Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Ungārija

Pēdējo reizi atjaunots: 25-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Ungārija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājieties situāciju, kad jums ir strīds ar uzņēmumu, uzņēmēju, darba devēju, ģimenes locekli vai citu personu jūsu valstī vai ārvalstīs. Lai palīdzētu risināt šo problēmu, jums jāuzdod sev vairāki jautājumi. 

SATURS

1. Vai man ir jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai prasības iesniegšana tiesā nav nokavēta? 2.
3. Vai ir pārliecība par to, ka jāvēršas Ungārijas tiesā? 3.
4. Ja jā, kurā konkrētajā Ungārijas tiesā jāvēršas, ņemot vērā manu vai otras puses dzīvesvietu vai citus lietas apstākļus? 4.
5. Ja jā, kurā konkrētajā Ungārijas tiesā jāvēršas, ņemot vērā lietas būtību un prasības summu? 5.
6. Vai es varu iesniegt prasību tiesā personīgi, vai arī man jāpieaicina starpnieks, piemēram, lai mani pārstāvētu advokāts? 6.
7. Kur ir jāiesniedz pieteikums – reģistrācijas birojā vai kādā citā pārvaldē? 7.
8. Kādā valodā var iesniegt pieteikumu? Vai to var iesniegt mutiski vai tam ir jābūt rakstveidā? Vai pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu? 8.
9. Vai ir īpašas veidlapas prasības iesniegšanai vai, ja nē, kā ir jāiesniedz prasība? Kāda informācija ir jānorāda prasībā? 9.
10. Vai būs jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, kad? Vai advokātam būs jāmaksā uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas? 10.
11. Vai var pieprasīt tiesisko palīdzību/atbrīvojumu no izmaksām? 11.
12. No kura brīža lietu uzskata par oficiāli ierosinātu? Vai iestādes sniegs kādu apstiprinājumu, ka prasība ir pienācīgi iesniegta? 12.
13. Vai man būs pieejama sīka informācija par turpmāko notikumu grafiku (piemēram, cik ilgā laikā man jāierodas tiesā)? 13.

 

IEPRIEKŠĒJI JAUTĀJUMI PIRMS PRASĪBAS SNIEGŠANAS TIESĀ

1. Vai man ir jāvēršas tiesā?

Labāk būtu izmantot alternatīvas strīda atrisināšanas procedūras. Sk. šo tematu.

2. Vai prasības iesniegšana tiesā nav nokavēta?

Termiņi prasības iesniegšanai tiesā ir dažādi atkarībā no lietas. Jautājumu par termiņiem var noskaidrot pie advokāta, juriskonsulta vai Pilsoņu konsultāciju birojā.

3. Vai ir pārliecība par to, ka jāvēršas Ungārijas tiesā?

Sk. Tiesu jurisdikcija.

4. Ja jā, kurā konkrētajā Ungārijas tiesā jāvēršas, ņemot vērā manu vai otras puses dzīvesvietu vai citus lietas apstākļus?

Sk. Tiesu jurisdikcija - Ungārija.

5. Ja jā, kurā konkrētajā Ungārijas tiesā jāvēršas, ņemot vērā lietas būtību un prasības summu?

Sk. sadaļu Tiesu jurisdikcija - Ungārijas!

PRASĪBAS IESNIEGŠANAS TIESĀ POSMI

6. Vai es varu iesniegt prasību tiesā personīgi, vai arī man jāpieaicina starpnieks, piemēram, lai mani pārstāvētu advokāts?

Parasti pirmās instances lietu var ierosināt tiesā tieši, nav jākonsultējas ar advokātu. 1952. gada III likuma par civilprocesa kodeksu 73./A pantā uzskaitīti gadījumi, kuros advokāta dalība ir obligāta. Tie parasti ir saistīti ar pārsūdzību augstākas instances tiesās. Šajos gadījumos darbības, kuras puse veic bez likumīga pārstāvja, nav spēkā, tādēļ, lai izvairītos no tā, puses procesā parasti pārstāv advokāts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Protams, pastāv iespēja, ka pieteikumu iesniedz cits puses pilnvarots pārstāvis (piemēram, jurists) vai tās likumīgais pārstāvis. Ja tomēr tiesību aktā ir noteikts savādāk, un, piemēram, personīgo dalību konkrētā lietā tiesību akts nosaka par obligātu, nav iespējams rīkoties ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. Noteikumi par to, kurš var būt pilnvarots pārstāvis, kuras personas ir izslēgtas no iespējamo pilnvaroto pārstāvju saraksta un precīzi pilnvarošanas noteikumi ir paredzēti likumā par civilprocesa kodeksu noteikumos attiecībā uz pārstāvību.

7. Kur ir jāiesniedz pieteikums – reģistrācijas birojā vai kādā citā pārvaldē?

Pieteikums, tāpat kā jebkurš cits iesniegums tiesai, ir jāiesniedz tieši tiesā, kas veiks tiesvedību, pievienojot par vienu papildu kopiju vairāk nekā procesā iesaistīto personu skaits.

8. Kādā valodā var iesniegt pieteikumu? Vai to var iesniegt mutiski vai tam ir jābūt rakstveidā? Vai pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Saskaņā ar likumu tiesas procesa oficiālā valoda ir ungāru valoda. Procesa laikā ungāru valodā puses un citas personas procesā, protams, izņemot tiesu (tiesnesis, piesēdētājs, sekretārs pēc amata), ir tiesīgas izmantot savu dzimto valodu, reģionālo un minoritātes valodu neoficiālos jautājumos, kas noteikti starptautiskos nolīgumos, neatkarīgi no savām ungāru valodas zināšanām.

Pievienojoties Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartai, Ungārija apņēmās attiecībā uz horvātu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu un vācu valodu nodrošināt šādus noteikumus:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • puse, kas personīgi ierodas tiesā, var izmantot savu reģionālo vai minoritātes valodu, nesedzot papildu izmaksas par to;
 • dokumentus un pierādījumus reģionālā vai minoritātes valodā var iesniegt, ja nepieciešams, ar tulku vai tulkojumu palīdzību;
 • juridiskie dokumenti, kas sagatavoti valstīs, kuras pievienojušās hartai, un dokumenti, kuri sagatavoti starp pusēm, netiek paziņoti par spēkā neesošiem tikai tādēļ, ka tie sagatavoti reģionālā vai minoritātes valodā, un tos var izmantot pret trešo personu, kas nerunā šajā valodā.

Tiesas pienākums ir nodrošināt tiesības izmantot savu valodu visām pusēm un citām personām, kas piedalās procesā, pieaicinot tulku vai tulkotāju. Tādējādi puses, eksperta un liecinieka mutiskai uzklausīšanai (likuma par civilprocesa kodeksu 113., 167., 177. pants) tiesai jānorīko tulks, kas palīdz procesā, pamatojoties uz likuma par civilprocesa kodeksu 184. panta 1. punktu. Tiesa pieaicina tulkotāju iesniegumu (pieteikuma) apliecinātu tulkojumu sagatavošanai valodā, kas nav ungāru valoda. Likuma noteikumi par ekspertiem ir atbilstīgi jāpiemēro tulkam un tulkotājam.

Apliecināts tulkojums ungāru valodā ir jāpievieno pieteikumam, kas iesniegts valodā, uz kuru neattiecas starptautiski nolīgumi.

Parasti pieteikums ir jāiesniedz pa pastu vai personīgi (pieņemšanas laikā administrācijā vai jebkurā brīdī darba laikā, ievietojot to iesniegumiem paredzētā pasta kastē, kas ierīkota pie ieejas tiesā), rakstveidā tiesā, kurā notiks tiesvedība; tomēr puse, kuru nepārstāv advokāts, var sniegt pieteikumu vai citu tiesvedības pieprasījumu mutiski, un tas ir jāieraksta oficiālā dokumentā vietējā tiesā vai miertiesā, kurai lieta ir piekritīga. Šajā gadījumā tiesnesis, tiesas administrators vai tiesnesis-stažieris, kas rīkojas tiesas vārdā, sniedz pusēm nepieciešamo informāciju un aicina tās uz vietas novērst nepilnības. Pēc tam pieteikumam, kas ierakstīts oficiālā dokumentā, piemēro tiesību aktus par rakstiski iesniegtiem pieteikumiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pašlaik puse nevar iesniegt pieteikumu tiesā pa faksu vai e-pastu.

9. Vai ir īpašas veidlapas prasības iesniegšanai vai, ja nē, kā ir jāiesniedz prasība? Kāda informācija ir jānorāda prasībā?

Nav īpašu veidlapu prasības iesniegšanai.

Tomēr lietās, kurās prasība nepārsniedz HUF 200 000, prasības pamatā var būt  tikai maksājuma uzdevums. Šajā gadījumā prasība par maksājuma uzdevumu ir jāiesniedz šim nolūkam paredzētā īpašā veidlapā.

Prasību iesniedz ar pieteikumu. Pieteikums ir subjektīvu tiesību tiesiskas aizsardzības galvenā metode civilprocesā. Pieteikums ir rakstisks iesniegums, kurā norāda prasību, kuru prasītājs iesniedz izskatīšanai tiesā. Pieteikuma minimālie rekvizīti ir uzskaitīti likuma par civilprocesa kodeksu 121. pantā. Pieteikumā vienmēr ir jānorāda:

 1. tiesa, kurā ierosina procesu;
 2. pušu un pušu pārstāvju vārds/nosaukums, pastāvīgā adrese un apraksts;
 3. tiesības, ko vēlas izmantot, sniedzot informāciju un pierādījumus, kas pamato prasību;
 4. informācija, kas pamato tiesas jurisdikciju;
 5. pieteikums (prasības pieteikums) ar lūgumu par tiesas lēmumu;
 6. vai strīdā starp pusēm ir mēģināts panākt izlīgumu.

Tādējādi pieteikumā var norādīt plašāku informāciju nekā pieprasīts noteikumos, bet tās apjoms nedrīkst būt mazāks. Ir daži papildu nosacījumi, ko var piemērot atkarībā no lietas būtības (piemēram, īpašumu apliecinošs dokuments).

10. Vai būs jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, kad? Vai advokātam būs jāmaksā uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas?

Civilprocesā ir jāmaksā tiesas nodevas. Tiesas nodevu apmēru atsevišķos procesos reglamentē 1990. gada XCIII likuma par nodevām VI nodaļa. Civilprocesā pienākums maksāt tiesas nodevas rodas, iesniedzot prasību par tiesvedības uzsākšanu, tādēļ tā ir jāmaksā vienlaikus ar pieteikumu. Ja puse nemaksā tiesas nodevas vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu vai apmaksā mazāku summu par likumā noteiktajām tiesas nodevām, pēc pieteikuma iesniegšanas tiesa pieprasa samaksāt atlikušo nodevas daļu, norādot, ka pieteikums tiks noraidīts, ja tiesas nodevas netiks apmaksātas pilnībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tas neattiecas uz lietām, kurā puse ir atbrīvota no tiesas nodevām vai viņai ir tiesības reģistrēt tiesas nodevas pēcapmaksai.

Atbrīvojums no tiesas nodevām nozīmē, ka persona, kurai tās ir jāmaksā, tiek atbrīvota no nodevu apmaksas, vai arī atbrīvojums tiek attiecināts uz nodevu saturu. Individuāls atbrīvojums no tiesas nodevām kā atvieglojums nozīmē to, ka puse ir atbrīvota no maksas, avansa maksājumiem un šo nodevu segšanas. Likums par nodevām nosaka tos juridiskos subjektus, kas var saņemt pilnīgu atbrīvojumu no nodevām. Daži piemēri ir Ungārijas valsts, pašvaldības, budžeta aģentūras, NVO, valsts iestādes un valsts uzņēmumi, baznīcas, baznīcu apvienības utt.

Ja abas puses - fiziska vai juridiska persona - tiek atbrīvotas no būtiskām izmaksām, tās ir atbrīvotas no tiesas nodevu apmaksas neatkarīgi no to ienākumiem vai finansiālā stāvokļa un tā, vai juridiskais strīds bija saistīts ar labticību vai ne, vai strīda iznākuma. Pat tad, ja nav starptautiska nolīguma vai savstarpīguma, ārvalsts puse arī ir tiesīga uz šī veida atbrīvojumu no izmaksām. Pamatojoties uz pašreizējo regulējumu, atbrīvojumu no būtiskām izmaksām piešķir, piemēram, šādos gadījumos:

 • gadījumos, kad tiesa noraida pieteikumu pēc savas iniciatīvas, neizdodot pavēsti;
 • iesniegta pretprasība šķiršanās lietā;
 • lietas saistībā ar kādas personas atzīšanu par mirušu, tiesai konstatējot, ka ir iestājusies nāve, ja prombūtnes vai nāves cēlonis bijis karš vai dabas katastrofa utt.

Tiesības reģistrēt tiesas nodevas pēcapmaksai ir šaurāks izmaksu atvieglojums. Puse vai prasības iesniedzējs, kam piešķir šo atvieglojumu, ir atbrīvota tikai no avansa maksājuma vai izmaksu segšanas, un šādā gadījumā tiesas izmaksas procesa beigās segs tā puse vai persona, kurai tiesa to uzliks par pienākumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Atbrīvojums no izmaksām ietver arī atbrīvojumu no tiesas izmaksām, un to ir tiesīga saņemt puse, kas savu ienākumu vai finansiālā stāvokļa dēļ nevar segt procesa izmaksas. Puse, kas ir atbrīvota no izmaksām, ir atbrīvota arī no tiesas izmaksu segšanas.

Maksas par advokāta pakalpojumiem apmērs un termiņš ir atkarīgs no vienošanās starp pusi un advokātu.

11. Vai var pieprasīt tiesisko palīdzību/atbrīvojumu no izmaksām?

Sk. tiesiskā palīdzība.

KONTROLE

12. No kura brīža lietu uzskata par oficiāli ierosinātu? Vai iestādes sniegs kādu apstiprinājumu, ka prasība ir pienācīgi iesniegta?

Lietu uzskata par oficiāli ierosinātu, kad pieteikums ir saņemts tiesā. Tiesa neinformē puses par to, ka process ir sākts. Pēc pieteikuma saņemšanas tiesa izskata, vai tajā ir visi nepieciešamie likumā paredzētie elementi. Kad puse algo likumīgu pārstāvi, ja pieteikumā nav visu nepieciešamo elementu, nav pievienots likumīgā pārstāvja pilnvarojums vai puse nav segusi procesa izmaksas, tiesai ir jānoraida pieteikums, neizdodot pavēsti. Citos gadījumos, ja pieteikums ir nepilnīgs, tiesai ir jāaicina puse novērst šo trūkumu, vai pēc iespējas ātrāka procesa nolūkā tā īsteno pagaidu pasākumus (piemēram, tā pieprasa dokumentus no citām iestādēm, veic iepriekšējus pasākumus attiecībā uz pierādījumiem).

Tiesa pēc trūkumu novēršanas procedūras vai pēc pagaidu pasākumiem, bet vēlākais 30 dienas pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, lemj par iztiesāšanas dienu un izsniedz pusēm pavēsti, norādot attiecīgo dienu. Pieteikuma vai mutiska pieteikuma gadījumā tā vienlaicīgi izsniedz pusēm kopiju par pieteikuma oficiālo reģistrāciju. Tādējādi puses ir informētas par lietu ar šo pavēsti.

13. Vai man būs pieejama sīka informācija par turpmāko notikumu grafiku (piemēram, cik ilgā laikā man jāierodas tiesā)?

Tiesa ierosina lietas, lai noteiktu iztiesāšanas dienu ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, un tā izdod pusēm pavēsti, norādot šo dienu. Pieteikuma vai mutiska pieteikuma gadījumā tā vienlaicīgi izsniedz kopiju par pieteikuma oficiālo reģistrāciju. Saskaņā ar likumu par civilprocesa kodeksu tiesa papildus pieteikuma iesniegšanai aicina atbildētāju atbildēt uz pieteikumu rakstveidā līdz iztiesāšanas dienai un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā iztiesāšanas dienā. Puse var saņemt papildu informāciju procesa laikā saskaņā ar attiecīgās tiesvedības norisi.

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Ungārija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 25-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste