Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Nemčija

Zadnja sprememba: 18-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Nemčija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Ste v sporu s podjetjem, osebo v svobodnem poklicu, vašim delodajalcem, svojcem ali kakšno drugo osebo doma ali v tujini. Kako je takšen spor mogoče rešiti? 

KAZALO

1. Ali se moram nujno obrniti na sodišče? 1.
2. Ali imam še dovolj časa, da se obrnem na sodišče? 2.
3. Ali se moram obrniti na sodišče v Nemčiji? 3.
4. Če je odgovor da, na katero sodišče v Nemčiji se moram obrniti glede na moje bivališče in bivališče nasprotne stranke ali glede na druge kriterije lokalne pristojnosti? 4.
5. Na katero sodišče se moram v tej državi članici obrniti glede na predmet tožbe in vrednost spornega predmeta? 5.
6. Ali lahko tožbo vložim sam ali mora to storiti posrednik, odvetnik? 6.
7. Kje vložim zahtevo: na prijavnem uradu, v vložišču ali pri kakšnem drugem upravnem uradu? 7.
8. V katerem jeziku lahko vložim zahtevo? Je to mogoče storiti ustno ali ga je potrebno vložiti pisno? Ali ga lahko pošljem po faksu ali elektronski pošti? 8.
9. Ali za to obstajajo posebni obrazci? Če ne, kako je v nasprotnem primeru treba zadevo predstaviti? Kakšna mora biti vsebina tožbe? 9.
10. Ali je treba plačati sodno takso? Če je odgovor da, kdaj? Ali je treba odvetnika plačevati od samega začetka? 10.
11. Ali imam pravico do pravne pomoči? (glejPravna pomoč“) 11.
12. Kdaj tožba velja za uradno vloženo? Ali urad izstavi potrdilo, da je bila zadeva pravilno izvedena? 12.
13. Ali vlagatelj tožbe prejme podrobne podatke o nadaljnjem poteku (npr. rok za vlogo tožbe)? 13.

 

VPRAŠANJA, KI SI JIH JE POTREBNO ZASTAVITI PRED TOŽBO

1. Ali se moram nujno obrniti na sodišče?

Morda bi bilo smiselno poseči po alternativnih rešitvah spora. Glej to temo.

2. Ali imam še dovolj časa, da se obrnem na sodišče?

Zastaralni roki se razlikujejo za vsak primer posebej. To vprašanje je mogoče razjasniti s pravnim svetovanjem.

3. Ali se moram obrniti na sodišče v Nemčiji?

Glej „Pristojnost sodišč“.

4. Če je odgovor da, na katero sodišče v Nemčiji se moram obrniti glede na moje bivališče in bivališče nasprotne stranke ali glede na druge kriterije lokalne pristojnosti?

Glej „Pristojnost sodišč - Nemčija“.

5. Na katero sodišče se moram v tej državi članici obrniti glede na predmet tožbe in vrednost spornega predmeta?

Glej „Pristojnost sodišč - Nemčija“.

POSTOPKI PRI VLOŽITVI TOŽBE

6. Ali lahko tožbo vložim sam ali mora to storiti posrednik, odvetnik?

Ali mora stranko, ki išče zadoščenje na sodišču, pri tožbi zastopati odvetnik, je odvisno od tega, katero sodišče je za tožbo pristojno.

Na vrh straniNa vrh strani

Pri deželnem sodišču („Landgericht“) lahko tožbo vloži le odvetnik. Tudi pri družinskih zadevah, za katere je pristojno občinsko sodišče („Amtsgericht“), je obvezno zastopanje odvetnika.

Pri vseh ostalih postopkih pred občinskim sodiščem lahko tožeča stranka sama vloži tožbo.

Za poenostavljene postopke za pridobitev izvršilne listine - postopek opominjanja - je pristojno občinsko sodišče. Stranka, ki išče zadoščenje na sodišču, lahko torej tudi brez odvetnika pri sodišču vloži zahtevo za odredbo plačilnega naloga.

Stranka lahko sama vloži tožbo tudi pri delovnem sodišču („Arbeitsgericht“).

7. Kje vložim zahtevo: na prijavnem uradu, v vložišču ali pri kakšnem drugem upravnem uradu?

Praviloma se tožba pri pristojnem sodišču vloži pisno.

Možno pa je tudi, če je za postopek odgovorno občinsko sodišče, vložiti ustno tožbo, ki se zapiše v zapisnik v pisarni občinskega sodišča. Vložitev tožbe z navedbo v zapisniku je mogoča v vsaki pisarni občinskega sodišča. Pisarna mora nato zapisnik nemudoma poslati sodišču, kateremu je tožba naslovljena.

Enako velja za postopke pred delovnim sodiščem. Tudi tožbo, ki je naslovljena na delovno sodišče, je mogoče zapisati v zapisnik v pisarni občinskega sodišča

8. V katerem jeziku lahko vložim zahtevo? Je to mogoče storiti ustno ali ga je potrebno vložiti pisno? Ali ga lahko pošljem po faksu ali elektronski pošti?

Sodni jezik je nemščina. Tožbo je torej treba vložiti v nemščini.

Na vrh straniNa vrh strani

Praviloma je treba tožbo vložiti pisno. Pri postopku pred občinskim ali delovnim sodiščem se tožbo lahko poda tudi ustno v obliki zapisnika v pisarni sodišča.

Tožbo se lahko vloži po faksu. Na faksu mora biti podpis stranke ali, v primeru zastopništva, odvetnika. Razvidno mora biti, kdo je s podpisom tožbe prevzel odgovornost.

Tožbo je mogoče posredovati tudi kot elektronski dokument (elektronska pošta), če je opremljena s kvalificiranim elektronskim podpisom v skladu z zakonom o elektronskem podpisu in če deželna vlada oz. deželna sodna uprava zvezne dežele, v kateri se nahaja sodišče, odobri vlogo elektronskega dokumenta.

9. Ali za to obstajajo posebni obrazci? Če ne, kako je v nasprotnem primeru treba zadevo predstaviti? Kakšna mora biti vsebina tožbe?

Za poenostavljene postopke - zahtevo za odredbo plačilnega naloga ali izvršilne odločbe - obstaja obrazec, ki ga je treba uporabiti. V nasprotnem primeru bo zahteva po določitvi roka zavrnjena kot nedopustna.

Tožba mora imeti določeno obliko in vsebino.

Vsebovati mora natančna imena in naslove strank in njihovih pravnih zastopnikov. Navesti je treba tudi pristojno sodišče.

Jasno mora biti navedeno, na kaj se tožba nanaša, kaj naj bi sodišče tožniku dosodilo (zahteva).

Poleg tega je treba podrobno predstaviti predmet zahtevka in dejstva, iz katerih je tožeča stranka izpeljala svoj zahtevek.

Zahteva mora biti podpisana lastnoročno. Če tožečo stranko zastopa odvetnik, je potreben podpis pooblaščenega odvetnika ali njegovega zastopnika.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Ali je treba plačati sodno takso? Če je odgovor da, kdaj? Ali je treba odvetnika plačevati od samega začetka?

Za pravni postopek pred sodišči, ki se ukvarjajo s civilnopravnimi in gospodarskimi zadevami se zaračunavajo sodni stroški. Te sodne stroške sestavljajo takse in stroški sodišča. Vročitev tožbe nasprotni pravdni stranki se praviloma izvrši šele, ko stranka, ki išče zadoščenje na sodišču, vnaprej plača del takse - stroške postopka - in stroške za vročitev tožbe.

Enako velja za postopek opominjanja.

Pri postopku pred delovnim sodiščem predplačilo ni potrebno.

Poravnati je treba stroške pooblaščenega odvetnika. Ta odvetniški honorar je praviloma treba poravnati šele po zaključku postopka ali po tem, ko sodišče odloči o stroških. Vendar pa lahko odvetnik že pri vlogi tožbe zahteva predujem za svoje storitve.

Stroške postopka, sodne stroške in odvetnikov honorar, vključno s predujemom, mora poravnati stranka, ki tožbo izgubi.

11. Ali imam pravico do pravne pomoči? (glejPravna pomoč“)

Kdor stroškov tožbe ne more plačati sam, lahko zaprosi za pravno pomoč. Sodišče preveri, kakšna je možnost uspeha tožbe, če ne gre za tožbo iz objestnosti in če obstajajo ekonomski razlogi. V primeru, da sodišče odobri pravno pomoč, tožeči stranki ni treba dati predujema za vročitev tožbe.

NADALJNJI POTEK TOŽBE

12. Kdaj tožba velja za uradno vloženo? Ali urad izstavi potrdilo, da je bila zadeva pravilno izvedena?

Če je vložena zahteva brez napak in če so pri sodniški blagajni poravnani stroški postopka in vročitve, se predlog nemudoma preda nasprotni pravdni stranki. Z vročitvijo nasprotni stranki, velja tožba za vloženo.

Če je zahteva pomanjkljiva, sodišče tožeči stranki omogoči popravo napake. Če napake niso popravljene, sodišče tožbo zavrne kot nedopustno.

13. Ali vlagatelj tožbe prejme podrobne podatke o nadaljnjem poteku (npr. rok za vlogo tožbe)?

Z vročitvijo tožbe predsedujoči določi bodisi zgodnji prvi narok za ustno obravnavo ali pa odredi pisni predhodni postopek. Stranke so o naroku ali odredbi pisnega predhodnega postopka obveščene. Sodišče lahko odredi, da se morata stranki tega naroka osebno udeležiti.

Sodišče lahko strankam, kot pripravo na narok, določi dopolnitev ali pojasnitev vloge. Določi lahko tudi rok za pojasnitev določenih nejasnih točk. Sodišče lahko strankam ali tretjemu odredi predložitev dokumentov in predmetov ogleda in si priskrbi uradne informacije.

Stranke je treba obvestiti o vsaki odredbi.

Nadaljnje informacije

Več informacij o predlogu plačilnega naloga ali o vložitvi tožbe najdete na:

 1. domači strani Deutsch Ministrstva za pravosodje dežele Severno Porenje-Vestfalija.
 2. domači strani ceština - Deutsch - English - español - français - polski Ministrstva za pravosodje Svobodne dežele Saške.

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Nemčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo