Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Francija

Zadnja sprememba: 05-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Francija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Predstavljajte si, da ste v sporu s podjetjem, strokovnjakom, svojim delodajalcem, družinskim članom ali drugo osebo v vaši državi ali v tujini. Da bi rešili ta spor, se vprašajte naslednje: 

KAZALO

1. Ali je res treba, da zadevo obravnava sodišče? 1.
2. Ali imam še dovolj časa za vložitev tožbe pri sodišču? 2.
3. Ali sem prepričan, da je za mojo zadevo pristojno sodišče v Franciji? 3.
4. Če da, katero sodišče v Franciji je za to pristojno, glede na moje stalno prebivališče in stalno prebivališče druge stranke ali glede na druge vidike za opredelitev moje zadeve? 4.
5. Katero sodišče je za to pristojno v tej državi članici, glede na naravo zadeve in sporno vsoto? 5.
6. Ali lahko sam vložim tožbo pri sodišču ali moram poiskati posrednika, kot je odvetnik, ki me bo zastopal? 6.
7. Kje vložim zahtevek: ali v vložišču ali v pisarni sodnega uradnika ali v kateri drugi administraciji? 7.
8. V katerem jeziku lahko vložim zahtevek? Ali lahko to storim ustno ali mora biti zahtevek v pisni obliki? Ali lahko zahtevek pošljem po telefaksu ali elektronski pošti? 8.
9. Ali obstajajo posebni obrazci za vložitev tožb? Če ne, kako sprožim postopek? Ali obstajajo sestavine, ki jih mora zahtevek nujno vsebovati? 9.
10. Ali bom moral poravnati sodne stroške? Če da, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačevati vse od vložitve zahtevka? 10.
11. Ali lahko zahtevam brezplačno pravno pomoč? (Tema „Brezplačna pravna pomoč). 11.
12. Od katerega trenutka se moja tožba šteje za uradno vloženo? Ali mi bodo pristojni organi izdali potrdilo, da je bila moja tožba pravilno vložena? 12.
13. Ali bom podrobno seznanjen s časovnim zaporedjem poznejših dogodkov (kot je dopusten čas za nastop pred sodiščem)? 13.

 

PREDHODNA VPRAŠANJA PRED VLOŽITVIJO TOŽBE PRI SODIŠČU

1. Ali je res treba, da zadevo obravnava sodišče?

Morda bi bilo bolje uporabiti alternativne postopke za reševanje sporov. Glej to temo.

2. Ali imam še dovolj časa za vložitev tožbe pri sodišču?

Roki za vložitev tožb pri sodišču se razlikujejo glede na zadevo. O teh rokih se lahko posvetujete s pravnim svetovalcem ali v informacijski pisarni za pravno svetovanje državljanom.

3. Ali sem prepričan, da je za mojo zadevo pristojno sodišče v Franciji?

Glej temo „Pristojnost sodišč“.

4. Če da, katero sodišče v Franciji je za to pristojno, glede na moje stalno prebivališče in stalno prebivališče druge stranke ali glede na druge vidike za opredelitev moje zadeve?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Francija“.

5. Katero sodišče je za to pristojno v tej državi članici, glede na naravo zadeve in sporno vsoto?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Francija“.

Na vrh straniNa vrh strani

POSTOPEK ZA VLOŽITEV TOŽBE PRI SODIŠČU

6. Ali lahko sam vložim tožbo pri sodišču ali moram poiskati posrednika, kot je odvetnik, ki me bo zastopal?

V nekaterih primerih se je treba obrniti na sodnega izvršitelja (huissier de justice), če se mora postopek sprožiti s sodnim pozivom, ki ga vlagatelj izroči toženi stranki. Ta poziv lahko vroči le sodni izvršitelj. To velja v primeru postopkov na okrožnem sodišču (tribunal de grande instance), razen kar zadeva postopke, pri katerih posredovanje odvetnika ni obvezno. Poudariti je treba, da je za skrajšane postopke (référés) vložitev zadeve pri sodišču s pozivom obvezna. Ko gre za razvezo, kjer je posredovanje odvetnika obvezno, je postopek sprožen z zahtevkom.

Sodniku za mladoletnike (juge des enfants) vloži zadevo eden od staršev, skrbnik ali mladoletnik sam s preprostim zahtevkom.

Za postopke pred izvršilnim sodnikom (juge de l'exécution) je poziv obvezen, razen v zvezi s postopki izvršbe odločb o izgonu.

Za postopke pred okrajnim sodiščem (tribunal d'instance) poziv ni obvezen za sprožitev postopkov, katerih vrednost ne presega 3800 EUR, in ne za postopek izdaje plačilnega naloga, ki zadeva pogodbene zahtevke ali zahtevke zakonskega značaja, kjer je znesek določen.

Pred gospodarskim sodiščem (tribunal de commerce) postopek naloga za plačilo, ki dovoljuje vložitev zadeve pri sodišču s preprostim zahtevkom, zadeva zahtevke, ki izhajajo iz trasirane menice, zadolžnice ali spremnice za prenos. V drugih zadevah je način vložitve zadeve poziv.

Na vrh straniNa vrh strani

Na razsodišče med delodajalci in delojemalci (conseil des prud'hommes) se zahtevek lahko vloži s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu sodišča v pisni ali ustni obliki.

Pri sodišču za kmetijska zemljišča (tribunal paritaire des baux ruraux) se zadeva vloži s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu, naslovljenim na tajništvo sodišča, razen v zadevah, ko je zahteva vložena za objavo v zemljiški knjigi in kjer je listina sodnega izvršitelja obvezna.

Na socialna sodišča (tribunal des affaires sociales) se lahko obrnemo le po predhodni pritožbi na komisiji za zunajsodno poravnavo. Postopek se sproži s pismom ali prijavo, predloženo tajništvu.

Stranki se na sodišče lahko obrneta tudi s skupnim zahtevkom, s katerim svoje zahteve predložita sodniku. Ta zahtevek je izročen tajništvu sodišča.

Praviloma je odvetniško zastopanje pred okrožnim sodiščem obvezno, razen če gre za trgovinske zakupe, skrajšane postopke, izgube ali odvzem roditeljske pravice in prijave o zapustitvi. Pred sodnikom za družinske zadeve odvetniško zastopanje ni obvezno, če gre za prenos roditeljske pravice, za postopke po razvezi, postopke o roditeljski pravici, določitev prispevka za zakonske obveznosti in določitev preživninske obveznosti.

Pred gospodarskim sodiščem, okrajnim sodiščem, izvršilnim sodnikom, sodnikom za mladoletnike, socialnim sodiščem, razsodiščem med delodajalci in delojemalci ter pred sodiščem za kmetijska zemljišča odvetniško zastopanje ni obvezno.

Na vrh straniNa vrh strani

7. Kje vložim zahtevek: ali v vložišču ali v pisarni sodnega uradnika ali v kateri drugi administraciji?

S kakršno koli prošnjo glede podatkov se je treba obrniti na vložišče vsakega sodišča. Razen tega večina sodišč, pravosodnih uradov in občinskih uprav zagotavlja brezplačno pravno svetovanje.

Za vložitev zadeve pri sodišču se morate obrniti na tajništvo sodišča.

8. V katerem jeziku lahko vložim zahtevek? Ali lahko to storim ustno ali mora biti zahtevek v pisni obliki? Ali lahko zahtevek pošljem po telefaksu ali elektronski pošti?

Francoščina je edini sprejemljivi jezik. Pri zaslišanju lahko stranki pomaga tolmač, toda sodnik se ni dolžan obrniti nanj, če zna jezik, v katerem govori stranka.

Praviloma je zahtevek v pisni obliki. Pred razsodiščem med delodajalci in delojemalci in pri postopku prijave v tajništvu pred okrajnim sodiščem je lahko podan ustno, za vpis pa poskrbi tajništvo sodišča.

Razsodišču med delodajalci in delojemalci se zadeva lahko predloži tudi tako, da stranki prostovoljno prideta na urad za poravnavo.

S sedanjo zakonsko ureditvijo vložitev zadeve pri civilnem sodišču po telefaksu ali elektronski pošti ni mogoča.

9. Ali obstajajo posebni obrazci za vložitev tožb? Če ne, kako sprožim postopek? Ali obstajajo sestavine, ki jih mora zahtevek nujno vsebovati?

Edini postopek, za katerega obstaja obrazec za vložitev tožbe, je prijava v tajništvu okrajnega sodišča. Pri drugih postopkih mora dokumentacija vključevati podatke o vlagatelju, toženi stranki in vseh za predmet spora pomembnih listinah, ki morajo biti, odvisno od zadeve, predložene tajništvu sodišča ob sprožitvi postopka ali sodniku v trenutku obravnave.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Ali bom moral poravnati sodne stroške? Če da, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačevati vse od vložitve zahtevka?

Praviloma za procesne listine ni treba plačati nobenih taks, razen tistih, ki so povezane z gospodarskimi sodišči, kjer so določene sodne takse.

Stroški nastanejo zaradi izdatkov za vodenje postopka. Zajemajo zlasti odškodnine pričam, plačila strokovnjakom, stroške za sodne izvršitelje in odvetnike, brez honorarjev. Nekateri stroški se lahko plačajo na začetku ali med postopkom. Na koncu postopka sodnik praviloma naloži stroške stranki, ki je izgubila, razen če ta ne prejema brezplačne pravne pomoči.

Honorarji odvetnika so določeni s pogodbo o honorarjih v soglasju s stranko. Odvetnik lahko zahteva predplačilo, to je znesek, ki ga stranka plača vnaprej ali med delom.

11. Ali lahko zahtevam brezplačno pravno pomoč? (Tema „Brezplačna pravna pomoč).

Če sredstva vlagatelja zahtevka za brezplačno pravno pomoč ne presegajo dopustnega praga, ki je ocenjen vsako leto sproti (802 EUR leta 2002), je vlagatelj upravičen do celotne brezplačne pravne pomoči. Vlagatelj lahko dobi del brezplačne pravne pomoči, če njegova sredstva znašajo med 802 in 1203 EUR. Pragovi so lahko spremenjeni glede na družinski položaj prosilca (primerjaj temo „Pravna pomoč - Francija“).

NADALJEVANJE POSTOPKA

12. Od katerega trenutka se moja tožba šteje za uradno vloženo? Ali mi bodo pristojni organi izdali potrdilo, da je bila moja tožba pravilno vložena?

Na sodišče se obrnemo:

 • za postopke, za katere je poziv obvezen, z vložitvijo ene kopije poziva v tajništvu sodišča;
 • za ostale postopke, z vložitvijo ali vpisom zahteve v tajništvu sodišča.

Vlagatelj ne prejme nobenega potrdila glede pravilno vložene zadeve.

13. Ali bom podrobno seznanjen s časovnim zaporedjem poznejših dogodkov (kot je dopusten čas za nastop pred sodiščem)?

Tajništvo sodišča lahko zagotovi vse podatke o poteku postopka in datum, ki je določen za obravnavo.

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Francija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 05-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo