Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Německo

Poslední aktualizace: 02-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Německo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Máte spor s podnikem, příslušníkem svobodného povolání, Vaším zaměstnavatelem, rodinným příslušníkem nebo jinou osobou v tuzemsku nebo v zahraničí. Jak můžete tento spor vyřešit? 

OBSAH

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud? 1.
2. Mám ještě dostatek času, abych se obrátil na soud? 2.
3. Musím se obrátit na soud v Německu? 3.
4. Pokud ano, na jaký soud se musím v Německu obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti? 4.
5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu? 5.
6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce? 6.
7. U koho podávám žádost: na podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném správním pracovišti? 7.
8. V jakém jazyce mohu žádost podat? Mohu ji podat ústně nebo musí být podána písemně ? Mohu ji zaslat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují zvláštní tiskopisy nebo pokud ne, jak jinak musím případ vyložit? Co vše musí žaloba obsahovat? 9.
10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, musím od začátku platit právního zástupce? 10.
11. Mohu požádat o příspěvek na úhradu soudních výloh? (Téma „právní pomoc“) 11.
12. Od kdy platí moje žaloba jako úředně přijatá? Dostanu úřední potvrzení, že byla moje záležitost řádně předložena? 12.
13. Dostanu přesné údaje o průběhu navazujících kroků (např. lhůta pro zahájení jednání o žalobě)? 13.

 

OTÁZKY, KTERÉ PŘEDCHÁZEJÍ ŽALOBĚ

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud? 

V každém případě by mohlo být smysluplné pokusit se o „Alternativní formy urovnávání sporů“ Viz toto téma.

2. Mám ještě dostatek času, abych se obrátil na soud?

Promlčecí lhůta se liší případ od případu. Odpověď na tuto otázku získáte v právní poradně.

3. Musím se obrátit na soud v Německu?

Viz „Soudní příslušnost

4. Pokud ano, na jaký soud se musím v Německu obrátit, podle svého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti?

Viz „Soudní příslušnost - Německo

5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Viz „Soudní příslušnost - Německo

POSTUP PODÁVÁNÍ ŽALOBY

6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, právního zástupce?

Jestli se strana, domáhající se práva, musí nechat zastupovat advokátem, závisí na tom, který soud je pro konkrétní žalobu příslušný.

NahoruNahoru

K zemskému soudu může žalobu podávat pouze advokát. I v případě rodinných záležitostí, pro které je příslušný obvodní soud, existuje povinné zastoupení advokátem.

Ve všech ostatních řízeních u soudů prvního stupně může strana, domáhající se práva, podat žalobu sama.

Pro zjednodušené řízení pro získání vykonatelného titulu – upomínací řízení – je příslušný obvodní soud. Strana domáhající se práva proto může u soudu podat žádost o vydání platebního rozkazu i bez advokáta.

I u pracovních soudů může strana podat žalobu sama.

7. U koho podávám žádost: na podatelně, v soudní kanceláři nebo na jiném správním pracovišti?

Písemná žaloba se zpravidla podává písemně u příslušného soudu.

Může být ale také, pokud je pro řízení příslušný soud prvního stupně, v soudní kanceláři nadiktována ústně do protokolu. Žalobu lze podávat protokolem v soudní kanceláři každého obvodního soudu. Soudní kancelář pak musí tento protokol bezodkladně zaslat soudu, kterému je žaloba určena.

Totéž platí pro řízení před pracovním soudem. Žaloba podávaná k pracovnímu soudu může být podána také ústně do protokolu v soudní kanceláři pracovního soudu.

8. V jakém jazyce mohu žádost podat? Mohu ji podat ústně nebo musí být podána písemně ? Mohu ji zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Soudním jazykem je němčina. Žaloba musí být proto podána v německém jazyce.

NahoruNahoru

Zpravidla se žaloba podává písemně. V řízení u obvodního soudu nebo pracovního soudu může být žaloba uvedena do protokolu v soudní kanceláři.

Žalobu je možné zaslat faxem. Na faxu musí být uveden podpis strany, nebo v případě zastupování advokátem podpis advokáta. Musí být možné identifikovat, kdo podpis žaloby zodpovědně podepsal.

Konečně může být žaloba podána jako elektronický dokument (e-mail), pokud je opatřena elektronickým podpisem podle zákona o elektronickém podepisování a pokud bylo doručení elektronického dokumentu schváleno zemskou vládou resp. správou zemských soudů spolkové země, ve kterém se soud nachází.

9. Existují zvláštní tiskopisy nebo pokud ne, jak jinak musím případ vyložit? Co vše musí žaloba obsahovat?

Pro zjednodušené řízení - žádost na vydání upomínacího rozhodnutí nebo rozhodnutí o výkonu soudního rozhodnutí - existují formuláře. Tyto tiskopisy se musí použít. Jinak je žádost po stanovené lhůtě vrácena jako nepřípustná.

Žaloba musí mít určenou formu a určený obsah.

Musí obsahovat přesné vymezení stran a jejich zákonných zástupců jménem a adresou. Dále je potřeba uvést soud, který je pro tuto žalobu příslušný.

Je třeba jasně sdělit, na co se žaloba zaměřuje, co má soud žalobci přiznat (žalobní návrh).

Kromě toho je třeba úplně a prokazatelně vyložit předmět nároku a stav věci, ze které strana, domáhající se práva, vyvozuje svůj nárok.

Žaloba musí být podepsána vlastní rukou. Pokud je strana, domáhající se práva, zastoupena advokátem, je potřebný podpis registrovaného advokáta nebo jeho zástupce.

NahoruNahoru

10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, musím od začátku platit právního zástupce?

Pro soudní řízení u soudů, zabývajících se občanskými a obchodními spory, se platí soudní náklady. Tyto soudní náklady sestávají z poplatků a soudních výloh. Doručení žaloby odpůrci v procesu se zpravidla uskuteční teprve tehdy, když strana, domáhající se práva, předem zaplatí část poplatků - nákladů řízení - a výdaje na zaslání žaloby.

Totéž platí pro upomínací řízení.

V řízení u pracovních soudů tato povinnost placení předem není.

Je-li zastupováním pověřen advokát, vznikají náklady na právního zástupce. Tento poplatek za zastupování je sice zpravidla splatný až po ukončení řízení nebo po rozhodnutí soudu o úhradě nákladů, advokát ale může již před podáním žaloby za svou činnost požadovat zálohu.

Náklady řízení, soudní výlohy a odměna advokátovi, včetně nákladů placených zálohově, musí nakonec hradit strana, která proces prohraje.

11. Mohu požádat o příspěvek na úhradu soudních výloh? (Téma „právní pomoc“)

Ten, kdo není schopen proces sám financovat, může požádat o příspěvek na úhradu soudních výloh. Soud přezkoumá, jestli má žaloba vyhlídku na úspěch a jestli není svévolná a jestli existují ekonomické předpoklady. Pokud soud poskytne příspěvek na úhradu soudních výloh, pak strana, domáhající se práva, nemusí předem platit poplatek za podání žaloby.

DALŠÍ PRŮBĚH ŽALOBY

12. Od kdy platí moje žaloba jako úředně přijatá? Dostanu úřední potvrzení, že byla moje záležitost řádně předložena?

Pokud je doručená žaloba bez nedostatků a pokud byly zaplaceny poplatky za podání do pokladny soudu, je ihned zaslána procesnímu odpůrci. Zasláním odpůrci se žaloba považuje za přijatou.

Pokud vykazuje písemná žaloba nedostatky, dá soud straně, domáhající se práva, příležitost tyto nedostatky odstranit. Nejsou-li tyto nedostatky odstraněny, odmítne soud žalobu jako nepřípustnou.

13. Dostanu přesné údaje o průběhu navazujících kroků (např. lhůta pro zahájení jednání o žalobě)?

S doručením žaloby určí předsedající buď brzký první termín k ústnímu projednávání nebo zahájí písemné přípravné řízení. O termínu nebo o nařízení písemného přípravného řízení jsou strany informovány. Kdykoli může soud nařídit, aby se strany dostavily osobně.

Při přípravě každého stání může soud stranám uložit doplnění podání nebo vysvětlení, stranám určit lhůtu pro vysvětlení některých nejasných bodů. Soud může uložit stranám nebo třetím osobám předložení dokumentů a důkazních předmětů a opatřit si úřední informace.

O každé takové výzvě jsou strany informovány.

Bližší informace

Další informace o žádosti o vydání upomínkového rozhodnutí nebo o podávání žalob je možné najít na:

 1. internetové stránce Homepage Deutsch ministerstva spravedlnosti země Porýní-Vestfálsko (Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen)
 2. internetové stránce Homepage ministerstva spravedlnosti země Sasko (Justizministeriums des Freistaates Sachsen)

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Německo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království