Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 25-05-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Grieķija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājieties situāciju, kurā jums ir radušās domstarpības ar firmu, kādas nozares speciālistu, savu darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu personu jūsu valstī vai ārzemēs. Lai atrisinātu šo problēmu, jums jāuzdod sev vairāki jautājumi, tai skaitā: 

SATURS

1. Vai man ir jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir laiks celt prasību tiesā? 2.
3. Vai man tiešām jāvēršas Grieķijas tiesā? 3.
4. Ja ir jāvēršas, tad tieši kurā Grieķijas tiesā - ņemot vērā manu un otras puses dzīvesvietu vai citus lietas aspektus? 4.
5. Konkrēti kurā tiesā man jāvēršas šajā dalībvalstī, ņemot vērā manas lietas apstākļus un strīda summu? 5.
6. Vai es varu celt prasību tiesā pats vai man jālūdz palīdzība starpniekam, piemēram, advokātam, kurš mani pārstāvēs? 6.
7. Kur tieši jāiesniedz prasība: kancelejā, tiesas sekretāra birojā vai citviet iestādes administrācijā? 7.
8. Kādā valodā man jāraksta pieteikums? Vai es varu to izdarīt mutiski vai tai ir jābūt rakstveidā? Vai ir iespējams pieteikumu nosūtīt pa faksu vai e-pastu? 8.
9. Vai pastāv speciālas veidlapas prasību celšanai? Ja nē, kādā veidā man jāpasniedz paskaidrojumi saistībā ar manu lietu? Vai lietā ir kādi elementi, kuri obligāti jāiekļauj? 9.
10. Vai man būs jāsedz tiesas izdevumi? Ja būs, tad kad? Vai man būs jāsamaksā advokātam uzreiz pēc prasības iesniegšanas? 10.
11. Vai es varu pieprasīt juridisku konsultāciju? (Tēma ’tiesiskā palīdzība’) 11.
12. No kura brīža prasība tiek uzskatīta par oficiāli iesniegtu? Vai varasiestādes sniegs man apstiprinājumu, ka paskaidrojumi saistībā ar manu lietu ir pasniegti pareizi? 12.
13. Vai man tiks sniegta detalizēta informācija par sekojošo notikumu laikiem (piemēram, laiks, kas tiks man atvēlēts, lai ierastos tiesā)? 13.

 

Pamatjautājumi pirms lietas nodošanas izskatīšanai tiesā

1. Vai man ir jāvēršas tiesā?

Iespējams, ka piemērotākas būs alternatīvās strīdu izšķiršanas procedūras. Skatīt šo tēmu.

2. Vai man vēl ir laiks celt prasību tiesā?

Laika ierobežojumi prasību iesniegšanai tiesā mēdz būt atšķirīgi atkarībā no lietas. Jautājumus par laika ierobežojumiem var uzdot juriskonsultam vai likumdošanas konsultāciju informācijas dienestā pilsoņiem.

3. Vai man tiešām jāvēršas Grieķijas tiesā?

Skatīt tēmu 'Lietu piekritība tiesām'.

4. Ja ir jāvēršas, tad tieši kurā Grieķijas tiesā - ņemot vērā manu un otras puses dzīvesvietu vai citus lietas aspektus?

Skatīt tēmu 'Lietu piekritība tiesām - Grieķija'.

5. Konkrēti kurā tiesā man jāvēršas šajā dalībvalstī, ņemot vērā manas lietas apstākļus un strīda summu?

Skatīt tēmu 'Lietu piekritība tiesām - Grieķija'.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pasākumi, kas jāveic, lai celtu tiesā prasību

6. Vai es varu celt prasību tiesā pats vai man jālūdz palīdzība starpniekam, piemēram, advokātam, kurš mani pārstāvēs?

Prasība tiesā jāceļ ar advokāta starpniecību, izņemot: (1) pirms miertiesas, (2) izpildrakstu gadījumā un (3) lai novērstu draudošas briesmas (Grieķijas Civilprocesa kodeksa (GCK) 94. panta 2. punkts), (4) tiesvedībā darba attiecību jautājumos pirms Viena dalībnieka pirmās instances tiesas vai pirms Miertiesas (GCK 665. panta 1. punkts). Tādējādi, saskaņā ar noteikumiem, ir nepieciešams juridiskais pārstāvis. Izņēmuma kārtā noteiktās procedūrās, piemēram, izpildrakstiem, mazām prasībām un darba attiecību strīdos, utt., jūs varat pārstāvēt pats sevi.

7. Kur tieši jāiesniedz prasība: kancelejā, tiesas sekretāra birojā vai citviet iestādes administrācijā?

Lai uzsāktu jebkādu tiesas procesu, jums jāiesniedz pieteikums attiecīgās jurisdikcijas tiesā. Lai sastādītu pieteikumu, jums jāizmanto advokāta pakalpojumi, kurš to iereģistrēs kompetentās tiesas reģistrā. 

8. Kādā valodā man jāraksta pieteikums? Vai es varu to izdarīt mutiski vai tai ir jābūt rakstveidā? Vai ir iespējams pieteikumu nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

(a) Iesniegums var būt sastādīts tikai un vienīgi grieķu valodā, (b) tam obligāti jābūt rakstveidā. Mutisku prasību var pieteikt Miertiesā, kur nav nozīmētu advokātu vai juristu palīgu, šajā gadījumā tiek sastādīts oficiāls akts (GCK 111. un 115. pants, kā arī 215. panta 2. punkts) un (c) pieteikumu nevar sūtīt pa faksu vai e-pastu. 

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Vai pastāv speciālas veidlapas prasību celšanai? Ja nē, kādā veidā man jāpasniedz paskaidrojumi saistībā ar manu lietu? Vai lietā ir kādi elementi, kuri obligāti jāiekļauj?

Nepastāv speciālu veidlapu prasību celšanai. Lietai jāsastāv no pieteikuma, ja tas ir nepieciešams (Miertiesā vai izpildrakstiem tas nav obligāti) un jebkādiem citiem papilddokumentiem, ko varat sagādāt.

10. Vai man būs jāsedz tiesas izdevumi? Ja būs, tad kad? Vai man būs jāsamaksā advokātam uzreiz pēc prasības iesniegšanas?

Izdevumi ir jāsedz. Prasības iesniedzējam jāsedz visi izdevumi un honorāri. Prasītājam jāmaksā fiskālā zīmoga nodeva, tiesas zīmoga nodeva strīda gadījumā un honorāri dažādiem fondiem (piem., Juristu fondam, Atēnu Advokātu Labklājības fondam, utt.), kas ir jāmaksā, iesniedzot prasību. Prasītājs un advokāts savā starpā vienojas par to, kad un kā notiek apmaksa.

11. Vai es varu pieprasīt juridisku konsultāciju? (Tēma ’tiesiskā palīdzība’)

Jā, ar nosacījumu, ka ir spēkā GCK 194.-204. pantā norādītie apstākļi, (ja nevarat segt izdevumus, neierobežojot jūsu vai jūsu ģimenes dzīvošanas izmaksas). Jums būs nepieciešami: (1) izziņa no jūsu kopienas mēra vai priekšsēdētāja, kas apliecina jūsu profesionālo, finansiālo un ģimenes stāvokli un (2) izziņu no jūsu vietējā nodokļu inspektora, kas apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā esat deklarējis ienākumu nodokli vai jebkādus citus tiešos nodokļus, un ka deklarācija atzīta par pareizu.

Turpmākās darbības

12. No kura brīža prasība tiek uzskatīta par oficiāli iesniegtu? Vai varasiestādes sniegs man apstiprinājumu, ka paskaidrojumi saistībā ar manu lietu ir pasniegti pareizi?

Tā stājas spēkā brīdī, kad lieta piereģistrēta tās tiesas reģistrā, kurai tā adresēta un kad otrai pusei tiek piegādāta kopija (GCK 215. pants). Prasības iesniegšana tiek apstiprināta, kad ir sastādīts un iereģistrēts ziņojums. Kad prasība ir piereģistrēta attiecīgās jurisdikcijas tiesā, tiek izveidots dokuments, kas to apstiprina un tiek noteikts noklausīšanās datums, lai jūs zinātu, ka jūsu lieta ir iesniegta pareizi.

13. Vai man tiks sniegta detalizēta informācija par sekojošo notikumu laikiem (piemēram, laiks, kas tiks man atvēlēts, lai ierastos tiesā)?

Lietas izskatīšanas datumu nosaka attiecīgās jurisdikcijas tiesas reģistrs un jūs izsauks uz katru jauno tiesas sēdi vai, kad lietas izskatīšanas gaitā tiek apstiprināts kāds dokuments. Visām pusēm ir tiesības paātrināt lietas izskatīšanu. Instrukcijas sniedz arī pilnvarotais advokāts.

Visbeidzot, attiecībā uz visiem iepriekšminētajiem jautājumiem, otrās instances tiesas – Apelācijas tiesas priekšā stājas advokāts, pat gadījumā, ja pirmās instances tiesā nebija nepieciešams pilnvarots advokāts (skat. augstāk). Tas pats, protams, attiecas uz lietām, ko izskata Augstākā tiesa.

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 25-05-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste