Euroopa Komisjon > EGV > Asja kohtusse andmine > Kreeka

Viimati muudetud: 02-05-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Asja kohtusse andmine - Kreeka

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Teil on erimeelsusi ettevõtte, eraettevõtja, oma tööandja, perekonnaliikme või mõne teise isikuga kodu- või välismaal. Erimeelsuste lahendamiseks peate endale esitama mõned küsimused, muuhulgas järgmisi: 

SISUKORD

1. Kas ma pean kohtusse pöörduma? 1.
2. Võib-olla on kohtusse pöördumise tärmin möödas? 2.
3. Kas on kindel, et ma pean Kreeka kohtusse pöörduma? 3.
4. Kui jah, siis millisesse Kreeka kohtusse pean pöörduma seoses oma ja vastaspoole elukohaga või seoses teiste oma pöördumisega seotud andmetega? 4.
5. Millisesse kohtusse pean pöörduma selles liikmesriigis seoses pöördumise oma liigiga ja seoses nõutava rahasummaga? 5.
6. Kas ma võin kohtusse pöörduda ise või pean selleks kasutama vahendajat ning laskma end esindada näiteks advokaadil? 6.
7. Kelle poole ma konkreetselt pean pöörduma: kas vastuvõttu, kohtu sekretariaati või mõne teise administratiivorgani poole? 7.
8. Mis keeles pean oma nõude sõnastama? Kas võin selle esitada suuliselt või tuleb see kindlasti esitada kirjalikult? Kas võin selle esitada faksi või elektronposti teel? 8.
9. Kas on olemas blanketid kohtusse pöördumiseks? Kui mitte, siis kuidas see protseduur toimub? Kas kohtuasja lühikokkuvõttes peavad sisalduma mingid kindlad kohustuslikud andmed? 9.
10. Kas kohtus on vaja lõivu tasuda? Kui jah, siis millal? Kas advokaaditasu makstakse juba hagi esitamisel? 10.
11. Kas ma võin õigusabi saada? (Vt teemat “Õigusabi”) 11.
12. Millisest ajahetkest edasi loetakse minu hagi ametlikult esitatuks? Kas võimud saadavad mulle kinnituse, et minu hagi kehtib? 12.
13. Kas võin konkreetset informatsiooni saada sündmuste ajakava kohta, mis järgnevad kohtusse pöördumisele (nt. mis puudutab kohtuprotsessi aega)? 13.

 

KÜSIMUSED, MIDA ESITATAKSE ENNE KOHTUSSE PÖÖRDUMIST

1. Kas ma pean kohtusse pöörduma?

Tõepoolest, tuleks ehk soovitada “Alternatiivseid viise erimeelsuste lahendamiseks” kasutamist. Vaata sellega seonduvat teemat.

2. Võib-olla on kohtusse pöördumise tärmin möödas?

Kohtusse pöördumise statuudi tärminid on tõepoolest erinevad sõltuvalt juhtumist. Seda küsimust statuudis võib selgitada juriidiline nõustaja või kodanike infobüroo õigusorganite poole pöördumise alal

3. Kas on kindel, et ma pean Kreeka kohtusse pöörduma?

Vaata teemat “Kohtute pädevus”

4. Kui jah, siis millisesse Kreeka kohtusse pean pöörduma seoses oma ja vastaspoole elukohaga või seoses teiste oma pöördumisega seotud andmetega?

Vaata teemat “Kohtute pädevus – Kreeka

5. Millisesse kohtusse pean pöörduma selles liikmesriigis seoses pöördumise oma liigiga ja seoses nõutava rahasummaga?

Vaata teemat “Kohtute pädevus – Kreeka”.

KOHTUSSE PÖÖRDUMISELE JÄRGNEV PROTSEDUUR

6. Kas ma võin kohtusse pöörduda ise või pean selleks kasutama vahendajat ning laskma end esindada näiteks advokaadil?

Pöördumisel on kohustuslik advokaadi kasutamine, väljaarvatud: 1) maakonnakohtus, 2) kindlustusmenetluse korral ja 3) et ära hoida ähvardavat hädaohtu (vastavalt valitsuse määrusele 94. punkt 2. lõik), 4) tööalase protsessi korral üksikisiku esimese astme kohtu või maakonnakohtu ees (vastavalt valitsuse määrusele 665. punkt 1. lõik). Seetõttu ilmub reeglina kohtu ette juriidiliselt volitatud isik. Erandina võib mõne menetluse puhul ette tulla, et keegi esindab end ise, näiteks võib see nii olla kindlustusmenetluse korral, pisilahkhelide, töövaidluste jne. korral.

ÜlesÜles

7. Kelle poole ma konkreetselt pean pöörduma: kas vastuvõttu, kohtu sekretariaati või mõne teise administratiivorgani poole?

Et käivituks kohtumenetlus, on nõutav avalduse esitamine vastava kohtuinstantsi sekretariaati. Hagi koostamiseks peab asjast huvitatu pöörduma juriidilise nõuandja poole, kes esitab selle vastava kohtuinstantsi sekretariaati

8. Mis keeles pean oma nõude sõnastama? Kas võin selle esitada suuliselt või tuleb see kindlasti esitada kirjalikult? Kas võin selle esitada faksi või elektronposti teel?

 1. Hagiavaldust saab koostada ainult kreeka keeles.
 2. Reeglina selle koostamine registreeritakse. Suulist pöördumist aktsepteeritakse maakonnakohtu osakonnas, kus ei ole kindlaid juriste või alamadvokaate, kui koostatakse vastav avaldus (vastavalt valitsuse määrusele paragrahv 2 punkt 111, 115, 215) ja
 3. hagi saatmist faksi või e-posti teel ei aktsepteerita.

9. Kas on olemas blanketid kohtusse pöördumiseks? Kui mitte, siis kuidas see protseduur toimub? Kas kohtuasja lühikokkuvõttes peavad sisalduma mingid kindlad kohustuslikud andmed?

Kohtusse pöördumiseks eraldi blankette ei ole. Toimik koosneb hagist, kus esitatakse nõudmine (see ei ole kohustuslik maakonnakohtus ja kindlustusmenetluse korral), ja tõestusmaterjalist, kui hageja selle esitab.

10. Kas kohtus on vaja lõivu tasuda? Kui jah, siis millal? Kas advokaaditasu makstakse juba hagi esitamisel?

Lõiv tuleb tasuda: hageja tegeleb vastavate kulude ja lõivuga. Seega, hageja maksab pabermargi, kohtutempli, kui haginõue on maha hääletatud, ja lõivud erinevatele kassadele (nt. rahakassa, krediidi- ja laenukassa jne.), mis tasutakse samaaegselt hagi esitamisega. Advokaadile maksmise aeg ja viis on hagejaga kokkuleppe küsimus.

ÜlesÜles

11. Kas ma võin õigusabi saada? (Vt teemat “Õigusabi”)

Jah, vastavalt valitsuse määruse punktidele 194-204 (kui hageja ei suuda kohtukulusid tasuda ilma et need ei piiraks tema enda ja tema perekonna ülalpidamiseks hädavajalikke vahendeid). On nõutav: 1. Linnapea või hageja elukohajärgse valla vanema tõend tööalase, majandusliku ja perekondliku olukorra kohta ja 2. tõend elukohajärgselt maksuametilt, mis kinnitab, kas ta on viimase kolme aasta jooksul esitanud tuludeklaratsiooni või mõne muu otsest maksu puudutava deklaratsiooni, nagu ka deklaratsiooni kinnituse pärast kontrolli.

KOHTUSSE PÖÖRDUMISELE JÄRGNEV

12. Millisest ajahetkest edasi loetakse minu hagi ametlikult esitatuks? Kas võimud saadavad mulle kinnituse, et minu hagi kehtib?

Hagi loetakse esitatuks selle esitamisega kohtu sekretariaati, kuhu pöördutakse ka selle duplikaadi kättetoimetamisel kaitsjale (punkt 215 vastavalt valitsuse määrusele). Koostamine ja aruande esitamine on kohtumenetluse kinnituseks. Kui hagi esitatakse vastavale kohtuinstantsile, esitatakse see ja määratakse kohtuprotsess nii, et hagejal on olemas andmed selle esitamise kohta.

13. Kas võin konkreetset informatsiooni saada sündmuste ajakava kohta, mis järgnevad kohtusse pöördumisele (nt. mis puudutab kohtuprotsessi aega)?

Hagi arutamise aja määrab vastava kohtuinstantsi sekretariaat ja hagejat kutsutakse igale uuemale kohtuistungile või iga kahepoolse tegevuse puhul kohtuprotsessi kulgemise käigus. Igal hagejal on õigus arutelu kiirendada. Juhtnööre annab ka volitatud advokaat.

Lõpetuseks, kõigi teise astme kohust ja apellatsioonikohust puudutavate küsimuste puhul on advokaadi kohalolu kohustuslik, olgugi et eelpool toodud esimese astme kohtutes ei ole mõnel puhul juriidiliselt volitatud isiku kohaloluks vajadust (esimese küsimuse korral). Loomulikult on iseenesest mõistetav, et see on nõutav ka kõrgeima kohtuinstantsi puhul (kõrgeima apellatsioonikohtu puhul).

« Asja kohtusse andmine - Üldteave | Kreeka - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 02-05-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik