Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Írsko

Posledná úprava: 04-05-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si situáciu, že ste v spore s obchodnou spoločnosťou, živnostníkom, vaším zamestnávateľom, s rodinným príslušníkom alebo s inou osobou v tuzemsku alebo v zahraničí. Aby ste vyriešili tento problém, musíte si položiť niekoľko otázok: 

OBSAH

1. Musím spor riešiť súdnou cestou? 1.
2. Mám ešte čas podať žalobu na súd ? 2.
3. Musím sa obrátiť na súd v Írsku? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd v Írsku by som sa mal obrátiť, vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné okolnosti prípadu? 4.
5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu? 5.
6. Môžem žalobu podať sám alebo na to potrebujem byť zastúpený advokátom? 6.
7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste? 7.
8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie sú, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu? 9.
10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta? 10.
11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc?(Pozri tému ‘Právna pomoc’ 11.
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány nejaké potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná? 12.
13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)? 13.

 

PREDBEŽNÉ OTÁZKY PRED PREDLOŽENÍM PRÍPADU SÚDU

1. Musím spor riešiť súdnou cestou?

Možno by bolo lepšie použiť postupy alternatívneho riešenia sporov. Pozri túto tému.

2. Mám ešte čas podať žalobu na súd ?

Lehoty na podávanie súdnych žalôb sa líšia podľa jednotlivých prípadov. Túto otázku lehôt si je možné vyjasniť u právneho poradcu alebo v informačnej kancelárii pre občanov poskytujúcej informácie o prístupe k právu.

3. Musím sa obrátiť na súd v Írsku?

Pozri tému „Súdna právomoc”.

4. Ak áno, na ktorý súd v Írsku by som sa mal obrátiť, vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné okolnosti prípadu?

Pozri tému „Súdna právomoc - Írsko”.

5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri tému „Súdna právomoc - Írsko’.

KROKY, KTORÉ TREBA DODRŽAŤ PRI PODANÍ NÁVRHU NA SÚD

HoreHore

6. Môžem žalobu podať sám alebo na to potrebujem byť zastúpený advokátom? 

Nie je vždy nutné nechať sa zastupovať, je to vec vášho rozhodnutia, a závisí to od zložitosti vášho prípadu. Ak sa rozhodnete nechať sa zastupovať, musíte použiť právneho zástupcu (v Írsku pozri na stránke odkaz na právnickú spoločnosť, orgán, ktorý akredituje a riadi profesiu právneho zástupcu).

7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste? 

Návrh musí byť podaný v príslušnej kancelárii Súdnej služby, v závislosti od výšky náhrady, ktorú si nárokujete (pozri tému súdna právomoc). Kancelárie Súdnej služby sú v celom Írsku, podrobné údaje o adresách a úradných hodinách sa nachádzajú na internetovej stránke Súdnej služby.

8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

V Írsku sa návrh môže podávať v anglickom alebo v írskom jazyku. Nie je možné podať návrh v ústnej forme. Vyžaduje sa, aby bol návrh na osobitnom tlačive, ktoré sa odlišuje podľa príslušného súdu, na ktorom uplatňujete svoj nárok. Návrh nie je možné podať faxom ani zaslať elektronickou poštou, musíte ho doručiť osobne do príslušnej kancelárie Súdnej služby.

9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie sú, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu? 

Na podávanie žalôb slúžia osobitné tlačivá, mnohé z nich sa dajú stiahnuť z internetovej stránky Súdnej služby (pozri odkaz uvedený nižšie) a zvyšok je obsiahnutý v súdnom poriadku, ktorého podrobnosti sú tiež k dispozícii na internetovej stránke Súdnej služby. V týchto tlačivách je uvedené, ktoré náležitosti musia byť zahrnuté do podania a o určité rady je v obmedzenom rozsahu možné požiadať aj pracovníkov Súdnej služby, títo však môžu poskytovať iba procesné informácie a nesmú poskytovať rady o podstate nároku alebo odporúčania, ako ho vybaviť.

HoreHore

10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta? 

Súdne poplatky sa platia za väčšinu druhov návrhov. Poplatky sa musia zaplatiť vtedy, keď sa podáva návrh v príslušnej kancelárii Súdnej služby a podrobné údaje o rôznych poplatkoch sa nachádzajú na internetovej stránke Súdnej služby. Platby právnemu zástupcovi, ak by ste ho použili, sú rozdielne a nie sú záležitosťou Súdnej služby. Ak by ste dali pokyny právnemu zástupcovi, vyrozumie vás o výške honorára, ktorý vám bude účtovaný a kedy sa má zaplatiť.

11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc?(Pozri tému ‘Právna pomoc’ )

POKRAČOVANIE

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány nejaké potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná?

Žaloba je oficiálne podaná vtedy, keď kancelária Súdnej služby začne spor. V závislosti od príslušnosti súdu, na ktorom ste uplatnili svoj nárok, spor sa nemôže začať dovtedy, kým žaloba nie je doručená druhej strane. Na súde, ktorý sa zaoberá spormi s nízkou hodnotou, tajomník súdu pošle vašu žalobu druhej strane. Na iných súdoch budete musieť doručiť žalobu sami alebo to za vás urobí váš zástupca. Môžete sa informovať v kancelárii Súdnej služby, u ktorej ste sa rozhodli uplatniť svoj nárok. Úradníci Súdnej služby vám oznámia, že ste nesplnili všetky procesné požiadavky na uplatnenie vášho nároku, ale je záležitosťou sudcu, aby rozhodol o tom, či bol váš prípad riadne podaný.

13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)? 

Áno, rokovací poriadok každého súdu tieto lehoty stanovuje a vy si to môžete overiť v kancelárii súdneho servisu, v ktorej ste uplatnili váš nárok.

Bližšie informácie

 • internetová stránka English vlády EGovernment
 • internetová stránka English súdneho servisu
 • internetová stránka English pre profesiu právneho zástupcu

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 04-05-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo