Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Italija

Naujausia redakcija: 12-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Italija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Tarkime, jūs įsiveliate į ginčą su įmone, specialistu, savo darbdaviu, savo šeimos nariu ar kuo kitu savo šalyje ar užsienyje. Spręsdami šį konfliktą, turite užduoti sau keletą klausimų: 

TURINIO LENTELE

1. Ar man reikia kreiptis į teismą? 1.
2. Ar spėsiu laiku pateikti ieškinį teismui? 2.
3. Ar tikrai turėčiau kreiptis į šios valstybės narės teismą? 3.
4. Į kokį būtent teismą šioje valstybėje narėje turėčiau kreiptis? 4.
5. Atsižvelgdamas į savo bylos pobūdį ir ginčijamą sumą, į kokį būtent šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis? 5.
6. Ar galiu ieškinį perduoti teismui pats ar turiu prašyti tai atlikti tarpininko, t.y. teismo pareigūno, pvz., advokato? PDF File (PDF File 141 KB) 6.
7. Į ką būtent man reikia kreiptis: teismo registratūrą ar raštinę? 7.
8. Kokia kalba galiu pateikti savo pareiškimą? Ar galiu tai atlikti žodžiu ar būtinai raštu? Ar galiu siųsti jį faksu arba el. paštu? 8.
9. Ar egzistuoja specialios formos (šablonai) ieškiniams, ir kaip, jei jų nėra, aš turiu pateikti ieškinį? Ar bylai taikomi kokie privalomi turinio reikalavimai? 9.
10. Ar man reikės mokėti teismo mokesčius? Jei taip, kada? Ar man teks mokėti advokatui jau iš pat pradžių? 10.
11. Ar galiu prašyti teisinės pagalbos? 11.
12. Kada mano byla laikoma oficialiai iškelta? Ar teismo įstaiga atsiųs patvirtinimą, kad mano ieškinys buvo tinkamai parengtas? 12.
13. Ar man pateiks smulkią informaciją apie tolesnių įvykių terminus (pvz., kada turėčiau atvykti į teismą)? 13.

 

Klausimai, užduodami prieš iškeliant bylą teisme:

case_to_court_ita_lt

1. Ar man reikia kreiptis į teismą?

Gali būti geriau pasinaudoti ginčo sureguliavimo procedūra ne teismo tvarka(žr. straipsnį šia tema).

2. Ar spėsiu laiku pateikti ieškinį teismui?

Ieškinio perdavimo teismui terminai yra skirtingi įvairioms byloms. Atsakymą į klausimą dėl termino gali pateikti juristas arba teisinės informacijos biuras.

3. Ar tikrai turėčiau kreiptis į šios valstybės narės teismą?

Žr. temą Teismų jurisdikcija.

4. Į kokį būtent teismą šioje valstybėje narėje turėčiau kreiptis?

Pagal savo ar kitos šalies gyvenamąją vietą ar kitus bylos aspektus? Žr. temą Teismų jurisdikcija: Italija.

5. Atsižvelgdamas į savo bylos pobūdį ir ginčijamą sumą, į kokį būtent šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis?

Žr. temą Teismų jurisdikcija: Italija

Bylos iškėlimo procedūra

6. Ar galiu ieškinį perduoti teismui pats ar turiu prašyti tai atlikti tarpininko, t.y. teismo pareigūno, pvz., advokato? PDF File (PDF File 141 KB)

Pagal mūsų sistemą profesionali gynyba yra būtina, remiantis principu, įtvirtintu Konstitucijos 24 straipsnyje.

viršųviršų

Kadangi paprastai atstovavimas yra būtinas, teismo dalyvį turės ginti profesionalus atstovas (arba atsakovo advokatas).

Vis dėlto kai kuriais atvejais šalys gali procese dalyvauti ir neatstovaujamos teisininko. Tai taikoma reikalams, kuriuose figūruoja nedidelės sumos ir šalis pagal įstatymus turi teisę dalyvauti procese be atstovo.

Teisinės išimtys, atleidžiančios nuo privalomo profesionalaus atstovavimo, taikomos tokioms byloms, kuriose teisiamasi dėl nedidelės vertės sumų, kad abiems šalims nekiltų sunkumų dėl gynybos išlaidų.

Tai šios išimtys:

 1. civilinėse bylose, kurias nagrinėja giudici di pace („taikos teisėjai“ - neapmokami teisėjai, nuo 1995 m. pakeitę „pretorius“), šalys gali pačios kreiptis į teismą dėl ginčijamų sumų, neviršijančių 516,46 eurų; didesnės vertės bylose giudice di pace gali leisti šaliai šios prašymu veikti savo vardu, jei tai leistina, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir ginčijamą sumą (žr. Civilinio proceso kodekso 82 straipsnį);
 2. asmuo, turintis kvalifikaciją atlikti gynėjo vaidmenį, gali veikti neatstovaujamas teisme, kurio teisėjas buvo apie tai informuotas (žr. Civilinio proceso kodekso 86 straipsnį);
 3. darbo ginčų atveju šalis gali veikti neatstovaujama pirmos instancijos procese, kai ginčijama suma neviršija 129,11 eurų; tas pats taikytina ginčams dėl privalomų pašalpų ir išmokų (žr. Civilinio proceso kodekso 417 ir 442 straipsnį).

Kitoms byloms taikomi atskiri įstatymai. Atstovauti save atitinkamai leidžiama teismo posėdžiuose dėl išlaidų sureguliavimo, advokatų ir prokurorų apmokėjimo ir išlaidų, rinkimų reikalų bei ribotos vertės lizingo procesuose, nagrinėjamuose pirmos instancijos teismuose ir mokesčių tribunoluose.

viršųviršų

Kaip kreiptis į giudice di pace?

Paprastai į giudice di pace galima kreiptis citazione būdu, t.y. šaukimu atvykti kurią nors dieną, įtrauktą į teismo posėdžių kalendorių, kurį visi teismai skelbia teismo rūmuose ir kuris yra kasmet tvirtinamas Presidente del Tribunale (pirmininkaujančio teisėjo) potvarkiu, kuriam pritaria prokuroras.

Teismo sekretorius taip pat iš anksto skiria posėdžių teisėjus kas ketvirtį, nurodydamas teisėją, kuriam bus pavesta nagrinėti bylą.

Asmuo, norintis pareikšti ieškinį dėl teisių, gali atvykti į posėdį anksčiau už teisėją ir paprašyti leidimo pateikti savo argumentus žodžiu.

Teisėjas nurodo surašyti pateiktų parodymų protokolą, kurio kopiją pats ieškovas pateikia atsakovui, kviesdamas jį atvykti į paskirtą teismo posėdį. Net jei ieškiniui gresia atmetimas dėl įstatymo nuostatų, ribojančių bylos vertę, teisėjas turi teisę, atsižvelgdamas į ginčo pobūdį ir reikšmingumą, vis dėlto leisti ieškovui pasisakyti neatstovaujamam ginče dėl didesnių sumų, duodamas tam leidimą pagal ieškovo prašymą, net jei šis prašymas tik žodinis.

Tiek ieškovą, tiek atsakovą gali atstovauti asmuo, jei gale ieškinio (arba atsakymo į ieškinį) yra pridedamas raštiškas įgaliojimas arba pateikiamas atskiras įgaliojimas.

Šis atstovas, turintis įgaliojimą, neprivalo būti teisininkas; jam tereikia veiksnumo veikti ir teikti pareiškimus atstovaujamos šalies vardu pakankamai aiškiai.

Jei šaliai leista dalyvauti neatstovaujamai, įprasta praktika, kai šalis kuriuo nors metu tariasi su teisėju, net nebūtinai teisme, ir susitaria dėl datos ir laiko parodymams pateikti. Tas ypač pasakytina apie provincijų centrus.

viršųviršų

Žinoma, bet kuris asmuo, ketinantis iškelti bylą teisme, – net jei tai mažos vertės byla, – gali rinktis teikti standartinį šaukimą į teismą, kurį surašė teisininkas, turintis įgaliojimą dalyvauti ginče atskirame dokumente arba asmeniniu prierašu kvietimo į teismą gale ar paraštėje su ieškovo parašu, paliudytu pasirašiusiojo advokato. Šis asmuo tada jau gali imtis visų veiksmų savo kliento vardu viso proceso eigoje, įskaitant veiksmus, kurie nebuvo jam konkrečiai priskirti įstatymo, ir išskyrus veiksmus, kurie daro poveikį ginčijamai teisei.

Tokiais atvejais įgaliojimas turi būti išduodamas, aiškiai neleidžiant atlikti tokių veiksmų.

Italijoje, kaip ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bylų, kai bylinėjasi asmenys ir kai bylinėjasi asmenys su valdžios įstaigomis, skaičius nuolatos augo per paskutinius dešimtmečius ir teismų sistema ne visada gali susidoroti su tenkančiu darbo krūviu, todėl laukti teisingumo vykdymo tenka ilgiau.

Paskutinįjį dešimtmetį buvo mėginama skatinti ginčų sprendimą ne teismo tvarka, ypač taikant tai asmenims, kurie yra darbdaviai patys sau, ar darbuotojų byloms, kurios, kaip manoma, turi socialinę potekstę.

Alternatyvus ginčų sprendimas yra alternatyva teismo procesui, padedanti išlaikyti sklandžius socialinius santykius ir dažnai nuimanti nuo bylos dalyvių finansinę naštą.

Tam tikrų, dažniausiai specializuotų, ginčų sprendimą ne teismo tvarka nacionaliniu ir vietos lygmeniu atlieka Bankininkystės ombudsmenas, Prekybos rūmų Arbitražo tribunolas ir Sureguliavimo komisija, kurią subūrė Ordine degli Avvocati (Advokatų taryba).

viršųviršų

Plačiajai visuomenei gerai pažįstama difensore civico (neprofesionalaus atstovo) veikla. Ši figūra primena ombudsmeną, kuris nepriklauso jokiai teismų sistemai, bet yra subjektas, priklausantis tam tikrai savivaldybei, provincijai ar regionui ir įsteigtas vietos valdžios.

Skirtingai nuo giudice di pace, difensore civico neužima pozicijos tarp dviejų šalių, o palaiko piliečius, šiems siekiant valstybės įstaigų įsikišimo į jiems pavaldžių organų ar komunalinių įstaigų darbą.

Jis taip pat užsiima ginčų sprendimu ir valstybės įstaigų nešališkumo ir tinkamo darbo užtikrinimu, nurodydamas bet kokį piktnaudžiavimą, blogą funkcionavimą ar nusižengimus.

Suinteresuotas asmuo gali visada pareikšti savo interesus raštu arba tiesiogiai žodžiu difensore civico netgi be advokato ar kito kvalifikuoto teisininko pagalbos.

Dažniausiai sprendžiami konfliktai yra susiję su nesutarimais, nepatenkančiais į civilinės teismo sistemos sferą, tačiau neretai susijusiais su teisėmis, kurioms taikomas civilinis kodeksas, ir tvarkomais giurisdizione ordinaria (arba alternatyviais ginčų sprendimo būdais).

Tai taikoma byloms dėl nuosavybės teisių į turtą ar įsipareigojimų, įgytų pagal diritto privato (pažodžiui „privatinę teisę“, arba teisę, taikomą asmenims ir reguliuojančią sutarčių, prekybos, civilinės atsakomybės, šeimos ir paveldėjimo reikalus), kurias nagrinėja giudice ordinario (teisėjas, nagrinėjantis eilinius civilinės ir baudžiamosios teisės reikalus, tačiau ne administraciniuose teismuose).

Paprastai defensore civico veikla suvokiama kaip nukreipta į pareiškimų, teikiamų anksčiau minėtoms ir administracinėms instancijoms, krūvio palengvinimą ir sumažinimą.

viršųviršų

Kalbant apie giudici di pace, iš jų taip pat tikimasi pagalbos, sprendžiant konfliktus, kas tapo viena iš pagrindinių jų kasdienybės funkcijų, priskirtų įstatymais.

Iš tikro ieškovas arba šalis, kuriai iškelta byla, gali prašyti teisėjo kviesti į teismą šalis ir siekti susitarimo prieš nagrinėjimo procesą arba po jo, kai tiriamasis procesas tokiais atvejais atitinkamai apibrėžiamas kaip „conciliazione in sede non contenziosa“ ir „endoprocessuale“.

Atitinkamais atvejais teisėjas gali iš naujo siekti susitarimo savo paties iniciatyva iki pat nutarties paskelbimo.

Vis dėlto, kreipiantis į Tribunale in primo grado arba in grado di impugnazione (atitinkamai pirmos instancijos teismai ir sprendimo užprotestavimo vieta), Apeliacinio teismo pirmininkaujančio teisėjo nurodymu turi būti įteikiamas kvietimas atvykti nustatytu laiku į posėdį pirmam abiejų šalių pasirodymui teismo kalendoriaus pradžioje.

Raštiškame pareiškime pagal įstatymus turi būti:

 • nurodyta, į kurį teismą kreiptis;
 • pateikti išsamūs ieškovo ir atsakovo duomenys, nurodant jų gyvenamąsias vietas bei jų atstovų arba pagalbininkų registruotus juridinius adresus arba gyvenamąsias vietas;
 • nurodytas ieškinio objektas;
 • pateikti faktai ir teisės straipsniai, kuriais remiantis keliama byla arba siūlomas nušalinimas;
 • pateiktas pridedamų įrodymų ir dokumentų sąrašas;
 • nurodyti atstovo vardas, pavardė ir jam suteiktas įgaliojimas;
 • nurodyta paskirta atvykimo į teismą data.

Siekiant, kad apeliacija dėl nutarties būtų priimta, reikia ją pateikti per laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo skundžiamo nutarimo paskelbimo, arba per vienerius metus, jei laimėjusi šalis nutarimo nepaskelbė.

viršųviršų

Prašymas gali būti atmestas, jei apeliantas nėra atstovaujamas, nepaisant to, ar bylą nagrinėja vienas ar keli teisėjai.

Apeliantas privalo pridėti skundžiamą nutartį prie dokumentų rinkinio ir tada pirmininkaujantis teisėjas skiria bylai teisėją, o byla įtraukiama į registrą.

Tokių pačių formalumų laikomasi ir kreipiantis į Corte di Appello (Apeliacinį teismą). Nušalinimas pateikiamas teismui, kurio jurisdikcijoje yra apygarda, kuriame posėdžiauja nutartį priėmęs teisėjas.

Apeliacijas visada nagrinėja collegio (teisėjų komisija), kuri pati gali siekti susitarimo, nurodydama šalims prireikus atvykti asmeniškai.

Galiausiai pareiškimą Corte di Cassazione (Aukščiausiajam apeliaciniam teismui) visada turi teikti tik asmenys, padedami advokato. Priimami tik pareiškimai, kuriuose:

 • nurodytos ginčo šalys;
 • nurodoma skundžiama nutartis ar sprendimas;
 • trumpai pateikiami bylos faktai;
 • nurodomos priežastys, kodėl teikiama apeliacija ir jos teisinis pagrindas;
 • pateikiami visų atskirai ar kartu išduotų įgaliojimų duomenys arba –
 • suteiktos teisinės pagalbos atveju – nurodomi potvarkio duomenys;
 • registruotas juridinis adresas Romoje pranešimams siųsti, o jei juridinis adresas nepasirenkamas, pranešimai siunčiami į Corte di Cassazione registrą.

Perduodant ieškinį teismui, informacija apie posėdį turi būti įtraukta į apeliaciją, teikiamą teismo registrui, per 20 dienų nuo šalių, kurioms keliamas ieškinys, informavimo.

Aukščiau pateikti punktai ir pareiškimas teismo registrui, sudarantys dokumentų rinkinį teismui, turi būti pateikti tokiu pačiu būdu, kad būtų priimtini. Visiškai tokie patys formalumai galioja priešieškinių teikėjams ir tiems, kurie ketina pateikti negalutinę apeliaciją.

viršųviršų

Procedūros, taikomos priverstiniam skolininko arba trečios šalies kilnojamojo ir nekilnojamojo turto konfiskavimui

Šios procedūros patenka į jurisdikciją teisėjo, posėdžiaujančio vieno, į kurį turi kreiptis profesionalus atstovas. Iš anksto turi būti išduotas prašymas susimokėti su nurodymu laikytis prievolių, kylančių iš įvykdomos nuosavybės teisės, kuri užtikrina neabejotiną, įvykdomą ir neįkeistą teisę į tai.

Teismo pirmininkaujantis teisėjas skiria giudice dell’esecuzione (vykdantįjį teisėją), kai registrui pateikiami dokumentai.

Giudice dell’esecuzione reguliuoja vykdymo proceso eigą ir gali kviesti šalis pateikti savo pareiškimų.

Jis skelbia sprendimus, švelninančius bylos eigą, kai, pvz., konfiskuotos prekės ar lėšos keičiamos pinigų suma, konfiskuotas turtas yra sumažinamas ar tinkamos atsargumo priemonės panaudojamos prieš to turto globą, arba surengiamas pardavimas ar perleidimas.

Ginčo bylose teisėjas išnagrinėja medžiagą ir nukreipia šalis į collegio, kuri priima nutartį.

Bylose, kuriose yra konfiskuotas skolininko turtas, esantis trečios šalies nuosavybe, trečiųjų šalių pareiškimus visada priima ir nutartį skelbia giudice delegato (teisėjo pavaduotojas, kurį skiria bankroto teisėjas prižiūrėti bankroto proceso; šios pareigos panašios į administratoriaus), tačiau kilus ginčui nutartį skelbia collegio, remdamasi giudice delegato deramai atliktu tyrimu.

Giudice delegato veiksmus galima užginčyti prieš įvykstant konfiskacijai. Šiuo atveju sprendimą turi priimti giudice di pace, jei ginčas patenka į jo jurisdikciją ratione valoris; o jei konfiskacija jau įvykusi, visus prieštaravimus nagrinės teismas, kuriam pirmininkauja vienas teisėjas.

viršųviršų

Bylos, kuriose giudice di pace turi jurisdikciją vykdymo procedūrose, kurios paprastai perduodamos vienam posėdžiaujančiam teisėjui, sudaro išimtį, aiškiai numatytą įstatymuose.

Abiem atvejais nutarimą priima giudice di pace, toliau nagrinėdamas bylą, ir collegio, kai giudice delegato surinko reikiamus įrodymus.

Supaprastintas teismo procesas

Tai grupė skirtingų procedūrų, kai priimama supaprastinta nutartis, kuri patenka į collegio jurisdikciją, jei nesama prašymo dėl įprastinės teismo bylos, tokiais atvejais, kai kuri nors šalis prieštarauja.

Kai kuriais atvejais kreipiamasi į guidice di pace (jei svarstomos sumos patenka į jo jurisdikciją); todėl, priklausomai nuo svarstomos sumos, būtina pasisakyti teisme per atstovą ar be jo.

Dažniausiai dalyvauja vienas sprendimus priimantis teisėjas, padedamas advokato, turinčio įgaliojimą. Nurodymų sumokėti ar ypač perduoti kilnojamąjį turtą atveju arba giudice di pace, kuris tokiu būdu priima nutarimą dėl užginčytų nutarčių, turi ratione valoris jurisdikciją, arba vienas posėdžiaujantis teisėjas perduoda ginčą collegio, jei užginčyta nutartis. Pareiškimą bet kokiu atveju reikia teikti teismui, kuriam pirmininkauja vienas teisėjas, dėl leidimo ir iškeldinimo dėl įsiskolintų sumų.

Užginčytos nutartys yra perduodamos collegio, kuri priima nutarimą. Todėl visais atvejais turi dalyvauti ginamojo advokatas.

Tarpiniai draudimai

Laikino arešto, planavimo nesutarimų ar danni temuto (suvokiamas žalos pavojus dėl gretimos nuosavybės būklės; quia temet), prašymų skirti prevencinį tyrimą ir skubias nestandartines priemones, kurios akivaizdžiai skiriasi nuo nusistovėjusiųjų, atvejais, pareiškimas turi būti pateikiamas teismui, kuriame posėdžiauja vienas teisėjas, jei prašymas anksčiau buvo pateiktas dėl teismo dalyko. Tačiau dar nebaigtos bylos atveju ieškovas turi kreiptis į nagrinėjantį teisėją, jei toks jau paskirtas, arba į pirmininkaujantį teisėją, kuris tada paskirs minėtą teisėją.

viršųviršų

Bet kokiu atveju tai ne giudice di pace jurisdikcija, net jei jis buvo pakviestas į šį ginčą.

Teismo procesas dėl paveldėjimo

Yra išskiriamos septynios procedūros, susijusios su šeimos įvykių pradžia ir tam tikrais asmenų gyvenimo momentais.

Tai greitai sutvarkomi reikalai, nesprendžiantys jokių visuomenės interesų, kad pateisintų prokuroro, kuris gali imtis iniciatyvos pateikti pradinį pareiškimą, dalyvavimą. Byla sprendžiama teisme, skelbiančiame sprendimą, nutarimą ar argumentuotą nutarimą tiek dėl faktų, tiek dėl teisės.

Pareiškimą galima teikti teisingumo sistemai be atstovo, jeigu pareiškėjas turi derybinių sugebėjimų, būtinų sprendžiamiems konfliktiniams santykiams reguliuoti.

Tačiau pareiškėjui nėra jokių kliūčių būti atstovaujamam kvalifikuoto advokato, kuriam suteiktas specialus įgaliojimas, arba notaio (notaro), kuriam nereikia pateikti įgaliojimo, patvirtinančio jo galias.

Kai kuriais atvejais asmenys gali būti kviečiami asmeniškai atvykti ir pateikti paaiškinimus apie įvykius jų gyvenime, o visai neseniai jiems buvo suteikta galimybė kreiptis į teismą asmeniškai, raginant priimti skubias priemones dėl nepilnamečių turto, kuriuo piktnaudžiauja artimi giminaičiai, globos.

Šiems ypatingų reikalavimų atvejams yra daroma išimtis iš bendros taisyklės.

Teisminis sutuoktinių išskyrimas

Pateikus teismui pareiškimą, presidente (pirmininkaujantis teisėjas) pasikviečia sutuoktinių porą, siekdamas juos sutaikyti. Sutuoktiniai turi atvykti asmeniškai ir be atstovo.

Kai nepavyksta susitarti, sprendimas dėl išskyrimo priimamas camera di consiglio (iš apdairumo), gavus pirmininkaujančio teisėjo protokolą po deramo tyrimo, kurį atliko bylą nagrinėjančio teismo teisėjas.

viršųviršų

Neveiksnumas ir neįgalumas

Pateikus teismui pareiškimą, pirmininkaujantis teisėjas skiria teisėją, kuris tiria reikalą, o teismas vėliau priima nutarimą.

Dingusių žmonių ir asmenų, laikomų mirusiais, paskelbimas

Kai nusprendžiama kreiptis į teismą, pirmininkaujantis teisėjas kviečia suinteresuotas šalis atvykti asmeniškai į apklausą be atstovo.

Tada giudice delegato deramai išnagrinėja reikalą, o vėliau teismas priima nutarimą.

Egzistuoja būdai, taikomi nutarties paskelbimui.

Neįgalių ir neveiksnių nepilnamečių bylos

Teismas, kuriam buvo pateiktas pareiškimas, camera di consiglio priima argumentuotą nutartį po to, kai išklauso giudice tutelare (globos teisėjo) teikiamas išvadas.

Santuokinio turto perdavimas sutuoktiniams

Teismo, kuriam buvo pateiktas pareiškimas, pirmininkaujantis teisėjas kviečiasi suinteresuotas šalis atvykti pas save arba pas guidice designato. Šiuo atveju jie taip pat privalo atvykti asmeniškai.

Nutarimas priimamas camera di consiglio įsakymu, kurio užprotestuoti negalima.

Globos įsakymas, nukreiptas prieš smurtavimą šeimoje

Kai pareiškėjas pateikia savo pareiškimą teismui, ką gali padaryti ir asmeniškai, pirmininkaujančio teisėjo skirtas teisėjas kviečia susijusias šalis atvykti pas jį ir, deramai išnagrinėjęs reikalą, skelbia argumentuotą sprendimą, kuris turi būti nedelsiant vykdomas ir gali būti užginčytas teisme, priimsiančiame neapskundžiamą argumentuotą sprendimą tiek dėl faktų, tiek dėl teisės.

Giudice tutelare (globos teisėjas)

viršųviršų

Galiausiai reikėtų paminėti kiekvienam piliečiui prieinamą galimybę kreiptis į giudice tutelare su prašymu, kurį galima pateikti žodžiu, dėl priemonių, susijusių su globos skyrimu.

Giudice tutelare priima sprendimą, kuris gali būti apskųstas teisme, priimančiame nutarimus camera di consiglio būdu. Žinoma, prokuroras taip pat turi teisę užginčyti sprendimą.

Jei asmuo, užginčijantis sprendimą, yra proceso trečioji šalis, jis turės ginti savo paties teisės tai atlikti pagrįstumą teisėjui, įgaliotam nagrinėti bylą.

7. Į ką būtent man reikia kreiptis: teismo registratūrą ar raštinę?

Šalis, ketinanti iškelti bylą, gali, jei turi teisę pasisakyti teismo posėdyje asmeniškai, kreiptis į giudice di pace, tiesiogiai paprašyti surengti posėdį ir paprašyti nagrinėti jo parodymus, kurie iškart įtraukiami į protokolą, surašomą registre. Šiuo atveju pareiškėjas pasirūpina, kad būtų pranešta atsakovui.

Tuo tarpu registras parengia teismo dokumentus.

Įprasta praktika, kai šalis kuriuo nors metu tariasi su teisėju (net nebūtinai teisme) ir susitaria dėl datos ir laiko pareiškimams pateikti. Jei asmenį atstovauja atstovas, turintis įgaliojimą dalyvauti ginče, pateiktą atskiru oficialiu dokumentu arba neoficialiu raštu, patvirtintu pasirašiusiojo atstovo, šis atstovas pateikia reikiamus dokumentus registrui to teisėjo, kuris nagrinėja reikalą. Svarbiausias iš dokumentų – tai pranešimas apie bylos įtraukimą į teismo sąrašus.

Byla iškeliama, pateikiant šį pranešimą registrui kartu su dokumentais, tarp kurių yra kvietimo į teismą originalo nuorašas, įgaliojimas ir teikiami dokumentai.

viršųviršų

Jei asmuo dalyvauja asmeniškai, jis turi nurodyti savo gyvenamąją vietą arba registruotą juridinį adresą toje Comune, kurioje posėdžiauja už bylą atsakingas teisėjas.

Pačiame pranešime turi būti nurodyta tokia informacija: bylos šalys, įgaliojimas, pareiškimo dalykas, kvietimo į teismą data ir pirmo teismo posėdžio, kuriame dalyvaus šalys, data.

Tai būtina išankstinė sąlyga, siekiant užtikrinti įprastinę proceso eigą.

Registratoriaus pareiga – patikrinti dokumentų turinį ir susegti visus dokumentus, kuriuos teismo proceso metu pateikė abi šalys, taip pat posėdžių protokolus, teisėjo veiksmus, nagrinėjimo įrašus ir bylos paskyrimą.

Kai dokumentų rinkinys nusiunčiamas pirmininkaujančiam teisėjui, šis skiria nagrinėjantį teisėją arba pats imasi nagrinėjimo.

8. Kokia kalba galiu pateikti savo pareiškimą? Ar galiu tai atlikti žodžiu ar būtinai raštu? Ar galiu siųsti jį faksu arba el. paštu?

Viso proceso metu turi būti naudojama italų kalba.

Kai parodymus duoda šalis, nemokanti italų kalbos, teisėjas turi paskirti vertėją, o šis prieš versdamas turi prisiekti atlikti savo pareigas sąžiningai.

Jeigu asmuo gyvena srityje, kurioje yra pripažinta kalbinė mažuma ir kuri priklauso tam teisėjui, tas asmuo turi teisę vartoti savo kalbą, jei nemoka itališkai, ir gauti savo kalba visus proceso dokumentus, taip pat ir nutarimus, kurie paprastai parengiami italų kalba.

Eiliniams liudininkams ir liudijantiems specialistams, kurie dėl kokios nors priežasties prisideda prie teismo proceso savo žodiniais ar raštiškais pareiškimais, taip pat turi būti skiriamas vertėjas.

viršųviršų

Kaip jau buvo paaiškinta atsakyme į pirmąjį klausimą, šalis gali asmeniškai atvykti pas giudice di pace pateikti pareiškimo, jei ginčo suma neviršija 516,45 eurų.

Pats teisėjas taip pat gali duoti leidimą šaliai dalyvauti teisme be atstovo ir didesnės vertės ginčuose, atsižvelgiant į jų pobūdį ir reikšmingumo lygį.

Kalbant apie teismo posėdžius, reikėtų pridurti, kad atskiruose darbo ginčuose nukentėjęs asmuo gali pateikti pareiškimą asmeniškai, bet raštu ir laikydamasis tokios rūšies teismo byloms parengtos kvietimo formos, o vėliau pasirodyti pačiame teisme, laikydamasis visų standartinių formalumų.

Galiausiai tam tikrais atvejais asmuo gali atvykti pas teisėją ir pateikti savo parodymus, vykstant teisminiam nagrinėjimui.

Iš esmės kviesti abi šalis nagrinėjimo metu ir laisva forma jas apklausti, siekiant šalis sutaikyti, yra giudice di pace pareiga.

Tai seka iš procesinėje teisėje skelbiamo bendro principo, leidžiančio teisėjui „bet kuriuo proceso metu ir lygiu“ liepti ginčo šalims atvykti ir jas laisvai klausinėti.

Nustatant taisykles, taikomas nagrinėjimo procedūrai proceso metu pirmos instancijos teisme, proceso kodekse priduriama, kad pirmojo posėdžio metu nagrinėjantis teisėjas klausinėja dalyvaujančias šalis ir, priklausomai nuo bylos pobūdžio, siekia jas sutaikyti.

Be to, vadovaujantis procesine teise, neatvykimas be pateisinamos priežasties yra (tokio pobūdžio) elgesys, į kurį gali būti atsižvelgta.

Tas pats yra taikoma pirmam atvykimui į Apeliacinį teismą: teisėjas siekia sutaikyti, „liepdamas šalims prireikus atvykti asmeniškai“.

viršųviršų

Tai visuotinai taikoma tiems, kurie neketindami siekti priėmimo, pagal savo funkciją teisme turi pateikti paaiškinimus dėl bylos faktų. Tokiu atveju atstovavimas nebūtinas.

Neformali apklausa iškart įgyja ypatingos reikšmės ginčuose dėl privalomų įmokų ir socialinio draudimo. Šis principas apskritai įeina į teisėjo pareigas ir taip pat taikomas antros instancijos procesui, jei nurodyta.

Tai teisėjo įgaliojimai, kuriuos jis naudoja savo iniciatyva, o abi šalys gali tik pateikti savo prašymus.

Neveiksnių ir neįgalių asmenų dalyvavimas asmeniškai teisminiame nagrinėjime taip pat aiškiai apibrėžtas procese dėl neveiksnumo ir neįgalumo; tai taip pat taikoma tariamiems įpėdiniams mirties atvejais ir visiems, kurie gali įgyti teises ar prievoles tariamos mirties atveju.

Galiausiai tas pats pasakytina apie skyrybų ir teisinio išskyrimo procesus, kuriuose yra siekiama sutuoktinius sutaikyti ir santuokinį turtą padalyti.

Nors įstatyme nurodoma, kad gynybos advokato, kvalifikuoto veikti procese, dalyvavimas yra svarbus, taip pat numatoma daug galimybių teisėjo ir abiejų šalių praktiniam kontaktui palaikyti tam tikrais teisminio nagrinėjimo momentais, siekiant šalis sutaikyti ar žodžiu pasitikrinti naudingą informaciją.

Daugelis teismo rūmų turi patalpas, skirtas faksogramų ir el. pašto siuntimui ir gavimui, tačiau visos šalies mastu dar nebuvo įdiegta bendra sistema, kuri leistų teismo paslaugų gavėjams patikimai ir užtikrintai pateikti dokumentus ir prašymus šiomis priemonėmis.

9. Ar egzistuoja specialios formos (šablonai) ieškiniams, ir kaip, jei jų nėra, aš turiu pateikti ieškinį? Ar bylai taikomi kokie privalomi turinio reikalavimai?

Jokia speciali forma nebuvo sukurta ieškinio pateikimui teismo įstaigoms.

viršųviršų

Kiekviena šalis turėtų pateikti savo argumentus tiksliai ir išsamiai.

Pranešimas apie bylos įtraukimą į teismo darbotvarkę, kurią teismo registrui pateikia pareiškėjas, yra pagrindas viso dokumentų rinkinio, prie kurio pridedami teismo dokumentai ir šalių dokumentai.

Kiekvieno dokumento turinys konkrečiai apibrėžtas įstatymuose.

Būtent pranešime apie bylos įtraukimą į teismo darbotvarkę yra pateikiami šalių ir dalyvaujančio prokuroro duomenys, ieškinio dalykas, kvietimo atvykti data ir pirmo atvykimo į teismą data.

Pranešimas apie bylos įtraukimą į teismo sąrašus, raštiško kvietimo atvykti į teismą egzempliorius, surašytos pastabos ir įrašai palaipsniui pridedami prie teismo dokumentų rinkinio. Prie jo taip pat pridedami posėdžių protokolai, teisėjų nutarimai, nagrinėjimo įrašai ir sprendime esančio įsakymo egzempliorius, o į ieškovo dokumentų rinkinį įeina kvietimo atvykti į teismą nuorašas, įgaliojimas ir visa raštiška korespondencija.

Atsakovo dokumentų rinkinį sudaro atsakymas į ieškinį, įteikto kvietimo atvykti į teismą nuorašas, įgaliojimas ir visa raštiška korespondencija.

Visa tai sudedama į segtuvą su keliais skyreliais ir laikoma registratoriaus kabinete, kuris atsakingas už segtuvo saugumą ir nepilnų dokumentų rinkinių nepriėmimą iš šalių.

10. Ar man reikės mokėti teismo mokesčius? Jei taip, kada? Ar man teks mokėti advokatui jau iš pat pradžių?

Standartinis mokestis turi būti sumokėtas už visus procesinius veiksmus Valstybinei mokesčių tarnybai prie Finansų ministerijos. Mokesčio suma priklauso nuo pradedamo proceso rūšies, ginčytinos sumos ir dalyvaujančio teismo lygmens.

viršųviršų

Pagal įstatymus daugybė procesinių veiksmų yra atleisti nuo mokesčių, tačiau jie nustatomi remiantis Parlamento įstatymų leidžiamąja politika, priklausomai nuo ginčų pobūdžio ir jų socialinės svarbos.

Dažniausiai atleidžiami nuo mokesčių šie veiksmai:

 • civilinio statuso keitimas;
 • pavedimų ir turto perdavimo orderių vykdymas;
 • ieškinys dėl reikalaujamos kompensacijos už nuostolius dėl pernelyg ilgos trukmės bausmės;
 • tam tikri procesiniai veiksmai, susiję su šeima ir asmenų statusu;
 • procesiniai veiksmai, susiję su sumomis, neviršijančiomis 1 033 eurų;
 • asmeninės nuosavybės vykdymo procesiniai veiksmai, susiję su sumomis, neviršijančiomis 2 500 eurų;
 • prevenciniai procesiniai veiksmai, inicijuoti bylos nagrinėjimo eigoje;
 • kompetencijos ir jurisdikcijos taisyklės.

Žyminiu mokesčiu apmokestinami ir dokumentų rinkiniai, kurie nebūtinai naudojami teismo posėdžiuose, nors juos šalys ir naudoja proceso metu. Tai, pvz., notariškai patvirtinti dokumentai, transporto priemonių pardavimo registracija, testamentų skelbimas ir įrašai profesionalių gynybos ekspertų oficialiame rejestre.

Skirtingo dydžio žyminiai mokesčiai priklauso nuo dokumentų pobūdžio ir paskirties. Jei dokumentai įtraukiami į bylos medžiagą, jie atleidžiami nuo nustatyto mokesčio.

Jokios taisyklės nereguliuoja santykių tarp šalies ir jos atstovo, nes tai priklauso nuo susijusios šalies.

11. Ar galiu prašyti teisinės pagalbos?

Nemokama teisinė pagalba gynybai civiliniuose procesuose yra užtikrinama asmenims, kurių ištekliai riboti.

viršųviršų

Teisinė pagalba priklauso kiekviename proceso etape ir lygmenyje tiems, kurie gali įrodyti, kad jų metinės mokesčiais apmokestintos pajamos, nurodomos mokant (pajamų) mokesčius, neviršija 9 269,22 eurų.

Smulkesnės informacijos apie veiksmus, kurių reikia imtis, siekiant gauti (nemokamą) teisinę pagalbą, rasite temoje apie teisinę pagalbą Italijoje: atstovo pasirinkimą, galimą pašalpos nutraukimą ir būdą kuriuo dėl to kreiptis.

REAKCIJA Į BYLOS IŠKĖLIMĄ

12. Kada mano byla laikoma oficialiai iškelta? Ar teismo įstaiga atsiųs patvirtinimą, kad mano ieškinys buvo tinkamai parengtas?

Pareiškimas laikomas tinkamai parengtu, kai reguliacinis atsakovo kvietimas į teismą, taip pat reguliacinis perdavimas teismui yra pateikti bylą nagrinėjančio teisėjo registratoriui.

Kai pranešimas apie bylos įtraukimą į teismo darbotvarkę yra pateiktas, registratorius įtraukia bylą į sąrašą ir parengia teismo dokumentų rinkinį, prie kurio pridedami bylos šalių dokumentų rinkiniai.

Pirmą sykį byla svarstoma pirmos instancijos teisme per dešimt dienų nuo kvietimo atvykti į teismą įteikimo per prokuratūrą arba asmeniškai (pagal tai, kaip nurodyta įstatymuose).

Pabrėžtina, kad kiekvienų teismo rūmų registratorius yra pasirengęs suteikti reikiamos informacijos apie tai, kaip tiksliai laikytis įstatymuose numatytų formalumų, tačiau tai nėra teisėjo, kuris tik skelbia sprendimą, pareiga.

Pareiškėjo, kuris pateikia teismui netinkamą ieškinį, pareiškimui gresia įvairi teisinė opozicija, tarp to ir nepriimtinumas, bylos apribojimas ar anuliavimas.

viršųviršų

Nagrinėjantis teisėjas taip pat yra atsakingas už deramą kryžminės apklausos eigą posėdžio metu, kai šalys pasisako pirmąsyk, ir prireikus nurodo ją įtraukti į dienotvarkę, kai sprendimas turi būti priimamas kelių šalių atžvilgiu arba kai byla buvo iškelta kelioms šalims, susijusioms neišardomais ryšiais.

Kvietimas į teismą taip pat gali būti oficialiai pratęstas, kai išaiškėja, kad jis negalioja, ir taip ištaisomos esminės ir procedūrinės klaidos, taikant ex tunc.

Atsakovo atvykimas bet kokiu atveju ištaiso visus kvietimo netikslumus.

Be to, nagrinėjantis teisėjas, atlikdamas savo pareigą įsitikinti, kad šalys būtų kviečiamos į teismą pagal reikalavimus, prireikus gali iškviesti šalis suderinti dokumentų ir ieškinių, kuriuose buvo aptikta netikslumų.

Gali būti nustatomas terminas netikslumo ištaisymui atstovavimo, dalyvavimo ar įgaliojimų srityse, išskyrus atvejus, kai jau buvo įsitikinta, kad terminas yra praėjęs.

Galiausiai gali atsitikti taip, kad atsakovas neatvyko ir teisėjas nustato klaidą, anuliuojančią pranešimą dėl atvykimo į teismą. Tokiu atveju teisėjas skiria terminą ieškovui pakartoti pranešimą, šitaip išvengiant jo anuliavimo.

Įstatymo siekis išvengti formos ir procedūrinių klaidų pradiniame teisminio nagrinėjimo etape yra aiškus, kadangi šios klaidos gali vėliau paversti teisėjo atliktą tiriamąjį darbą nieko vertu, nes laiko apribojimai dar vis taikomi.

13. Ar man pateiks smulkią informaciją apie tolesnių įvykių terminus (pvz., kada turėčiau atvykti į teismą)?

Teismo posėdžių, kuriuose turi dalyvauti šalys, taip pat nagrinėjimo ir svarstymo posėdžių laiką ir datą kas metus skiria giudice di pace kontoros viršininkas, tvirtina pirmininkaujantis teisėjas ir pritaria prokuroras.

Tuo tarpu kiekvieno metinio ketvirčio pradžioje, nagrinėjimo ir svarstymo posėdžiai yra suderinami su teisėjaujančiais teisėjais.

Žemesnės instancijos teismo („tribunali“) pirmininkaujantis teisėjas paskiria pirmojo šalių atvykimo laiką ir datą tokia tvarka, kokią patvirtino Apeliacinio teismo vyriausiasis teisėjas ir kokia buvo paskelbta visuose teismo rūmuose.

Paskesnius posėdžius organizuoja nagrinėjantis teisėjas kiekvieną atskirai.

Apeliaciniame teisme („Corte di Appello“) pirmojo šalių atvykimo į posėdžius ir nagrinėjimo posėdžių laikus ir datas paskiria pirmininkaujantis teisėjas kiekvienų metų ir pusmečio pradžioje.

Viešieji pranešimai turi būti skelbiami teismo rūmų posėdžių salėse iki lapkričio 30 d. ir nenukabinami iki kitų teismo metų.

Šalys taip pat gali gauti informacijos iš registro apie bylai priskirtą teisėją.

Aukščiausiajame apeliaciniame teisme („Corte di Cassazione“) pirmininkaujantis teisėjas sudaro posėdžių kalendorių tokiu pačiu būdu, kai presidente della sezione paskiria datas kiekvienos apeliacijos nagrinėjimui, o apie tai pranešama tiek gynybai, tiek prokurorui. Jie taip pat informuojami apie teisėjus, paskirtus nagrinėti jų ginčą. Jei šalis dalyvauja asmeniškai, visi pranešimai ir informacija siunčiama nurodytu adresu į gyvenamąją vietą arba registruotu juridiniu adresu.

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Italija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 12-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė