Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Irland

Senaste uppdatering: 04-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Irland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig.



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Irland? 3.
4. Vilken domstol i Irland ska jag i så fall vända mig till? 4.
5. Vilken typ av domstol i Irland ska jag vända mig till? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp.) 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR SOM BÖR BESVARAS INNAN DU VÄNDER DIG TILL DOMSTOL

1. Måste jag vända mig till domstol?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning (se faktabladet om det ämnet).

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar mycket beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Irland?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Irland ska jag i så fall vända mig till?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Irland.

5. Vilken typ av domstol i Irland ska jag vända mig till?

Ärendets karaktär och tvistebeloppets storlek kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Irland.

Till börjanTill början

HUR DU VÄCKER TALAN

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat?

Du behöver inte alltid använda ett ombud. Det avgör du själv med hänsyn till hur komplicerat ditt fall är. Om du bestämmer dig för att använda ett ombud måste du vända dig till en advokat (se länken nedan till Irlands advokatsamfund, det organ som godkänner och övervakar de verksamma advokaterna).

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökan måste lämnas in till behörigt domstolskontor (Courts Service Office). Vilket det är avgörs av hur mycket pengar ärendet gäller (se faktabladet om domstolarnas behörighet i Irland). Det finns domstolskontor i hela Irland. Information om adresser och öppethållande hittar du på webbplatsen för Courts Service.

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I Irland kan stämningsansökan skrivas på engelska eller iriska. Stämningsansökan måste vara skriftlig. För stämningsansökan måste du använda en särskild blankett som du kan få hos det domstolskontor som är behörigt i ditt fall. Stämningsansökan kan inte skickas med fax eller e-post. Du måste personligen lämna in den hos domstolskontoret.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns särskilda blanketter för att väcka talan och många av dem kan laddas ner från webbplatsen för Courts Service (se länken nedan). Övriga upplysningar finns i rättegångsreglerna (Court Rules), också tillgängliga på webbplatsen för Courts Service. Dessa blanketter anger vad som måste finnas med i stämningsansökan. Du kan även be domstolskontorets anställda om hjälp, men de får endast lämna information om hur förfarandet går till och får inte uttala sig om stämningsansökans sakliga innehåll eller ge råd om hur processen ska bedrivas.

Till börjanTill början

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Domstolsavgift ska betalas för de flesta typerna av stämningsansökningar. Avgiften måste betalas när stämningsansökan lämnas in hos behörigt domstolskontor. Information om de olika avgifterna finns på webbplatsen för Courts Service. Ett eventuellt advokatarvode är däremot inte en fråga för domstolskontoret. Om du har anlitat advokat kommer denne att informera dig om vilket arvode du kommer att debiteras och när det skall betalas.

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp.)

VAD HÄNDER SEDAN

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts när domstolskontoret har utfärdat stämningen. I vissa domstolar utfärdas inte stämningen förrän den delgivits den andra parten. I småmålsdomstol (för tvister om mindre belopp) är det domstolens registrator som sänder din stämningsansökan till motparten. I andra domstolar får du själv delge kravet eller anlita ett ombud. Denna information får du där du lämnar in din ansökan. Domstolskontorets anställda informerar dig om eventuella brister i formkraven i samband med att du lämnar in din ansökan, men det är domstolen som avgör om du har väckt talan på ett riktigt sätt.

13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Tidsfristerna finns angivna i rättegångsreglerna för respektive domstol och den informationen kan du få där du lämnar in din ansökan.

Ytterligare information

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket