Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Tyskland

Senaste uppdatering: 05-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Tyskland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag vända mig till en domstol i Tyskland? 3.
4. Vilken domstol i Tyskland ska jag i så fall vända mig till? 4.
5. Vilken domstol i Tyskland ska jag vända mig till? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp.) 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR SOM BÖR BESVARAS INNAN DU VÄNDER DIG TILL DOMSTOL

1. Måste jag vända mig till domstol?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning (se faktabladet om det ämnet).

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Ska jag vända mig till en domstol i Tyskland?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Tyskland ska jag i så fall vända mig till?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Tyskland.

5. Vilken domstol i Tyskland ska jag vända mig till?

Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Tyskland.

Till börjanTill början

HUR DU VÄCKER TALAN

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Om du måste låta dig företrädas av advokat beror på vilken domstol som är behörig för ärendet.
Inför Landgericht (regional domstol) måste stämningsansökan lämnas in av en advokat. Detta gäller även familjerättsliga mål där Amtsgericht (lokal domstol) är behörig.

I alla andra mål inför Amtsgericht kan käranden väcka talan på egen hand.

Vid förenklade förfaranden för att erhålla en exekutionstitel är Amtsgericht behörig. Då kan käranden på egen hand (utan inblandning av advokat) lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till domstolen.

Även inför arbetsdomstolarna kan käranden väcka talan på egen hand.

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

I princip ska stämningsansökan lämnas i skriftlig form till behörig domstol.

Men talan kan även väckas muntligt om Amtsgericht är behörig. Ansökan lämnas då till kansliet vid någon Amtsgericht (vilken som helst), där ärendet diarieförs. Därefter vidarebefordras ärendet utan dröjsmål till behörig domstol.

Samma gäller för förfaranden i arbetsdomstolen. Om arbetsdomstolen är behörig kan stämningsansökan lämnas in vid arbetsdomstolens kansli.

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Domstolsspråket är tyska. Därför måste stämningsansökan lämnas in på tyska.

Till börjanTill början

I princip ska stämningsansökan lämnas in skriftligt. Men vid förfaranden inför Amtsgericht eller arbetsdomstolen kan talan även väckas muntligt genom att den diarieförs vid domstolens kansli.
Stämningsansökan får skickas in med fax. Om käranden företräds av ett juridiskt ombud måste kärandens eller advokatens underskrift framgå av faxmeddelandet. Det måste gå att se vem som undertecknat och är ansvarig för originalhandlingen.

Dessutom är det möjligt att skicka en stämningsansökan via e-post. Då ska dokumentet vara undertecknat med en godkänd elektronisk signatur enligt gällande lagstiftning. Det krävs också att elektroniska stämningsansökningar är tillåtna av regeringen eller domstolarna i den delstat där domstolen är belägen.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns blanketter för förenklade förfarande, dvs. ansökan om betalningsföreläggande eller utmätning. Dessa blanketter måste användas för att inte stämningsansökan ska avvisas när den fastställda fristen har löpt ut.

En stämningsansökan måste innehålla vissa obligatoriska uppgifter och utformas på ett speciellt sätt.

Stämningsansökan måste innehålla exakta uppgifter om parternas och deras juridiska ombuds namn och adresser. Dessutom ska den behöriga domstolen anges.

Det måste klart och tydligt anges vad stämningen gäller och vad domstolen förväntas tilldöma käranden (dvs. vad som yrkas).

Till börjanTill början

Dessutom ska ärendet och de sakförhållanden som ligger till grund för kärandens ansökan läggas fram på ett uttömmande och begripligt sätt.

Stämningsansökan ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande. Om käranden har ett ombud krävs underskrift av en advokat eller dennes företrädare.

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

I tvistemål uttas som regel domstolsavgifter. Dessa avgifter täcker domstolens kostnader i målet. I regel delges svaranden stämningen först när käranden betalat en del av domstolsavgifterna och kostnaderna för delgivning av stämningen.

Detta gäller även i mål om betalningsföreläggande.

Mål vid arbetsdomstolen är inte avgiftsbelagda.

När käranden företräds av en advokat uppstår advokatkostnader. Dessa ska i princip betalas först i samband med att förfarandet avslutas eller efter det att domstolen fattat beslut om kostnaderna. Advokaten kan dock begära förskott för sitt arbete redan innan stämningsansökan lämnas in.

Domstolsavgifter och andra rättegångskostnader, inklusive förskott, ska i slutändan betalas av den förlorande parten.

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp.)

Den som inte själv kan betala sin rättegång kan ansöka om rättshjälp. Domstolen prövar om det finns några utsikter att vinna rättegången, att talan inte väckts på alltför lösa grunder och att de ekonomiska villkoren är uppfyllda. Om domstolen beviljar rättshjälp behöver käranden inte betala för delgivningen av stämningen.

Till börjanTill början

VAD HÄNDER SEDAN?

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Om stämningsansökan är korrekt utformad och domstolsavgifterna och kostnaderna för delgivningen betalats in till domstolen delges motparten stämningen omedelbart. När motparten delgivits stämningen anses talan ha väckts.

Om stämningsansökan innehåller felaktigheter ger domstolen käranden möjlighet att korrigera felen. Om stämningsansökan inte rättas till avvisas den av domstolen.

13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

I samband med delgivningen av stämningen bestämmer rättens ordförande antingen en tidpunkt för en första muntlig förhandling eller beslutar om skriftlig förberedelse. Parterna meddelas när förhandlingen kommer att äga rum eller om det blir skriftlig förberedelse. Domstolen kan när som helst begära att parterna ska infinna sig personligen.

Som förberedelse inför varje förhandling kan domstolen begära att parterna kompletterar eller förtydligar sina inlagor. Vid behov anger den tidsfrister för parterna att inkomma med förtydliganden på vissa punkter. Domstolen kan begära att parterna i målet eller tredje man lägger fram handlingar och annan bevisning och kan också inhämta uppgifter från myndigheter.

Parterna ska underrättas om alla sådana åtgärder.

Ytterligare information

För vidare information om ansökan om betalningsföreläggande eller stämning, se följande länkar:

 • a) Webbsida de för justitieministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen
 • b) Webbsida de för justitieministeriet i delstaten Sachsen

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Tyskland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket