Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Németország

Utolsó frissítés: 19-05-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Németország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Önnek belföldön vagy külföldön céggel, szabadfoglalkozású személlyel, munkaadójával, valamely családtagjával vagy más személlyel jogvitája van. Hogyan rendezheti el ezt a jogvitát? 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom? 1.
2. Elegendő idő áll még rendelkezésre, hogy bírósághoz forduljak? 2.
3. Németországban kell bírósághoz fordulnom? 3.
4. Amennyiben igen, melyik bírósághoz kell fordulnom Németországban a lakóhelyem és az ellenfél lakóhelye vagy a helyi illetékesség más kritériumai alapján? 4.
5. Melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban a per tárgya és a perérték nagysága alapján? 5.
6. Hivatalosan mely időponttól számít a keresetindítás? Kapok-e a hivataloktól igazolást arról, hogy az ügyemet megfelelő módon terjesztettem elő? 6.
7. Hol terjesztem elő a kereseti kérelmemet: bejelentési hatóságnál vagy a bírósági irodán vagy más közigazgatási hivatalnál? 7.
8. Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmet? Szóban is történhet, vagy írásban kell benyújtani? Elküldhetem faxon vagy emailben? 8.
9. Vannak-e külön nyomtatványok, és ha nem, akkor hogyan kell egy esetet előadnom? Mit kell tartalmaznia a keresetnek? 9.
10. Kell-e bírósági illetéket kell fizetnem? Amennyiben igen, mikor? Kezdettől fogva kell-e az ügyvédet fizetnem? 10.
11. Kérhetek-e költségmentességet? (Lásd ’Költségmentesség’) 11.
12. Hivatalosan mely időponttól számít a keresetindítás? Kapok-e a hivataloktól igazolást arról, hogy az ügyemet megfelelő módon terjesztettem elő? 12.
13. Kapok-e pontos útmutatást az elkövetkező lépések menetéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)? 13.

 

A keresetet megelőző kérdések

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom?

Mindenképp célszerű lenne a 'jogviták rendezésének alternatív formáihoz' folyamodni. Lásd ezt a témakört.

2. Elegendő idő áll még rendelkezésre, hogy bírósághoz forduljak?

Az elévülési határidők esetenként különböznek. Ez a kérdés a jogi tanácsadás során tisztázható.

3. Németországban kell bírósághoz fordulnom?

Lásd 'Bírósági illetékesség’.

4. Amennyiben igen, melyik bírósághoz kell fordulnom Németországban a lakóhelyem és az ellenfél lakóhelye vagy a helyi illetékesség más kritériumai alapján?

Lásd ’Bírósági illetékesség - Németország’.

5. Melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban a per tárgya és a perérték nagysága alapján?

Lásd 'Bírósági illetékesség - Németország’.

A KERESETINDÍTÁS LÉPÉSEI

6. Hivatalosan mely időponttól számít a keresetindítás? Kapok-e a hivataloktól igazolást arról, hogy az ügyemet megfelelő módon terjesztettem elő?

Ha a keresetlevelet hiánytalanul terjesztették elő, az eljárási illetéket és kézbesítési költséget a bíróság pénztárába befizették, a bíróság azt haladéktalanul megküldi az ellenfélnek. A keresetindítás a kézbesítéstől számít.

Lap tetejeLap teteje

Ha a keresetlevél hiányos, a bíróság a jogkereső félnek lehetőséget ad a hiánypótlásra. Amennyiben a fél a hiányokat nem pótolja, a bíróság a keresetet, mint nem megengedettet, elutasítja.

7. Hol terjesztem elő a kereseti kérelmemet: bejelentési hatóságnál vagy a bírósági irodán vagy más közigazgatási hivatalnál?

A keresetlevelet alapvetően az illetékes bíróságon, írásban kell előterjeszteni.

A keresetet azonban az ’Amtsgericht’ irodáján szóban is jegyzőkönyvbe lehet mondani, ha az eljárásra az ’Amtsgericht’ az illetékes. A keresetet bármely ’Amtsgericht’ irodáján jegyzőkönyvbe lehet mondani. A bírósági irodának ezt követően haladéktalanul továbbítania kell a jegyzőkönyvet ahhoz a bírósághoz, amelyhez a kereset szól.

Ugyanez érvényes az ’Arbeitsgericht’ előtti eljárásra. ’Arbeitsgericht’-hez címzett keresetet a bíróság irodáján jegyzőkönyvbe is lehet mondani.

8. Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmet? Szóban is történhet, vagy írásban kell benyújtani? Elküldhetem faxon vagy emailben?

A bírósági eljárás nyelve a német. A keresetet ezért német nyelven kell előterjeszteni.

A keresetet alapvetően írásban kell benyújtani. Az ’Amtsgericht’ vagy az ’Arbeitsgericht’ előtti eljárásban a keresetet a bírósági irodán szóban is jegyzőkönyvbe lehet mondani.

A keresetet be lehet nyújtani faxon. A telefaxon szerepelnie kell a fél, vagy ügyvédi képviselet esetén az ügyvéd aláírásának. A kereset eredeti példányát felelősen aláíró személynek felismerhetőnek kell lennie.

Lap tetejeLap teteje

Végül, a keresetet el lehet küldeni elektronikus dokumentum (email) formájában, amennyiben azt a jogszabály szerinti (Signaturgesetz) minősített elektronikus aláírással ellátták, és a kereset elektronikus dokumentum formájában történő előterjesztését a tartományi kormány, illetőleg annak a szövetségi tartománynak a tartományi igazságügyi igazgatása, ahol a bíróság található, jóváhagyta.

9. Vannak-e külön nyomtatványok, és ha nem, akkor hogyan kell egy esetet előadnom? Mit kell tartalmaznia a keresetnek?

Az egyszerűsített eljáráshoz - fizetési meghagyás iránti kérelem, vagy végrehajtási értesítés iránti kérelem - vannak formanyomtatványok. Ezeknek a nyomtatványoknak a használata kötelező. Ellenkező esetben a bíróság határidő tűzését követően a kérelmet, mint nem megengedettet, elutasítja.

A keresetnek kötelezően meghatározott formája és meghatározott tartalma van.

Tartalmaznia kell a felek és törvényes képviselőjük pontos nevét és címét. Továbbá meg kell jelölni a perre illetékes bíróságot.

Világosan közölni kell, hogy mire irányul a kereset és a fél milyen döntést vár a bíróságtól (kereseti kérelem).

Ezen kívül teljesen és igazolható módon elő kell adni az igény tárgyát és a tényállást, amelyből a jogkereső fél az igényét származtatja.

A keresetlevelet saját kezűleg alá kell írni. Ha a jogkereső felet ügyvéd képviseli, úgy bejegyzett ügyvédnek vagy helyettesének aláírása szükséges.

10. Kell-e bírósági illetéket kell fizetnem? Amennyiben igen, mikor? Kezdettől fogva kell-e az ügyvédet fizetnem?

A polgári- és kereskedelmi ügyekben eljáró bíróságok előtti eljárásban bírósági költségek merülnek fel. Ezek a bírósági költségek az illetékekből és a bírósági készkiadásokból tevődnek össze. A bíróság a keresetet az ellenfélnek rendszerint csak akkor kézbesíti, ha a jogkereső fél az illetékek egy részét - eljárási illeték - és a keresetlevél kézbesítésének költségét előre megfizette.

Lap tetejeLap teteje

Ugyanez érvényes a fizetési meghagyásos eljárásra.

Az ’Arbeitsgericht’ előtti eljárásban a költségeket nem kell előlegezni.

Ügyvédi meghatalmazás esetén az ügyvédnek költségei keletkeznek. Bár az ügyvédi költségek alapvetően csak az eljárás befejezésével vagy a bíróság költségviselésről szóló döntésével válnak esedékessé, az ügyvéd azonban már a kereset benyújtása előtt igényelhet előleget a tevékenységéért.

Az eljárási költségeket, a bíróság költségeit és az ügyvédi díjat, az előre megfizetett költségeket is beleértve, végül a pervesztes félnek kell viselnie.

11. Kérhetek-e költségmentességet? (Lásd ’Költségmentesség’)

Aki az eljárást nem tudja fedezni, költségmentességet igényelhet. A bíróság megvizsgálja, hogy a kereset eredményesnek látszik-e, nem rosszhiszemű-e, illetőleg, hogy a gazdasági feltételek fennállnak-e. Ha a bíróság költségmentességet engedélyez, a jogkereső félnek a kereset kézbesítésével járó költségeket nem kell megelőlegeznie.

A PER TOVÁBBI MENETE

12. Hivatalosan mely időponttól számít a keresetindítás? Kapok-e a hivataloktól igazolást arról, hogy az ügyemet megfelelő módon terjesztettem elő?

Ha a keresetlevelet hiánytalanul terjesztették elő, az eljárási illetéket és kézbesítési költséget a bíróság pénztárába befizették, a bíróság azt haladéktalanul megküldi az ellenfélnek. A keresetindítás a kézbesítéstől számít.

Ha a keresetlevél hiányos, a bíróság a jogkereső félnek lehetőséget ad a hiánypótlásra. Amennyiben a fél a hiányokat nem pótolja, a bíróság a keresetet, mint nem megengedettet, elutasítja.

13. Kapok-e pontos útmutatást az elkövetkező lépések menetéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A tanács elnöke a kereset kézbesítésével szóbeli tárgyalásra egy közeli első határnapot tűz, vagy írásbeli előzetes eljárást rendel el. A bíróság a határnapot vagy az írásbeli előzetes eljárás elrendelését közli a felekkel. A bíróság a felek személyes megjelenését valamennyi határnapra elrendelheti.

A bíróság valamennyi határnap előkészítése érdekében felhívhatja a feleket, hogy a periratokat egészítsék ki vagy fejtsék ki, határidőt tűzhet arra, hogy a felek meghatározott tisztázást igénylő pontokat megmagyarázzanak. A bíróság elrendelheti, hogy a felek vagy harmadik személyek okiratokat, szemletárgyakat nyújtsanak be, és hivatali felvilágosításokat kérhet.

A bíróság a feleket minden egyes elrendelésről értesíti.

További információk

A fizetési meghagyás iránti kérelemről vagy keresetindításról további információk lehívhatók:

 1. északrajna-vesztfália tartomány igazságügyi minisztériuma honlap Deutsch
 2. szászország igazságügyi minisztériuma honlap ceština - Deutsch - English - español - français - polski 

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Németország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 19-05-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság