Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Vācija

Pēdējo reizi atjaunots: 19-05-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Vācija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājaties situāciju, ka jums ir izcēlies strīds ar kādu komersantu, kādas profesijas pārstāvi, darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu personu savā valstī vai ārvalstīs. Lai šo strīdu atrisinātu, jums rodas vairāki jautājumi: 

SATURS

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā? 2.
3. Vai man jāvēršas kādā Vācijas tiesā?  3.
4. Ja jā, tad kurā Vācijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus? 4.
5. Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru? 5.
6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts? 6.
7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē? 7.
8. Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu? 8.
9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos? 9.
10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža? 10.
11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu "Juridiskā palīdzība.”) 11.
12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts? 12.
13. Vai Es Saņemšu Precīzas Ziņas Par Notikumu Turpmāko Attīstības Gaitu (Piemēram, Laiku, Kad Man Ir Jāierodas Tiesā)? 13.

 

Jautājumi pirms prasības celšanas

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā?

Iespējams, ka labāks risinājums būtu izmantot alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus. Apskatiet šo tēmu.

2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā?

Termiņi prasības celšanai dažādām lietām ir atšķirīgi. Šo jautājumu ir iespējams noskaidrot, konsultējoties ar juristu vai vēršoties informācijas nodaļās par tiesību pieejamību personām.

3. Vai man jāvēršas kādā Vācijas tiesā?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām

4. Ja jā, tad kurā Vācijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām - Vācija

5. Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām - Vācija“

Lapas augšmalaLapas augšmala

NEPIECIEŠAMIE PASĀKUMI, IESNIEDZOT PRASĪBAS PIETEIKUMU TIESĀ

6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts?

Tas, vai prasītāju tiesā ir jāpārstāv advokātam, ir atkarīgs no tā, kura tiesa ir kompetenta izskatīt šo prasību.

Apgabala tiesā [Landgericht] prasību drīkst iesniegt tikai advokāts. Arī ģimenes lietu vešanai, kuras ir piekritīgas vietējām tiesām [Amtsgericht], nepieciešams advokāts.

Visos pārējos tiesvedības procesos vietējās tiesās prasības pieteikumu var iesniegt pati persona.

Vietējā tiesa ir tāda tiesa, kurai ir jurisdikcija vienkāršotos tiesvedības procesos, lai iegūtu izpildes instrumentu, piemēram, saīsinātā procesā parādu piedziņas lietās. Tādējādi nav nepieciešams, lai prasītāju pārstāvētu advokāts, lai prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā, lai tiesa izdotu paziņojumu saīsinātajā procesā par parāda piedziņu.

Arī darba strīdu tiesās [Arbeitsgericht] persona pati var iesniegt prasību, neizmantojot advokātu.

7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Prasība kompetentajai tiesai ir jāiesniedz rakstiski.

Prasību, kuras izskatīšana ietilpst vietējās tiesas kompetencē, var izteikt arī mutiski, to reģistrējot vietējās tiesas kancelejā. Šāda prasības mutiska iesniegšana ir iespējama jebkuras vietējās tiesas kancelejā, kas to nekavējoties pārsūta attiecīgajai tiesai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tas pats attiecas arī uz darba strīdu tiesās izskatāmajām lietām. Prasību, kas izskatāma darba strīdu tiesā, var iereģistrēt darba strīdu tiesas kancelejā.

8. Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Tiesvedības valoda ir vācu valoda. Tādēļ prasības pieteikums ir jāiesniedz vācu valodā.

Pamatā, prasības pieteikums ir jāiesniedz rakstveidā. Prasību, kuras izskatīšana ietilpst vietējās tiesas vai darba strīdu tiesas kompetencē, var izteikt mutiski, to reģistrējot attiecīgajā kancelejā.

Prasību var iesniegt, nosūtot to pa faksu. Telefaksā jābūt iesniedzēja parakstam vai advokāta parakstam, ja personu pārstāv advokāts. Parakstam uz prasības oriģināla ir jābūt skaidri saskatāmam, lai būtu iespējams pārliecināties, ka personas ir atbildīgas par šādas prasības celšanu.

Prasību var nosūtīt arī kā elektronisku dokumentu (e-pasts), bet tikai tādā gadījumā, ja tai ir atbilstošs elektroniskais paraksts saskaņā ar Vācijas paraksta likumu un ja prasības iesniegšanu elektroniska dokumenta veidā ir atļāvusi valdība vai iestāde, kas ir atbildīga par tieslietu organizāciju attiecīgajā federālajā zemē [Bundesland].

9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Ir paredzētas veidlapas vienkāršotiem procesiem, piemēram, pieteikumam par paziņojuma izsniegšanu parāda piedziņas saīsinātajā procesā vai pieteikumi par izpildu raksta izsniegšanu, kuras šajos procesos ir jāizmanto. Pretējā gadījumā pieteikumi pēc termiņa izbeigšanās tiks kā nepieļaujami atsūtīti atpakaļ.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prasības pieteikums ir sastādāms, ievērojot noteiktas formas un saturu prasības.

Tam jāsatur precīzi strīdus pušu un viņu pārstāvju uzvārdi/nosaukumi un adreses. Turklāt ir jānorāda prasības izskatīšanai piekritīgā tiesa.

Prasības pieteikumā ir skaidri jānorāda prasījuma būtība un raksturs.

Turklāt prasības pieteikumā ir pilnībā un visaptveroši jāatspoguļo prasības priekšmets (būtība) un lietas apstākļi, uz kuriem pamatota prasītāja celtā prasība.

Prasības pieteikumus ir pašrocīgi jāparaksta. Ja prasītāju pārstāv advokāts, tad ir nepieciešams pilnvarotā advokāta vai viņa pārstāvja paraksts.

10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Tiesas izdevumi par tiesas procesu ir jāmaksā tiesām, kuras izskata civillietas un komerclietas. Tiesas izdevumi ietver tiesas nodevas un tiesas izdevumus. Pavēste ar prasības pieteikumu tiek izsniegta pretējai pusei tikai tad, kad prasītājs ir iemaksājis daļu no nodevām, proti, procesa nodevu un izdevumus, kas saistīti ar dokumentu izsniegšanu.

Tas pats attiecas arī saīsinātajā procesā parādu piedziņas lietās.

Priekšapmaksas pienākums neattiecas uz lietām, kuras izskata darba strīdu tiesas.

Ja lietu ved pārstāvis (advokāts), izmaksas par advokāta pakalpojumiem tiks segtas. Pamatā, lai gan izmaksas par advokāta pakalpojumiem ir jāmaksā tikai procesa beigās vai saskaņā ar tiesas lēmumu par izdevumu segšanu, advokāts var jau pirms prasības iesniegšanas pieprasīt avansa maksājumu par savu darbību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Procesa izmaksas, tiesas izdevumi un atlīdzība advokātam, ietverot arī tos maksājumus, kas veikti jau iepriekš, beigās jāmaksā tai pusei, kas procesu zaudē.

11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu "Juridiskā palīdzība.”)

Persona, kas nespēj pati segt izmaksas, kas saistītas ar tās uzsākto tiesvedības procesu, var lūgt juridisko palīdzību. Tiesa izvērtē, vai prasībai ir izredzes tikt apmierinātai, vai tā nav neadekvāta un vai pastāv ekonomiskie priekšnosacījumi juridiskās palīdzības saņemšanai. Ja tiesa piešķir juridisko palīdzību, prasītājam nav jāveic priekšapmaksa par dokumentu izsniegšanas izdevumiem.

PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS TURPMĀKĀ GAITA

12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts?

Ja iesniegtais prasības pieteikums ir pilnīgs un ir veikti procesa nodevas un izdevumu par pavēstes par prasības pieteikuma izsniegšanu maksājumi tiesas kasē, paziņojums nekavējoties tiks izsniegts pretējai pusei. Prasība tiek uzskatīta par celtu pēc tam, kad par to ir izsniegts paziņojums pretējai pusei.

Ja prasības dokuments ir kļūdains, tiesa dod prasītājam iespēju novērst nepilnības. Ja trūkumi netiek novērsti, tiesa noraida prasību kā nepieļaujamu.

13. Vai Es Saņemšu Precīzas Ziņas Par Notikumu Turpmāko Attīstības Gaitu (Piemēram, Laiku, Kad Man Ir Jāierodas Tiesā)?

Pēc paziņojuma par prasības celšanu izsniegšanas prezidējošais tiesnesis vai nu nosaka pirmo termiņu lietas sākotnējai mutiskajai iztiesāšanai, vai arī uzsāk sākotnējo rakstveida procesu. Abām procesā iesaistītajām pusēm tiek paziņots par termiņu vai par veicamajiem pasākumiem sākotnējā rakstveida procesā. Tiesa jebkurā laikā var izdot pavēsti ar uzaicinājumu lietas dalībniekiem ierasties personīgi uz tiesas sēdi.

Tiesa, sagatavojoties tiesas sēdei, var pieprasīt no pusēm rakstiskus papildinājumus vai skaidrojumus, un tā var arī noteikt pusēm termiņu skaidrojuma iesniegšanai noteiktos jautājumos. Tiesa var pieprasīt pusēm vai trešajām personām iesniegt dokumentus vai lietiskus pierādījumus, un pati var iegūt informāciju no oficiāliem avotiem.

Par katru šādu pieprasījumu ir jāinformē puses.

Cita informācija

Plašāku Informāciju Par Pieteikuma Iesniegšanu Saīsinātajam Procesam Parādu Piedziņas Lietās Varat Meklēt:

 1. Ziemeļreinas-vestfālenes federālās zemes tieslietu ministrijas mājas lapā Deutsch
 2. Saksijas brīvvalsts tieslietu ministrijas mājas lapā. ceština - Deutsch - English - español - français - polski

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Vācija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-05-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste