Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Ungern

Senaste uppdatering: 13-03-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Ungern

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Om du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet, följer här några frågor du inledningsvis bör ställa dig: 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Ungern? 3.
4. Vilken domstol i Ungern ska jag i så fall vända mig till med beaktande av var jag bor, var motparten bor och andra omständigheter? 4.
5. Vilken typ av domstol i Ungern ska jag vända mig till med beaktande av ärendets karaktär och tvistebeloppet? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller måste det ske skriftligt? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR

1. Måste jag vända mig till domstol?

Det kan vara bättre att använda ett alternativt sätt att lösa tvister. Se detta ämne.

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Tidsfristerna för att väcka talan varierar beroende på ärende. Har man frågor om tidsfrister är det bäst att vända sig till en juridisk rådgivare, en advokat eller en rådgivningstjänst som hjälper medborgarna att vända sig till domstol.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Ungern?

Se Domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Ungern ska jag i så fall vända mig till med beaktande av var jag bor, var motparten bor och andra omständigheter?

Se Domstolarnas behörighet - Ungern.

5. Vilken typ av domstol i Ungern ska jag vända mig till med beaktande av ärendets karaktär och tvistebeloppet?

Se Domstolarnas behörighet - Ungern.

HUR TALAN VÄCKS VID DOMSTOL

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

I regel behöver man inte anlita en advokat för att väcka talan i första instans, utan man kan vända sig till domstol själv. I artikel 73/A i lag III från 1952 om civilprocesser (Polgári perrendtartásról azóló 1952, évi Ill. Törvény), nedan kallad civilprocesslagen, uppräknas de fall där det är nödvändigt att anlita advokat. Sådana fall avser i regel överklaganden till högre instans. I dessa fall är ett förfarande ogiltigt om det drivs av en part som saknar rättegångsombud, och för att undvika detta företräds parterna oftast av en advokat under förfarandet.

Till börjanTill början

Det finns naturligtvis en möjlighet att stämningsansökan i stället inges av ett annat ombud (t.ex. en advokat) som utsetts av parten eller dennes företrädare enligt lag. Om lagen däremot föreskriver någonting annat och exempelvis kräver personlig inställelse, kan man inte driva målet via ett ombud. Reglerna om vem som får och vem som inte får vara ombud och de exakta reglerna för bemyndigande av ombud fastställs i civilprocesslagen, i bestämmelserna om rättsligt företrädande.

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

En ansökan om stämning ska på samma sätt som alla andra inlagor som ges in till domstolen lämnas direkt till domstolens kansli, och alltid i ett exemplar mera än antalet parter som berörs av processen.

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller måste det ske skriftligt? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Enligt lag är det officiella språket i domstolsförfaranden ungerska. Under förfarandet, som äger rum på ungerska, har parterna och övriga personer som deltar i rättegången - naturligtvis med undantag för domstolens personal (domare, assessor, protokollförare) - rätt att oavsett sina kunskaper i ungerska använda sitt modersmål eller ett landsdels- eller minoritetsspråk i frågor som regleras i internationella avtal och som inte är officiella.

Genom att ansluta sig till Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk åtog sig Ungern följande när det gäller det kroatiska, tyska, rumänska, serbiska, slovakiska och slovenska språket:

Till börjanTill början

 • Den part som personligen inställer sig vid domstol får använda sitt eget landsdels- eller minoritetsspråk utan att det medför någon extraavgift.
 • Dokument och bevisning på ett landsdels- eller minoritetsspråk får lämnas in, vid behov med hjälp av tolkning eller översättning.
 • Juridiska handlingar som upprättats i de länder som deltar i stadgan och juridiska handlingar som upprättats av parterna förklaras inte ogiltiga bara därför att de upprättats på ett landsdels- eller minoritetsspråk, och de får åberopas mot tredje man som inte talar det språket.

Domstolen är skyldig att anlita en tolk eller en översättare för att garantera att parterna och övriga personer som deltar i rättegången kan utöva rätten att använda sitt eget språk. När domstolen hör parten, den sakkunnige och vittnet (artiklarna 113, 167 och 177 i civilprocesslagen) måste den således förordna en tolk att biträda i förhandlingen med stöd av artikel 184.1 i civilprocesslagen. Domstolen anlitar en översättare för auktoriserad översättning av inlagor (stämningsansökan) som är avfattade på ett annat språk än ungerska. Lagens bestämmelser om experter ska tillämpas på tolkar och översättare på vederbörligt sätt.

En auktoriserad ungersk översättning ska bifogas en stämningsansökan som ingetts på ett språk som inte omfattas av internationella avtal.

I regel ska stämningsansökan inges skriftligen och skickas per post eller lämnas in personligen (under expeditionens öppettider eller när som helst under kontorstid läggas i lådan bredvid ingången till domstolen) till den domstol vid vilken talan väcks. Ingenting hindrar dock att en part som inte företräds av en advokat muntligen framför en stämningsansökan eller en annan ansökan om tvisteförfarande till den lokala domstol eller till den länsdomstol som är behörig i målet, varvid det tas till protokollet. I det fallet förser domaren, det lagfarna domstolsbiträdet eller den praktiserande domaren parterna med nödvändig information och sammankallar dem för att avhjälpa brister. Därefter tillämpas samma regler på ansökningar som tagits till protokollet som på ansökningar som lämnats in i skriftlig form.

Till börjanTill början

I dagens läge är det inte möjligt att lämna in stämningsansökan per fax eller e-post.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns inga särskilda formulär för att väcka talan.

Överstiger ett betalningskrav inte 200 000 ungerska forinter, ska fordran göras gällande genom ett betalningsföreläggande. I det fallet ska ansökan om betalningsföreläggande inges på ett särskilt formulär.

Talan väcks genom att en stämningsansökan inges. Väckande av talan för att inleda ett tvistemål är det främsta sättet att garantera rättsskyddet när det gäller subjektiva rättigheter. Käranden anhängiggör ärendet vid domstol genom att ge in en skriftlig stämningsansökan. Minimikraven anges i artikel 121 i civilprocesslagen. I ansökan ska alltid anges:

 1. vid vilken domstol talan väcks,
 2. parternas och deras företrädares namn, adress och ställning,
 3. den rättighet som åberopas samt de sakförhållanden och bevis som ligger till grund för detta,
 4. uppgifter som gör det möjligt att fastställa domstolens behörighet,
 5. kärandens begäran (yrkande) om vad domstolen bör ta fasta på i sitt beslut,
 6. om det förekommit försök till medling mellan parterna.

Stämningsansökan får innehålla mer än vad som föreskrivs, men inte mindre. Det kan också finnas fler krav som måste uppfyllas beroende på ärendets art (t.ex. lagfartsbevis).

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

En domstolsavgift måste betalas i tvistemål. Domstolsavgiftens storlek fastställs i kapitel VI i 1990 års lag XCIII om skatter och avgifter (Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény). Skyldigheten att betala domstolsavgift i tvistemål uppstår när stämningsansökan inges, och därför måste den betalas samtidigt som ansökan lämnas in. Om parten inte betalar domstolsavgiften samtidigt som stämningsansökan inges eller betalar mindre än vad som föreskrivs i lag, kommer domstolen att uppmana parten att betala den utestående domstolsavgiften och påpeka att ansökan avslås om avgiften inte betalas.

Till börjanTill början

Detta gäller inte om den berörda parten är befriad från domstolsavgiften eller beviljas anstånd med betalningen till dess att förfarandet avslutats.

Befrielse från domstolsavgift innebär att den betalningsskyldige slipper betala, eller så avses syftet med avgiften. Befrielse från domstolsavgift som beviljas den berörda parten som en förmån innebär att denne slipper betala avgiften, betala den i förskott och bära den. I lagen om skatter och avgifter anges vilka juridiska personer som kan få fullständig befrielse från domstolsavgifter. Som exempel kan nämnas ungerska staten, kommunerna, budgetmyndigheterna, organisationer inom det civila samhället, offentliga organ, offentliga företag, kyrkor, kyrkosamfund m.m.

Om befrielse från domstolsavgift beviljas på grund av ärendets innehåll gäller det bägge parter och såväl fysiska som juridiska personer, oberoende av inkomster eller förmögenhet, huruvida tvisten omfattar ont eller gott uppsåt eller hur tvisten löses. En utländsk part har också rätt till en sådan befrielse även om det inte finns något internationellt avtal eller principen om ömsesidighet inte fastställts. Enligt gällande bestämmelser beviljas befrielse till exempel i följande fall:

 • Om domstolen avvisar stämningsansökan på eget initiativ utan att utfärda stämning.
 • Om genkäromål väcks i mål om äktenskapsskillnad.
 • Om någon dödförklaras, om en domstol konstaterar att ett dödsfall har inträffat, om någon har försvunnit eller stupat i krig, omkommit i en naturkatastrof osv.

Betalningsanstånd är en lägre grad av förmån. Den berörda parten eller den intervenerande personen befrias endast från att betala domstolsavgiften i förskott, och domstolen bestämmer vid rättegångens slut vem som ska betala domstolsavgiften.

Till börjanTill början

Befrielse från domstolsavgift omfattar också befrielse från rättegångskostnader, om en part på grund av ringa inkomster eller förmögenhet inte kan betala kostnaderna för en rättegång. En part som är befriad från rättegångskostnaderna är också befriad från domstolsavgiften.

Advokatarvodet och hur det ska betalas är en fråga som avtalas mellan den berörda parten och dennes advokat.

11. Kan jag få rättshjälp?

Se Rättshjälp.

UPPFÖLJNING

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

En talan anses officiellt ha väckts när stämningsansökan har inkommit till domstolskansliet. Domstolen underrättar inte särskilt parterna om att förfarandet har inletts. När ansökan har inkommit undersöker domstolen om den innehåller alla de delar som lagen föreskriver. I fall där en part låter sig företrädas av ett juridiskt ombud avvisar domstolen stämningsansökan utan att utfärda stämning, om ansökan inte innehåller alla obligatoriska delar, om det juridiska ombudets fullmakt inte har bifogats ansökan eller om käranden inte har betalat kostnaderna för förfarandet. I andra fall där ansökan är ofullständig uppmanar domstolen parten att avhjälpa bristerna, eller vidtar mellanliggande åtgärder för att påskynda målets handläggning (t.ex. genom att begära handlingar från andra myndigheter eller vidta preliminära åtgärder avseende bevisning).

När eventuella brister rättats till eller mellanliggande åtgärder vidtagits, men senast inom 30 dagar från det att stämningsansökan inkommit, fastställer domstolen datum för förhandlingen, kallar parterna till förhandling och ger dem samtidigt en kopia av stämningsansökan eller en muntlig stämningsansökan som tagits till protokollet. På så vis underrättas parterna genom denna stämningsansökan om att förfarandet har inletts.

13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Inom 30 dagar efter det att stämningsansökan har inkommit fastställer domstolen datum för förhandlingen, kallar parterna till förhandling och ger dem samtidigt en kopia av stämningsansökan eller av en muntlig stämningsansökan som tagits till protokollet. Med stöd av civilprocesslagen uppmanar domstolen svaranden att svara på stämningsansökan skriftligen före den dag då förhandlingen ska äga rum, eller muntligen senast själva dagen för förhandlingen. Den berörda parten kan få mer information under själva rättegången, beroende på vad som särskilt kännetecknar just det förfarandet.

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Ungern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-03-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket