Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Griekenland

Laatste aanpassing: 14-11-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Griekenland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Om dit geschil op te lossen dient U zich een aantal vragen te stellen, zoals: 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig mij tot een rechtbank te wenden? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot de rechtbank te wenden? 2.
3. Is het zeker dat ik mij tot een Griekse rechtbank moet wenden? 3.
4. Zo ja, tot welke rechter of welk rechtscollege moet ik mij wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of welk rechtscollege in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik zelf een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering opstellen? Mag het mondeling of moet het schriftelijk? Mag ik mijn vordering per fax of e-mail opsturen? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingesteld? Zijn er elementen die een dossier moet bevatten? 9.
10. Moeten er aan de rechtbank kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het instellen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kan ik aanspraak maken op rechtsbijstand? (rubriek rechtsbijstand11.
12. Vanaf welk ogenblik wordt mijn vordering officieel geacht ingesteld te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?  12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen ik zal moeten verschijnen)? 13.

 

VÓÓR HET AANHANGIG MAKEN VAN EEN ZAAK TE STELLEN VRAGEN

1. Is het nodig mij tot een rechtbank te wenden?

Het is misschien beter om systemen voor alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken. Zie die rubriek.

2. Is het nog niet te laat om mij tot de rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij een rechtbank aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Is het zeker dat ik mij tot een Griekse rechtbank moet wenden?

Zie rubriek “Bevoegdheid van de rechtbanken”.

4. Zo ja, tot welke rechter of welk rechtscollege moet ik mij wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie rubriek “Bevoegdheid van de rechtbanken - Griekenland”.

5. Tot welke rechter of welk rechtscollege in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie rubriek “Bevoegdheid van de rechtbanken - Griekenland”.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

WIJZE WAAROP EEN ZAAK BIJ DE RECHTBANK AANHANGIG WORDT GEMAAKT

6. Kan ik zelf een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat?

Een zaak moet met de hulp van een advocaat aanhangig worden gemaakt behalve: 1) bij de vrederechter (Irinodikio), 2) voor conservatoire maatregelen en 3) bij onmiddellijk dreigend gevaar (artikel 94, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtspleging), 4) in arbeidszaken bij de rechtbank van eerste aanleg (Protodikio) (alleensprekend rechter) of bij de vrederechter (artikel 665, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtspleging). Het is derhalve de regel dat men zich in rechte moet laten vertegenwoordigen. Uitzonderlijk kan men in bepaalde procedures zelf optreden, zoals bij conservatoire maatregelen, geringe vorderingen en arbeidsgeschillen.

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

Om gerechtelijke procedures te starten moet u een vordering indienen bij de griffie van het bevoegde rechtscollege. Om deze vordering op te stellen moet u beroep doen op een advocaat, die haar bij de griffie van het bevoegde rechtscollege zal indienen.

8. In welke taal kan ik mijn vordering opstellen? Mag het mondeling of moet het schriftelijk? Mag ik mijn vordering per fax of e-mail opsturen?

a) De vordering mag alleen in het Grieks worden opgesteld, b) ze moet in principe schriftelijk zijn. U kunt uw vordering mondeling instellen bij de bij de vredegerechten waarbij er geen advocaten of juridische medewerkers aangesteld zijn, in welk geval een officiële akte wordt opgesteld (artikel 111, 115 en 215, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtspleging) en c) de vordering mag niet per fax of e-mail worden opgestuurd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingesteld? Zijn er elementen die een dossier moet bevatten?

Er zijn geen standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken. Het dossier omvat de vordering indien die vereist is (ze is niet verplicht bij de vrederechter of voor conservatoire maatregelen) en het door u verstrekte bewijsmateriaal.

10. Moeten er aan de rechtbank kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het instellen van de vordering worden betaald?

U moet inderdaad kosten en rechten betalen. U moet de fiscale zegel (hartosimo) betalen, het gerechtelijk zegelrecht (dikastiko ensimo) als het een contentieuze vordering betreft en rechten ten behoeve van verscheidene fondsen (bijv. T.N. en TPDA) die worden betaald op het ogenblik van het aanhangig maken van de zaak. Hoe en wanneer u uw advocaat betaalt moet u met hem overeenkomen.

11. Kan ik aanspraak maken op rechtsbijstand? (rubriek rechtsbijstand)

Ja, in de omstandigheden beschreven in de artikelen 194 tot 204 van het wetboek voor burgerlijke rechtspleging (indien u de kosten niet kunt betalen zonder te raken aan de middelen die noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud van uzelf en uw gezin). Hiervoor hebt u nodig: 1) een getuigschrift van de burgemeester of het hoofd van de lokale overheid van uw woonplaats met betrekking tot uw professionele, financiële en familiale situatie en 2) een getuigschrift van uw lokale belastingsfunctionaris waaruit blijkt dat u in de afgelopen drie jaar uw belastingsaangifte voor de inkomstenbelastingen hebt ingediend en dat ze na controle correct is gebleken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

GEVOLGEN VAN DE AANHANGIGMAKING

12. Vanaf welk ogenblik wordt mijn vordering officieel geacht ingesteld te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?  

Zodra de vordering bij de griffie van het betrokken rechtscollege is ingesteld en een afschrift aan de tegenpartij is overgemaakt (artikel 215 van het wetboek van burgerlijke rechtspleging). Het instellen van de vordering wordt bevestigd door een proces-verbaal dat wordt opgesteld en neergelegd. Zodra de vordering bij het betrokken rechtscollege is ingesteld wordt een document opgemaakt dat dit bevestigt en wordt een datum voor de hoorzitting vastgesteld.

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen ik zal moeten verschijnen)?

De datum voor de behandeling van de zaak wordt door de griffie vastgelegd. U zult worden opgeroepen telkens wanneer het rechtscollege zitting houdt of wanneer in de loop van de zaak een akte wordt vastgesteld. Alle partijen hebben het recht de procedure te versnellen. Instructies  daaromtrent kunt u ook krijgen van uw raadsman die u vertegenwoordigt.

Ten slotte moet, in verband met wat voorafgaat, een advocaat verschijnen voor het rechtscollege in tweede aanleg, het hof van beroep (Efetio), zelfs in zaken waarin het bij de lagere rechtbanken niet nodig was om zich door een raadsman te laten vertegenwoordigen (zie hoger). Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor alle zaken bij het Hooggerechtshof (Arios Pagos).

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 14-11-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk