Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Francie

Poslední aktualizace: 19-05-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Francie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Máte spor s podnikem, živnostníkem, Vaším zaměstnavatelem, rodinným příslušníkem nebo jinou osobou v tuzemsku nebo v zahraničí. Pro vyřešení tohoto sporu je možné položit několik otázek 

OBSAH

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud? 1.
2. Platí ještě lhůta, kdy se můžu obrátit na soud? 2.
3. Jsem si jistý, že se musím obrátit na soud ve Francii? 3.
4. Pokud ano, na jaký soud se musím ve Francii obrátit, na základě mého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti mé žádosti? 4.
5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu? 5.
6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, nechat se například zastupovat advokátem? 6.
7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na podatelnu nebo na soudní kancelář nebo na jiný správní orgán? 7.
8. V jakém jazyce mám návrh podat? Mohu ho podat ústně nebo musí být nutně podán písemně? Mohu ho zaslat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují zvláštní tiskopisy pro soudní žalobu? Pokud ne, jak má být řízení zahájeno? Co vše musí spis nezbytně obsahovat? 9.
10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, kdy? Musím od podání mého návrhu platit právního zástupce? 10.
11. Mohu využívat příspěvek na úhradu soudních výloh? (Téma „právní pomoc11.
12. Od kdy platí můj návrh jako úředně přijatý? Potvrdí mi orgány, že byla moje žaloba náležitě podána? 12.
13. Dostanu přesné údaje o průběhu kroků navazujících na tuto žalobu (např. lhůta pro dostavení se k soudu)? 13.

 

OTÁZKY PŘEDCHÁZEJÍCÍ ŽALOBĚ

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud?

Mohlo by být skutečně lepší pokusit se o alternativní formy urovnávání sporů. Viz toto téma.

2. Platí ještě lhůta, kdy se můžu obrátit na soud?

Promlčecí lhůty jsou různé podle daného případu. Otázku promlčecí lhůty si lze vyjasnit s právním poradcem nebo v informační kanceláři pro postup občanů u soudu.

3. Jsem si jistý, že se musím obrátit na soud ve Francii?

Viz téma „Soudní příslušnost“.

4. Pokud ano, na jaký soud se musím ve Francii obrátit, na základě mého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti mé žádosti?

Viz téma „Soudní příslušnost - Francie“.

5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Viz téma „Soudní příslušnost - Francie“.

NahoruNahoru

POSTUP PODÁVÁNÍ ŽALOBY

6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, nechat se například zastupovat advokátem?

V určitých případech je nutné obrátit se na soudního vykonavatele, pokud má být řízení zahájeno předvoláním vydaným původcem žaloby vůči svému odpůrci. Toto předvolání může skutečně vystavovat pouze soudní vykonavatel. To je případ soudu prvního stupně s výjimkou řízení, ve kterém není povinná přítomnost advokáta. Je nutno poznamenat, že pro zkrácené soudní řízení se vyžaduje soudní žaloba prostřednictvím předvolání. Pokud se jedná o rozvod, záležitost, kdy není přítomnost advokáta povinná, podává se žaloba prostřednictvím návrhu.

Na soud pro mladistvé se obrací jeden z rodičů, poručník nebo sama nezletilá osoba pouhým návrhem.

Pro výkonného soudce je povinné předvolání s výjimkou řízení výkonu rozhodnutí týkajících se vyhoštění.

V případě instančního soudu není předvolání povinné při podání žaloby, jejíž hodnota nepřesahuje 3800 EUR a také u řízení týkajících se příkazu k platbě smluvních pohledávek nebo při statutární povaze stanovené částky.

V případě soudu v oblasti obchodního práva se řízení o platebním příkazu, které umožňuje soudní žaloba pouhým návrhem, týká pohledávek z cizí směnky, směnky, směnky na řad nebo listiny o postoupení. Ve všech ostatních případech je formou žaloby předvolání.

NahoruNahoru

Radě smírčího soudu může být žaloba zaslána doporučeným dopisem nebo podána v písemné formě nebo ústně přímo na sekretariátu soudní kanceláře.

Na paritní soud v oblasti venkovských pronájmů se obrací doporučeným dopisem se žádostí o potvrzení doručenky zaslaným na sekretariát tohoto soudu s výjimkou případů, kdy žaloba podléhá zveřejnění v katastru nemovitostí nebo kdy je povinné jednání soudního vykonavatele.

soudu v oblasti sociálních věcí se lze odvolávat pouze po předběžném jednání před smírčí komisí. Žaloba se podává dopisem nebo podáním prohlášení v sekretariátu.

Strany se také mohou obrátit na soud spojeným návrhem, společnou listinou, v níž předloží soudci své nároky. Tento návrh se předává v sekretariátu soudní kanceláře.

Před soudem prvního stupně je v zásadě povinné zastupování advokátem s výjimkou případů obchodních pronájmů, zkráceného soudního řízení, pozbytí nebo odstoupení od rodičovského stavu a při prohlášení zřeknutí se. U soudce pro rodinné záležitosti není povinné zastupování advokátem při převádění rodičovského stavu, při řízeních po rozvodu, řízeních o rodičovském stavu, při stanovení příspěvku na náklady manželství a výživného.

Zastupování advokátem není povinné u soudu v oblasti obchodního práva, instančního soudu, výkonného soudce, soudce pro mladistvé, soudu v oblasti sociálních věcí, rady smírčího soudu a paritního soudu v oblasti venkovských pronájmů.

7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na podatelnu nebo na soudní kancelář nebo na jiný správní orgán?

Se všemi žádostmi o informace je možné se obrátit na podatelnu každého soudu. Kromě toho jsou ve většině soudů, věznic porotního soudu a na radnicích nabízeny bezplatné právní konzultace.

NahoruNahoru

K podání soudní žaloby je nutno obrátit se na soudní kancelář.

8. V jakém jazyce mám návrh podat? Mohu ho podat ústně nebo musí být nutně podán písemně? Mohu ho zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Jediným povoleným jazykem je francouzština. Při soudním jednání může straně pomáhat tlumočník, ale soudce není povinen se na něho obracet, pokud zná jazyk, kterým strana mluví.

Žaloba se v zásadě podává v písemné formě. Ale u rady smírčího soudu a v rámci prohlášení v soudní kanceláři instančního soudu může být podána ústně a soudní kanceláří zapsána.

U rady smírčího soudu může žaloba rovněž vyplývat z dobrovolného dostavení se stran před smírčí soud.

Podle nařízení není občanskoprávní soudní žaloba zaslaná faxem nebo elektronickou poštou možná.

9. Existují zvláštní tiskopisy pro soudní žalobu? Pokud ne, jak má být řízení zahájeno? Co vše musí spis nezbytně obsahovat?

Jediným řízením, u kterého existuje tiskopis pro podání žaloby je prohlášení v soudní kanceláři instančního soudu. Pokud se jedná o další řízení, ve spisu musí být obsaženy informace týkající se žalobce, odpůrce a veškeré důkazy k předmětu sporu, které musí být podle daného případu předány soudní kanceláři při zahájení řízení nebo soudci při soudním jednání.

NahoruNahoru

10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, kdy? Musím od podání mého návrhu platit právního zástupce?

Řízení není v zásadě podnětem k žádnému poplatku ve prospěch státu s výjimkou takových poplatků, které se týkají soudů v oblasti obchodního práva, kde je stanovena výše poplatků za soudní kancelář.

Soudní výlohy představují náklady vytvořené vedením jednání. Zahrnují zejména odškodnění svědků, odměny znalců, náklady na soudní vykonavatele a advokáty mimo jejich honoráře. Určité soudní výlohy je možné platit na počátku nebo v průběhu řízení. Na konci řízení soudce v zásadě předá soudní výlohy k tíži poražené strany, pokud neobdržela soudní pomoc.

Odměny advokátů jsou předmětem úmluvy o odměnách stanovené po dohodě s klientem. Advokát může požadovat zálohu, tj. částku uhrazenou klientem předem nebo v průběhu práce jako splátku.

11. Mohu využívat příspěvek na úhradu soudních výloh? (Téma „právní pomoc)

Pokud prostředky žadatele o soudní pomoc nepřesahují strop každoročně stanoveného povolení (802 EUR v roce 2002), může požádat o soudní pomoc v celkové výši. Žadatel může získat částečnou soudní pomoc, pokud se jeho prostředky nacházejí ve výši mezi 802 a 1203 EUR. Prahové hodnoty je možné upravovat podle rodinné situace žalobce (srov. téma „Soudní pomoc - Francie“).

DALŠÍ PRŮBĚH ŽALOBY

12. Od kdy platí můj návrh jako úředně přijatý? Potvrdí mi orgány, že byla moje žaloba náležitě podána?

Záležitost je předána soudu:

 • u řízení, pro která je povinné předvolání, předáním kopie předvolání na sekretariátu soudní kanceláře;
 • u ostatních řízení podáním nebo zapsáním žaloby v sekretariátu soudní kanceláře;

Žalobce neobdrží žádné potvrzení, které se týká platnosti jeho žaloby.

13. Dostanu přesné údaje o průběhu kroků navazujících na tuto žalobu (např. lhůta pro dostavení se k soudu)?

Soudní kancelář může podat jakoukoliv informaci o stavu postupu řízení a stanoveném datu soudního jednání.

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 19-05-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království