Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa > Irlanti

Uusin päivitys: 24-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Jos yksityishenkilöllä on riita yrityksen, ammatinharjoittajan, työnantajan, perheensä jäsenen tai muun henkilön kanssa omassa maassaan tai ulkomailla, riidan ratkaiseminen saattaa edellyttää seuraavanlaisten kysymysten pohtimista: 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen? 1.
2. Voiko asian vielä viedä tuomioistuimeen? 2.
3. Onko asia varmasti vietävä juuri Irlannin tuomioistuimeen? 3.
4. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Irlannissa, kun otetaan huomioon kantajan kotipaikka ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteen käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät? 4.
5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo? 5.
6. Voiko yksityishenkilö viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja? 6.
7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin aivan muuhun hallintoelimeen? 7.
8. Millä kielellä haastehakemus on tehtävä? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia esitettävä kirjallisesti? Voiko asian esittää faksilla tai sähköpostilla? 8.
9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava? 9.
10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotakin? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo käsittelyn alusta alkaen? 10.
11. Onko yksityishenkilöllä oikeus saada oikeusapua? (ks. kohta Oikeusapu11.
12. Missä vaiheessa kanne katsotaan nostetuksi? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että kanne on nostettu asianmukaisella tavalla? 12.
13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, milloin on saavuttava asian käsittelyyn)? 13.

 

SEIKAT, JOTKA ON SELVITETTÄVÄ ENNEN ASIAN VIREILLEPANOA

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen?

Voi olla tarkoituksenmukaisempaa turvautua vaihtoehtoisiin menettelyihin: ks. aihetta Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt koskevia tietoja.

2. Voiko asian vielä viedä tuomioistuimeen?

Kanneoikeuden vanhentumisajat vaihtelevat kyseessä olevan riita-asian mukaan. Vanhentumisaikoja koskevaan kysymykseen voi saada selvennystä asianajajalta tai oikeussuojaa koskevia tietoja antavalta viranomaiselta.

3. Onko asia varmasti vietävä juuri Irlannin tuomioistuimeen?

Ks. aihetta Tuomioistuinten toimivalta koskevia tietoja.

4. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Irlannissa, kun otetaan huomioon kantajan kotipaikka ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteen käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Ks. aihetta Tuomioistuinten toimivalta - Irlanti koskevia tietoja.

5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Ks. aihetta Tuomioistuinten toimivalta - Irlanti koskevia tietoja.

Sivun alkuunSivun alkuun

MITEN ASIA VIEDÄÄN TUOMIOISTUIMEEN?

6. Voiko yksityishenkilö viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Asiamiehen käyttö ei aina ole välttämätöntä kanteen nostamiseksi, vaan yksityishenkilö voi itse päättää siitä asian luonteen mukaan. Asiamiehenä on aina käytettävä asianajajaa (solicitor) (ks. hyperlinkki Law Societyn kotisivuille; Law Society on asianajajayhdistys, joka valtuuttaa asianajajia ja valvoo ammattikunnan toimintaa).

7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin aivan muuhun hallintoelimeen?

Haastehakemus jätetään asiasta vastaavaan oikeusviraston (Courts Service) toimistoon, joka valitaan sen mukaan, minkä suuruisesta korvausvaateesta on kyse (ks. kohta "Tuomioistuinten toimivalta"). Toimistoja on kaikkialla Irlannissa, ja niiden osoitteet ja aukioloajat löytyvät Courts Servicen Internet-sivustosta.

8. Millä kielellä haastehakemus on tehtävä? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia esitettävä kirjallisesti? Voiko asian esittää faksilla tai sähköpostilla?

Irlannissa haastehakemus on tehtävä kirjallisesti joko englanniksi tai iiriksi. Hakemusta ei voida tehdä suullisesti. Se tehdään erityisellä lomakkeella, joka on käytössä nimenomaan siinä tuomioistuimessa, jossa kanne nostetaan. Hakemusta ei voi lähettää faksilla tai sähköpostitse, vaan se on tuotava henkilökohtaisesti Courts Servicen toimistoon.

Sivun alkuunSivun alkuun

9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

Kanteen nostamista varten on valmiit lomakkeet, joista monet ovat ladattavissa Courts Servicen Internet-sivustosta (ks. hyperlinkki). Loput lomakkeet löytyvät oikeudenkäyttöä koskevasta säännöstöstä (Court Rules), josta niin ikään on lisätietoja Courts Servicen Internet-sivustossa. Lomakkeissa ilmoitetaan, mitä tietoja hakemukseen on liitettävä. Courts Servicen virkailijoilta voi pyytää opastusta, mutta he voivat antaa vain menettelyihin liittyviä tietoja. Heillä ei ole valtuuksia antaa hakijalle neuvoja kanteen sisällöstä eikä suosituksia sen käsittelystä.

10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotakin? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo käsittelyn alusta alkaen?

Useimpien haastehakemustyyppien käsittelystä on maksettava oikeudenkäyntimaksuja (court fees). Maksut peritään samalla, kun hakemus jätetään Courts Servicen toimistoon. Tarkemmat tiedot eri maksuista löytyvät Courts Servicen Internet-sivustoista. Mahdolliset asianajajapalkkiot ovat asia erikseen, eikä niiden käsittely kuulu Courts Servicelle. Asianajaja ilmoittaa itse asiakkaalle, minkä suuruinen hänen palkkionsa on ja milloin se on maksettava.

11. Onko yksityishenkilöllä oikeus saada oikeusapua? (ks. kohta Oikeusapu)

TIEDOT ASIAN ETENEMISESTÄ

12. Missä vaiheessa kanne katsotaan nostetuksi? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että kanne on nostettu asianmukaisella tavalla?

Asian katsotaan tulleen vireille silloin, kun Courts Service on virallistanut kannevaatimuksen. Joissakin tapauksissa kannevaatimusta ei voida virallistaa, ennen kuin haastehakemus on annettu tiedoksi vastaajalle, mutta tämä riippuu siitä, mihin tuomioistuimeen kanne on jätetty. Vähäisiä vaateita käsittelevissä tuomioistuimissa kirjaamo lähettää vaateen vastapuolelle. Muissa tuomioistuimissa haastehakemus on toimitettava joko itse tai asiamiehen välityksellä. Asiasta antaa tarkempia tietoja se Courts Servicen toimisto, johon kanne on jätetty. Courts Servicen virkailijat ilmoittavat kantajalle, mikäli kaikkia vireillepanoa koskevia menettelysääntöjä ei ole noudatettu. On kuitenkin tuomarin asia päättää, onko kanne nostettu asianmukaisesti.

13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, milloin on saavuttava asian käsittelyyn)?

Menettelyjen kesto on määritelty tuomioistuimen työjärjestyksessä. Aikataulun voi tarkistaa siitä Courts Servicen toimistosta, johon kanne on jätetty.

Lisätietoja

 • Courts Servicen Internet-sivusto Courts service Ireland English
 • Asianajajayhdistyksen Internet-sivusto Law society of Ireland English

« Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 24-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta