Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Duitsland

Laatste aanpassing: 05-06-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Duitsland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Hoe kunt u dit geschil oplossen? 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden? 2.
3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van Duitsland moet wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtbank van [naam van de betrokken lidstaat] moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier ‘Rechtshulp’) 11.
12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ? 13.

 

Vooraf te stellen vragen

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend?

Het is immers mogelijk dat beter gebruik wordt gemaakt van de 'Alternatieve geschillenbeslechting' (Zie het betrokken informatiedossier)

2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat burgers informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van Duitsland moet wenden?

Zie informatiedossier ‘Bevoegdheid van de rechtbanken

4. Tot welke rechter of rechtbank van [naam van de betrokken lidstaat] moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie informatiedossier ‘Bevoegdheid van de rechtbanken - Duitsland

5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie informatiedossier ‘Bevoegdheid van de rechtbanken - Duitsland

Wijze waarop een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt

6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt?

Of een partij zich voor het instellen van een vordering door een advocaat moet laten vertegenwoordigen, hangt af van het gerecht dat bevoegd is om de vordering te behandelen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij het Landgericht (arrondissementsrechtbank) kan enkel een advocaat een vordering instellen. Hetzelfde geldt in familiezaken waarvoor het Amtsgericht (kantongerecht) bevoegd is.

In alle andere procedures bij het Amtsgericht kan een partij zelf een vordering instellen.

Het Amtsgericht is bevoegd voor de vereenvoudigde procedure strekkende tot het verkrijgen van een executoriale titel, de aanmaningsprocedure. Een partij kan bijgevolg ook zonder advocaat bij het gerecht een verzoek strekkende tot het verkrijgen van een betalingsbevel indienen.

Ook bij de arbeidsgerechten kan een partij zelf een vordering instellen.

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

Vorderingen moeten in beginsel schriftelijk bij het bevoegde gerecht worden ingediend.

Wanneer evenwel het Amtsgericht bevoegd is, kan een vordering ook mondeling ter griffie worden ingediend. Hiervan wordt dan proces-verbaal opgemaakt. In elke griffie van een Amtsgericht kan een proces-verbaal worden opgemaakt van een mondeling ingediende vordering. De griffie stuurt het proces-verbaal zo snel mogelijk aan het gerecht waarvoor de vordering bedoeld is.

Eenzelfde regeling geldt voor de procedure bij het Arbeitsgericht (arbeidsgerecht). Ook voor het Arbeitsgericht bestemde vorderingen kunnen mondeling worden ingediend ter griffie van het Arbeitsgericht, die hiervan een proces-verbaal opmaakt.

8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken?

De gerechtelijke voertaal is Duits. Vorderingen moeten bijgevolg steeds in het Duits worden ingesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In beginsel dient een vordering schriftelijk te worden ingediend. In procedures bij het Amtsgericht of Arbeitsgericht kunnen vorderingen ook mondeling ter griffie worden ingediend en wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt.

Vorderingen kunnen per fax worden ingediend. Op het faxbericht moet de handtekening van de partij of – in geval van vertegenwoordiging door een advocaat – van de advocaat zijn aangebracht. Er moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk was voor de ondertekening van het origineel.

Ten slotte kan een vordering als elektronisch document (e-mail) worden verstuurd, voorzover een gekwalificeerde elektronische handtekening overeenkomstig de wetgeving ter zake (Signaturgesetz) is aangebracht en indiening als elektronisch document toegelaten is door de regering van de deelstaat of de gerechtelijke administratie van de deelstaat waar het gerecht zich bevindt.

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten?

Voor de vereenvoudigde procedure – strekkende tot het verkrijgen van een executoriale titel of een betalingsbevel – zijn er standaardformulieren. Deze formulieren moeten gebruikt worden, anders worden de vorderingen na aanmaning als niet-ontvankelijk afgewezen.

Vorderingen moeten een bepaalde vorm en inhoud hebben.

Zij moeten de juiste gegevens (naam en adres) van de partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers vermelden, alsmede het bevoegde gerecht.

Er moet duidelijk worden meegedeeld met welk doel de vordering wordt ingesteld en wat het gerecht de verzoekende partij moet toekennen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Daarenboven is een volledige en controleerbare weergave vereist van het voorwerp van de vordering en de feiten die de vordering van de verzoekende partij staven.

Het verzoekschrift moet eigenhandig ondertekend zijn. Indien de partij door een advocaat wordt vertegenwoordigd, is ondertekening door een tot de balie toegelaten advocaat of zijn vertegenwoordiger vereist.

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald?

Voor een gerechtelijke procedure bij de voor burgerlijke en handelszaken bevoegde gerechten zijn gerechtskosten verschuldigd. Deze gerechtskosten omvatten de rechten en onkosten van het gerecht. Een vordering wordt in beginsel pas aan de tegenpartij betekend nadat de verzoekende partij een deel van de rechten (Verfahrensgebühr) en de betekeningskosten heeft betaald.

Eenzelfde regeling geldt voor de aanmaningsprocedure.

In procedures bij het Arbeitsgericht bestaat geen verplichting om kosten vooruit te betalen.

In geval van vertegenwoordiging door een advocaat zijn ook hiervoor kosten verschuldigd. De kosten van de advocaat zijn in beginsel weliswaar slechts opeisbaar na afloop van de procedure of nadat het gerecht een besluit over de kosten heeft gewezen, maar de advocaat kan reeds voor het instellen van de vordering een voorschot voor zijn werkzaamheden vragen.

De proceskosten, gerechtskosten en de vergoeding van de advocaat, met inbegrip van de voorgeschoten kosten, dienen uiteindelijk te worden gedragen door de partij die het proces verliest.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier ‘Rechtshulp’)

Wie de kosten van een procedure niet zelf kan financieren, kan rechtshulp aanvragen. Het gerecht toetst of de vordering kans op slagen heeft en niet kwaadwillig is en of voldaan is aan de economische voorwaarden. Indien het gerecht rechtshulp toekent, dient de verzoekende partij geen kosten voor de betekening van de vordering vooruit te betalen.

Gevolgen van de aanhangigmaking

12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

Indien het ingediende verzoekschrift geen gebreken vertoont en de proceskosten en betekeningskosten aan de kassa van het gerecht betaald zijn, wordt de betekening aan de tegenstrever onverwijld verricht. De vordering is aanhangig nadat de betekening is verricht.

Indien het verzoekschrift gebreken vertoont, geeft het gerecht de verzoekende partij de mogelijkheid deze te verhelpen. Worden zij niet verholpen, dan zal het gerecht de vordering als niet-ontvankelijk afwijzen.

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ?

Bij de betekening van de vordering bepaalt de voorzitter een eerste zittingsdag waarop de zaak mondeling wordt behandeld of legt hij de schriftelijke behandeling van de procedure vast. Aan de partijen wordt de datum van de zittingsdag of de regeling van de schriftelijke procedure meegedeeld. Het gerecht kan steeds de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen.

Ter voorbereiding van de behandeling van de zaak kan het gerecht de partijen opdragen om hun conclusies aan te vullen of te verduidelijken en een termijn opleggen waarbinnen de partijen bepaalde onduidelijke punten verder moeten toelichten. Het gerecht kan het overleggen van stukken of voorwerpen door de partijen of derden bevelen en officiële inlichtingen inwinnen.

De partijen dienen hiervan steeds op de hoogte te worden gesteld.

Nadere inlichtingen

Verder informatie over het verkrijgen van een betalingsbevel of het instellen van vorderingen is te vinden op:

a) de Homepage devan het Ministerie van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen

b) de Homepage devan het Ministerie van Justitie van de deelstaat Saksen.

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Duitsland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 05-06-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk