Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Hongarije

Laatste aanpassing: 22-08-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Hongarije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Om dit geschil op te lossen, dient u zich een aantal vragen te stellen, zoals: 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig mij tot een rechtbank te wenden? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot de rechtbank te wenden? 2.
3. Moet ik mij tot een rechtbank in Hongarije wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtscollege in Hongarije moet ik mij wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of welk rechtscollege in Hongarije moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik zelf een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, zoals een advocaat? 6.
7. Tot wie moet ik mij wenden: tot de receptie van het gerecht of tot de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering stellen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij aanvang worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? 11.
12. Vanaf wanneer wordt de vordering formeel als ingesteld beschouwd? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt)? 13.

 

VOORAF TE STELLEN VRAGEN

1. Is het nodig mij tot een rechtbank te wenden?

Mogelijk kunt u beter gebruikmaken van alternatieve geschillenbeslechting; zie het informatiedossier daarover.

2. Is het nog niet te laat om mij tot de rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij een rechtbank aan te brengen, hangen af van het geval. U kunt daarover informatie inwinnen bij een advocaat, juridisch adviseur of een voorlichtingsbureau van de overheid.

3. Moet ik mij tot een rechtbank in Hongarije wenden?

Zie het informatiedossier over bevoegdheid van de rechtbanken.

4. Tot welke rechter of rechtscollege in Hongarije moet ik mij wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie het informatiedossier over bevoegdheid van de rechtbanken - Hongarije.

5. Tot welke rechter of welk rechtscollege in Hongarije moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie het informatiedossier over bevoegdheid van de rechtbanken - Hongarije.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

WIJZE WAAROP EEN ZAAK BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG WORDT GEMAAKT

6. Kan ik zelf een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, zoals een advocaat?

De hoofdregel is dat een zaak in eerste aanleg door een partij zelf bij de rechtbank kan worden aangebracht. Het is niet nodig een advocaat in de arm te nemen. In artikel 73/A van wet III van 1952 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering worden de gevallen opgesomd waarin vertegenwoordiging door een advocaat wel verplicht is. Dat zijn in het algemeen de gevallen waarin hogere voorziening wordt ingesteld bij beroepsgerechten. In deze gevallen hebben de proceshandelingen van een partij zonder vertegenwoordiger geen rechtsgevolg. Om dat te voorkomen, worden de partijen gewoonlijk vertegenwoordigd door een advocaat.

Uiteraard is het mogelijk het verzoekschrift te laten indienen door een gemachtigde vertegenwoordiger (een advocaat bijvoorbeeld) die door de partij of haar wettelijke vertegenwoordiger is benoemd. Als de wet echter anders bepaalt en zelf een proceshandeling verrichten in het betrokken geval verplicht is, is het niet mogelijk zich te laten vertegenwoordigen. De regels wie als gemachtigde vertegenwoordiger kan optreden, wie is uitgesloten van de lijst van mogelijke gemachtigde vertegenwoordigers en de precieze voorschriften voor volmachtverlening zijn neergelegd in de wet betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, in het deel over vertegenwoordiging.

7. Tot wie moet ik mij wenden: tot de receptie van het gerecht of tot de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

De stukken waarmee een zaak aanhangig wordt gemaakt, moeten (net als andere stukken die aan het gerecht worden overgelegd) rechtstreeks worden ingediend bij het bevoegde gerecht. Het aantal afschriften moet gelijk zijn aan het aantal partijen bij het geding plus één.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. In welke taal kan ik mijn vordering stellen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

Volgens de wet is Hongaars de officiële procestaal. Tijdens het proces in het Hongaars hebben partijen en andere procesdeelnemers, met uitzondering van de rechtbank (beroepsrechters, assessoren, griffiers), overeenkomstig internationale overeenkomsten het recht hun moedertaal, een regionale of een minderheidstaal te gebruiken in andere dan officiële stukken, ongeacht hun beheersing van het Hongaars.

Door toe te treden tot het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden heeft Hongarije zich met betrekking tot het Kroatisch, Duits, Roemeens, Servisch, Slowaaks en Sloveens tot het volgende verplicht:

 • de partij die persoonlijk voor een rechter verschijnt kan zijn of haar streektaal of minderheidstaal gebruiken zonder daarbij extra kosten te hoeven maken;
 • stukken en bewijs kunnen worden overgelegd in een streektaal of minderheidstaal, indien nodig door gebruik te maken van tolken en vertalingen;
 • juridische documenten opgesteld in landen die bij het Handvest zijn aangesloten en documenten die tussen partijen zijn opgesteld, worden niet ongeldig verklaard omdat deze zijn gesteld in een streektaal of minderheidstaal, en men kan zich op die documenten beroepen tegen belanghebbende derden die geen gebruiker van deze taal zijn.

De rechtbank is verplicht te waarborgen dat alle partijen en andere procesdeelnemers hun eigen taal kunnen gebruiken door een tolk of vertaler in te zetten. Voor een verhoor van een partij, deskundige of getuige (wet betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, artikelen 113, 167 en 177) moet de rechtbank ex artikel 184, lid 1, van de wet betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering een tolk oproepen. De rechtbank zet een vertaler in voor de beëdigde vertaling van stukken (verzoekschriften) die in andere talen dan het Hongaars zijn ingediend. De bepalingen van de wet betreffende deskundigen zijn van overeenkomstige toepassing op tolken en vertalers.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Aan een verzoekschrift in een taal die niet is toegestaan door een internationale overeenkomst, moet een beëdigde vertaling in het Hongaars worden gehecht.

Als regel moet het verzoekschrift per post of in persoon worden ingediend bij het gerecht waarbij de zaak aanhangig wordt gemaakt (tijdens de openingsuren van de griffie of tijdens kantooruren door het in de bus bij de ingang van het gerecht te deponeren). Een partij die niet door een advocaat wordt vertegenwoordigd, kan het verzoek of ander inleidend stuk echter ook mondeling indienen. Daarvan moet voor de bevoegde rechtbank proces-verbaal worden opgemaakt. In dit geval verstrekt de rechter, de griffier of rechter-in-opleiding die namens het gerecht optreedt partijen de noodzakelijke informatie en verzoekt deze hun ter plekke de omissies aan te vullen. Na registratie in een proces-verbaal zijn op het verzoek de bepalingen voor schriftelijke verzoeken van toepassing.

Momenteel is het niet mogelijk een zaak per fax of e-mail aan te brengen.

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten?

Er zijn geen speciale formulieren voor het aanhangig maken van zaken.

Als de vordering tot betaling een waarde van niet meer dan 200 000 HUF beloopt, kan zij enkel door middel van een verzoek tot een betalingsbevel worden ingeleid. In dat geval moet het verzoek tot betalingsbevel door middel van een speciaal daarvoor bedoeld formulier worden ingediend.

Een zaak moet door middel van een verzoekschrift worden aangebracht. Dit verzoek is het belangrijkste middel om in een civiele zaak voor subjectieve rechten op te komen. Het verzoekschrift is het schriftelijke stuk met de vordering die de eiser voor gerecht wil brengen. De minimumeisen zijn opgenomen in artikel 121 van de wet betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Het verzoekschrift moet in elk geval bevatten:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. het gerecht waarbij de zaak aanhangig wordt gemaakt;
 2. de naam, het permanente adres en de omschrijving van de partijen en de vertegenwoordigers van de partijen;
 3. het recht dat de eiser gehandhaafd wil zien, de feiten en de bewijsmiddelen daarvoor;
 4. de gegevens op grond waarvan de bevoegdheid van het gerecht kan worden vastgesteld;
 5. de eis waarover een beslissing van het gerecht wordt gevraagd;
 6. of er bemiddeld is in het geschil tussen de partijen.

Het verzoekschrift kan dus meer gegevens bevatten dan de bepalingen voorschrijven, maar niet minder. Afhankelijk van de aard van de zaak kunnen extra eisen van toepassing zijn (bijvoorbeeld een eigendomstitel).

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij aanvang worden betaald?

In civiele zaken moeten griffierechten worden betaald. De hoogte van het griffierecht in individuele zaken wordt bepaald door hoofdstuk VI van wet XCIII van 1990 betreffende heffingen. De verplichting griffierechten te betalen in civiele zaken ontstaat wanneer het verzoekschrift wordt ingediend. De rechten moeten dus bij het aanbrengen van de zaak worden voldaan. Als de aanlegger niet meteen bij indiening van het verzoekschrift de wettelijk voorgeschreven griffierechten voldoet of deze niet geheel voldoet, verzoekt het gerecht hem na indiening van het verzoekschrift de resterende griffierechten te voldoen. Het geeft daarbij aan dat het verzoek zal worden afgewezen als de griffierechten niet volledig worden voldaan.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing als de partij is vrijgesteld van griffierechten of recht heeft op registratie van de griffierechten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Vrijstelling van griffierechten wordt verleend aan de persoon die griffierechten verschuldigd was, en betekent dan dat deze is vrijgesteld, of voor de zaak. Het voorrecht van persoonlijke vrijstelling van griffierechten wil zeggen dat de partij is vrijgesteld van het betalen, voorschieten en dragen van deze rechten. De wet betreffende heffingen bepaalt welke rechtspersonen volledig kunnen worden vrijgesteld van rechten. Daaronder vallen bijvoorbeeld de Hongaarse staat, gemeenten, begrotingsagentschappen, NGO’s, overheidsorganen en -bedrijven, kerken, kerkgenootschappen enzovoort.

In geval van vrijstelling van kosten voor een bepaalde zaak zijn beide partijen – zowel natuurlijke als rechtspersonen – vrijgesteld van griffierechten, ongeacht inkomen of financiële situatie, goede of kwade trouw of de uitspraak in het geschil. Een buitenlandse partij kan ook van deze vrijstelling van kosten profiteren, zelfs als een internationale overeenkomst of wederkerigheid ontbreekt. Op basis van de huidige regelgeving wordt bijvoorbeeld in de volgende gevallen vrijstelling verleend:

 • wanneer het gerecht het verzoek ambtshalve afwijst, zonder de partijen te dagvaarden;
 • bij een vordering in reconventie in een echtscheidingszaak;
 • bij verklaring van overlijden, gerechtelijke vaststelling van overlijden, bij vermissing of overlijden onder oorlogsomstandigheden of door een natuurramp enzovoort.

Het recht op registratie van griffierechten is een beperkter voorrecht. De partij of tussenkomende persoon die hiertoe gerechtigd is, wordt enkel vrijgesteld van het tevoren voldoen van de kosten. In een dergelijk geval betaalt de partij of persoon die daarin door het gerecht wordt verwezen, de griffierechten pas na beëindiging van de procedure.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Vrijstelling van kosten omvat ook vrijstelling van griffierechten. Hiervoor komt een partij in aanmerking als zij op grond van haar inkomen of financiële situatie de proceskosten niet kan dragen. Een partij die is vrijgesteld van kosten is ook vrijgesteld van griffierechten.

Het honorarium van de advocaat en de opeisbaarheid ervan hangt af van de overeenkomst tussen de partij en haar advocaat.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp?

Zie het informatiedossier over rechtsbijstand.

GEVOLGEN VAN DE AANHANGIGMAKING

12. Vanaf wanneer wordt de vordering formeel als ingesteld beschouwd? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

De zaak geldt officieel als aanhangig wanneer het verzoekschrift bij de griffie is aangekomen. Het gerecht stelt de partijen niet in kennis van het enkele feit dat de zaak aanhangig is gemaakt. Nadat het verzoekschrift is aangekomen, onderzoekt het gerecht of het alle door de wet voorgeschreven noodzakelijke elementen bevat. Indien een partij een vertegenwoordiger heeft ingeschakeld en het verzoekschrift niet alle noodzakelijke elementen bevat, de volmacht van de vertegenwoordiger niet is bijgevoegd of de partij de griffiekosten niet heeft voldaan, wijst het gerecht het verzoek af zonder de partijen te dagvaarden. In andere gevallen draagt het gerecht, als het verzoekschrift niet volledig is, de partij op deze omissie te verhelpen of neemt het voorlopige maatregelen om de zaak zo snel mogelijk af te wikkelen (het vraagt bijvoorbeeld documenten bij andere autoriteiten aan of neemt voorlopige bewijsmaatregelen).

Nadat de omissies zijn verholpen of de voorlopige maatregelen zijn genomen, maar uiterlijk 30 dagen na indiening van het verzoekschrift bij het gerecht, beslist het gerecht over de datum van de zitting en dagvaardt het de partijen tegen die datum. Tegelijk met de dagvaarding wordt partijen een afschrift van het verzoekschrift of het proces-verbaal van het mondelinge verzoek betekend. Door middel van deze dagvaarding worden de partijen dus in kennis gesteld van de zaak.

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt)?

Binnen 30 dagen na indiening van het verzoekschrift stelt het gerecht de datum van de zitting vast en dagvaardt het de partijen tegen die datum. Tegelijk met de dagvaarding wordt een afschrift van het verzoekschrift of het proces‑verbaal van het mondelinge verzoek bezorgd. Krachtens de wet betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering betekent het gerecht het verzoekschrift en beveelt het de gedaagde uiterlijk op de dag van de zitting een verweerschrift in te dienen. Tijdens de zitting kan de partij op basis van de kenmerken van het proces nadere inlichtingen krijgen.

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Hongarije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 22-08-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk