Европейска комисия > ЕСМ > Завеждане на дело

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Завеждане на дело - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Как се завежда дело?

Ако желаете да заведете дело, следва да имате предвид, че съществуват определени процедурни правила, които трябва да се спазят. Тези правила зависят от начина, по който делото се завежда в съда, но основната им цел е да ви помогнат да представите съществената фактическа и правна страна на спора достатъчно ясно и изчерпателно, така че съдът да може да прецени допустимостта и основателността на вашето дело.

Начините, по които се завежда дело, варират в различните държави-членки на ЕС. В самите държави-членки също има различни варианти в зависимост от характера и обстоятелствата в исковата молба и вида на съда. За да се обърнете към някои съдилища за определен вид дела, от вас може да се изисква да попълните формуляр или да съберете цяла папка с документи по делото. В някои случаи процедурата се извършва устно. Съществуващите разлики се обясняват от факта, че споровете, представяни пред съда, също могат да са много различни: по своя характер те могат да бъдат повече или по-малко трудни за разрешаване. Много е важно да се гарантира, че нищо не е пропуснато, да се улесни работата на съдията, да се позволи на другата страна да се защити адекватно и да се осигури гладко протичане на цялата процедура.

Ако щракнете на знамената на всяка от държавите-членки, можете да получите информация за системата за отнасяне към съответните национални съдилища. Информацията за законодателствата на държавите-членки се отнася само до първоинстанционните съдилища и не касае завеждането на дела до апелативен или върховен съд.

Европейският съюз желае да изгради истинска зона на правосъдие, както е дефинирана от Съвета на Европа. Достъпът до правосъдие играе основна роля в тази програма за действие. Целта е гражданите на Европа да могат да завеждат дела пред съдилищата в друга държава-членка така лесно, както в собствената си страна.

Ако щракнете на иконата „Право на Общността“, ще получите полезна информация за инициативите на Европейския съюз в тази сфера.Полезна информация за общите принципи за завеждане на дела в международните съдилища можете да намерите и като щракнете на иконата „Международно право“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство