Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Mad'arsko

Posledná úprava: 21-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Mad'arsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si situáciu, že máte spor so spoločnosťou, podnikateľom, vašim zamestnávateľom, príslušníkom vašej rodiny alebo s niekým iným vo vašej krajine alebo v zahraničí. Aby ste mohli vyriešiť tento problém, mali by ste si položiť niekoľko otázok: 

OBSAH

1. Musím sa obrátiť na súd? 1.
2. Mám ešte čas na podanie návrhu na začatie súdneho konania? 2.
3. Som si istý, že by som sa mal obrátiť na súd v Maďarsku? 3.
4. Ak áno, mám sa obrátiť na maďarský súd s pôsobnosťou v mieste môjho bydliska a bydliska druhej strany alebo sa mám riadiť inými hľadiskami môjho prípadu? 4.
5. Ak áno, na ktorý súd v Maďarsku by som sa mal obrátiť vzhľadom na povahu môjho prípadu a výšku príslušnej sumy? 5.
6. Môžem podať návrh na začatie súdneho konania sám alebo musím požiadať sprostredkovateľa, napríklad, musí ma zastupovať právnik? 6.
7. Komu presne mám podať žiadosť: prijímacej kancelárii alebo inému úradu? 7.
8. V akom jazyku mám podať žiadosť? Môžem ju podať ústne alebo to musím urobiť písomne? Môžem ju poslať faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Existujú osobitné formuláre na podanie návrhu na začatie súdneho konania alebo ak nie, ako mám predložiť svoju vec? Existujú nejaké prvky, ktoré sa musia zahrnúť do spisu? 9.
10. Budem musieť zaplatiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem musieť zaplatiť právnika ihneď po podaní svojej žiadosti? 10.
11. Môžem požiadať o právnu pomoc/oslobodenie od platenia nákladov? 11.
12. Od ktorého momentu sa moje súdne konanie považuje za oficiálne začaté? Poskytnú mi orgány nejaké potvrdenie, že moja vec bola riadne podaná? 12.
13. Budem podrobne informovaný o načasovaní nasledujúcich udalostí (napríklad, o lehote, ktorú budem mať k dispozícii, aby so sa dostavil na súd)? 13.

 

OTÁZKY, KTORÉ SI JE POTREBNÉ POLOŽIŤ PRED PODANÍM NÁVRHU NA SÚDNE KONANIE

1. Musím sa obrátiť na súd?

Možno by bolo lepšie využiť postupy alternatívneho riešenia sporov. Pozrite si uvedenú tému.

2. Mám ešte čas na podanie návrhu na začatie súdneho konania?

Lehoty na predloženie návrhu na začatie súdneho konania sa líšia podľa riešeného prípadu. Otázku lehôt si môžete objasniť s právnikom, právnym poradcom alebo na Úrade pre poradenstvo občanom.

3. Som si istý, že by som sa mal obrátiť na súd v Maďarsku?

Pozri Právomoc súdov.

4. Ak áno, mám sa obrátiť na maďarský súd s pôsobnosťou v mieste môjho bydliska a bydliska druhej strany alebo sa mám riadiť inými hľadiskami môjho prípadu?

Pozri Právomoc súdov – Maďarsko.

5. Ak áno, na ktorý súd v Maďarsku by som sa mal obrátiť vzhľadom na povahu môjho prípadu a výšku príslušnej sumy?

Pozri tému Právomoc súdov – Maďarsko!

HoreHore

KROKY PRI PODANÍ NÁVRHU NA ZAČATIE SÚDNEHO

6. Môžem podať návrh na začatie súdneho konania sám alebo musím požiadať sprostredkovateľa, napríklad, musí ma zastupovať právnik?

Vec prejednávanú súdom prvého stupňa možno spravidla podať súdu priamo, nie je nutné obrátiť sa na právnika. V paragrafe 73/A zákona III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku sú uvedené prípady, v ktorých je účasť právnika povinná. Sú to typicky prípady spojené s odvolacím konaním, ktoré má prebiehať na vyšších súdoch. V týchto prípadoch nemá konanie strany, ktorá postupuje bez právneho zástupcu, žiadny účinok, preto aby sa zabránilo takejto situácii, sú strany obvykle v konaní zastupované právnikom.

Existuje samozrejme možnosť, aby žiadosť podal iný poverený zástupca (napríklad, právnik) vymenovaný stranou alebo jej právny zástupca. Ak však zákon stanovuje inak a napríklad vyžaduje povinnú osobnú účasť na príslušnom konaní, nie je možné postupovať prostredníctvom povereného zástupcu. Pravidlá o tom, kto môže byť povereným zástupcom, kto je vylúčený zo zoznamu možných poverených zástupcov a presné pravidlá poverenia sú stanovené v zákone o občianskom súdnom poriadku medzi pravidlami týkajúcimi sa zastupovania.

7. Komu presne mám podať žiadosť: prijímacej kancelárii alebo inému úradu?

Žiadosť, rovnako ako akékoľvek iné podanie súdu, sa musí podať priamo na súde, na ktorom bude konanie prebiehať, a v každom prípade je potrebné podať o jednu kópiu viac ako je počet príslušných účastníkov súdneho konania.

HoreHore

8. V akom jazyku mám podať žiadosť? Môžem ju podať ústne alebo to musím urobiť písomne? Môžem ju poslať faxom alebo elektronickou poštou?

Podľa zákona je úradným jazykom súdnych konaní maďarčina. Počas konania v maďarčine majú strany a ostatní účastníci konania – prirodzene s výnimkou súdu (sudca z povolania, prísediaci, zapisovateľ) – právo používať svoj materinský jazyk, regionálny jazyk a jazyk menšín v iných ako úradných záležitostiach, ktoré sú vymedzené v medzinárodných dohodách, bez ohľadu na svoju znalosť maďarčiny.

Pripojením sa k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov prevzalo na seba Maďarsko povinnosť umožniť v súvislosti s chorvátčinou, nemčinou, rumunčinou, srbčinou, slovenčinou a slovinčinou toto:

 • strana, ktorá sa osobne dostaví na súd, môže používať svoj regionálny a/alebo menšinový jazyk bez toho, aby musela uhradiť mimoriadne náklady,
 • dokumenty a dôkazy sa môžu predkladať v regionálnom alebo menšinovom jazyku, podľa potreby s pomocou tlmočníkov a prekladateľov,
 • právne dokumenty vypracované v krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami charty, a dokumenty vypracované medzi stranami sa nevyhlásia za neplatné iba z dôvodu, že boli vypracované v regionálnom alebo menšinovom jazyku, a môžu sa použiť proti tretej strane, ktorá nehovorí týmto jazykom.

Súd je povinný zabezpečiť všetkým stranám a ďalším účastníkom súdneho konania právo na používanie vlastného jazyka využitím tlmočníka alebo prekladateľa. V prípade ústneho vypočutia strany, znalca a svedka (zákon o občianskom súdnom poriadku, paragrafy 113, 167, 177) musí súd objednať tlmočníka, ktorí má pomôcť pri súdnom konaní na základe paragrafu 184 ods. 1 zákona o občianskom súdnom poriadku. Súd zamestnáva prekladateľa na vypracovanie osvedčených prekladov podaní (žiadostí) v iných jazykoch ako v maďarčine. V prípade tlmočníkov a prekladateľov sa musia primeraným spôsobom uplatňovať ustanovenia zákona o súdnych znalcoch.

HoreHore

K žiadosti podanej v jazyku, na ktorý sa nevzťahujú medzinárodné dohody, sa musí pripojiť overený preklad do maďarčiny.

Žiadosť sa musí obvykle podať písomne poštou alebo osobne (počas úradných hodín kancelárie alebo kedykoľvek počas pracovnej doby vhodením do schránky umiestnenej pri vchode na súd) na súde, na ktorom bude prebiehať konanie; strana, ktorú nezastupuje právnik, môže podať návrh alebo inú žiadosť o začatie súdneho konania aj ústne, čo sa musí zaznamenať v úradnom dokumente na miestnom alebo okresnom súde, ktorý má právomoc v danom prípade. V takomto prípade sudca, súdny vykonávateľ alebo sudca čakateľ konajúci v mene súdu poskytuje stranám potrebné informácie a vyzve ich priamo na mieste, aby napravili nedostatky. Na žiadosť zaznamenanú v úradnom dokumente sa potom vzťahujú právne predpisy týkajúce sa žiadostí podaných v písomnej forme.

V súčasnosti nie je možné, aby strana podala žiadosť súdu prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou.

9. Existujú osobitné formuláre na podanie návrhu na začatie súdneho konania alebo ak nie, ako mám predložiť svoju vec? Existujú nejaké prvky, ktoré sa musia zahrnúť do spisu?

Na podanie návrhu na začatie konania neexistujú žiadne osobitné formuláre.

V prípadoch, keď nárok na platbu neprekračuje 200 000 HUF sa však nárok môže vymáhať iba prostredníctvom platobného príkazu. V takomto prípade sa žiadosť o platobný príkaz musí podať na osobitnom formulári určenom na tento účel.

Návrh na súdne konanie sa musí podať prostredníctvom žiadosti. Žiadosť je primárnym spôsobom súdnej ochrany osobných práv prostredníctvom občianskoprávneho konania. Žiadosť je písomným podaním obsahujúcim nárok, ktorý nárokujúca strana predkladá súdu. Minimálne náležitosti žiadosti sú uvedené v paragrafe 121 zákona o občianskom súdnom poriadku. V žiadosti musia byť vždy uvedené tieto informácie:

HoreHore

 1. súd, ktorému sa podáva návrh na začatie súdneho konania;
 2. meno, trvalá adresa a opis strán a zástupcov strán;
 3. právo, ktoré sa má presadzovať, s uvedením skutočností a dôkazov, ktoré slúžia ako základ;
 4. údaje, na základe ktorých je možné určiť príslušnosť súdu;
 5. žiadosť (prihláška nároku) týkajúca sa rozhodnutia súdu;
 6. či sa v spore medzi stranami využila mediácia.

Žiadosť môže preto obsahovať viac informácií, ako vyžadujú ustanovenia, ale nie menej. V závislosti od povahy prípadu sa môžu vyžadovať určité mimoriadne náležitosti (napríklad, majetková zmluva).

10. Budem musieť zaplatiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem musieť zaplatiť právnika ihneď po podaní svojej žiadosti?

Súdne poplatky sa platia v občianskoprávnom konaní. Výška súdnych poplatkov v jednotlivých konaniach je stanovená v kapitole VI zákona XCIII z roku 1990 o poplatkoch. Povinnosť zaplatiť súdne poplatky v občianskoprávnych konaniach vzniká v momente podania žiadosti o súdne konanie, preto sa musia zaplatiť spolu so žiadosťou. Ak strana nezaplatí súdne poplatky spolu s podaním žiadosti alebo zaplatí nižšie súdne poplatky ako vyžaduje zákon, súd ju po podaní žiadosti požiada o zaplatenie zvyšnej sumy súdnych poplatkov a uvedie, že ak nebudú súdne poplatky zaplatené v plnej výške, žiadosť bude zamietnutá.

To sa netýka prípadov, keď je strana oslobodená od súdnych poplatkov alebo má právo súdne poplatky zaregistrovať.

Oslobodenie od súdnych poplatkov znamená buď to, že osoba povinná zaplatiť súdne poplatky je oslobodená od platenia alebo že sa oslobodenie vzťahuje na predmet poplatkov. Osobné oslobodenie od súdnych poplatkov ako výhoda znamená, že strana je oslobodená od platenia poplatkov, ich zaplatenia vopred a od povinnosti zaplatiť tieto poplatky. Zákon o poplatkoch stanovuje právne subjekty, ktoré môžu získať úplné oslobodenie od poplatkov. Niektorými príkladmi sú: maďarský štát, samosprávy, rozpočtové organizácie, mimovládne organizácie, verejné orgány a štátne podniky, cirkvi, združenia cirkví, atď.

HoreHore

V prípade oslobodenia od vecných nákladov sú obe strany – či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu – oslobodené od platenia súdnych poplatkov bez ohľadu na svoje príjmy alebo finančné pomery a bez ohľadu na to, či súdny spor zahŕňal alebo nezahŕňal dobrú alebo zlú vieru, alebo výsledok sporu. Aj v prípade, že neexistuje medzinárodná dohoda alebo reciprocita má zahraničná strana tiež právo na tento druh oslobodenia od poplatkov. Na základe súčasných právnych predpisov sa oslobodenie od vecných nákladov poskytuje, napríklad, v týchto prípadoch:

 • v prípadoch, keď súd zamietne žiadosť z vlastného podnetu bez toho, aby vydal predvolanie;
 • v prípade protinárokov predložených v rámci rozvodového konania;
 • v prípadoch, keď je niekto vyhlásený za mŕtveho, keď súd zistí, že nastala smrť, ak zmiznutie alebo smrť nastali v dôsledku vojny alebo prírodnej katastrofy, atď.

Právo zaregistrovať súdne poplatky predstavuje nižšiu úroveň výhod súvisiacich s nákladmi. Strana alebo osoba, ktorej sa toto právo udeľuje, je oslobodená iba od platenia zálohy alebo povinnosti zaplatiť náklady a v takomto prípade musí strana alebo osoba, ktorej to súd prikáže, zaplatiť súdne trovy na konci konania.

Oslobodenie od nákladov zahŕňa aj oslobodenie od súdnych trov a strana, ktorá v dôsledku svojho príjmu alebo finančných pomerov nemôže uhradiť trovy súdneho konania, má nárok na takéto oslobodenie. Strana, ktorá je oslobodená od nákladov, je oslobodená aj od platenia súdnych trov.

Odmena právnika a dátum jej uhradenia závisia od dohody medzi stranou a právnikom.

HoreHore

11. Môžem požiadať o právnu pomoc/oslobodenie od platenia nákladov?

Pozri Právna pomoc.

ĎALŠÍ POSTUP

12. Od ktorého momentu sa moje súdne konanie považuje za oficiálne začaté? Poskytnú mi orgány nejaké potvrdenie, že moja vec bola riadne podaná?

Konanie sa považuje za oficiálne začaté, keď sa žiadosť doručí do súdnej kancelárie. Súd neinformuje strany o púhej skutočnosti, že sa konanie začalo. Po doručení žiadosti súd preskúma, či obsahuje všetky potrebné prvky predpísané zákonom. V prípade, že strana využíva právneho zástupcu a žiadosť neobsahuje všetky potrebné prvky, nebolo k nej pripojené poverenie právneho zástupcu alebo strana nezaplatila trovy súdneho konania, musí súd žiadosť zamietnuť bez vydania predvolania. V iných prípadoch, ak nie je žiadosť úplná, musí súd vyzvať stranu, aby tento nedostatok napravila, alebo v záujme čo najrýchlejšieho konania prijme predbežné opatrenia (napríklad, získa dokumenty od iných orgánov, prijme predbežné opatrenia týkajúce sa dôkazov).

Súd po odstránení nedostatkov alebo po prijatí predbežných opatrení, ale najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti na súd, rozhodne o dátume pojednávania a vydá na tento dátum predvolanie strán. V prípade žiadosti alebo ústnej žiadosti súčasne doručí stranám kópiu úradného záznamu žiadosti. Strany sú týmto predvolaním informované o súdnom konaní.

13. Budem podrobne informovaný o načasovaní nasledujúcich udalostí (napríklad, o lehote, ktorú budem mať k dispozícii, aby so sa dostavil na súd)?

Súd stanoví dátum pojednávania najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti na súd a vydá predvolanie strán na uvedený dátum. V prípade žiadosti alebo ústnej žiadosti súčasne doručí kópiu úradného záznamu žiadosti. Podľa zákona o občianskom súdnom poriadku súd okrem doručenia žiadosti vyzve odporcu, aby písomne odpovedal na žiadosť do dňa pojednávania, a v každom prípade nie neskôr ako v deň pojednávania. Strana môže získať ďalšie informácie počas konania na základe individuálnych charakteristík konania.

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo