Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Grekland

Senaste uppdatering: 02-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Grekland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan inför domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Grekland? 3.
4. Vilken domstol i Grekland ska jag i så fall vända mig till? 4.
5. Vilken domstol i Grekland ska jag vända mig till? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler för vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om 'rättshjälp') 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR SOM BÖR BESVARAS INNAN DU VÄNDER DIG TILL DOMSTOL

1. Måste jag vända mig till domstol?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning (se faktabladet om det ämnet).

2. Är det för sent att väcka talan inför domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar mycket beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Grekland?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Grekland ska jag i så fall vända mig till?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Grekland.

5. Vilken domstol i Grekland ska jag vända mig till?

Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol som talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Grekland.

Till börjanTill början

HUR DU VÄCKER TALAN

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat?

Du måste vända dig till en advokat utom i vissa fall, nämligen 1) hos fredsdomare (Irinodikío), 2) vid ansökan om säkerhetsåtgärder, 3) för att avvärja en överhängande fara (artikel 94.2 i civilprocesslagen) och 4) i arbetstvister inför distriktsdomstol för mindre mål (Protodikío) eller fredsdomare (artikel 665.1 i civilprocesslagen). I regel måste man alltså vända sig till en advokat. I undantagsfall kan du själv föra talan, t.ex. vid ansökan om säkerhetsåtgärder, i småmål och arbetstvister.

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Rättegången inleds genom att en stämningsansökan lämnas in till domstolens kansli. För utformningen av stämningsansökan bör du vända dig till en advokat som därefter lämnar den till domstolens kansli.

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

a) Stämningsansökan kan bara vara skriven på grekiska.
b) Som regel ska ansökan göras skriftligt. Muntlig ansökan godtas hos fredsdomarna som inte har några advokater eller andra medhjälpare till sitt förfogande. I sådana fall skrivs en rapport (artiklarna 111, 115, 215.2 i civilprocesslagen).
c) Stämningsansökan får inte skickas med fax eller e-post.

Till börjanTill början

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler för vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns inga särskilda blanketter. Ärendet består av stämningsansökan, där en sådan krävs (inte obligatoriskt hos fredsdomarna eller vid ansökan om säkerhetsåtgärder), och eventuellt bevismaterial som du vill åberopa.

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Avgifter och andra kostnader betalas av parterna. Du måste betala stämpelavgifter och andra eventuella avgifter beroende på stämningsansökans art. Dessutom betalas avgifter till olika kassor. Avgifterna betalas då stämningsansökan lämnas in. Du kommer överens med din advokat när och hur han eller hon ska betalas.

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om 'rättshjälp')

Ja, om rättegångskostnaderna innebär att dina möjligheter att försörja dig själv och din familj äventyras (artiklarna 194-204 i civilprocesslagen). Det krävs 1) ett intyg från ordföranden i din hemkommun om dina yrkesmässiga, ekonomiska och familjemässiga förhållanden, 2) ett intyg från den lokala skattemyndigheten om att du har lämnat deklaration för inkomstskatt eller annan direkt skatt de tre senaste åren och att uppgifterna är korrekta.

VAD HÄNDER SEDAN?

12. När anses talan ha väckts? Får jag bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts då stämningsansökan lämnas in till domstolens kansli och delges den svarande (artikel 215 i civilprocesslagen). Bekräftelse på att talan har väckts är den rapport som upprättas och lämnas in. När stämningsansökan lämnas in utfärdar domstolen ett mottagningsbevis och fastställer dag för förhandling, så att du vet att talan har väckts på ett riktigt sätt.

13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Domstolens kansli fastställer datum för förhandling. Du kallas till varje ny förhandling eller förfarande som kan bli nödvändigt under målets gång. Båda parter har rätt att begära förhandling. Anvisningar lämnas också av advokaten.

Man måste anlita advokat i alla ärenden vid appellationsdomstol (Efetío), det vill säga i andra instans, även om advokat inte är obligatoriskt i första instans. Det är också obligatoriskt att anlita advokat i den högsta instansen, kassationsdomstolen (Ários Págos).

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 02-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket