Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Fínsko

Posledná úprava: 06-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Ak má súkromná osoba spor s podnikom, živnostníkom, zamestnávateľom, členom svojej rodiny alebo inou osobou vo vlastnej krajine alebo v zahraničí, riešenie sporu predpokladá zamyslieť sa nad ďalej uvedenými otázkami: 

OBSAH

1. Treba vec nevyhnutne predložiť súdu? 1.
2. Je možné vec ešte predložiť na prerokovanie? 2.
3. Musím vec určite predložiť práve [názov príslušného členského štátu] súdu? 3.
4. Ktorému súdu musím predložiť vec v/na [v príslušnom členskom štáte – názov členského štátu], keď beriem do úvahy svoje bydlisko a bydlisko protistrany, ako aj ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na miesto prejednania mojej žaloby? 4.
5. Ktorému súdu treba vec v tomto členskom štáte predložiť, keď sa berie do úvahy obsah žaloby a jej hodnota vyjadrená finančne? 5.
6. Môže súkromná osoba predložiť vec na prerokovanie sama alebo si treba vziať na pomoc právneho poradcu, napríklad advokáta? 6.
7. Kam sa treba v praxi obrátiť: na kanceláriu súdu, podateľňu alebo na iný správny orgán? 7.
8. V ktorom jazyku treba návrh žaloby vypracovať? Možno ho podať ústne alebo musí byť vec predložená písomne? Možno vec predložiť faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Existujú na podanie návrhu žaloby hotové formuláre? Ak nie, aké listiny sa musia súdu doručiť? 9.
10. Treba súdu niečo platiť? Ak áno, v ktorej fáze sa poplatok vyberá? Treba advokátovi zaplatiť už na začiatku prejednávania žaloby? 10.
11. Mám nárok na poskytnutie právnej pomoci? (Pozri ‘oikeusapu’ – „právna pomoc“) 11.
12. Od ktorého okamihu sa vec považuje za prejednávanú? Vydá orgán potvrdenie o tom, že žaloba bola predložená na prerokovanie príslušným spôsobom? 12.
13. Je možné získať presnejšie informácie o časovom harmonograme postupu konania (napríklad. o tom, kedy sa treba na pojednávanie vo veci dostaviť)? 13.

 

PRED PREDLOŽENÍM VECI SÚDU TREBA VYRIEŠIŤ TIETO OTÁZKY:

1. Treba vec nevyhnutne predložiť súdu?

Mohlo by byť účelnejšie spoľahnúť sa na alternatívne postupy: ‘vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt’ (= alternatívne postupy riešenia sporov). Pozri informácie týkajúce sa tejto témy.

2. Je možné vec ešte predložiť na prerokovanie?

Premlčacie lehoty práva na podanie žaloby sú rôzne v závislosti od konkrétnej spornej veci. Na otázku o premlčacích lehotách možno získať vysvetľujúcu odpoveď od advokáta alebo od orgánu poskytujúceho informácie týkajúce sa právnej pomoci.

3. Musím vec určite predložiť práve [názov príslušného členského štátu] súdu?

Pozri informácie týkajúce sa témy ‘tuomioistuinten toimivalta’ (= pôsobnosť súdov).

4. Ktorému súdu musím predložiť vec v/na [v príslušnom členskom štáte – názov členského štátu], keď beriem do úvahy svoje bydlisko a bydlisko protistrany, ako aj ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na miesto prejednania mojej žaloby?

Pozri informácie týkajúce sa témy ‘tuomioistuinten toimivalta - Suomi’ (= pôsobnosť súdov - Fínsko).

HoreHore

5. Ktorému súdu treba vec v tomto členskom štáte predložiť, keď sa berie do úvahy obsah žaloby a jej hodnota vyjadrená finančne?

Pozri informácie týkajúce sa témy ‘tuomioistuinten toimivalta - Suomi’ (= pôsobnosť súdov - Fínsko).

AKO SA VEC PREDKLADÁ NA PREROKOVANIE SÚDU?

6. Môže súkromná osoba predložiť vec na prerokovanie sama alebo si treba vziať na pomoc právneho poradcu, napríklad advokáta?

Súkromná osoba môže predložiť akúkoľvek spornú vec na prerokovanie súdu bez právneho poradcu. V zložitých veciach môže byť použitie advokáta výhodou.

7. Kam sa treba v praxi obrátiť: na kanceláriu súdu, podateľňu alebo na iný správny orgán?

Ako kontaktné miesto fungujú kancelárie súdov.

8. V ktorom jazyku treba návrh žaloby vypracovať? Možno ho podať ústne alebo musí byť vec predložená písomne? Možno vec predložiť faxom alebo elektronickou poštou?

Jazykmi používanými na fínskych súdoch sú fínčina a švédčina. Návrh žaloby treba podať v zásade vo fínčine. Na Ahvenanmaa (Alandské ostrovy) a v niektorých švédsky hovoriacich oblastiach treba používať švédčinu. Občania Fínska, Islandu, Nórska, Švédska a Dánska môžu v prípade potreby používať vlastný jazyk. V súlade s tým treba vypracovať návrh žaloby.

HoreHore

Návrh žaloby musí byť vždy podaný písomne. Návrh žaloby možno poslať aj faxom alebo elektronickou poštou.

9. Existujú na podanie návrhu žaloby hotové formuláre? Ak nie, aké listiny sa musia súdu doručiť?

Hotové formuláre sa nepoužívajú. V návrhu žaloby žalobca uvádza, čo žiada a na akom základe. V zásade treba k návrhu žaloby pripojiť tú zmluvu, ten záväzok alebo iný listinný dôkaz, na ktorý sa žalobca odvoláva. (www.oikeus.fi/5829.htm suomi).

10. Treba súdu niečo platiť? Ak áno, v ktorej fáze sa poplatok vyberá? Treba advokátovi zaplatiť už na začiatku prejednávania žaloby?

Po skončení prejednávania veci súd vyberie manipulačný poplatok, ktorého výška (od 60 eur) závisí od toho, v ktorej fáze prejednávania sa vydá rozhodnutie. Vo veci možno niekedy rozhodnúť na základe listinných materiálov, ktoré boli súdu doručené; často sa vo veci rozhodne až po pojednávaní. Náhrada patriaca advokátovi a termín jej úhrady sú záležitosti, ktoré sa zakladajú na dohode a o ktorých nie je v zákone nič osobitne ustanovené. (www.oikeus.fi/5835.htm suomi).

11. Mám nárok na poskytnutie právnej pomoci? (Pozri ‘oikeusapu’ – „právna pomoc“)

INFORMÁCIE O POSTUPE KONANIA

12. Od ktorého okamihu sa vec považuje za prejednávanú? Vydá orgán potvrdenie o tom, že žaloba bola predložená na prerokovanie príslušným spôsobom?

Žaloba sa začne prejednávať, keď sa návrh žaloby doručí súdu. Na základe žiadosti súd potvrdí doručenie návrhu žaloby. Súd nevydáva potvrdenie, že žaloba bola predložená zodpovedajúcim spôsobom.

13. Je možné získať presnejšie informácie o časovom harmonograme postupu konania (napríklad. o tom, kedy sa treba na pojednávanie vo veci dostaviť)?

Súd zúčastneným stranám oznámi, ako napreduje prejednávanie veci a oznámi odhad časového harmonogramu konania. O postupe konania sa možno v prípade potreby informovať na súde.

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo