Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Frankrike

Senaste uppdatering: 05-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Frankrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Frankrike? 3.
4. Vilken domstol i Frankrike ska jag i så fall vända mig till? 4.
5. Vilken typ av domstol i Frankrike ska jag vända mig till? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om 'rättshjälp') 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR SOM BÖR BESVARAS INNAN DU VÄNDER DIG TILL DOMSTOL

1. Måste jag vända mig till domstol?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning (se faktabladet om det ämnet).

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar mycket beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Frankrike?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Frankrike ska jag i så fall vända mig till?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om " domstolarnas behörighet - Frankrike".

5. Vilken typ av domstol i Frankrike ska jag vända mig till?

Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om " domstolarnas behörighet - Frankrike".

Till börjanTill början

HUR DU VÄCKER TALAN

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Du måste i vissa fall vända dig till en stämningsman (huissier de justice) när processen ska inledas med en stämning till motparten. Denna stämning får i själva verket bara delges av en stämningsman. Så är det i övre underrätten för tvistemål (tribunal de grande instance) utom i ärenden där det inte råder advokattvång. Observera att det krävs stämning för att ansöka om säkerhetsåtgärder. I skilsmässomål råder advokattvång och talan väcks genom ansökan.

Ungdomsdomstol (juge des enfants): Det räcker med en ansökan från en av föräldrarna, målsman eller den underåriga personen själv.

Exekutionsdomstol (juge de l'exécution): Stämning är obligatorisk, utom för verkställighet av vräkning.

Underrätten för tvistemål (tribunal d'instance): Stämning krävs inte vid tvister som gäller mindre än 3 800 euro och vid betalningsförelägganden för fordringar på bestämda belopp som grundas på avtal eller bolagsstadgar.

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Det räcker med en ansökan för att utverka betalningsföreläggande för fordringar enligt växlar, löpande skuldebrev eller överlåtelsehandlingar. I andra ärenden krävs stämning för att väcka talan.

Till börjanTill början

Arbetsdomstol (conseil des prud'hommes): Ansökan kan göras per rekommenderat brev eller direkt hos kansliet skriftligen eller muntligen.

Arrendedomstol (tribunal paritaire des baux ruraux): Talan väcks genom rekommenderat brev med mottagningskvitto som skickas till domstolens kansli, utom i ärenden där ansökan ska offentliggöras i fastighetsregistret. Då krävs en handling upprättad av en stämningsman.

Socialdomstol (tribunal des affaires sociales): Innan talan väcks måste parterna försöka förlikas. Talan väcks genom brev eller anmälan till kansliet.

Parterna kan också väcka talan vid domstolen genom en gemensam anmälan, där de anger sina anspråk till domaren. Anmälan ska lämnas till kansliet.

I övre underrätten för tvistemål råder advokattvång, utom när det gäller hyreskontrakt för affärslokaler, ansökningar om säkerhetsåtgärder, fråntagande av föräldraansvar och avståendeanmälan. Vid familjedomstol råder inte advokattvång i ärenden om överflyttning av föräldraansvar, förfaranden efter en skilsmässa, andra ärenden om föräldraansvar samt underhåll inom och utom äktenskapet.

Det råder inte advokattvång i handelsdomstolen, underrätten för tvistemål, exekutionsdomstol, ungdomsdomstol, socialdomstol, arbetsdomstol och arrendedomstol.

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Du kan vända dig till informationsavdelningen i domkretsen om du behöver upplysningar. Vidare finns gratis juridisk rådgivning vid de flesta domstolar, juridiska informationscentrum och kommunalhus.

För att väcka talan vid domstol ska du vända dig till domstolens kansli.

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Franska är det enda språk som godtas. Parterna kan få tolkhjälp vid förhandlingen men domaren är inte tvungen att använda sig av tolk när han eller hon kan det språk som parten talar.

Stämningsansökan ska som regel vara skriftlig. Talan kan dock väckas muntligt vid arbetsdomstolen och i vissa ärenden genom anmälan till kansliet till underrätten för tvistemål. Kanslisten registrerar att talan har väckts.

Till börjanTill början

Vid arbetsdomstolen kan talan också väckas genom att parterna inställer sig frivilligt hos förlikningsnämnden.

Talan i tvistemål kan inte väckas via fax eller e-post.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns en blankett för de ärenden som inleds genom en anmälan till kansliet vid underrätten för tvistemål. I övriga ärenden saknas standardblanketter för stämningsansökan. Stämningsansökan ska innehålla uppgifter om käranden och svaranden. Dessutom ska samtliga handlingar rörande tvisten bifogas och överlämnas antingen till domstolskansliet eller till domaren vid förhandlingen.

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Stämningsansökan är inte avgiftsbelagd. Enda undantaget är handelsdomstolarna där en fastställd avgift tas ut.

Rättegångskostnaderna omfattar bland annat ersättning till vittnen och sakkunniga, utgifter för stämningsmän och advokater (utom arvoden). Vissa rättegångskostnader kan behöva betalas i början av eller under rättegången. När rättegången avslutas beslutar domstolen om rättegångskostnaderna. De ska vanligtvis betalas av den förlorande parten, om denne inte har rättshjälp.

Klienten och advokaten avtalar om arvodet. Advokaten kan begära att klienten betalar arvodet i förskott eller under uppdragets gång.

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om 'rättshjälp')

Om dina tillgångar är understiger ett visst belopp som räknas upp varje år (802 euro år 2002), kan du få fullständig rättshjälp. Du kan få partiell rättshjälp om du har tillgångar mellan 802 och 1 203 euro. Beloppsgränserna kan påverkas av din familjesituation. (Se faktabladet om "Rättshjälp - Frankrike").

VAD HÄNDER SEDAN?

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan vid domstol anses ha väckts:
 • Ärenden där det är obligatoriskt med stämningsansökan: när en kopia av stämningsansökan lämnas in på kansliet.
 • Övriga ärenden: när ansökan lämnas in till eller registreras hos domstolens kansli.

Du får inte någon bekräftelse på att talan har väckts på rätt sätt.

13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Domstolens kansli kan lämna upplysningar om handläggningens gång och datum för förhandling.

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Frankrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket