Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Ierland

Laatste aanpassing: 04-05-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Ierland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Hoe kunt u dit geschil oplossen? 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden? 2.
3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van Ierland moet wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtbank van [naam van de betrokken lidstaat] moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier ‘rechtshulp’11.
12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ? 13.

 

Vooraf te stellen vragen

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend?

Het is immers mogelijk dat beter gebruik wordt gemaakt van de 'alternatieve geschillenbeslechting'. (zie het betrokken informatiedossier)

2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat burgers informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van Ierland moet wenden?

Zie informatiedossier ‘bevoegdheid van de rechtbanken’.

4. Tot welke rechter of rechtbank van [naam van de betrokken lidstaat] moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie informatiedossier ‘bevoegdheid van de rechtbanken - Ierland’.

5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie informatiedossier ‘bevoegdheid van de rechtbanken - Ierland’

Wijze waarop een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt

6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt?

U dient niet steeds een beroep te doen op een tussenpersoon: u beslist zelf naargelang de complexiteit van de zaak. Indien u zich tot een tussenpersoon wil wenden, moet u een beroep doen op een advocaat (solicitor – zie voor Ierland de link naar de Law Society, de beroepsorganisatie voor advocaten die instaat voor de erkenning als solicitor).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

Vorderingen moeten worden ingediend bij de bevoegde griffiediensten (Courts Service office) naargelang het schadebedrag dat gevorderd wordt (zie informatiedossier bevoegdheid van de rechtbanken). Dergelijke griffiediensten zijn er over heel Ierland. De adressen en openingsuren vindt u op de website van de Courts Service.

8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken?

In Ierland kan een vordering in het Engels of het Iers worden opgesteld. Vorderingen kunnen niet mondeling worden ingediend. Er dient gebruik te worden gemaakt van bijzondere formulieren die verschillen naargelang het gerecht waarbij de vordering aanhangig wordt gemaakt. Vorderingen kunnen niet per fax of e-mail worden verstuurd: zij dienen persoonlijk bij het bevoegde Courts Service office te worden afgegeven.

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten?

Er zijn bijzondere formulieren om een zaak aanhangig te maken: vele ervan kunnen worden gedownload op de website van de Courts Service (zie verder voor link). De overige formulieren zijn te vinden in de Court Rules: de gegevens hierover zijn eveneens opgenomen op de website van de Courts Service. Op de formulieren is vermeld welke gegevens in een dossier moeten worden opgenomen. Er kunnen ook inlichtingen worden gevraagd aan het personeel van de Courts Service. Er wordt evenwel enkel informatie met betrekking tot de procedure verstrekt. Er mag geen advies worden gegeven over de haalbaarheid van een zaak of over de processtappen die moeten worden genomen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald?

Voor de meeste vorderingen zijn gerechtskosten, court fees genoemd, verschuldigd. De gerechtskosten moeten worden betaald bij het indienen van de vordering bij het bevoegde Courts Service office: nadere gegevens over de verschuldigde bedragen zijn te vinden op de website van de Courts Service. De vergoeding van de eventueel door u gecontacteerde solicitor staat los van de gerechtskosten bij de Courts Service. De solicitor zal u verdere inlichtingen kunnen verschaffen over het honorarium dat moet worden betaald en meedelen wanneer de betaling moet worden verricht.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier ‘rechtshulp’)

Gevolgen van de aanhangigmaking

12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

Een vordering is officieel aanhangig wanneer zij door het Courts Service office wordt gepubliceerd. Naargelang het gerecht waar de vordering aanhangig wordt gemaakt volgt de publicatie pas nadat betekening aan de tegenpartij is verricht. In het small claims court (kantongerecht) wordt de vordering door de griffier naar de tegenpartij gestuurd. Bij andere gerechten dient u de vordering zelf te laten betekenen. Het personeel van de Courts Service office zal u dienaangaande de nodige informatie kunnen geven. Zij kunnen u ook vertellen of aan alle procedurele voorwaarden voor het indienen van de vordering voldaan is. Het is evenwel de rechter die oordeelt of de vordering correct aanhangig is gemaakt.

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ?

De termijnen zijn vastgelegd in de Court Rules van de verschillende gerechten: het Courts Service office kan u ter zake nader inlichten.

Nadere inlichtingen

 • website en E-government
 • website en van de Courts Service
 • website en van de orde van advocaten

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Ierland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 04-05-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk