Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 17-01-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Euroopan unionin tavoitteena on parantaa oikeussuojan saatavuutta.

Vireillepanotavat vaihtelevat merkittävästi eurooppalaisten oikeusjärjestelmien välillä. Vaihtelua on paljon EU:n jäsenvaltioiden sisälläkin kanteen luonteesta ja sisällöstä sekä tuomioistuintyypistä riippuen.

Euroopan unionin tavoitteena on luoda todellinen oikeusalue. Pyrkimyksenä on, että asian saattaminen vireille tuomioistuimessa olisi EU:n kansalaisille yhtä helppoa toisessa jäsenvaltiossa kuin omassa maassa.

Eurooppa-neuvosto korosti vuonna 1999 oikeussuojan saatavuuden parantamisen merkitystä. Se kehotti komissiota esittämään aloitteita oikeusavun, rikoksen uhreille maksettavien korvausten ja vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen aloilla. Neuvosto lisäsi, että koko unionin alueella olisi vahvistettava yhteiset vähimmäisvaatimukset, joiden mukaisesti laaditaan valtioiden rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä käytettävät monikieliset lomakkeet tai asiakirjat.

Komissio julkaisi vuoden 2002 lopussa vihreän kirjan eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä saatavia koskevia menettelyjä. Vihreässä kirjassa kysyttiin, olisiko asianmukaista luoda mallilomakkeita, joita käytetään asian saattamiseksi tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja pohdittiin tällaisten menettelyjen edellyttämiä käytännön toimenpiteitä.

Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta 2004 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn käyttöönotosta. Uutta, yhdenmukaista eurooppalaista menettelyä voidaan soveltaa sekä rajat ylittävissä että kansallisissa riita-asioissa. Sen perustana ovat asianosaisten vastineita ja tuomioistuimen päätöksiä varten laaditut vakiolomakkeet, joita on helppo käyttää. Kantajan on yksilöitävä vaatimuksensa selkeästi ja perusteltava ne lyhyesti. Jos asetuksen edellytykset täyttyvät, toimivaltainen tuomioistuin antaa maksukehotuksen tarvitsematta tutkia kantajan vaatimuksen asiasisältöä. Jos velallinen ei ole antanut vastinettaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun maksukehotus annettiin hänelle tiedoksi, tuomioistuin antaa täytäntöönpanokelpoisen maksusuoritusmääräyksen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Euroopan komissio hyväksyi 15. maaliskuuta 2005 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähäisten vaatimusten menettelystä. Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä ja alentaa niistä aiheutuvia kuluja ottamalla käyttöön erityinen eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely. Sen on määrä olla riita-asian osapuolten käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisille voimassa oleville menettelyille, joihin uudistus ei sinänsä vaikuta.

Asian vireillepano Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa

Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta varten on olemassa omat sääntönsä, joiden mukaisesti asiat saatetaan sen käsiteltäväksi.

Pääsääntöisesti vain jäsenvaltiot, Euroopan unionin toimielimet ja kansalliset tuomioistuimet voivat kääntyä yhteisöjen tuomioistuimen puoleen. Tietyissä olosuhteissa myös yksityishenkilö tai yritys voi kuitenkin saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi muutoksenhakukanteet, jotka liittyvät Euroopan unionin toimielinten tekemiin päätöksiin kilpailuoikeuden, yhteisön tukien tai Euroopan unionin toimielinten kanssa tehtyjen sopimusten alalla tai yhteisön virkamiehiin liittyvissä asioissa. Sovellettaviin menettelysääntöihin voi tutustua Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilla.

Viiteasiakirjat

 • Vihreä kirja maksusuoritusmääräysmenettelystä ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä saatavia koskevia menettelyjä
 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn käyttöönotosta
 • Ehdotus asetukseksi eurooppalaisesta vähäisten vaatimusten menettelystä

« Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 17-01-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta