Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Frankrijk

Laatste aanpassing: 05-06-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Frankrijk

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Om dit geschil op te lossen, dient U zich een aantal vragen te stellen, zoals: 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden? 2.
3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van [naam van de betrokken lidstaat] moet wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtbank van Frankrijk moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald?Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier 'Rechtshulp'11.
12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. wanneer dagvaarding verplicht is, door het indienen ter griffie van een kopie van de dagvaarding; 13.

 

Vooraf te stellen vragen:

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend?

Het is immers mogelijk dat beter gebruik wordt gemaakt van de 'Alternatieve geschillenbeslechting' (Zie het betrokken informatiedossier)

2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat burgers informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van [naam van de betrokken lidstaat] moet wenden?

Zie informatiedossier 'Bevoegdheid van de rechtbanken'

4. Tot welke rechter of rechtbank van Frankrijk moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie informatiedossier 'Bevoegdheid van de rechtbanken - Frankrijk'

5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie informatiedossier ‘Bevoegdheid van de rechtbanken - Frankrijk

Wijze waarop een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt

6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt?

Wanneer de betekening van een dagvaarding noodzakelijk is om een vordering aanhangig te maken, moet een beroep worden gedaan op een gerechtsdeurwaarder (huissier de justice). Het betekenen van de dagvaarding kan immers enkel door een gerechtsdeurwaarder gebeuren. Dit is het geval bij de tribunal de grande instance (arrondissementsrechtbank) , behalve in procedures waarvoor de bijstand van een advocaat niet verplicht is. In kortgedingprocedures moet de vordering steeds bij dagvaarding aanhangig worden gemaakt. In echtscheidingsprocedures is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht, maar wordt de vordering bij verzoekschrift aanhangig gemaakt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Vorderingen bij de juge des enfants (kinderrechter) worden bij eenvoudig verzoekschrift aanhangig gemaakt door een van de ouders, de voogd of de minderjarige zelf.

Bij de juge de l'exécution (executierechter) is dagvaarding noodzakelijk, behalve voor de tenuitvoerlegging van uitwijzingsbesluiten.

Bij het tribunal d'instance (kantongerecht) is de aanhangigmaking bij dagvaarding niet verplicht voor zaken waarvan de waarde niet hoger is dan 3800 EUR en voor procedures om betaling te bevelen van contractuele schulden of uit de wet voortvloeiende verplichtingen voor een bepaald bedrag.

Bij de tribunal de commerce (handelsrechtbank) is de inleiding bij eenvoudig verzoekschrift mogelijk voor procedures om betaling te bevelen van schulden op grond van een traite, wisselbrief, orderbriefje of akte van overdracht. Voor andere zaken moet de vordering bij dagvaarding worden ingeleid.

Bij de conseil des prud'hommes (arbeidsrechtbank) kan een zaak bij aangetekende brief of direct schriftelijk of mondeling ter griffie aanhangig worden gemaakt.

Bij het tribunal paritaire des baux ruraux (paritair gerecht voor pachtzaken) worden vorderingen bij aan het secretariaat van dit gerecht geadresseerde aangetekende brief met ontvangstbevestiging aanhangig gemaakt, tenzij de bekendmaking in het kadaster vereist is en een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde akte moet worden betekend.

Partijen kunnen zich enkel tot het tribunal des affaires sociales (arbeidsrechtbank) wenden nadat eerst beroep werd ingesteld bij de commission de recours amiable (bezwaarschriftencommissie). De vordering wordt per brief of bij een ter griffie afgelegde verklaring ingesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De partijen kunnen de zaak ook aanhangig maken bij requête conjointe (gemeenschappelijk verzoekschrift) , een gemeenschappelijk opgesteld document waarmee zij hun vordering aan de rechter voorleggen. Dit verzoekschrift wordt ter griffie ingediend.

Bij de tribunal de grande instance is vertegenwoordiging door een advocaat in beginsel verplicht, tenzij inzake handelshuur, kortgedingprocedures, ontzetting uit de ouderlijke macht en verlatenverklaring van kinderen. Bij de bevoegde rechter inzake familiezaken is vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht voor procedures betreffende de overdracht van het ouderlijk gezag, de regeling na echtscheiding, het ouderlijk gezag, het bepalen van de bijdrage in de huwelijkslasten en onderhoudsvorderingen.

Vertegenwoordiging door een advocaat is niet verplicht bij tribunal de commerce, tribunal d'instance, juge de l'exécution, juge des enfants, tribunal des affaires sociales, conseil des prud'hommes en tribunal paritaire des baux ruraux.

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

Vragen om inlichtingen kunnen gericht worden aan de ontvangstbalie van het betrokken gerecht. In de meeste gerechten, maisons de justice (justitiehuizen) en gemeentehuizen wordt daarenboven gratis juridisch advies verleend.

Voor het instellen van een rechtsvordering dient men zich tot de griffie van het betrokken gerecht te wenden.

8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken?

Het Frans is de enige taal die aanvaard wordt. De bijstand van een tolk tijdens een deel van de zitting is mogelijk, maar de rechter is niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken wanneer hij de door de partij gesproken taal kent.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Vorderingen zijn in beginsel schriftelijk. Bij de conseil des prud'hommes en in het kader van de zogenoemde verklaring ter griffie (déclaration au greffe) bij de tribunal d'instance kan een vordering evenwel ook mondeling worden ingesteld en wordt zij ter griffie geregistreerd.

De aanhangigheid bij de conseil des prud'hommes kan tevens voortvloeien uit een vrijwillige verschijning van de partijen bij het bureau de conciliation (verzoeningsbureau).

Volgens de huidige regelgeving kunnen vorderingen niet per fax of e-mail worden ingesteld.

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten?

Een formulier om een zaak aanhangig te maken bestaat enkel voor de déclaration au greffe (verklaring ter griffie) bij de tribunal d'instance. In de overige procedures moet het dossier gegevens bevatten over de verzoeker en de tegenpartij, alsmede alle op het geding betrekking hebbende stukken, die naargelang het geval bij de inleiding van de procedure bij de griffie worden ingediend dan wel ter zitting aan de rechter worden overhandigd.

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald?Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald?

In beginsel zijn voor proceshandelingen geen kosten aan de staat verschuldigd, uitgezonderd voor de handelsrechtbanken, waar de griffierechten getarifeerd zijn.

De proceskosten vertegenwoordigen de met de procedure samenhangende kosten, met name de vergoeding van de getuigen, het honorarium van de deskundigen en de kosten van de gerechtsdeurwaarders en advocaten, honoraria uitgezonderd. Bepaalde proceskosten kunnen bij de aanvang of in de loop van de procedure worden betaald. Aan het einde van de procedure zal de rechter de verliezende partij verwijzen in de kosten, tenzij aan deze partij rechtsbijstand werd verleend.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De honoraria van de advocaat worden bepaald overeenkomstig een met de cliënt gesloten honorariumovereenkomst. De advocaat kan een voorschot vragen, dit wil zeggen een bedrag dat de cliënt voor of tijdens de werkzaamheden als aanbetaling stort.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier 'Rechtshulp')

Indien de bestaansmiddelen van de partij die rechtshulp aanvraagt niet hoger zijn dan een plafond dat jaarlijks wordt aangepast (802 EUR in 2002) , kan volledige rechtshulp worden toegekend. Gedeeltelijke rechtshulp kan worden toegekend wanneer de bestaansmiddelen van de aanvrager tussen 802 en 1203 EUR bedragen. Deze bedragen kunnen worden gewijzigd naargelang de familiale situatie van de aanvrager (zie informatiedossier Rechtshulp - Frankrijk) .

Gevolgen van de aanhangigmaking

12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

Een vordering wordt bij de rechtbank aanhangig gemaakt:

13. wanneer dagvaarding verplicht is, door het indienen ter griffie van een kopie van de dagvaarding;

in de overige procedures door de indiening of registratie van de vordering ter griffie van het gerecht.

Aan de verzoekende partij wordt niet meegedeeld, of de vordering op geldige wijze aanhangig is gemaakt.

Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ?

De griffie van het betrokken gerecht kan alle inlichtingen verstrekken betreffende de stand van de procedure en de vastgelegde zittingsdata.

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Frankrijk - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 05-06-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk