Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Vokietija

Naujausia redakcija: 19-05-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Vokietija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Jūs turite neišspręstų ginčų su įmone, laisvai samdomu darbuotoju, savo darbdaviu, šeimos nariu ar kuriuo kitu asmeniu savo šalyje ar užsienyje. Kaip išspręsti šį ginčą? 

TURINIO LENTELE

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą? 1.
2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą? 2.
3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Vokietijoje? 3.
4. Jeigu taip, tai į kokį Vokietijos teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus? 4.
5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį? 5.
6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą? 6.
7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją? 7.
8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar tam tikslui yra nustatytos specialios formos (formuliarai), o jeigu tokių formų nėra, tai kaip aš turiu aprašyti atvejį ar įvykį? Koks turi būti ieškinio turinys? 9.
10. Ar reikia mokėti teismui mokesčius ? Jeigu taip, tai kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pateikimo? 10.
11. Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą? (Žr. „Teisinė pagalba) 11.
12. Nuo kurio momento ieškinys laikomas oficialiai priimtu? Ar iš valstybės institucijų gausiu patvirtinimo pranešimą, kad mano ieškinys pateiktas teisingai? 12.
13. Ar galiu tiksliai sužinoti apie kitus procesinius veiksmus (pvz., bylos svarstymo datą)? 13.

 

PRIEŠ KREIPIANTIS Į TEISMĄ

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą?

Jums būtų naudinga susipažinti su skyriumi „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“. Skaitykite šį skyrių.

2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą?

Senaties terminai teisiniams veiksmams atlikti konkrečiais atvejais yra skirtingi. Apie senaties terminus galima išsiaiškinti teisinių konsultacijų įstaigoje.

3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Vokietijoje? 

Žr. „Teismų kompetencija“.

4. Jeigu taip, tai į kokį Vokietijos teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus?

Žr. „Teismų kompetencija - Vokietija“.

5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį? 

Žr. „Teismų kompetencija - Vokietija“.

IEŠKINIO PAREIŠKIMO PROCEDŪRA

6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą?

Ar tiesos ieškančioji šalis turės būti atstovaujama advokato, priklausys nuo to, koks teismas yra atsakingas už ieškinio nagrinėjimą.

viršųviršų

Žemės teisme (Landgericht) pateikti ieškinį gali tik advokatas. Taip pat ir šeimos ginčų bylose, už kurias atsakingas apylinkės teismas (Amtsgericht), privaloma naudotis advokato paslaugomis.

Visuose kituose procesuose tiesos ieškančioji šalis (ieškovas) ieškinį gali paduoti savarankiškai.

Už supaprastintą procesą vykdomajam sprendimui gauti - už vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrą - yra atsakingas apylinkės teismas. Todėl tiesos ieškančioji šalis (ieškovas) ir be advokato gali pateikti prašymą teismo įsakymui dėl apmokėjimo išleisti.

Taip pat ir darbo ginčų teismams (Arbeitsgericht) šalis pati gali paduoti ieškinį.

7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją? 

Iš esmės ieškinį reikia pateikti kompetentingam teismui.

Ieškinį, jeigu už jį yra atsakingas apylinkės teismas, galima pareikšti ir žodžiu, įrašant į protokolą apylinkės teismo biure. Ieškinio pareiškimas protokolui galimas bet kurio apylinkės teismo biure. Biuras nedelsdamas turi perduoti protokolą teismui, kuriam adresuotas ieškinys.

Tas pat taikoma ir procesams darbo ginčų teisme. Darbo ginčų teismui nukreiptas ieškinys taip pat gali būti pateikiamas šio teismo biure protokolui.

8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu?

Teisme yra vartojama vokiečių kalba. Todėl ieškinius pateikti reikia vokiečių kalba.

viršųviršų

Iš esmės ieškinius reikia pateikti raštu. Procese apylinkės teisme arba darbo ginčų teisme ieškinį galima pareikšti žodžiu, surašant į protokolą teismo biure.

Ieškinį galima paduoti ir faksu. Faksogramoje turi būti šalies parašas, o jeigu šaliai atstovauja advokatas, tai advokato parašas. Turi būti suprantamai parašyta, kas atsakingai pasirašė ieškinio originalą.

Pagaliau ieškinį galima pareikšti ir kaip elektroninį dokumentą (elektroniniu paštu), jeigu dokumentas pagal Parašų įstatymą (Signaturgesetz) yra su kvalifikuotu elektroniniu parašu, ir jeigu žemės vyriausybė (Landesregierung) arba žemės justicijos administracija (Landesjustizverwaltung), kurioje yra atitinkamas teismas, yra leidusi pateikti elektroninį dokumentą.

9. Ar tam tikslui yra nustatytos specialios formos (formuliarai), o jeigu tokių formų nėra, tai kaip aš turiu aprašyti atvejį ar įvykį? Koks turi būti ieškinio turinys? 

Supaprastintam procesui - prašymui išleisti teismo įsakymą (nutarimą) dėl apmokėjimo (Mahnbescheid) arba vykdomąjį sprendimą (Vollstreckungsbescheid) - yra specialios formos (formuliarai). Šias iš anksto parengtas specialias formas ir reikia naudoti. Priešingu atveju prašymai, pratęsus terminą, atmetami kaip neleistini.

Ieškinys privalo būti tam tikros nustatytos formos ir turėti tam tikrą tinkamą turinį.

Ieškinyje reikia pateikti tikslų šalių ir jų teisėtų atstovų aprašymą, nurodant vardus ir pavardes bei adresus. Be to, reikia nurodyti už konkretų ieškinį atsakingą teismą.

viršųviršų

Turi būti aiškiai suformuluota, į ką ieškinys nukreiptas ir ką teismas turėtų priteisti ieškovui (ieškinio pareiškimas).

Be to, reikia detaliai ir suprantamai išdėstyti reikalavimo objektą, reikalo esmę bei aplinkybes, pagal ką tiesos ieškanti šalis (ieškovas) kildina savo reikalavimą.

Ieškinį pasirašyti reikia pačiam savo ranka. Jeigu tiesos ieškančiajai šaliai (ieškovui) atstovauja advokatas, tai reikalingas įgalioto advokato arba jo padėjėjo parašas.

10. Ar reikia mokėti teismui mokesčius ? Jeigu taip, tai kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pateikimo? 

Už teismo procesą civilines ir prekybos bylas nagrinėjantiems teismams reikia mokėti bylinėjimosi mokesčius. Jie susideda iš žyminio mokesčio teismui ir teismo išlaidų. Ieškinys antrajai šaliai (atsakovui) pristatomas paprastai tik tada, jei tiesos ieškančioji šalis (ieškovas) iš anksto sumoka dalį mokesčių - mokestį už procesą - ir apmoka išlaidas už ieškinio pristatymą.

Tas pat taikoma ir vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrai (Mahnverfahren).

Procesuose darbo ginčų teismuose neprivaloma iš anksto mokėti teismui mokesčius.

Jeigu šaliai atstovauja advokatas, tai susidaro išlaidos advokatui. Šie mokesčiai advokatui iš esmės turi būti mokami tik pasibaigus procesui arba teismui priėmus sprendimą dėl išlaidų, tačiau advokatas gali reikalauti avanso už savo veiklą prieš paduodant ieškinį teismui.

Proceso išlaidas, išlaidas teismui ir atlygį advokatui, įskaitant ir paskolintas lėšas, galiausiai turi sumokėti procesą pralaimėjusi šalis.

viršųviršų

11. Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą? (Žr. „Teisinė pagalba)

Kas negali finansuoti savo proceso pats, gali prašyti teisinės pagalbos. Teismas patikrina, ar ieškinys galėtų būti sėkmingas, ar nėra tyčinis ir ar yra jam ekonominės prielaidos. Jeigu teismas suteikia proceso pagalbą, tai tiesos ieškančioji šalis (ieškovas) neturi apmokėti jokių išlaidų už ieškinio pateikimą

TOLESNĖ IEŠKINIO PAREIŠKIMO SEKA

12. Nuo kurio momento ieškinys laikomas oficialiai priimtu? Ar iš valstybės institucijų gausiu patvirtinimo pranešimą, kad mano ieškinys pateiktas teisingai? 

Jeigu paduotas teismui ieškinys yra be trūkumų ir mokesčiai teismui už procesą ir už pateikimą yra sumokėti į teismo kasą, tai nedelsiant jis yra įteikiamas ir antrajai šaliai (atsakovui). Įteikus ieškinį antrajai šaliai (atsakovui), yra laikoma, kad ieškinys yra pareikštas.

Jeigu ieškinio pareiškime yra klaidų, tai teismas suteikia tiesos ieškančiajai šaliai (ieškovui) galimybę trūkumams pašalinti. Jeigu šie trūkumai nepašalinami, teismas atmeta ieškinį kaip neleistiną nagrinėti.

13. Ar galiu tiksliai sužinoti apie kitus procesinius veiksmus (pvz., bylos svarstymo datą)? 

Įteikiamame pranešime dėl ieškinio pirmininkas arba yra paskyręs pirmąją datą ir žodinio nagrinėjimo laiką, arba inicijavęs rašytinį parengtinį procesą (Vorverfahren). Šalims yra pranešama parengtinio proceso data ir laikas arba nurodymas. Teismas gali nurodyti šalims atvykti asmeniškai bet kurią datą.

Rengdamasis bet kuriai proceso datai, teismas gali paprašyti šalių papildyti ir paaiškinti dokumentų komplektus ir gali nurodyti šalims, iki kurios datos jos turi pateikti paaiškinimus dėl konkrečiai nurodytų punktų. Teismas gali nurodyti šalims arba tretiesiems asmenims pateikti dokumentus bei apžiūrėjimo objektus ir surinkti oficialią informaciją.

Apie kiekvieną iš šių nurodymų šalis būtina informuoti.

Papildoma informacija

Kitą Informaciją Apie Prašymą Dėl Teismo Įsakymo (Sprendimo), Dėl Apmokėjimo Arba Ieškinio Pareiškimo Galite Rasti:

 1. Šiaurės Reino-Vestfalijos Žemės Teisingumo Ministerijos (Justizministerium Des Landes Nordrhein-Westfalen) Interneto Puslapyje Homepage Deutsch;
 2. Laisvosios Saksonijos Valstybės Teisingumo Ministerijos (Justizministerium Des Freistaates Sachsen) Interneto Puslapyje Homepage ceština - Deutsch - English - español - français - polski.

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Vokietija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 19-05-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė