Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Frankrig

Seneste opdatering : 05-06-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Frankrig

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Du har en tvist med en virksomhed, en erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en anden person i dit eget land eller i udlandet - i den situation er der en række spørgsmål, du må stille dig selv. 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol? 1.
2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag? 2.
3. Er det en fransk domstol, jeg skal gå til? 3.
4. Hvis ja, hvilken af de franske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold? 4.
5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Frankrig i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om? 5.
6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat? 6.
7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed? 7.
8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail? 8.
9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives? 9.
10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme? 10.
11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp')  11.
12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt? 12.
13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)? 13.

 

FØR DU ANLÆGGER SAG

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol?

Det kan være bedre at bruge 'Alternativ konfliktløsning'.

2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag?

Der gælder nemlig forskellige forældelsesfrister, alt efter hvilken type sag der er tale om. Spørgsmålet om forældelse kan afklares af en advokat eller ved henvendelse til et informationskontor.

3. Er det en fransk domstol, jeg skal gå til?

Se 'Domstolenes kompetence'.

4. Hvis ja, hvilken af de franske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold?

Se 'Domstolenes kompetence - Frankrig'.

5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Frankrig i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se 'Domstolenes kompetence - Frankrig'.

HVORDAN ANLÆGGES SAGEN?

6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat?

I nogle tilfælde er det nødvendigt at gå via en foged, når et sagsanlæg skal indledes med en stævning udtaget mod modparten. En sådan stævning kan kun udtages af en foged. Det gælder for "tribunal de grande instance" (førsteinstansret for større sager) bortset fra de sager, hvor der ikke er advokattvang. Sager om foreløbige retsmidler kræver en stævning. Når der er tale om skilsmisse, hvor der er advokattvang, indledes sagen med en begæring.

"Juge des enfants" (ungdomsdomstol) - her kan forældre, værger eller den mindreårige selv anlægge sag efter simpel begæring.

TopTop

"Juge de l'exécution" (fuldbyrdelsesdommer) - stævning er obligatorisk bortset fra sager om fuldbyrdelse af udsendelsesafgørelser.

"Tribunal d'instance" (førsteinstansret for mindre sager) - det er ikke obligatorisk med en stævning i sager, hvor sagsgenstanden er på under 3 800 EUR og heller ikke for betalingspålæg vedrørende kontraktlige eller vedtægtsmæssige udeståender.

"Tribunal de commerce" (handelsret) - procedure vedrørende betalingspålæg, der giver mulighed for sagsanlæg efter begæring. Vedrører fordringer i forbindelse med en trasseret veksel, et gældsbrev eller et overdragelsesdokument. På andre områder kræves der stævning.

"Conseil des prud'hommes" (arbejdsret) - anmodningen skal foreligge som anbefalet brev eller indleveres skriftligt eller mundtligt direkte på dommerkontoret.

"Tribunal paritaire des baux ruraux" (voldgiftsret for forpagtningssager) - her kan en sag indbringes ved anbefalet brev med anmodning om kvittering for modtagelse fremsendt til rettens sekretariat, bortset fra de tilfælde hvor der er krav om, at anmodningen offentliggøres i tingbogen, og hvor der er krav om et dokument forkyndt ved stævningsmand.

"Tribunal des affaires sociales" (domstol for sociale sager) - der kan kun indbringes sager for denne domstol efter en forudgående behandling i klagenævnet. En sag indbringes ved et brev eller en erklæring indgivet til sekretariatet.

Parterne kan også indbringe en sag ved en fælles begæring, som er et dokument, hvori de fremlægger deres påstande for dommeren. En sådan begæring indleveres til dommerkontoret.

TopTop

Ved "tribunal de grande instance" er det obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat bortset fra sager om forretningslejemål, sager om foreløbige retsmidler og fratagelse af forældremyndighed. Det er ikke obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat i familiesager, hvis der er tale om overdragelse af forældremyndighed, procedurer efter en skilsmisse, forældremyndighed, fastsættelse af underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag.

Der er ikke advokattvang ved "tribunal de commerce", "tribunal d'instance", "juge de l'exécution", "juge des enfants", "tribunal des affaires sociales", "conseil des prud'hommes" og "tribunal paritaire des baux

7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed?

Hvis der ønskes oplysninger, skal der rettes henvendelse til den lokale domstol. Der tilbydes i øvrigt gratis juridiske konsultationer ved de fleste domstole, hos "maisons de justice et du droit" (juridiske rådgivningskontorer) og på rådhuse.

En sag anlægges ved henvendelse til det lokale dommerkontor.

8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Fransk er det eneste accepterede sprog. Parterne kan bistås af en tolk under retsmøderne, men dommeren er ikke forpligtet til at benytte en tolk, hvis han selv har kendskab til det sprog, som den pågældende part udtrykker sig på.

Sagsanlægget skal i princippet være skriftligt. Ved "conseil des prud'hommes" og i forbindelse med en erklæring til dommerkontoret ved "tribunal d'instance" kan der indgives begæring mundtligt, og denne registreres af dommerkontoret.

TopTop

Ved "conseil des prud'hommes" kan indbringelse af en sag endvidere være et resultat af parternes frivillige fremmøde ved en mæglingsinstans.

Ifølge de gældende regler er det ikke muligt at anlægge sag via telefax eller e-mail.

9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Den eneste procedure, hvor der findes en blanket, er ved de såkaldte erklæringer til dommerkontoret ved "tribunal d'instance". Ved andre procedurer skal akterne indeholde oplysninger om sagsøger, modpart og andre forhold vedrørende sagsgenstanden, der efter omstændighederne skal indleveres til dommerkontoret straks efter sagsanlægget eller på retsmødet.

10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme?

I princippet medfører procedureakter ikke retsafgifter til fordel for staten, bortset fra akter vedrørende handelsretter, hvor der betales gebyrer til dommerkontoret.

Sagsomkostningerne repræsenterer udgifter i forbindelse med gennemførelsen af proceduren. De omfatter bl.a. vidnegodtgørelse, honorar til eksperter, fogedgebyrer og advokatomkostninger eksklusive salær. Nogle sagsomkostninger kan betales i begyndelsen af eller under proceduren. Efter afslutningen af proceduren er det i princippet den tabende part, der skal betale sagsomkostningerne, medmindre denne part er bevilget retshjælp.

TopTop

Advokatsalæret følger af en salæraftale, der indgås med klienten. Advokaten kan kræve et forskud, dvs. et akontobeløb, der betales før eller under sagens forløb af klienten.

11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp')

Hvis ansøgerens midler ikke overstiger et loft, der justeres hvert år (802 € i 2002), kan den pågældende person få fuld retshjælp. Der kan opnås delvis retshjælp, når midlerne ligger i intervallet 802 til 1 203 EUR. Disse tærskler kan ændres afhængig af ansøgerens familiemæssige situation (se "Retshjælp - Frankrig").

DET VIDERE FORLØB

12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt?

En sag indbringes for retten
 • ved indlevering af en kopi af stævningen på dommerkontoret i de tilfælde, hvor en stævning er obligatorisk;
 • i andre tilfælde ved indlevering eller registrering af begæringen på det lokale dommerkontor.

Sagsøger modtager ingen bekræftelse af gyldigheden af sagsanlægget.

13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)?

Det lokale dommerkontor kan give alle oplysninger om procedurens forløb og den fastsatte dato for retsmødet.

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Frankrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 05-06-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige