Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Prancūzija

Naujausia redakcija: 27-09-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Prancūzija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Nesutariate su įmone, specialistu, darbdaviu, savo šeimos nariu ar kuriuo kitu asmeniu savo šalyje ar užsienyje. Siekdamas išspręsti šį konfliktą privalote pateikti sau keletą klausimų, pavyzdžiui: 

TURINIO LENTELE

1. Ar man būtina kreiptis į teismą? 1.
2. Ar nepavėlavau pareikšti ieškinio ? 2.
3. Ar tikrai man reikia kreiptis į Prancūzijos teismą? 3.
4. Jei taip, į kokį konkrečiai teismą Prancūzijoje turėčiau kreiptis, turint galvoje mano ir atsakovo gyvenamąją vietą ar kitas aplinkybes, nulemiančias mano ieškinio pareiškimo vietą? 4.
5. Į kurį teismą turiu kreiptis šioje valstybėje narėje atsižvelgdamas į mano ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį? 5.
6. Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar man reikia kreiptis į tarpininką ir, pavyzdžiui, būti atstovaujamam advokato? 6.
7. Kur konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį, į teismo raštinę ar kitą valdžios įstaigą? 7.
8. Kokia kalba reikia pareikšti ieškinį? Ar galiu tai padaryti žodžiu, ar būtina rašyti raštu? Ar galiu savo pareiškimą siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar yra ieškinio pareiškimo šablonų, jei ne, kaip pradėti procedūrą? Ar yra dalykų, kuriuos privaloma nurodyti byloje? 9.
10. Ar reikia sumokėti teismo mokesčius? Jei taip, tai kada? Ar advokatui reikia mokėti iškart po to, kai pareiškiamas ieškinys? 10.
11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą? (Skyrius ,,Teisinė pagalba). 11.
12. Nuo kada mano ieškinys laikomas oficialiai priimtu? Ar atitinkamos institucijos man praneš, kad mano ieškinys pareikštas tinkamai? 12.
13. Ar galiu gauti tikslią informaciją apie tolesnių veiksmų terminus (pavyzdžiui, kada atvykti į teismą)? 13.

 

KLAUSIMAI PRIEŠ KREIPIANTIS Į TEISMĄ

1. Ar man būtina kreiptis į teismą?

Iš tiesų gali būti geriau pasinaudoti alternatyviais ginčų sprendimo būdais. Žr. atitinkamą skyrių.

2. Ar nepavėlavau pareikšti ieškinio ?

Senaties terminai kiekvienu konkrečiu atveju yra skirtingi. Į klausimą dėl ieškinio senaties termino gali atsakyti juridinis konsultantas arba piliečių informacijos dėl kreipimosi į teismą biuras.

3. Ar tikrai man reikia kreiptis į Prancūzijos teismą?

Žr. skyrių ,,Teismų jurisdikcija”.

4. Jei taip, į kokį konkrečiai teismą Prancūzijoje turėčiau kreiptis, turint galvoje mano ir atsakovo gyvenamąją vietą ar kitas aplinkybes, nulemiančias mano ieškinio pareiškimo vietą?

Žr. skyrių ,,Teismų jurisdikcija - Prancūzija”.

5. Į kurį teismą turiu kreiptis šioje valstybėje narėje atsižvelgdamas į mano ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį?

Žr. skyrių ,,Teismų jurisdikcija - Prancūzija”.

viršųviršų

KĄ REIKIA DARYTI KREIPIANTIS Į TEISMĄ

6. Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar man reikia kreiptis į tarpininką ir, pavyzdžiui, būti atstovaujamam advokato?

Kai kuriais atvejais, kai byla turi būti pradėta ieškinio pareiškėjo šaukimu atsakovui, būtina kreiptis į teismo antstolį (huissier de justice). Šį šaukimą gali įteikti tik teismo antstolis. Taip būna nagrinėjant bylas aukštosios instancijos teisme (tribunal de grande instance), išskyrus atvejus, kai advokato atstovavimas nėra privalomas. Pažymėtina, kad supaprastintiems procesams (référé) ieškinio pareiškimas šaukimo tvarka yra privalomas. Santuokos nutraukimo bylos – jose advokato atstovavimas būtinas – pradedamos pareiškimo įteikimu.

Į vaikų bylų teisėją kreipiasi vienas tėvų, globėjas arba pats nepilnametis paprastu pareiškimu.

Kreipiantis į teismo sprendimų vykdymo teisėją (juge de l'exécution), šaukimas privalomas, išskyrus sprendimų dėl deportavimo procesus.

Kreipiantis į apygardos teismą (tribunal d'instance), šaukimas nebūtinas tose bylose, kurių vertė nėra didesnė nei 3800 eurų, bei bylose dėl reikalavimo mokėti tam tikrus nustatyto dydžio skolinius sutartinius ar statutinius įsipareigojimus.

Kreipiantis į Komercinių bylų teismą (tribunal de commerce), reikalavimo mokėti procesas, kai kreipiamasi paprastu pareiškimu,aprėpia įsipareigojimus, atsiradusius iš vekselių (traite, lettre de change), skolinio įsipareigojimo (billet à ordre) ar turto perleidimo aprašo (bordereau de cession). Kitų bylų atveju į teismą kreipiamasi šaukimu.

viršųviršų

Kreipiantis į Darbo santykių teismą (conseil des prud'hommes), ieškinio pareiškimas gali būti įteiktas registruotu laišku arba tiesiogiai teismo raštinei raštu arba žodžiu.

Paritetiniam žemės ūkio naudmenų nuomos sandorių teismui (tribunal paritaire des baux ruraux) – registruotas laiškas su pranešimu apie gavimą adresuojamas teismo sekretoriatui, išskyrus bylas, kuriose ieškinio pareiškimą privaloma skelbti nekilnojamojo turto žinyne, teismo antstolio dalyvavimas būtinas.

Į Socialinių bylų teismą (tribunal des affaires sociales) galima kreiptis tik po to, kai buvo kreiptasi į taikinimo komisiją (commission de recours amiable). Byla pradedama laišku arba pareiškimu sekretoriatui.

Šalys taip pat gali kreiptis į teismą bendru pareiškimu, kuriuo jos kartu išdėsto teismui savo reikalavimus. Šis pareiškimas įteikiamas raštinės sekretoriatui.

Iš principo aukštosios instancijos teisme advokatui atstovauti privalu, išskyrus bylas dėl komercinių sandorių, supaprastinta tvarka nagrinėjamas bylas, tėvystės teisių netekimo (atėmimo) ir atsisakymo bylas. Šeimos bylų teisme, skiriant tėvystės teises bylose po santuokos nutraukimo, dėl tėvystės teisių, nustatant santuokos išlaidų apmokėjimą ir išlaikymo pareigą, advokatui atstovauti nebūtina.

Komercinių bylų teisme, pirmosios instancijos teisme, teismo sprendimų vykdymo teisme, vaikų bylų teisme, socialinių bylų teisme, darbo santykių teisme ir paritetiniame žemės ūkio naudmenų nuomos sandorių teisme advokatui atstovauti nebūtina.

7. Kur konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį, į teismo raštinę ar kitą valdžios įstaigą?

Bet kurios informacijos derėtų teirautis kiekvienos teismo įstaigos priimamajame. Beje, daugelis teismų, teisės ir teisingumo rūmų bei merijų siūlo nemokamas teisines konsultacijas.

viršųviršų

Norint pareikšti ieškinį, reikia kreiptis į atitinkamos teismo įstaigos raštinę.

8. Kokia kalba reikia pareikšti ieškinį? Ar galiu tai padaryti žodžiu, ar būtina rašyti raštu? Ar galiu savo pareiškimą siųsti faksu arba elektroniniu paštu?

Pripažįstama tik prancūzų kalba. Nagrinėjant bylą šaliai gali padėti vertėjas, tačiau teisėjas neprivalo naudotis jo paslaugomis, jei moka tos šalies, kurios byla nagrinėjama, kalbą.

Paprastai pareiškimas teikiamas raštu. Tačiau darbo santykių taryboje bei pareiškimo pirmosios instancijos teismo raštinei tvarka jis gali būti padarytas žodžiu ir įregistruotas raštinės tarnautojų.

Darbo santykių taryboje byla taip pat gali būti pradėta nagrinėti šalims savo noru atvykus į taikinimo tarybą.

Šiuo metu galiojantys įstatymai nenumato galimybės civilinėse bylose pareikšti ieškinį faksu arba elektroniniu paštu.

9. Ar yra ieškinio pareiškimo šablonų, jei ne, kaip pradėti procedūrą? Ar yra dalykų, kuriuos privaloma nurodyti byloje?

Vienintelė procedūra, kur sukurtas ieškinio pareiškimo šablonas, – tai pareiškimas pirmosios instancijos teismo raštinei. Kituose procesuose bylos aplanke turi būti duomenys apie ieškovą ir atsakovą bei visi dokumentai, susiję su ginčo objektu, kurie, priklausomai nuo konkretaus atvejo, turi būti įteikti arba teismo raštinei kartu su ieškiniu, arba teisėjui posėdžio metu.

10. Ar reikia sumokėti teismo mokesčius? Jei taip, tai kada? Ar advokatui reikia mokėti iškart po to, kai pareiškiamas ieškinys?

Paprastai procesiniai veiksmai nėra apmokestinami jokiu mokesčiu valstybės naudai, išskyrus komercinius teismus, kuriuose nustatyti mokesčiai už teismo raštinės paslaugas.

viršųviršų

Teismo išlaidos – tai išlaidos, atsiradusios vykstant teismo procesui. Jos aprėpia atlyginimą liudytojams, ekspertams, išlaidas antstoliams ir advokatams, honorarai neįeina. Kai kurios teismo išlaidos apmokamos proceso pradžioje arba jo metu. Pasibaigus procesui, teismo išlaidas apmokėti teismas paprastai skiria pralaimėjusiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai ši gauna teisinę pagalbą.

Advokato honoraras yra susitarimo su klientu dalykas. Advokatas gali pareikalauti rankpinigių, tai yra, kad klientas iš anksto arba pradėjus darbą sumokėtų avansą.

11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą? (Skyrius ,,Teisinė pagalba).

Jei teisinės pagalbos prašančio asmens pajamos neviršija kasmet kintančio ribinio dydžio (2002 m. – 802 eurų), jis turi teisę gauti visą teisinę pagalbą. Jei asmens pajamos yra nuo 802 iki 1203 eurų, jis gali gauti dalinę teisinę pagalbą. Ribiniai dydžiai gali būti keičiami atsižvelgiant į ieškovo šeimos padėtį (Žr. skyrių ,,Teisinė pagalba – Prancūzija”).

VEIKSMAI PO IEŠKINIO PAREIŠKIMO

12. Nuo kada mano ieškinys laikomas oficialiai priimtu? Ar atitinkamos institucijos man praneš, kad mano ieškinys pareikštas tinkamai?

Ieškinys yra pareikštas:

 • procesuose, kuriuose būtinas šaukimas, – pateikus teismo raštinės sekretoriatui šaukimo kopiją;
 • kituose procesuose – pateikus arba įregistravus pareiškimą teismo raštinės sekretoriate;

Ieškovas negauna jokio patvirtinimo, kad jo ieškinys pareikštas tinkamai.

13. Ar galiu gauti tikslią informaciją apie tolesnių veiksmų terminus (pavyzdžiui, kada atvykti į teismą)?

Teismo raštinė gali suteikti visą informaciją apie proceso eigą ir nustatytą posėdžio datą.

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 27-09-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė