Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Görögország

Utolsó frissítés: 28-04-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Görögország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Előfordulhat olyan helyzet, hogy akár az Ön hazájában, akár külföldön jogvitába kerül egy vállalattal, egy vál­lal­kozóval, a munkáltatójával, egy családtagjával vagy valaki mással. A vita rendezése érdekében fel kell tennie önmagának néhány kérdést, többek között az alábbiakat: 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Okvetlenül bírósághoz kell fordulnom? 1.
2. Lehet, hogy elmulasztottam a bírósághoz folyamodás határidejét? 2.
3. Biztos, hogy görögországi bírósághoz kell fordulnom? 3.
4. Ha igen, akkor lakóhelyem vagy a másik fél lakóhelye, illetve beadványom egyéb te­rületi illetékességi adatai alapján pontosan melyik görögországi bírósághoz kell for­dul­nom? 4.
5. Beadványom jellege és a perérték alapján melyik bírósághoz kell fordulnom eb­ben a tagállamban? 5.
6. Személyesen is fordulhatok a bírósághoz vagy közvetítővel, például ügyvéddel kell kép­viseltetnem magamat? 6.
7. Kihez kell fordulnom: az ügyfélirodához, a bíróság titkárságához vagy más ha­tó­sághoz? 7.
8. Milyen nyelven kell a kereseti kérelmet megfogalmaznom? Előadhatom-e élő­szó­ban vagy okvetlenül írásban kell benyújtanom? Távmá­so­lón és elektronikus levélben is benyújthatom? 8.
9. Léteznek-e külön formanyomtatványok a bírósághoz forduláshoz? Ha nem, hogyan tudom megindítani az eljárást? A keresetlevélnek vannak-e kötelező kellékei? 9.
10. Kell-e eljárási illetéket fizetni a bíróságon? Ha igen, mikor? Az ügyvéd tiszteletdí­ját már a kereset benyújtásakor ki kell fizetni? 10.
11. Részesülhetek-e költségmentességben? (ld. a 'Költségmentesség' témakört) 11.
12. Mely időponttól tekinthető a keresetem hivatalosan benyújtottnak? Visszaigazolja a hatóság, hogy a keresetem szabályszerűen lett benyújtva? 12.
13. Kaphatok-e pontos tájékoztatást a bírósághoz fordulást követő események üte­me­zéséről (pl. a tárgyalásra bocsátás időpontjáról)? 13.

 

A bírósághoz fordulás előtt feltett kérdések

1. Okvetlenül bírósághoz kell fordulnom?

Valóban, talán célszerűbb lehet az "Alternatív vitarendezési szabályok" alkalmazása. Lásd az ezzel kapcsolatos témakört.

2. Lehet, hogy elmulasztottam a bírósághoz folyamodás határidejét?

A bírósághoz folyamodás elévülési határidői valóban változóak. Az elévülés kérdését jogi tanácsadóval vagy az igazságszolgáltatáshoz forduló állampolgárok tanácsadó irodáival lehet tisztázni.

3. Biztos, hogy görögországi bírósághoz kell fordulnom?

Lásd "A bíróságok hatásköre és illetékessége" témakört.

4. Ha igen, akkor lakóhelyem vagy a másik fél lakóhelye, illetve beadványom egyéb te­rületi illetékességi adatai alapján pontosan melyik görögországi bírósághoz kell for­dul­nom?

Lásd "A bíróságok hatásköre és illetékessége – Görögország" témakört.

5. Beadványom jellege és a perérték alapján melyik bírósághoz kell fordulnom eb­ben a tagállamban?

Lásd "A bíróságok hatásköre és illetékessége – Görögország " témakört.

Lap tetejeLap teteje

A bírósághoz fordulás menete

6. Személyesen is fordulhatok a bírósághoz vagy közvetítővel, például ügyvéddel kell kép­viseltetnem magamat?

A bírósághoz fordulás alkalmával ügyvéd igénybevétele kötelező, kivéve: 1) a járásbíróságon (békebíróságon), 2) biztosítási intézkedéseknél, 3) közvetlen veszély elhárításánál (Polgári Perrendtartás 94. cikk, /2/ bek.), 4) járásbíróságon (elsőfokú egyesbíróságon, ill. békebíróságon) folyó munkaügyi eljárásban (Polgári Perrendtartás 665. cikk, /1/ bek.). A szabály tehát jogi meghatalmazott igénybevétele, és a folyamodó félnek csak kivételesen van lehetősége személyesen eljárni bizonyos ügyekben, például biztosítási intézkedéseknél, kisebb peres ügyekben, munkajogi vitákban stb.

7. Kihez kell fordulnom: az ügyfélirodához, a bíróság titkárságához vagy más ha­tó­sághoz?

A bírósági eljárás megindításához a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság titkárságán kell kérelmet benyújtani. Az érintett félnek ügyvéddel kell elkészíttetnie a keresetlevelet, amelyet az ügyvéd nyújt be a bíróság titkárságán.

8. Milyen nyelven kell a kereseti kérelmet megfogalmaznom? Előadhatom-e élő­szó­ban vagy okvetlenül írásban kell benyújtanom? Távmá­so­lón és elektronikus levélben is benyújthatom?

 1. A keresetlevelet csak görög nyelven lehet beadni,
 2. a szabály az írásos formában történő benyújtás. Élőszóban történő keresetindításra csak azon járásbíróságokon (békebíróságokon) van lehetőség, amelyek székhelyén nincsenek kirendelt ügyvédek vagy jogi végzettséggel nem rendelkező jogi képviselők, s ilyenkor a kérelemről jegyzőkönyv készül (Polgári Perrendtartás 111., 115. és 215. cikke /2/ bek.), és
 3. nem továbbítható a kereset faxon vagy e-mailben.

9. Léteznek-e külön formanyomtatványok a bírósághoz forduláshoz? Ha nem, hogyan tudom megindítani az eljárást? A keresetlevélnek vannak-e kötelező kellékei? 

A beadványokhoz nincsenek külön formanyomtatványok. Az akta a keresetlevélből áll, ahol ez elő van írva (békebíróságon és biztosítási intézkedések esetén nem kötelező), valamint a bizonyító iratokból, ha a peres fél ezeket benyújtja.

Lap tetejeLap teteje

10. Kell-e eljárási illetéket fizetni a bíróságon? Ha igen, mikor? Az ügyvéd tiszteletdí­ját már a kereset benyújtásakor ki kell fizetni?

Kell illetéket fizetni: az eljárás költségei és illetékei a peres felet terhelik. Marasztalásra irányuló kereseti kérelem esetén a felperes okirati illetéket és bírósági illetéket fizet, valamint különböző biztosítópénztári illetékeket (pl. a Jogász Pénztárnak, az Athéni Ügyvédek Jóléti Alapjának stb.), amelyeket a kereset benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. Az ügyvéd tiszteletdíjának fizetési időpontja és módozata az ügyféllel kötött megállapodás kérdése.

11. Részesülhetek-e költségmentességben? (ld. a 'Költségmentesség' témakört)

Igen, a Polgári Perrendtartás 194–204. cikkeiben rögzített feltételek esetén (ha a peres félnek nem áll módjában úgy kifizetni a perköltséget, hogy az ne korlátozná a maga és családja megélhetési forrásait). Szükséges iratok: 1. A kérelmező lakóhelye szerinti polgármester vagy községi tanácselnök igazolása az illető foglalkoztatási, anyagi és családi helyzetéről és 2. a lakóhely szerint illetékes adóhatóság vezetőjének igazolása arról, hogy benyújtott-e az utóbbi három évben bevallást jövedelemadóról vagy más közvetlen adóról, valamint a nyilatkozatban foglaltak valódiságáról.

A kereset további sorsa

12. Mely időponttól tekinthető a keresetem hivatalosan benyújtottnak? Visszaigazolja a hatóság, hogy a keresetem szabályszerűen lett benyújtva?

Attól kezdve, hogy az illetékes bíróság titkárságán benyújtotta, és az alperesnek a másolatát kézbesítették (Polgári Perrendtartás 215. cikk). A beadvány benyújtását átvételi jegyzőkönyvvel igazolják vissza. Amikor a keresetet az illetékes bírósághoz benyújtják, e tényről jegyzőkönyv készül, hogy a felperes igazolhassa annak benyújtását, és egyúttal kitűzésre kerül a tárgyalási határnap is.

13. Kaphatok-e pontos tájékoztatást a bírósághoz fordulást követő események üte­me­zéséről (pl. a tárgyalásra bocsátás időpontjáról)?

A kereset tárgyalásának időpontját az illetékes bíróság titkársága tűzi ki, és a peres fél a per folyamán minden egyes tárgyalásra és eljárási cselekményre idézést kap. Bármelyik peres félnek jogában áll az ügy tárgyalásának meggyorsítását kérnie. Útmutatás a meghatalmazott ügyvédtől is kérhető.

Végezetül valamennyi kérdést illetően megjegyzendő, hogy másodfokon, azaz a Fellebbviteli Bíróságon kötelező az ügyvédi képviselet ott is, ahol a fentebb említett elsőfokú bíróságokon adott esetben nincs szükség jogi meghatalmazott igénybevételére (ld. 6. kérdés). Értelemszerűen ez vonatkozik a Legfelsőbb Bíróságon (Ariosz Pagosz) folyó perekre is.

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Görögország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 28-04-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság