Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Francija

Pēdējo reizi atjaunots: 05-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Francija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Jums ir radies konflikts ar kādu uzņēmumu, kādas profesijas pārstāvi, jūsu darba devēju, kādu jūsu ģimenes locekli vai jelkādu citu personu – jūsu valstī vai ārzemēs. Lai konfliktu atrisinātu, jums jāuzdod sev vairāki jautājumi, tai skaitā: 

SATURS

1. Vai man noteikti jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai jau nav beidzies termiņš, lai es varētu vērsties tiesā? 2.
3. Vai es esmu pārliecināts, ka man jāgriežas tiesā Francijā? 3.
4. Ja jā, kādā tieši tiesā Francijā man jāvēršas atkarībā no manas dzīvesvietas un otrās puses dzīvesvietas vai citām manā prasībā minētām vietas norādēm? 4.
5. Kādā tiesā man jāvēršas šajā dalībvalstī, ņemot vērā manas prasības raksturu un summu, par kuru ir runa? 5.
6. Vai vērsties tiesā es varu viens pats, vai arī jārīkojas caur starpnieku un, piemēram, jālūdz advokātam mani pārstāvēt? 6.
7. Pie kā konkrēti man jāvēršas - apmeklētāju pieņemšanas nodaļā, tiesas kancelejā vai citā dienestā? 7.
8. Kādā valodā man jāizklāsta prasība? Vai es varu to darīt mutiski, vai arī tas noteikti jādara rakstveidā? Vai es varu prasību nosūtīt pa faksu vai elektronisko pastu? 8.
9. Vai vēršoties tiesā, pastāv iesnieguma veidlapas? Ja nē, kā uzsākt tiesvedību? Vai lietas materiālos noteikti jābūt kādiem elementiem? 9.
10. Vai jāmaksā tiesas nodeva? Ja jā, kad? Vai pirms prasības iesniegšanas jāmaksā advokātam? 10.
11. Vai es varu tikt atbrīvots no tiesas izdevumu nomaksas? (Tēma „Atbrīvošana no tiesas izdevumu nomaksas11.
12. No kura brīža mana prasība tiek oficiāli uzskatīta par iesniegtu? Vai attiecīgās iestādes man apliecinās, ka vēršanās tiesā veikta pienācīgā veidā? 12.
13. Vai es varu saņemt precīzas ziņas par pasākumu grafiku pēc vēršanās tiesā (piemēram, tiesā ierašanās termiņš)? 13.

 

JAUTĀJUMI PIRMS VĒRŠANĀS TIESĀ

1. Vai man noteikti jāvēršas tiesā?

Tiešām, priekšroku varētu dot alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem. Skat. šo tēmu.

2. Vai jau nav beidzies termiņš, lai es varētu vērsties tiesā?

Noilguma termiņi ir dažādi – atkarībā no konkrētā gadījuma. Jautājumu par noilguma termiņiem var izskaidrot juriskonsults vai informācijas birojs jautājumos par pilsoņu vēršanos tiesā.

3. Vai es esmu pārliecināts, ka man jāgriežas tiesā Francijā?

Skat. tēmu „Tiesu piekritība

4. Ja jā, kādā tieši tiesā Francijā man jāvēršas atkarībā no manas dzīvesvietas un otrās puses dzīvesvietas vai citām manā prasībā minētām vietas norādēm?

Skat. tēmu „Tiesu piekritība - Francija

5. Kādā tiesā man jāvēršas šajā dalībvalstī, ņemot vērā manas prasības raksturu un summu, par kuru ir runa?

Skat. tēmu „Tiesu piekritība - Francija

SOĻI, KAS JĀVEIC, LAI VĒRSTOS TIESĀ

6. Vai vērsties tiesā es varu viens pats, vai arī jārīkojas caur starpnieku un, piemēram, jālūdz advokātam mani pārstāvēt?

Dažos gadījumos, kad prasība ceļama ar izsaukumu uz tiesu, ko prasības autors nogādā savam oponentam, nepieciešams griezties pie tiesu izpildītāja. Tiešām, šo izsaukumu var nogādāt tikai tiesu izpildītājs. Tas tā ir augstākas instances tiesā (tribunal de grande instance), izņemot gadījumus, kad runa ir par procedūrām, kurās advokāta piedalīšanās nav obligāta. Jāatzīmē, ka pagaidu rīkojuma gadījumā vēršanās tiesā ar izsaukumu ir obligāta. Kas attiecas uz laulības šķiršanu, kur advokāta piedalīšanās ir obligāta, prasība tiek celta ar iesniegumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pie tiesneša nepilngadīgo lietās (juge des enfants) ar iesniegumu vēršas viens no vecākiem, aizbildnis vai pats nepilngadīgais.

Pie tiesneša, kurš atbildīgs par tiesas nolēmumu izpildi (juge de l’exécution), izsaukums uz tiesu ir obligāts, izņemot gadījumus, kad runa ir par izraidīšanas lēmumu izpildes procedūrām.

Zemākas instances tiesā (tribunal d’instance) izsaukums uz tiesu nav obligāts, ceļot prasības, kuru summa nepārsniedz 3800 eiro, kā arī gadījumā, ja runa ir par procedūru saistībā ar maksājuma rīkojumu, kas attiecas uz līgumu vai statūtu saistībām par noteiktu summu.

Komerctiesā (tribunal de commerce) – maksājuma rīkojuma procedūra ļauj vērsties tiesā ar vienkāršu iesniegumu, ja runa ir par saistībām, kas izriet no tratas, pārvedu vekseļa, vienkārša vekseļa vai cesijas apliecības. Citos gadījumos vēršanās tiesā notiek ar izsaukumu uz tiesu.

Darba strīdu tiesā (conseil des prud’hommes) prasība tiek iesniegta ar ierakstītu vēstuli vai arī tieši tiesas sekretariātā-kancelejā rakstveidā vai mutiski.

Paritārajā tiesā lauku nomas lietās (tribunal paritaire des baux ruraux)  vēršas, nosūtot tiesas sekretariātam ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apliecinājumu, izņemot lietas, kurās prasība jāpublicē nekustamā īpašuma reģistrā, un tiesu izpildītāja akts ir obligāts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Sociālo lietu tiesā (tribunal des affaires sociales) var vērsties tikai pēc iepriekšējas griešanās mierizlīguma komisijā. Prasība tiek celta ar vēstuli vai paziņojumu, ko iesniedz sekretariātā.

Puses var vērsties tiesā arī ar kopīgu iesniegumu – aktu, ar kuru tās iesniedz tiesnesim savas pretenzijas. Šis iesniegums tiek iesniegts tiesas sekretariātā-kancelejā.

Principā augstākas instances tiesā advokāta pārstāvība ir obligāta, izņemot gadījumus, kad runa ir par tirdzniecības telpu nomas līgumiem, pagaidu rīkojumiem, vecāku varas izbeigšanu vai pārtraukšanu un atteikšanās paziņojumu. Pie tiesneša nepilngadīgo lietās advokāta pārstāvība nav obligāta, kad runa ir par vecāku varas noteikšanu, procedūrām pēc laulības šķiršanas, saistībā ar vecāku varu, nosakot ieguldījumu ģimenes izdevumos un uzturlīdzekļu pienākumu.

Saimniecības lietu tiesā, zemākas instances tiesā, pie tiesneša, kurš atbildīgs par tiesas lēmumu izpildi, pie tiesneša nepilngadīgo lietās, sociālo lietu tiesā, darba strīdu tiesā un paritārajā tiesā lauku nomas lietās advokāta pārstāvība nav obligāta.

7. Pie kā konkrēti man jāvēršas - apmeklētāju pieņemšanas nodaļā, tiesas kancelejā vai citā dienestā?

Jebkāda veida uzziņu pieprasīšanai ikvienā tiesā būtu jāgriežas apmeklētāju pieņemšanas nodaļā. Starp citu, vairums tiesu, tiesu namu un mēriju piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas.

Lai iesniegtu savu prasību, jāgriežas tiesas kancelejā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādā valodā man jāizklāsta prasība? Vai es varu to darīt mutiski, vai arī tas noteikti jādara rakstveidā? Vai es varu prasību nosūtīt pa faksu vai elektronisko pastu?

Franču valoda ir vienīgā, kas tiek akceptēta. Tiesas sēdē var piedalīties arī tulks kādai no pusēm, taču tiesnesim nav obligāti jāizmanto tā pakalpojumi, ja viņš saprot valodu, kurā puse izsakās.

Prasībai principā ir jābūt rakstveidā. Taču darba strīdu tiesā un paziņojuma procedūras ietvaros zemākas instances tiesas kancelejā to var izteikt mutiski, un kanceleja to reģistrē.

Vēršanās darba strīdu tiesā var notikt arī, pusēm brīvprātīgi ierodoties samierināšanas birojā.

Saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem vēršanās civiltiesā pa faksu vai elektronisko pastu nav iespējama.

9. Vai vēršoties tiesā, pastāv iesnieguma veidlapas? Ja nē, kā uzsākt tiesvedību? Vai lietas materiālos noteikti jābūt kādiem elementiem?

Vienīgā procedūra, kur pastāv tiesā vēršanās veidlapa, ir paziņojums zemākas instances tiesas kancelejā. Runājot par citām procedūrām, lietas materiālus veido ziņas par prasītāju, par pretējo pusi un visi dokumenti par strīda objektu, kuri atkarībā no konkrētā gadījuma jāiesniedz tiesas kancelejā, uzsākot tiesvedību, vai tiesnesim tiesas sēdes laikā.

10. Vai jāmaksā tiesas nodeva? Ja jā, kad? Vai pirms prasības iesniegšanas jāmaksā advokātam?

Procesuālas darbības principā nedod pamatu nekādai nodevai par labu valstij, izņemot tās, kas attiecas uz saimniecību lietas tiesām, kur tiek iekasēta kancelejas nodeva.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesas izdevumi ir izdevumi, kas radušies lietas izskatīšanas procedūras laikā. Tajos ietilpst, cita starpā, kompensācija lieciniekiem, ekspertu atalgojums, tiesu izpildītāju un advokātu izdevumi, neskaitot honorāru. Atsevišķus tiesas izdevumus var nomaksāt procesa sākumā vai tā laikā. Procesa beigās tiesnesis parasti uzliek par pienākumu tos nomaksāt zaudētājam, izņemot gadījumus, kad tas ir atbrīvots no tiesas izdevumu nomaksas.

Advokāta honorārs tiek noteikts, vienojoties ar klientu. Advokāts var prasīt iepriekšēju honorāru, proti, summu, ko klients samaksā kā avansu iepriekš vai darba gaitā.

11. Vai es varu tikt atbrīvots no tiesas izdevumu nomaksas? (Tēma „Atbrīvošana no tiesas izdevumu nomaksas)

Ja personas, kura lūdz atbrīvot to no tiesas izdevumu nomaksas, līdzekļi nepārsniedz maksimālo noteikto summu, kas katru gadu tiek pārskatīta (802 eiro 2002. gadā), tā var tikt pilnībā atbrīvota no tiesas izdevumu nomaksas. Prasītājs var tikt atbrīvots no tiesas izdevumu nomaksas daļēji, ja viņa līdzekļi ir starp 802 un 1203 eiro. Šīs robežsummas var tikt grozītas atkarībā no prasības iesniedzēja ģimenes stāvokļa (Sal. ar tēmu „Atbrīvošana no tiesas izdevumu nomaksas - Francija).

TIESĀ VĒRŠANĀS TĀLĀKĀ GAITA

12. No kura brīža mana prasība tiek oficiāli uzskatīta par iesniegtu? Vai attiecīgās iestādes man apliecinās, ka vēršanās tiesā veikta pienācīgā veidā?

Tiesa ir pieņēmusi lietu izskatīšanai:

 • procedūrām, kur izsaukums uz tiesu ir obligāts - kad kancelejas sekretariātā iesniegta izsaukuma kopija;
 • citām procedūrām - kad prasība nodota vai reģistrēta tiesas kancelejas sekretariātā;

Prasības iesniedzējs nesaņem nekādu apstiprinājumu attiecībā uz tās pamatotību.

13. Vai es varu saņemt precīzas ziņas par pasākumu grafiku pēc vēršanās tiesā (piemēram, tiesā ierašanās termiņš)?

Tiesas kanceleja var sniegt jebkādas ziņas par procedūras virzību un noteikto tiesas sēdes datumu.

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Francija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 05-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste