprava: 12-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Taliansko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si situáciu, že ste v spore s obchodnou spoločnosťou, živnostníkom, vaším zamestnávateľom, s rodinným príslušníkom alebo s inou osobou v tuzemsku alebo v zahraničí. Aby ste vyriešili tento problém, musíte si položiť niekoľko otázok: 

OBSAH

1. Musím spor riešiť súdnou cestou? 1.
2. Mám ešte čas podať žalobu na súd? 2.
3. Musím sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte by som sa mal obrátiť, vzhľadom na svoje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné okolnosti veci? 4.
5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte by som sa mal obrátiť vzhľadom na povahu veci a výšku hodnoty sporu? 5.
6. Môžem sa obrátiť na súd priamo alebo musím konať prostredníctvom zástupcu, napríklad advokáta? PDF File (PDF File 134 KB) 6.
7. Kde presne mám podať návrh: v podateľni, v kancelárii súdu alebo na inom mieste? 7.
8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu? 9.
10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta? 10.
11. Môžem požiadať o právnu pomoc? 11.
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dostanem od príslušných orgánov potvrdenie o tom, že vec bola riadne podaná? 12.
13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)? 13.

 

Otázky predchádzajúce postúpeniu sporu súdu:

case_to_court_ita_sk

1. Musím spor riešiť súdnou cestou?

Možno by bolo vhodné využiť alternatívne spôsoby riešenia sporov. Pozri túto tému

2. Mám ešte čas podať žalobu na súd?

Lehoty na podávanie súdnych žalôb sa líšia podľa jednotlivých prípadov. Túto otázku lehôt si je možné vyjasniť u právneho poradcu alebo v informačnej kancelári pre občanov poskytujúcej informácie o prístupe k právu.

3. Musím sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozri tému Právomoc súdov.

4. Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte by som sa mal obrátiť, vzhľadom na svoje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné okolnosti veci?

 Pozri tému Právomoc súdov – Taliansko.

5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte by som sa mal obrátiť vzhľadom na povahu veci a výšku hodnoty sporu?

Pozri tému Právomoc súdov – Taliansko.

Postup pre začatie súdneho konania

6. Môžem sa obrátiť na súd priamo alebo musím konať prostredníctvom zástupcu, napríklad advokáta? PDF File (PDF File 134 KB)

7. Kde presne mám podať návrh: v podateľni, v kancelárii súdu alebo na inom mieste?

Osoba podávajúca žalobu môže, pokiaľ je oprávnená konať na súde osobne, podať žalobu zmierovaciemu sudcovi, nechať sa ním vypočuť a predniesť mu svoj návrh, ktorý sa ihneď zaznamená do zápisnice. Navrhovateľ je potom tento dokument povinný doručiť odporcovi.

HoreHore

Podateľňa medzitým pripraví súdny spis.

Bežná je aj konzultácia so sudcom, a to aj mimo súdu, na ktorej sa dohodne dátum a čas pre ústne podanie veci. Ak sa osoba nechá v spore zastúpiť právnym zástupcom na základe splnomocnenia uvedeného v samostatnom úradnom dokumente alebo prostredníctvom neformálnej poznámky overenej zástupcom podpisujúceho, doručuje tento zástupca požadované dokumenty do kancelárie sudcu, ktorý vec prejednáva, pričom najdôležitejšie je oznámenie o pridelení čísla konania v danej veci.

Konanie začína po doručení tohto oznámenia podateľni spolu so spisom obsahujúcim originál návrhu, splnomocnenie a ďalšie doručené dokumenty.

Ak strana koná osobne, musí uviesť svoje bydlisko v Comune, kde má sídlo sudca, ktorý vec prejednáva.

V samotnom oznámení musia byť uvedené strany sporu, splnomocnenie, predmet návrhu, deň doručenia predvolania a deň prvého pojednávania.

Toto sú základné predpoklady pre riadny priebeh konania.

Súdny tajomník kontroluje obsah a zhromažďuje všetky dokumenty podané stranami v priebehu konania a taktiež vyhotovuje zápisnice z pojednávania, zaznamenáva úkony sudcu, výsluchy a riešenie sporu.

Po zaslaní spisu predsedajúcemu sudcovi tento ustanoví vyšetrujúceho sudcu alebo preskúma vec sám.

8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

V celom konaní sa musí používať taliansky jazyk.

HoreHore

Pri výsluchu osoby, ktorá neovláda taliansky jazyk, musí sudca ustanoviť tlmočníka, ktorý pred začiatkom tlmočenia zloží prísahu o riadnom plnení svojich povinností.

V prípade osoby s bydliskom na území s uznávanou jazykovou menšinou a pokiaľ koná sudca so sídlom na tomto území, môže táto osoba používať svoj jazyk, ak neovláda taliansky jazyk a má nárok, aby sa jej každý úkon v konaní poskytol v jej jazyku, a to vrátane rozsudku, ktorý sa v origináli vyhotovuje v talianskom jazyku.

Tlmočník sa musí zabezpečiť aj svedkom a znalcom, ktorí svojimi ústnymi alebo písomnými svedectvami prispievajú do priebehu súdneho konania.

Ako už bolo uvedené v odpovedi na otázku č. 1, strana môže podať návrh na začatie konania zmierovaciemu sudcovi aj ústne, ak hodnota sporu neprekračuje 516,45 EUR.

Sudca môže aj z vlastného podnetu podľa povahy a dôležitosti veci umožniť strane zúčastniť sa v konaní bez právneho zástupcu aj pri vyšších hodnotách sporu.

Pokiaľ ide o súdne konanie, je potrebné poznamenať, že v jednotlivých pracovných sporoch môže dotknutá osoba podať návrh aj osobne v písomnej forme a pri dodržaní formálnych požiadaviek uvedených v príslušných súdnych vzoroch podaní a následne sa osobne dostaviť na súdne pojednávanie pri splnení všetkých bežných formálnych podmienok.

V niektorých veciach je tiež možné, aby osoba predložila sudcovi svoj návrh osobne aj v priebehu súdneho konania.

V skutočnosti môže zmierovací sudca predvolať strany počas preskúmania veci a slobodne ich vypočuť s cieľom dosiahnuť zmier.

HoreHore

Vyplýva to zo všeobecnej zásady procesného práva, podľa ktorej sudca môže v každom štádiu konania predvolať strany sporu a slobodne ich vypočuť.

Procesné predpisy pre preskúmanie veci v prvom stupni tiež ustanovujú, že na prvom pojednávaní vyšetrujúci sudca vypočuje prítomné strany a podľa povahy sporu sa pokúsi o zmier.

Okrem toho, podľa procesných predpisov sa môže každé nedostavenie sa na súd bez primeraného dôvodu zohľadniť v danom súdnom konaní.

Rovnaké pravidlá sa uplatňujú na prvé pojednávanie na odvolacom súde. Sudca sa pokúsi o zmier, pričom podľa potreby predvolá strany.

V zásade sa to vzťahuje na osoby, ktoré bez toho, aby sa od nich požadovalo akékoľvek priznanie, majú v konaní úlohu poskytnúť vysvetlenia ku skutkovým okolnostiam. Nie je potrebné, aby mali právne zastúpenie.

Neformálne vypočúvanie má osobitný význam v sporoch o sociálne zabezpečenie a dávky a všeobecne sa uznáva, že uplatňovanie tejto zásady patrí medzi povinnosti sudcu, a to aj v prípadom konaní na druhom stupni.

Tieto právomoci sudca vykonáva z vlastného podnetu, zatiaľ čo strany sporu môžu iba predkladať svoje návrhy.

Osobná účasť právne nespôsobilých osôb v priebehu súdneho konania je tiež výslovne ustanovená v konaní vo veci právnej nespôsobilosti. To platí aj pre dedičov v prípade smrti a každého, kto môže nadobudnúť práva alebo záväzky v prípade smrti.

Rovnako je to aj v konaní o rozvod manželstva, kde sa úsilie sústredí na zmier manželov alebo vysporiadanie ich spoluvlastníctva.

HoreHore

Aj keď právne predpisy uznávajú, že účasť obhajcu kvalifikovaného pre úkony v rámci súdneho konania je nevyhnutná, z praktických dôvodov často umožňujú priamy kontakt medzi sudcom a obidvoma stranami v určitých štádiách konania, kedy sa sudca pokúša o dosiahnutie zmieru alebo získanie užitočných informácií.

Mnohé súdy majú zariadenia na komunikáciu prostredníctvom faxu a elektronickej pošty, ale ešte nebol vytvorený komplexný celoštátny systém, ktorý by verejnosti umožnil pri styku so súdmi podávať dokumenty a návrhy týmito prostriedkami so zaručenou spoľahlivosťou a prevádzkyschopnosťou.

9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Pre podania predkladané súdnym orgánom nie sú určené žiadne tlačivá.

Každá strana by mala vo vlastnom záujme presne a dôkladne podať svoje vyjadrenia k danej veci.

Oznámenie o pridelení čísla konania, ktoré podateľni predkladá navrhovateľ, tvorí základ spisu, ku ktorému sa potom pridávajú dokumenty súdu a strán.

Právne predpisy presne vymedzujú obsah každého dokumentu.

Najmä v oznámení o pridelení čísla konania v danej veci by mali byť označené strany, prokurátor, ktorý je účastníkom konania, predmet sporu, deň doručenia predvolania a deň prvého pojednávania.

Oznámenie o zapísaní konania do súdneho registra, kópia písomných predvolaní a následné poznámky a záznamy sa dopĺňanú do súdneho spisu spolu so zápisnicami z pojednávaní, rozhodnutiami sudcu, záznamami výsluchov a kópiou rozsudku, zatiaľ čo spis navrhovateľa musí obsahovať originál predvolaní, splnomocnenie a celú písomnú korešpondenciu.

HoreHore

Spis odporcu obsahuje jeho vyjadrenie k návrhu, kópiu doručeného predvolania, splnomocnenie a písomnú korešpondenciu.

Všetky uvedené dokumenty sa založia do zložky s jednotlivými oddielmi a uložia u súdneho tajomníka, ktorý zodpovedá za jej úschovu, pričom je povinný odmietnuť spis, ktorý neobsahuje potrebné dokumenty.

10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta?

Bežný súdny poplatok sa platí za každé konanie vopred, a to vnútrozemským daňovým úradom, ktoré patria pod Ministero delle Finanze (Ministerstvo financií). Sumy sa líšia podľa druhu konania, hodnoty sporu a stupňa príslušného súdu.

Právne predpisy uvádzajú mnohé súdne konania, ktoré sú oslobodené od poplatkov, pričom ich výber závisí od legislatívnej politiky parlamentu zameranej na povahu sporov a ich spoločenské dopady.

Oslobodenie sa uplatňuje najmä na:

 • zmeny občianskeho stavu,
 • výkon príkazov na uloženie alebo vydanie majetku,
 • spory o náhradu škody vyplývajúcej z prieťahov v súdnom konaní,
 • súbor konaní v rodinných a osobnostných veciach,
 • konania s hodnotou sporu nižšou ako 1 033,- EUR,
 • exekučné konanie na osobný majetok v hodnote nižšej ako 2 500,- EUR,
 • predbežné opatrenia navrhované v priebehu konania,
 • rozhodnutia o súdnej príslušnosti a právomoci.

Kolkové poplatky sa vzťahujú na určité dokumenty, ktoré síce môžu strany použiť v priebehu konania, avšak ktoré sa nevyhotovujú výlučne na súdne účely, ako napríklad notárske dokumenty, registrácia predaja vozidiel, uverejnenie závetu a zápisy do úradného zoznamu súdnych znalcov.

HoreHore

Kolkové poplatky v rôznych výškach sa stanovujú podľa povahy a účelu dokumentu a neuplatňujú sa na dokumenty, ktoré sú súčasťou do spisu.

Pre vzťahy medzi stranou a jej právnym zástupcom nie sú ustanovené žiadne pravidlá a účastníci si ich upravia podľa vlastného uváženia.

11. Môžem požiadať o právnu pomoc?

Bezplatná právna pomoc v občianskom konaní je zaručená pre všetky osoby s obmedzenými prostriedkami.

Právna pomoc sa môže nárokovať v každom štádiu a úrovni konania a je určená pre tie osoby, ktoré preukážu, že ich zdaniteľný ročný príjem neprekračuje 9 269,22 EUR.

Ďalšie detaily o postupe pre získanie (bezplatnej) právnej pomoci, ako napríklad výber právneho zástupcu, možné oslobodenie od súdneho poplatku a spôsob, ako o túto pomoc požiadať, nájdete v samostatnej téme Právna pomoc v Taliansku.

Ďalší priebeh konania

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dostanem od príslušných orgánov potvrdenie o tom, že vec bola riadne podaná?

Návrh sa považuje za riadne podaný, keď sa do podateľne sudcu konajúceho v danej veci doručí právnymi predpismi ustanovené predvolanie odporcu a poverenie súdu.

Po predložení oznámenia o pridelení čísla konania v danej veci súdny tajomník zaznamená vec do registra a pripraví súdny spis, ku ktorému sa potom doplnia spisy strán.

Vec sa najprv dostane na súd prvého stupňa do desiatich dní od doručenia predvolaní, ktoré sa doručia prostredníctvom prokuratúry alebo vo vybraných prípadoch osobne.

HoreHore

Je potrebné poznamenať, že na každom súde je príslušný súdny tajomník ochotný poradiť ako riadne splniť formálne podmienky ustanovené právnymi predpismi, a to na rozdiel od sudcu, ktorý sa vyjadrí iba pri vyhlasovaní rozsudku.

Ak navrhovateľ nepodá návrh na začatie súdneho konania správne, je tento návrh možné napadnúť rôznymi druhmi právnych prostriedkov, vrátane zamietnutia a námietok premlčania alebo uplynutia stanovenej lehoty.

Vyšetrujúci sudca je tiež povinný kontrolovať priebeh krížového vypočúvania na prvom pojednávaní za účasti strán a podľa potreby ho nariadiť, ak sa má rozhodnutie týkať tretích osôb alebo ak je v danej veci navrhovateľom alebo odporcom viacero osôb v nerozdielnom vzťahu.

Predvolanie sa môže aj úradne obnoviť, ak sa stane neplatné a tým sa ex tunc odstránia hmotnoprávne a procesné vady návrhu.

Samotná prítomnosť odporcu na pojednávaní má tiež účinok odstránenia vád v predvolaní.

Okrem toho, vyšetrujúci sudca môže podľa potreby v rámci svojej úlohy kontroly riadnej účasti strán na súdnom pojednávaní vyzvať strany na odstránenie vád dokumentov a úkonov.

Na odstránenie vád právneho zastúpenia, predvolania alebo splnomocnenia sa môže určiť premlčacia lehota, okrem prípadov, kde sa zistilo, že táto lehota už uplynula.

Môže tiež nastať prípad, že odporca sa nedostaví a vyšetrujúci sudca objaví vadu, kvôli ktorej je oznámenie o predvolaní neplatné. V tom prípade určí navrhovateľovi lehotu, aby toto predvolanie obnovil a tak predišiel uplynutiu lehoty.

HoreHore

Je zrejmé, že zámerom týchto ustanovení právnych predpisov je odstrániť procesné a formálne vady už na začiatku súdneho konania, pretože tie by vzhľadom na časové obmedzenia v súdnom konaní mohli následne zmariť úkony sudcu pri preskúmaní veci.

13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Pojednávania, na ktorých sa majú zúčastniť strany, ako aj prieskumné a neverejné pojednávania sa konajú v časoch a dňoch každoročne určených vedúcim úradu zmierovacieho sudcu a schválených predsedajúcim sudcom so súhlasom prokurátora.

Následne sa na začiatku každého štvrťroka určia mená sudcov, ktorí budú predsedať jednotlivým prieskumným a neverejným pojednávaniam.

Na tribunali (nižšom súde) určí predsedajúci sudca stranám čas a deň prvého pojednávania uznesením, ktoré schváli predseda odvolacieho súdu a ktorého kópia sa vyvesí v každej súdnej miestnosti.

Následné ďalšie pojednávania stanoví podľa potreby sudca poverený preskúmaním danej veci.

Na Corte di Appello (odvolacom súde) sa časy a dátumy pre prvé pojednávanie, ako aj pre prieskumné pojednávania, určia uznesením predsedajúceho sudcu na začiatku každého kalendárneho roku a polroku.

Verejné oznámenia sa vyvesia v priestoroch súdu určených pre pojednávania do 30. novembra a zostanú tam celý nasledujúci rok.

Strany môžu získať informácie o sudcovi poverenom konaním v danej veci aj v podateľni.

Na Corte di Cassazione (Najvyššom odvolacom súde) predsedajúci sudca určí kalendár pojednávaní rovnakým spôsobom a presidente della sezione pridelí tieto termíny jednotlivým odvolaniam, o čom informuje obhajcu aj prokurátora. Týmto účastníkom sa oznámi aj meno sudcu prideleného k danému sporu. Ak sa má strana zúčastniť pojednávania osobne, tak sa jej všetky oznámenia a správy doručia na určenú adresu bydliska.

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo