Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Engeland en Wales

Laatste aanpassing: 08-05-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Engeland en Wales

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een solicitor (advocaat) ? 1.
2. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van de rechtbank of tot enige andere dienst? 2.
3. In welke taal kan ik mijn vordering instellen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of per e-mail? 3.
4. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingesteld? Zijn er elementen die een dossier moet bevatten? 4.
5. Moeten er aan de rechtbank kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het instellen van de vordering worden betaald? 5.
6. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (zie het informatiedossier „Rechtsbijstand”) ? 6.
7. Vanaf welk ogenblik wordt mijn vordering officieel geacht ingesteld te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 7.
8. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ? 8.

 

Een zaak bij de rechtbank aanhangig maken zou uw laatste redmiddel moeten zijn. Eerst moet u andere manieren overwegen om de kwestie te regelen. Indien een persoon u bijvoorbeeld nog geld schuldig is, moet u hem aanschrijven om hem te melden welk bedrag hij nog verschuldigd is, op welke grond hij dat geld schuldig is, en welke stappen u al hebt ondernomen om het te innen. U moet hem erop wijzen dat indien hij niet tegen de voorgestelde datum betaalt, u zich tot de rechtbank zal wenden.

Indien de kwestie op geen enkele manier kan worden geregeld, kan u besluiten zich tot de County Court te wenden. Indien uw vordering wordt betwist, zijn er drie manieren waarop u tewerk kan gaan. De small claims-procedure is een systeem om kleine geschillen (doorgaans £5. 000 of minder) op een snelle, goedkope en eenvoudige manier te beslechten. De fast track-procedure (spoedprocedure) wordt gevolgd voor zaken met een waarde van meer dan £5. 000 maar minder dan £15. 000, waarin maar weinig bewijsstukken aan de verweerder moeten worden overgemaakt en waarvoor ongeveer 30 weken volstaan om de beslissing voor te bereiden Voor alle andere zaken wordt de multi track-procedure (gewone procedure) gevolgd.

Ofschoon dezelfde procedures worden gevolgd en dezelfde formulieren worden gebruikt, kan u bij de High Court slechts zaken aanhangig maken met een waarde van meer dan £15. 000. De meeste litigants (partijen bij een geding voor de rechtbank) die in eigen persoon verschijnen, kiezen ervoor hun zaak bij een County Court aanhangig te maken.

De informatie die hieronder wordt gegeven, vormt een hulpmiddel om na te gaan welke de beste manier is om uw geschil te beslechten, maar geeft slechts een zeer algemeen beeld van de gebeurtenissen die zich in de loop van een procedure kunnen voordoen. In deze informatie is lang niet alles uitgelegd over de regels van de rechtbank, de kosten en de procedures die op verschillende manieren van invloed kunnen zijn op de verschillende soorten vorderingen. U mag evenmin vergeten dat zelfs indien u uw zaak wint, de rechtbank niet kan garanderen dat u het geld waarop u recht hebt, ook daadwerkelijk zal ontvangen.

Wijze waarop een zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt

1. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een solicitor (advocaat) ?

U bent niet verplicht het advies van een advocaat in te winnen of u door een advocaat te laten vertegenwoordigen, en voor een eenvoudige schuldvordering vindt u het misschien niet noodzakelijk een solicitor in de arm te nemen. Als regel kan worden gesteld dat als uw vordering méér dan £5. 000 beloopt, en zeker als het gaat om een vordering in verband met lichamelijke schade, het aangewezen is dat u het advies van een solicitor inwint.

Indien uw vordering £5. 000 of minder beloopt en betwist wordt, mag u zich op de zitting laten vergezellen door een persoon die in uw naam spreekt. Die persoon wordt lay representative genoemd en mag een echtgenoot, familielid, vriend of advice worker (adviseur) zijn.

Andere vorderingen, bijvoorbeeld vorderingen in verband met lichamelijke schade, kunnen zeer ingewikkeld zijn en het is beter dat u daarvoor professionele hulp zoekt en advies inwint, hoe gering ook de waarde van uw vordering is. Voor dat soort zaken bestaat er een pre-action protocol (te volgen schema vooraleer u zich tot de rechtbank wendt) waarin de stappen zijn beschreven waarvan de rechtbank verwacht dat u ze onderneemt vooraleer u uw zaak aanhangig maakt. U moet de persoon tegen wie u een vordering meent te hebben, aanschrijven in verband met uw vordering, u moet bewijsstukken uitwisselen, toegang verlenen tot uw medisch dossier in geval het om lichamelijke schade gaat, en proberen overeenstemming te bereiken over wie als medische deskundige wordt aangewezen.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Denk er voorts aan dat u uw vordering moet bewijzen. Hiervoor hebt u bewijsstukken nodig, bijvoorbeeld een verslag van uw arts of verklaringen van getuigen van het ongeval. Ook moet u een realistische raming maken van het bedrag van de schadevergoeding waarop u aanspraak maakt. U kan tijd en geld besparen door een solicitor of een advice worker vooraf te vragen of het de moeite loont om een vordering in te stellen, en zo ja, hoe die het beste kan worden voorbereid, welk bewijsmateriaal u nodig hebt, en welke schadevergoeding kan worden gevraagd.

Er bestaan verschillende pre-action protocols, bijvoorbeeld voor bouw- en technische zaken, laster, medische betwistingen, beroepsaansprakelijkheid en rechterlijke toetsing. Al deze pre-action protocols zijn beschikbaar bij de Courts of op de website van de Lord Chancellor’s Department en .

Indien u een zaak aanhangig maakt namens een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is het mogelijk dat u, naargelang van het bedrag dat wordt gevorderd en het soort zitting, een solicitor in de arm moet nemen die u op de zitting vertegenwoordigt.

2. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van de rechtbank of tot enige andere dienst?

U kan een zaak aanhangig maken of uw vordering instellen in alle County Courts van Engeland en Wales. De adressen en telefoonnummers zijn opgenomen in het telefoonboek onder „Courts” of op de website van de Court Service en .

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De meeste griffies zijn open van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 16 uur. Alle griffies hebben een loket voor het publiek, waar het personeel van de griffie de vorderingen in ontvangst neemt, informatie over de procedures verstrekt, de nodige folders en formulieren ter beschikking stelt, en u helpt de formulieren in te vullen. Het personeel van de griffie mag u echter geen juridisch advies verstrekken. Het personeel van de griffie mag u evenmin vertellen of uw vordering gegrond voorkomt noch tegen wie u uw vordering moet instellen. U kan gratis juridisch advies krijgen bij een law centre. Ook een Citizens Advice Bureau en(adviesbureau voor burgers) of een consumer advice centre (adviesbureau voor consumenten) kan u helpen. Zij kunnen u ook vertellen of u in aanmerking komt voor legal help (vroeger legal aid genoemd) (rechtsbijstand).

3. In welke taal kan ik mijn vordering instellen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of per e-mail?

Een zaak wordt aanhangig gemaakt door middel van een in het Engels opgesteld schriftelijk document. Engels is de voertaal van de procedures, indien nodig met bijstand van tolken. Voor de Courts van Wales kan het Welsh de voertaal van de procedure zijn, indien alle betrokken partijen en getuigen daarmee instemmen. In de regel wordt een vordering persoonlijk in de Court afgegeven of over de post verzonden. Sedert kort kan een eiser of zijn vertegenwoordiger in bepaalde gevallen een zaak elektronisch aanhangig maken via de website van de Court Service, door middel van het systeem Money Claim Online (zie hieronder).

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Dit systeem kan onder andere worden toegepast voor vorderingen tot betaling van een geldbedrag van minder dan £100. 000 (met uitsluiting van de gevorderde intresten en kosten) , tegen één verweerder, of twee verweerders indien de vordering betrekking heeft op één enkel bedrag voor elk van hen, op voorwaarde dat de woonplaats van de verweerder waaraan moet worden betekend, in Engeland of Wales is.

De voorwaarden om van dit systeem gebruik te kunnen maken, kunnen worden geconsulteerd op de website van het Lord Chancellor’s Department en .

Op de website van de Court Service en kan aanvullende informatie worden gevonden.

4. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingesteld? Zijn er elementen die een dossier moet bevatten?

Om een zaak aanhangig te maken moet u in de regel een formulier invullen (formulier N1) dat gratis kan worden verkregen bij alle County Courts of via de website van de Court Service

Op dit formulier zijn aanwijzingen vermeld voor de eiser en de verweerder (de persoon of vennootschap waartegen de vordering wordt ingesteld). Het personeel van de griffie mag helpen bij het invullen van het formulier of u roept de hulp van een Citizens Advice Bureau of een Consumer Advice Centre in. De aanwijzingen geven informatie over de gegevens die moeten worden ingevuld. Van het ingevulde formulier moet u een aantal kopieën maken: één voor uzelf, één voor de Court en één voor elke verweerder waartegen u een vordering instelt. De Court stuurt elke verweerder een kopie.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Er bestaan ook andere formulieren voor andere soorten procedures of voor latere fasen van een procedure. Ook deze formulieren kunnen worden verkregen bij alle County Courts of via de website van de Court Service en .

5. Moeten er aan de rechtbank kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het instellen van de vordering worden betaald?

In de regel moet u kosten betalen om de zaak aanhangig te maken. Het bedrag van die kosten wordt bepaald door het bedrag dat u vordert. Indien de verweerder niet betaalt nadat hij daartoe is veroordeeld, of aanvoert dat hij niets verschuldigd is en uw zaak als een betwiste zaak wordt aangemerkt, moet u mogelijks nog andere kosten betalen. Indien u de zaak wint, worden de kosten gevoegd bij het bedrag dat de verweerder u moet betalen. Ook kan u aanspraak maken op een vergoeding voor de tijd waarin u niet hebt kunnen werken, al zal die waarschijnlijk niet het volledige verloren bedrag dekken.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer u inkomenssteun geniet, kan u worden vrijgesteld van de betaling van kosten. Bij alle County Courts zijn folders beschikbaar met informatie over de kosten van de rechtbank. Die informatie kan ook worden gevonden op de website van de Court Service .

Ook over de omstandigheden waarin geen kosten moeten worden betaald, kan informatie op de website van de Court Service worden gevonden.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Er kunnen ook andere kosten zijn. Indien de verweerder uw vordering betwist, moet u misschien een beroep doen op getuigen die voor de Court een verklaring afleggen over wat er gebeurd is. In voorkomend geval zal u moeten instaan voor hun reiskosten van en naar de Court, en hun moeten vergoeden voor het salaris dat zij die dag zouden hebben verdiend. Indien u wint, kan de Court echter beslissen dat de verweerder deze kosten voor zijn rekening moet nemen.

Misschien hebt u een verslag nodig van een deskundige, zoals een arts, een mechanicien of een landmeter, die naar de Court moet komen om in uw voordeel een verklaring af te leggen. De kosten en vergoedingen van de deskundigen zijn voor uw rekening, maar indien u wint, kan de Court de verweerder tot betaling veroordelen.

Indien uw vordering betrekking heeft op een specified amount (een vast geldbedrag) en de verweerder een persoon is die uw vordering betwist, kan uw vordering worden doorverwezen naar de Court van de woonplaats van de verweerder. U moet zich in voorkomend geval verplaatsen naar de Court waar de zittingen plaatsvinden. Indien u uw zaak wint, kan u uw reiskosten en het verloren salaris terugvorderen.

In de small claims-procedure kunnen slechts beperkte bedragen worden gevraagd voor de kosten en vergoedingen van getuigen, deskundigen en juridisch advies.

Indien Engels niet uw moedertaal is en u een beroep moet doen op een tolk, behoort het niet tot de taken van de Court er een te vinden. U moet zelf een tolk vinden en diens kosten betalen.

Het ereloon van uw advocaat moet doorgaans op het einde van de zaak worden betaald. Indien u uw zaak wint, kan de rechtbank de verweerder veroordelen tot betaling van een deel van of het volledige ereloon van uw advocaat. Indien u een solicitor in de arm hebt genomen en uw vordering bedraagt minder dan £5. 000, moet u meestal zelf voor zijn bijstand betalen, zelfs indien u uw zaak wint. U mag evenmin uit het oog verliezen dat ofschoon de Court een beslissing kan nemen in uw voordeel (dat wil zeggen de verweerder tot betaling veroordelen) , zij niet automatisch stappen onderneemt om te garanderen dat het geld ook daadwerkelijk wordt betaald. Indien de verweerder niet betaalt, dient u de Court om actie (tenuitvoerlegging van het vonnis) te verzoeken, waarvoor u opnieuw kosten moet betalen. Meer informatie over de tenuitvoerlegging van beslissingen kan worden gevonden in de folders die bij alle Courts beschikbaar zijn of op de website van de Court Service en .

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (zie het informatiedossier „Rechtsbijstand”) ?

Er bestaan verschillende soorten rechtsbijstand in burgerlijke zaken. Het soort rechtsbijstand en het antwoord op de vraag of u ervoor in aanmerking komt, hangen af van een aantal factoren, waaronder de soort vordering en het inkomen van de aanvrager. Meer informatie kan worden gevonden in het informatiedossier „Rechtsbijstand” en op de website van de Legal Services Commissionen.

Gevolgen van de aanhangigmaking

7. Vanaf welk ogenblik wordt mijn vordering officieel geacht ingesteld te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

De datum waarop de zaak aanhangig is gemaakt, is de datum waarop de Court het formulier valideert. De datum van validatie door de Court blijkt uit een datumstempel op het formulier dat bij de Court is ingediend of op de begeleidende brief bij het formulier. Indien op het formulier noodzakelijke informatie ontbreekt of kennelijke fouten zijn gemaakt, zal de Court het formulier niet valideren en het u terugsturen. Wanneer de zaak aanhangig is gemaakt, stuurt de Court u een notice of issue (bevestiging van de procedure) , waarin de datum van aanhangigmaking is vermeld.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ?

In de notice of issue die u door de Court wordt overhandigd nadat de zaak aanhangig is gemaakt, zijn de termijnen vermeld waarbinnen de verweerder zijn verweer moet indienen of de bevoegdheid van de Court moet betwisten. Indien de verweerder binnen die termijn de vordering gedeeltelijk of volledig betwist, ontvangt u van de Court een kopie van zijn verweer en een notice of defence (bevestiging van het verweer) en een allocation questionnaire (vragenlijst voor de keuze van de procedure). Ook de verweerder ontvangt de notice of defence en de allocation questionnaire. Aan de hand van de ingevulde allocation questionnaire beslist de rechter welke procedure voor de zaak moet worden gevolgd (small claims-procedure, fast track-procedure of gewone procedure). In de notice of defence is vermeld waar en wanneer de allocation questionnaire moet worden teruggestuurd. De beslissing van de rechter dienaangaande wordt u en de andere partijen in een notice of allocation medegedeeld. Daarin is een datum voor de zitting vermeld, of, indien nog geen datum is vastgesteld, de termijn waarbinnen de zitting zal plaatsvinden. Van zodra een datum is bepaald, worden u en de andere partijen daarvan op de hoogte gebracht.

Indien de verweerder de vordering niet binnen de opgelegde termijn betwist, kan u de Court om een beslissing bij verstek verzoeken (een bevel aan de verweerder het gevorderde bedrag te betalen, omdat hij een antwoord schuldig is gebleven). Ook indien de verweerder erkent dat hij het gevorderde bedrag verschuldigd is, kan u de Court om een beslissing verzoeken. Dit verzoek om een beslissing dient u in door middel van de notice of issue die u werd overhandigd toen de zaak aanhangig werd gemaakt. In de notice of issue is ook vermeld dat indien u dit verzoek niet indient binnen zes maanden na het einde van de termijn waarbinnen de verweerder de vordering had moeten betwisten, de zaak wordt geschorst. Deze maatregel kan u alleen maar ongedaan maken door bij de Court een verzoek in te dienen om de schorsing van de zaak op te heffen.

Meer informatie over de termijnen kan worden gevonden in de folders die bij alle Courts beschikbaar zijn of op de website van de Court Service en

Nadere inlichtingen

In de antwoorden hierboven zijn al een aantal specifieke links opgenomen. De volgende links zijn meer algemeen:

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 08-05-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk