Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Itálie

Poslední aktualizace: 12-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Itálie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Máte spor s podnikem, odborníkem, svým zaměstnavatelem, rodinným příslušníkem nebo jinou osobou v tuzemsku nebo v zahraničí. Pro vyřešení tohoto sporu je možné položit několik otázek: 

OBSAH

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud? 1.
2. Mám ještě dostatek času, abych se obrátil na soud? 2.
3. Je jisté, že se musím obrátit na soud v tomto členském státě? 3.
4. Pokud ano, na jaký soud v tomto členském státě se musím obrátit na základě mého bydliště a bydliště protistrany nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti mého případu? 4.
5. Na který konkrétní soud se mám obrátit v tomto členském státě podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu? 5.
6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, nechat se například zastupovat advokátem? PDF File (PDF File 171 KB) 6.
7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na podatelnu nebo na soudní kancelář úředníka soudu? 7.
8. V jakém jazyce mám návrh podat? Mohu ho podat ústně nebo musí být nutně podán písemně? Mohu ho zaslat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují zvláštní tiskopisy pro podávání žalob? Pokud ne, jak má být řízení zahájeno? Co vše musí spis povinně obsahovat? 9.
10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, kdy je musím zaplatit? Musím hned od počátku platit právního zástupce? 10.
11. Mohu nárokovat příspěvek na úhradu soudních výloh? 11.
12. Od kterého okamžiku je má žaloba považována za úředně přijatou? Dostanu úřední potvrzení, že byl můj případ řádně podán? 12.
13. Dostanu přesné údaje o průběhu kroků navazujících na žalobu (např. o lhůtě pro dostavení se k soudu)? 13.

 

Otázky předcházející žalobě:

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud?

Mohlo by být lepší pokusit se o „mimosoudní formy urovnání sporů“.

2. Mám ještě dostatek času, abych se obrátil na soud?

Promlčecí lhůta se liší případ od případu. Odpověď na otázku ohledně promlčecí lhůty můžete získat u právního poradce nebo v informační kanceláři pro zpřístupnění práva.

3. Je jisté, že se musím obrátit na soud v tomto členském státě?

Viz téma „Příslušnost soudů“.

4. Pokud ano, na jaký soud v tomto členském státě se musím obrátit na základě mého bydliště a bydliště protistrany nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti mého případu?

Viz téma „Pravomoc soudů - Itálie“.

5. Na který konkrétní soud se mám obrátit v tomto členském státě podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Viz téma „Pravomoc soudů - Itálie“.

Postup pro podání žaloby

6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, nechat se například zastupovat advokátem? PDF File (PDF File 171 KB)

7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na podatelnu nebo na soudní kancelář úředníka soudu?

Strana, která se chce obrátit na soud, se může v případě oprávnění k osobní účasti obrátit na giudice di pace, dosáhnout slyšení přímo a požádat o vyslechnutí vlastních tvrzení, která jsou ihned začleněna do soudem vypracovávané zprávy. Navrhovatel dohlíží na to, aby byla předána odpůrci

NahoruNahoru

Soud mezitím sestaví soudní spis.

Je obvyklé, že v určité fázi proběhne porada se soudcem, dokonce i mimo soud, a stanoví se datum a čas pro předložení tvrzení. Pokud se fyzická osoba dostaví se zástupcem vybaveným plnou mocí pro daný spor v podobě samostatné úřední listiny nebo neúředního sdělení ověřeného právním zástupcem podepisující strany, zástupce dodá požadované dokumenty soudci, který ve věci rozhoduje. Z těchto dokumentů je nejdůležitější oznámení o vstupu do případu v programech jednání.

Žaloba se podává uložením tohoto oznámení k soudu zároveň se spisem obsahujícím originál předvolání, plné moci a doručených dokladů.

Pokud se strana dostaví osobně, musí uvést své bydliště nebo si zvolit domicil v obci, ve které zasedá soudce odpovědný za tento případ.

V samotném oznámení musejí být uvedeny strany případu, plná moc, předmět návrhu, datum doručení předvolání a jednání, na které jsou strany povinny poprvé se dostavit.

Jedná se o nezbytný předpoklad zajištění obvyklého průběhu řízení.

Pracovník soudu je povinen kontrolovat obsah a přikládat všechny dokumenty předkládané stranami v průběhu soudního procesu zároveň se zápisy z jednání, kroky učiněnými soudcem, zápisy z vyšetřování a vyřizování případu.

Jakmile spis obdrží předseda soudu, určí vyšetřujícího soudce nebo provede šetření sám.

8. V jakém jazyce mám návrh podat? Mohu ho podat ústně nebo musí být nutně podán písemně? Mohu ho zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

V rámci řízení je nutné používat italštinu.

NahoruNahoru

Při výslechu osoby, která nehovoří italsky, musí soudce určit tlumočníka, který před zahájením tlumočení složí přísahu k přesnému plnění svých povinností.

Fyzická osoba bydlící v oblasti s uznávanou jazykovou menšinou, v níž působí soudce, je oprávněna používat svůj vlastní jazyk, jestliže neumí italsky, a obdržet každý bod řízení ve svém jazyce, a to včetně rozhodnutí původně sepsaných v italštině.

Tlumočník se musí zajistit také pro řádné svědky a soudní znalce, kteří se z nějakého důvodu účastní soudního procesu formou ústních nebo písemných výpovědí.

Jak již bylo vysvětleno v odpovědi na otázku 1, strana se může před giudice di pace dostavit osobně k ústnímu podání svých návrhů, jestliže hodnota sporu nepřesahuje částku 516,45 eur.

Soudce může rovněž oprávnit strany k osobní účasti u soudu bez zastupování ve sporech, které se týkají vyšší hodnoty, a to podle jejich povahy a stupně závažnosti.

Pokud jde o řízení u soudu, mělo by se dodat, že v individuálních pracovních sporech může postižená osoba podat návrh osobně, ačkoliv tak musí učinit písemně a dodržet formy předepsané pro předvolání u soudních případů tohoto druhu a následně se dostavit k soudu a dodržovat přitom všechny standardní formální požadavky.

V některých případech má fyzická osoba možnost dostavit se k soudci za účelem podání vlastního vysvětlení v probíhajícím soudním řízení

Ve skutečnosti předvolává strany giudice di pace ve fázi šetření a volně se jich dotazuje ve snaze o dosažení smíru.

NahoruNahoru

To vyplývá z uplatnění obecné zásady určené procesním právem, podle které může soudce „v jakékoli fázi a na jakémkoli stupni řízení“ nařídit stranám ve sporu, aby se dostavily a podrobily se volnému dotazování.

V jednacím řádu pro vyšetřování v řízeních na prvním stupni procesní právo také dodává, že při prvním projednávání vyšetřující soudce vyslýchá zúčastněné strany a v závislosti na povaze případu se pokouší o urovnání sporu mezi stranami.

Podle procesního práva je navíc jednáním, které může být bráno v potaz, jakákoli absence bez udání pádného důvodu.

Totéž platí pro první dostavení se k odvolacímu soudu. Soudce učiní pokus o dosažení smíru prostřednictvím „nařízení osobní účasti stran v případě potřeby.“

To se obecně vztahuje na ty, kteří mají bez úmyslu získat doznání procesní úlohu, která spočívá v předkládání vysvětlení ke skutkové podstatě. Účast zástupců není nutná.

Neformální přímé dotazování má obzvláštní význam ve sporech ohledně zákonem nařízených příspěvků a sociální péče, přičemž obecně se dodržuje zásada, že tato záležitost spadá pod pravomoc soudce a rovněž se vztahuje na řízení druhého stupně, pokud je tak určeno.

Tyto pravomoci uplatňuje soudce z vlastní iniciativy, přičemž zúčastněné strany nemohou činit nic jiného, než předkládat své požadavky.

Osobní účast nezpůsobilých a invalidních osob v průběhu soudního řízení se také stanovuje výslovně v řízení o nezpůsobilosti a invaliditě. Platí to také pro přímé dědice v případě úmrtí a kohokoli, kdo může nabýt práv a nároků nebo závazků v případě úmrtí.

NahoruNahoru

Nakonec je tomu tak i v případě řízení o rozvodu nebo soudní odluce, kde se usiluje o dosažení smíru nebo vypořádání společného jmění manželů.

Zatímco zákon uznává nutnost účasti obhájce oprávněného k jednání v řízení, poskytuje velký prostor pro praktickou potřebu přímého kontaktu mezi soudcem a zúčastněnými stranami v určitých fázích soudního procesu, kdy se usiluje o ústní dosažení smíru nebo zjištění užitečných informací.

Mnohé soudní kanceláře mají zařízení pro faxování nebo používání elektronické pošty, ale dosud nebyl zaveden jednotný celostátní systém, který by účastníkům řízení umožňoval posílání dokumentů a požadavků těmito prostředky s řádnou zárukou spolehlivosti a uskutečnitelnosti.

9. Existují zvláštní tiskopisy pro podávání žalob? Pokud ne, jak má být řízení zahájeno? Co vše musí spis povinně obsahovat?

Pro podávání návrhů soudním orgánům nebyl vytvořen žádný konkrétní tiskopis.

Od každé strany se očekává, že ve vlastním zájmu předloží svůj případ přesně a uceleně.

Základem spisu, k němuž je přidán soudní spis a spisy stran, je oznámení o uvedení případu v jednacím řádu, které navrhovatel podá do soudní kanceláře.

Obsah každého dokumentu je výslovně stanoven zákonem.

Zejména oznámení o uvedení případu v jednacím řádu by mělo obsahovat podrobné údaje o zúčastněných stranách, státním zástupci, předmětu nároku, datu doručení předvolání k účasti a datu konání prvního soudního líčení.

NahoruNahoru

Oznámení o zařazení případu do programu jednání, kopie písemných předvolání a pořízené poznámky a zápisy jsou postupně připojovány k soudnímu spisu společně se zápisy z přelíčení, rozhodnutími soudce, zápisy z šetření a kopií příkazu obsaženého v rozsudku, zatímco spis žalobce musí obsahovat originál předvolání, plnou moc a všechny písemné výměny názorů.

Spis odpůrce bude obsahovat žalobní odpověď, kopii zaslaných předvolání, plnou moc a všechny písemné výměny názorů.

Všechny výše uvedené náležitosti jsou umístěny do pořadače s několika různými oddíly a uloženy v soudní kanceláří, která je odpovědná za jeho bezpečné uchování a za odmítnutí spisů, které neobsahují potřebné dokumenty.

10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, kdy je musím zaplatit? Musím hned od počátku platit právního zástupce?

Standardní poplatek se u všech řízení hradí předem finančnímu úřadu, který patří pod Ministero delle Finanze (Ministerstvo financí). Částka se mění podle druhu zahajovaného řízení, projednávaných částek a stupně soudu, který bude případ řešit.

Zákon vyjmenovává celou řadu různých řízení osvobozených od placení poplatků, které ovšem vybírá parlament podle kritérií legislativní politiky v závislosti na povaze sporů a jejich sociálním dopadu.

Výjimky se vztahují zejména na

 • změnu osobního stavu
 • výkon příkazů ke svěření a vydání
 • žaloby pro dlužnou náhradu za škody způsobené uložením nadměrně dlouhého trestu
 • soubor řízení týkajících se rodiny a statutu fyzických osob
 • řízení, která se týkají částek nižších než 1 033 eur
 • řízení o vymáhání osobního majetku, která se týkají částek nižších než 2 500 eur
 • předběžná řízení v průběhu projednávání případu
 • pravidel o příslušnosti a soudní pravomoci

U některých dokumentů, které mohou být použity stranami v průběhu řízení, ale nejsou určeny výhradně pro účely soudu, jako například notářské dokumenty, záznamy o prodeji vozidla, zveřejnění posledních vůlí a zápisy do úředního seznamu odborníků na obhajobu, je také požadována úhrada kolkovného.

NahoruNahoru

Povinnost uhradit kolkovné v různé výši je stanovena podle povahy a účelu dokumentu. Kolkované dokumenty jsou proto osvobozeny od stanoveného poplatku, pokud jsou obsaženy v soudním spisu.

Vztahy mezi zúčastněnou stranou a jejím zástupcem nejsou upraveny žádnými pravidly a závisí pouze na zúčastněných stranách.

11. Mohu nárokovat příspěvek na úhradu soudních výloh?

Jednotlivci s omezenými prostředky mají zaručenu bezplatnou právní pomoc při obhajobě v občanskoprávním řízení.

Nárok na bezplatnou právní pomoc je možné uplatnit v každé fázi a na každém stupni řízení a vztahuje se na ty, kteří mohou doložit roční zdanitelný příjem nepřesahující 9 269,22 eur.

Podívejte se na finanční situaci pod odkazem „Právní pomoc – Itálie“, kde najdete další podrobnosti o krocích, které je třeba provést k získání bezplatné právní pomoci: výběr zástupce, možné zrušení poplatku a způsob žádosti o jeho zrušení.

DALŠÍ PRůBĚH ŽALOBY.

12. Od kterého okamžiku je má žaloba považována za úředně přijatou? Dostanu úřední potvrzení, že byl můj případ řádně podán?

Návrhy jsou pokládány za správně podané, jakmile jsou podána předvolání odpůrce spolu se svěřením případu soudu do soudní kanceláře soudce, který případ projednává.

Jakmile bylo odesláno oznámení o uvedení případu v jednacím řádu, soudní kancelář přistoupí k zápisu případu a sestaví soudní spis, ke kterému budou přiloženy spisy obou stran případu.

NahoruNahoru

Věc nejprve přichází k soudu jako řízení prvního stupně během deseti dnů od odeslání předvolání, a to buď prostřednictvím kanceláře státního zástupce, nebo osobně v případech, ve kterých to zákon stanoví.

Mělo by se poznamenat, že jakýkoli pracovník soudní kanceláře ochotně a správně poradí, jak přesně dodržet formální požadavky kladené zákonem. Nelze to ovšem požadovat od soudce, který pouze činí prohlášení při pronášení svého rozhodnutí.

Navrhovatel, který nepodá návrh na zahájení soudního řízení správně, vystavuje svůj případ všem druhům právního odporování, včetně nepřijatelnosti, promlčení žaloby nebo vypršení.

Vyšetřující soudce také odpovídá za dohled nad řádným průběhem křížových výslechů při přelíčení stanoveném pro první dostavení stran k soudu a, je-li to potřeba, nařídí jejich zahrnutí do spisu, pokud má být rozhodnutí vydáno ohledně dalších stran nebo pokud případ vzneslo několik nerozlučně spjatých stran nebo byl vznesen proti nim.

Předvolání mohou být také úředně obnovena, pokud je zjištěna jejich neplatnost, čímž se napraví ex tunc věcné nebo procesní chyby v návrhu.

Jakákoli chyba v předvolání je v každém případě napravena přítomností odpůrce.

Kromě toho může vyšetřující soudce v rámci své role dohledu nad řádným předvoláním zúčastněných stran k soudu strany v případě potřeby vyzvat, aby uvedly do řádného stavu dokumenty a úkony, které byly shledány vadnými.

NahoruNahoru

Pro nápravu chyby v zastupování, účasti nebo zmocnění lze stanovit promlčecí lhůtu s výjimkou případů, u kterých bylo zjištěno, že tato lhůta již uplynula.

Konečně se může jednat o případ, kdy se žalovaná strana nedostaví a vyšetřující soudce zjistí vadu rušící platnost oznámení o předvolání. Soudce poté stanoví žalující straně pevnou lhůtu pro opakované sepsání předvolání, a vyvaruje se tak jejího vypršení.

Záměr zákona vyhnout se chybám ve formě a postupu v počátečních fázích soudního řízení je zřejmý. Tyto chyby by mohly následně učinit neplatnou vyšetřovací činnost soudce, protože by dosud platila časová omezení.

13. Dostanu přesné údaje o průběhu kroků navazujících na žalobu (např. o lhůtě pro dostavení se k soudu)?

Přelíčení, kterých se mají strany zúčastnit, a vyšetřovací a poradní zasedání se konají v časech a dnech stanovovaných každoročně vedoucím kanceláře giudice di pace, schválených předsedou soudu a dohodnutých se státním zástupcem.

Na začátku každého čtvrtletí jsou mezitím dojednána vyšetřovací a poradní zasedání se jmény nižších soudců, kteří budou mít službu.

U „tribunali” (soud nižšího stupně) stanoví předseda soudu časy a dny plánované pro první dostavení se stran k soudu formou příkazu, který schvaluje vrchní soudce odvolacího soudu a jehož kopie je vyvěšena v každé soudní síni.

Následná přelíčení určí individuálně soudce, který je pověřen vyšetřováním.

U „Corte di Appello” (odvolací soud) se časy a dny konání prvotního přelíčení a vyšetřovacích přelíčení stanovují formou příkazu předsedy soudu na začátku roku a v jeho polovině.

Veřejná oznámení musejí být vyvěšena v jednacích síních kanceláří soudu k datu 30. listopadu a zůstat tam po celý následující soudní rok.

Strany mohou také z registru získat informace o soudci pověřeném případem.

U Corte di Cassazione” (Nejvyšší odvolací soud) stanovuje předseda soudu kalendář přelíčení stejným způsobem, přičemž presidente della sezione určí časy a dny projednání každého odvolání, o kterých bude uvědomen právní zástupce obhajoby a státní zástupce. Jsou také informováni o opatřeních pro přidělování soudců, kteří budou sporné záležitosti projednávat. Pokud se strana dostavuje k soudu osobně, jakákoli oznámení nebo komunikace se budou uskutečňovat v uvedeném místě bydliště nebo zvoleném domicilu.

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Itálie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 12-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království