Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Francúzsko

Posledná úprava: 05-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Francúzsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si situáciu, že ste v spore s obchodnou spoločnosťou, živnostníkom, vaším zamestnávateľom, s rodinným príslušníkom alebo s inou osobou v tuzemsku alebo v zahraničí. Aby ste vyriešili tento problém, musíte si položiť niekoľko otázok: 

OBSAH

1. Musím spor riešiť súdnou cestou? 1.
2. Mám ešte čas podať žalobu na súd? 2.
3. Musím sa obrátiť na súd vo Francúzsku? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd vo Francúzsku sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritéria miestnej príslušnosti? 4.
5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu? 5.
6. Môžem žalobu podať sám, alebo musím byť zastúpený napríklad advokátom? 6.
7. Kde mám podať návrh: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste? 7.
8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne, alebo ho musím podať písomne? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu? 9.
10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta? 10.
11. Môžem žiadať o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci? (Téma „Právna pomoc). 11.
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná? 12.
13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o termíne pojednávania)? 13.

 

OTÁZKY PREDCHÁDZAJÚCE POSTÚPENIU SPORU SÚDU

1. Musím spor riešiť súdnou cestou?

Možno by bolo vhodné využiť alternatívne spôsoby riešenia sporov. Pozri túto tému.

2. Mám ešte čas podať žalobu na súd?

Premlčacie lehoty sa menia podľa jednotlivých prípadov. Otázku premlčacích lehôt môže vysvetliť právny poradca alebo kancelária poskytujúca informácie občanom o prístupe k právu.

3. Musím sa obrátiť na súd vo Francúzsku?

Pozri tému „Súdna právomoc“.

4. Ak áno, na ktorý súd vo Francúzsku sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritéria miestnej príslušnosti?

Pozri tému „Súdna právomoc - Francúzsko“.

5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri tému „Súdna právomoc - Francúzsko“.

POSTUP, KTORÝ TREBA DODRŽAŤ PRI PODANÍ NÁVRHU NA SÚD

6. Môžem žalobu podať sám, alebo musím byť zastúpený napríklad advokátom?

V niektorých prípadoch, keď sa konanie začína podaním žaloby s predvolaním (summons), ktorú žalobca musí doručiť žalovanému, je nevyhnutné obrátiť sa na súdneho vykonávateľa. Toto predvolanie totiž môže doručiť len súdny vykonávateľ. Toto platí napríklad pre spory riešené pred vyšším súdom prvého stupňa (Tribunal de grande instance) okrem konaní, pri ktorých nie je povinné zastúpenie advokátom. Treba poznamenať, že pri skrátených súdnych konaniach (réferés) je postúpenie sporu súdu prostredníctvom predvolania povinné. V rozvodových konaniach, kde je nutné zastúpenie advokátom, sa konanie začína na návrh.

HoreHore

Konanie pred sudcom pre maloletých začína jednoduchým návrhom, ktorý môže podať jeden z rodičov, opatrovník alebo sám mladistvý.

Konanie pred Exekučným sudcom sa musí začať žalobou s predvolaním okrem konania o vykonaní rozhodnutí na vypratanie.

V konaní na súde prvého stupňa (Tribunal d´Instance), žaloba s predvolaním nie je povinná na začatie konania v sporoch, ktorých hodnota neprekračuje 3 800 eur, ako aj pri návrhoch na vydanie platobného príkazu na zaplatenie peňažného dlhu zo zmluvy alebo zakladajúcej listiny obchodnej spoločnosti.

Pri sporoch, o ktorých rozhoduje obchodný súd, sa konanie o platobnom príkaze začína jednoduchým návrhom v prípadoch pohľadávok vyplývajúcich zo zmenky, zmenky na rad alebo potvrdenia o postúpení. V ostatných prípadoch konanie začína žalobou s predvolaním.

Pri sporoch, o ktorých rozhoduje pracovný súd, môže byť návrh podaný doporučeným listom alebo priamo v súdnej kancelárii písomne alebo ústne.

Konanie na Pozemkovom súde (Tribunal paritaire des baux rurraux) začína doporučeným listom s doručenkou zaslaným na sekretariát tohto súdu okrem prípadov, pri ktorých musí byť návrh zverejnený v registri nehnuteľností a oznámenie musí byť doručené súdnym vykonávateľom.

Súdu pre sociálne zabezpečenie možno predložiť spor len po predchádzajúcom podaní sťažnosti komisii pre riešenie sporov zmierom. Návrh sa podáva listom alebo vyhlásením, doručeným na sekretariát.

HoreHore

Účastníci môžu predložiť spor súdu aj na základe spoločného návrhu, v ktorom každá strana predloží svoje nároky. Tento návrh sa zapíše do registra.

Na Vyššom súde prvého stupňa je v zásade povinné zastúpenie advokátom okrem prípadov komerčných nájmov, skráteného súdneho konania, straty alebo odňatia rodičovských práv a vyhlásenia o vzdaní sa nároku. V rodinných veciach zastúpenie advokátom nie je povinné v prípade postúpenia rodičovských práv, v konaniach nasledujúcich po rozvode, o rodičovských právach, určení príspevku na výdavky na domácnosť a na deti a vyživovacej povinnosti.

Na obchodnom súde, súde prvého stupňa, pred exekučným sudcom, sudcom pre maloletých, na súde pre sociálne zabezpečenie, pracovnom súde a paritnom pozemkovom súde nie je povinné dať sa zastúpiť advokátom.

7. Kde mám podať návrh: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste?

Na získanie akejkoľvek informácie sa treba obrátiť na podateľňu na ktoromkoľvek súde. Služba bezplatnej právnej pomoci je dostupná na väčšine súdov, v právnych centrách a radniciach miest .

Návrhy sa podávajú na podateľni súdu.

8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne, alebo ho musím podať písomne? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Francúzština je jediný prípustný jazyk. Na pojednávaní môže byť prítomný tlmočník, ale sudca nie je povinný využiť jeho služby, pokiaľ ovláda jazyk, v ktorom koná účastník.

HoreHore

Návrh musí mať v zásade písomnú formu. Na pracovnom súde a v rámci vyhlásenia podaného súdnej kancelárii na zmierovacom súde však možno podať návrh ústne a dať ho zaznamenať súdnou kanceláriou.

Na pracovnom súde môže byť návrh podaný vo forme spoločného vyhlásenia urobeného oboma stranami zmierovacou radou.

Podľa platných právnych predpisov nie je možné postúpiť spor občianskoprávnemu súdu faxom alebo elektronickou poštou.

9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Jediné konanie, pri ktorom existuje formulár na podanie návrhu, je vyhlásenie v súdnej kancelárii na súde prvého stupňa. Vo všetkých ostatných prípadoch spis musí obsahovať všetky podania žalobcu a žalovaného a všetky listiny, týkajúce sa sporu, ktoré treba odovzdať súdnej kancelárii pri začatí konania alebo sudcovi počas pojednávania.

10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta?

V zásade sa štátu neplatia žiadne poplatky za procesné úkony súdu s výnimkou konaní na obchodných súdoch, kde sú stanovené sadzby poplatkov za prijatie návrhu.

Súdne trovy predstavujú náklady vzniknuté vedením konania. Zahŕňajú najmä svedočné, odmeny znalcov, výdavky súdneho vykonávateľa a advokátov okrem odmeny. Niektoré súdne trovy môžu byť vyplatené na začiatku alebo počas konania. Po skončení konania súd uloží povinnosť nahradiť trovy tej strane, ktorá prehrala spor, pokiaľ tejto strane nie je poskytnutá právna pomoc.

HoreHore

Odmena advokáta je predmetom dohody medzi advokátom a klientom. Advokát môže žiadať preddavok, teda sumu vyplatenú klientom vopred alebo počas konania.

11. Môžem žiadať o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci? (Téma „Právna pomoc).

Pokiaľ majetkové pomery žiadateľa o súdnu pomoc neprekračujú povolenú hornú hranicu, upravovanú každý rok (802 eur v roku 2002), môže získať úplnú bezplatnú právnu pomoc. Žiadateľ môže získať čiastočnú bezplatnú právnu pomoc, keď sú jeho príjmy od 802 do 1 203 eur. Hranice môžu byť upravené v závislosti od rodinných pomerov žiadateľa. (Pozri tému „Právna pomoc - Francúzsko).

ĎALŠÍ PRIEBEH KONANIA

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná?

Spor je postúpený súdu:

 • pri konaniach, keď je žaloba s predvolaním povinná, odovzdaním kópie predvolania podateľni súdu;
 • pri ostatných konaniach podaním alebo zaznamenaním návrhu do súdneho registra.

Navrhovateľ nedostáva žiadne potvrdenie o platnosti jeho dokumentu.

13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o termíne pojednávania)?

Súdna kancelária môže poskytnúť všetky informácie o stave a o postupe konania a stanovenom dátume pojednávania.

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo