Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Grécko

Posledná úprava: 28-04-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si situáciu, že ste v spore s obchodnou spoločnosťou, živnostníkom, vaším zamestnávateľom, s rodinným príslušníkom alebo s inou osobou v tuzemsku alebo v zahraničí. Aby ste vyriešili tento problém, musíte si položiť niekoľko otázok: 

OBSAH

1. Musím spor riešiť súdnou cestou? 1.
2. Mám ešte čas podať žalobu na súd? 2.
3. Musím sa obrátiť na súd Helénskej republiky? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd v Helénskej republike sa musím obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritériá miestnej príslušnosti? 4.
5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu? 5.
6. Môžem žalobu podať sám alebo musím byť zastúpený napríklad advokátom? 6.
7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste? 7.
8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu? 9.
10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta? 10.
11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc? (Pozri tému ‘Právna pomoc’) 11.
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dostanem potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná? 12.
13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o termíne pojednávania)? 13.

 

Otázky predchádzajúce podaniu žalobY

1. Musím spor riešiť súdnou cestou?

Môže byť vhodnejšie obrátiť sa na “Alternatívne spôsoby riešenia súdnych sporov„. Pozri túto tému.

2. Mám ešte čas podať žalobu na súd?

Premlčacia lehota sa mení v závislosti od prípadov. Túto otázku pomôže objasniť advokát alebo informačnou službou pre prístup k súdom.

3. Musím sa obrátiť na súd Helénskej republiky?

Pozri tému „Príslušnosť súdu“.

4. Ak áno, na ktorý súd v Helénskej republike sa musím obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritériá miestnej príslušnosti?

Pozri „Príslušnosť súdu – Helénska republika“.

5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri „Príslušnosť súdu – Helénska republika“.

PODANIE ŽALOBY

HoreHore

6. Môžem žalobu podať sám alebo musím byť zastúpený napríklad advokátom?

Žaloba musí byť podaná prostredníctvom právnika, s výnimkou týchto prípadov: 1) Pred okresným súdom (Irinodikio), 2) pri predbežných opatreniach, 3) na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva (článok 94, odsek 2 Občianskeho Súdneho Poriadku), 4) pracovný spor pred samosudcom krajského súdu (Protodikio) alebo na Okresnom súde (článok 665, odsek 1 Občianskeho Súdneho Poriadku). To teda znamená, že spravidla je nevyhnutné právne zastúpenie. Výnimočne je možné konať osobne bez zastúpenia pri niektorých konaniach, ako sú predbežné opatrenia, malé spory, pracovné spory atď.

7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste?

Aby začal súdny proces je potrebné podať návrh na podateľni príslušného súdu. Na napísanie návrhu budete potrebovať služby právnika, ktorý návrh podá podateľni príslušného súdu.

8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou? 

 1. Návrh môže byť podaný len v gréckom jazyku,
 2. návrh musí byť v zásade v písomnej forme. Ústne podanie je povolené na okresných súdoch v sídlach, v ktorých nie sú advokáti, ani právni poradcovia, v takých prípadoch sa spíše zápisnica (článok 111, 115, 215 odsek 2 Občianskeho Súdneho Poriadku a
 3. návrh nie je možné podať faxom ani elektronickou poštou

9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Neexistujú osobitné tlačivá na podanie žaloby. Návrh musí obsahovať žalobu, ak je potrebná (nie je povinná na okresnom súde ani pri predbežných opatreniach) a všetky listinné dôkazy.

HoreHore

10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta?

Platia sa súdne trovy: príslušne náklady a súdne trovy znáša súdna strana. Žalobca platí kolky, súdny poplatok v prípade sporového konania a poplatky do rôznych fondov, napr. T.N., TPDA, atď.), ktoré sa platia súčasne s podaním žaloby. Čas a spôsob platenia advokáta je predmetom dohody účastníka konania a advokáta.

11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc? (Pozri tému ‘Právna pomoc’)

Áno, v prípadoch uvedených v článkoch 194-204 Občianskeho Súdneho Poriadku (ak účastník konania nemôže zaplatiť súdne trovy bez toho, aby obmedzil nevyhnutné prostriedky na svoju výživu a výživu svojej rodiny). Vyžaduje sa : 1. potvrdenie od starostu alebo predstaviteľa miestnej správy v mieste bydliska žiadateľa o jeho profesionálnej a finančnej situácii a rodinnom stave a 2.potvrdenie z daňového úradu v mieste bydliska, ktoré potvrdzuje, že v posledných troch rokoch podal daňové priznanie k dani z príjmu alebo inej priamej dania a že potvrdenie bolo po kontrole potvrdené ako správne.

ĎALŠÍ PRIEBEH KONANIA

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dostanem potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná?

Žaloba sa považuje za podanú po doručení podateľni súdu, ktorému je adresovaná a po doručení jej kópie odporcovi (článok 215 Občianskeho Súdneho Poriadku). Keď sa žaloba podá na príslušný súd, vystaví sa potvrdenie o prijatí a určí sa termín pojednávania, čím sa potvrdí riadne podanie žaloby.

13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o termíne pojednávania)?

Dátum pojednávania vo veci určí kancelária príslušného súdu a účastník konania sa predvolá na každé ďalšie pojednávanie súdu alebo ak sa v priebehu konania predloží dokument. Všetky strany majú právo na urýchlenie pojednávania. Rady podáva splnomocnený advokát.

Na záver, v súvislosti s predchádzajúcimi otázkami treba uviesť, že prítomnosť advokáta je povinná na druhostupňovom, odvolacom súde (Efetio) aj v prípadoch, ak na nižšom súde nie je potrebné byť právne zastúpený (pozri vyššie). To platí samozrejme aj pre prípady pred najvyšším súdom (Arios Pagos).

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 28-04-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo