Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Belgicko

Posledná úprava: 19-05-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Belgicko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si situáciu, že ste v spore s obchodnou spoločnosťou, živnostníkom, vaším zamestnávateľom, s rodinným príslušníkom alebo s inou osobou v tuzemsku alebo v zahraničí. Aby ste vyriešili tento problém, musíte si položiť niekoľko otázok: 

OBSAH

1. Musím spor riešiť súdnou cestou? 1.
2. Mám ešte čas podať žalobu na súd? 2.
3. Musím sa obrátiť na súd v Belgicku? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd v Belgicku sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritéria miestnej príslušnosti? 4.
5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu? 5.
6. Môžem žalobu podať sám alebo potrebujem byť zastúpený advokátom? 6.
7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste? 7.
8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu? 9.
10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta? 10.
11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc? (pozri tému „Právna pomoc“) 11.
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná? 12.
13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)? 13.

 

Otázky predchádzajúce postúpeniu sporu súdu

1. Musím spor riešiť súdnou cestou?

Možno by bolo vhodné využiť „Alternatívne spôsoby riešenia sporov“. Pozri túto tému.

2. Mám ešte čas podať žalobu na súd?

Premlčacie lehoty na postúpenie sporu súdu sa v skutočnosti menia v závislosti od jednotlivých prípadov. Túto otázku premlčacích lehôt môže objasniť poradca alebo informačná kancelária právnej pomoci pre občanov.

3. Musím sa obrátiť na súd v Belgicku?

Pozri tému „Príslušnosť súdov“.

4. Ak áno, na ktorý súd v Belgicku sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritéria miestnej príslušnosti?

Pozri tému „Príslušnosť súdov - Belgicko“.

5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri tému „Príslušnosť súdov - Belgicko

POSTUP, KTORÝ TREBA DODRŽAŤ PRI POSTÚPENÍ SPORU SÚDU

6. Môžem žalobu podať sám alebo potrebujem byť zastúpený advokátom?

 • V zásade sú strany povinné dostaviť sa osobne alebo dať sa zastúpiť advokátom podľa článku 728 ods. 1 súdneho poriadku, ktorý ustanovuje, že „pri predkladaní veci a následne sa strany musia dostaviť osobne alebo sa dať zastúpiť advokátom“.
  S výnimkou konania na kasačnom súde (článok 478 a 1080 súdneho poriadku) sa tak strany môžu dostaviť osobne na každý občianskoprávny, trestný a obchodný súd súdnictva a samy predložiť svoje návrhy a obhajovať sa. Sudca však môže zakázať vykonávanie tohto práva, pokiaľ uzná, že vášeň či neskúsenosť bráni strane diskutovať o svojej veci s príslušnou dôstojnosťou alebo nevyhnutnou jasnosťou (článok 758 súdneho poriadku).
  Pokiaľ sa osoba podliehajúca súdnej právomoci rozhodne, že nepodá sama návrh na súd, môže sa obrátiť na advokáta.
  Právnická osoba, ako napríklad obchodná spoločnosť, sa však musí dostaviť len osobne (teda zabezpečiť účasť oprávnených orgánov) alebo sa dať zastúpiť advokátom a nemôže sa domáhať výhody výnimky ustanovenej v článku 728 ods. 2 súdneho poriadku, o ktorom bude reč neskôr.
 • Súdny poriadok vyhradzuje v zásade advokátom zastupovanie osôb podliehajúcich súdnej právomoci na súdoch. Podľa článku 440 súdneho poriadku sa prednostné práva spojené s monopolom zastupovania týkajú práva obhajovať, práva dostaviť sa, predniesť na súde obhajobu tretej osoby. Členovia advokátskej komory majú taktiež monopol na podpisovanie jednostranných návrhov s výnimkou prípadov ustanovených zákonom (článok 1026 5° súdneho poriadku).
  Pokiaľ však ide o konanie na kasačnom súde, účasť advokáta majúceho titul advokáta oprávneného zastupovať na kasačnom súde sa vyžaduje zo zákona. Táto podmienka sa nevzťahuje na občianskoprávneho žalobcu v trestnej veci (článok 478 súdneho poriadku).
 • Zákon však ustanovuje niekoľko výnimiek zo zásady článku 728 súdneho poriadku, ktorý ustanovuje, že strany sa dostavia na súd osobne alebo v zastúpení advokáta pri postúpení veci a následne (článok 728 ods. 2 a ods. 3 súdneho poriadku).
  Na spresnenie uvádzame, že právo zastupovať stranu pri konaní zahŕňa aj právo začať ho.
  Na zmierovacom súde, obchodnom súde a pracovných súdoch môžu byť strany zastúpené nielen advokátom, ale aj druhým manželom alebo rodičom či švagrovským príbuzným, ktorí majú písomné plnomocenstvo osobitne schválené sudcom (článok 728 ods. 2 súdneho poriadku).
  Na pracovných súdoch (článok 728 ods. 3 súdneho poriadku):
  • Pracujúci (robotník alebo zamestnanec) môže byť zastúpený zástupcom reprezentatívnej organizácie pracujúcich (odborový zástupca), ktorý má písomné plnomocenstvo. Odborový zástupca môže vykonávať v mene pracujúceho úkony, ktoré toto zastupovanie zahŕňa, obhajovať a prijímať všetky oznamy týkajúce sa prejednávania a rozsudku o spore;
  • samostatne zárobkovo činná osoba môže pri sporoch týkajúcich sa jej vlastných práv a povinností, ako SZČO alebo ako postihnutá osoba, byť tiež zastúpená splnomocnencom reprezentatívnej organizácie samostatne zárobkovo činných osôb;
  • pri sporoch vyplývajúcich z uplatnenia zákona zo 7. augusta 1974, zavádzajúceho právo na životné minimum a pri sporoch týkajúcich sa uplatnenia základného zákona z 8. júla 1976 o verejných strediskách sociálnej pomoci, si zainteresovaná osoba môže priviesť pomoc alebo dať sa zastúpiť splnomocnencom sociálnej organizácie, ktorá chráni záujmy skupiny osôb uvedených v zákonoch o predmetnej veci.

Okrem uvedených výnimiek jestvuje obmedzené množstvo ďalších zákonných výnimiek, najmä vo veci únosu a opatrovania detí.

HoreHore

Ide o návrhy založené:

  • na Haagskom dohovore z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodného únosu detí a usilujúce sa dosiahnuť vrátenie dieťaťa, dodržiavanie práva na opatrovanie alebo na návštevu, jestvujúce v inom členskom štáte, alebo usilujúce sa zabezpečiť právo na návštevu a
  • na Európskom dohovore z 20. mája 1980 o uznávaní a vykonávaní rozhodnutí vo veci opatrovania detí a obnovy opatrovania detí.

V tejto veci môže byť navrhovateľ zastúpený štátnym zastupiteľstvom (článok 1322d súdneho poriadku), keď sa strana navrhovateľa obrátila na ústredný orgán.

Pokiaľ je teda návrh formulovaný prostredníctvom ústredného orgánu určeného na základe jedného z už uvedených dohovorov, návrh je podpísaný a predložený predsedovi súdu štátnym zastupiteľstvom. V prípade konfliktu záujmov na strane štátneho zastupiteľstva je návrh podpísaný a predložený predsedovi súdu advokátom, ktorého určil ústredný orgán.

 • Okrem predchádzajúcich úvah všeobecného charakteru na určenie možnosti postúpiť spor súdu sám alebo sa dať zastúpiť advokátom treba robiť rozdiel medzi spôsobmi postúpenia sporu súdu.
  V belgickom práve jestvuje viacero spôsobov postúpenia sporu súdu. Súdu možno postúpiť spor prostredníctvom predvolania, dobrovoľného dostavenia sa, kontradiktórneho návrhu alebo jednostranného návrhu (pozri ďalej). Práve návrhom, teda podaním žaloby na súd s cieľom dosiahnuť uznanie svojich práv, sa vec postupuje sudcovi. Vo všeobecnosti pôjde o súdne doručenie súdnym vykonávateľom.
  V zásade platí, že príslušnému súdu je spor postúpený prostredníctvom súdneho doručenia súdnym vykonávateľom predvolania na dostavenie sa (článok 700 súdneho poriadku). Dobrovoľné dostavenie sa, kontradiktórny návrh a jednostranný návrh predstavujú výnimky z tohto spôsobu postúpenia sporu.

Ďalej sú uvedené dve tabuľky týkajúce sa jednotlivo pôvodcu postúpenia sporu súdu a zastúpenia či nezastúpenia advokátom v závislosti od uvažovaného spôsobu postúpenia sporu.

HoreHore

Pôvodca postúpenia sporu súdu v závislosti od uvažovaného spôsobu postúpenia sporu:

Spôsob postúpenia sporu

Pôvodca postúpenia sporu

Predvolanie (článok 727 až 730 súdneho poriadku)Strana navrhovateľa (alebo jej advokát) požiada súdneho vykonávateľa, aby doručil predvolanie.
Dobrovoľné dostavenie sa (článok 706 súdneho poriadku)Sporné strany (alebo ich advokáti) sa dostavia pred sudcu.
Kontradiktórny návrh (článok 1034a až 1034e súdneho poriadku)Strana navrhovateľa (alebo jej advokát) sama podnikne kroky.
Jednostranný návrh (článok 1025 až 1034 súdneho poriadku)Strana navrhovateľa (alebo jej advokát).

Zastúpenie alebo nezastúpenie advokátom v závislosti od uvažovaného spôsobu postúpenia sporu:

Spôsob postúpenia sporu

Zastúpenie advokátom

Predvolanie

Dobrovoľné dostavenie sa

Zastúpenie povolené, ale nepovinné.

Kontradiktórny návrh

Jednostranný návrhPovinné zastúpenie z hľadiska verejného práva pri podpise návrhu (1) a, okrem výnimiek výslovne ustanovených zákonom, návrh môže byť predložený len advokátom (článok 1027 pododswk 1 súdneho poriadku).

(1) Cieľom tejto zákonnej požiadavky je zabrániť unáhleným a ponižujúcim žiadostiam. V ďalšom konaní sa strana navrhovateľa môže dať zastúpiť advokátom a/alebo priviesť si ho na pomoc, ale taktiež sa môže rozhodnúť, že sa bude sama obhajovať.

HoreHore

 • Pokiaľ ide o vec krytú v závislosti od uvažovaného spôsobu postúpenia sporu:

Predvolanie spočíva v spôsobe podľa verejného práva postúpenia sporu súdu a podania žaloby v akejkoľvek veci.

Kontradiktórny návrh (články 1034a až 1034e súdneho poriadku) možno využiť v niektorých prípadoch určených zákonom. Hlavné ustanovenia ustanovujúce zavedenie konania prostredníctvom kontradiktórneho návrhu sú články 704, 813, 1056 pododsek 2, 1193a, 1320, 1344a, 1371a, 1454 pododsek 2 súdneho poriadku, ako aj články 228, 331, 331a, 340f, 487b občianskeho zákonníka.

Tieto ustanovenia sa týkajú najmä:

  • dobrovoľného zásahu;
  • niektorých predajov nehnuteľností;
  • vyživovacích príspevkov (žiadosti o priznanie, zvýšenie, zníženie alebo zrušenie vyživovacieho príspevku);
  • žiadosti vo veci prenájmu vecí;
  • úradného stanovenia nákladov vo veci postúpenia sporu súdu.

Žiadosti sa postupujú písomným návrhom, ktorý sa predloží alebo zašle doporučenou poštou súdnej kancelárii súdu. Strany sú predvolané prednostom súdnej kancelárie, aby sa dostavili na pojednávanie určené sudcom.

Pokiaľ ide o jednostranný návrh (články 1025 až 1034 súdneho poriadku), ten sa môže využiť len v prípadoch výslovne ustanovených zákonom. Ustanovený je najmä článkami 584, 585, 588, 594, 606, 708, 1149, 1168, 1177, 1186 až 1189, 1192, 1195 súdneho poriadku. Taktiež sa používa, keď nie je možné uskutočniť kontradikórne konanie z dôvodu neprítomnosti niektorého odporcu.

HoreHore

Jednostranný návrh sa tak v zásade používa pri jednostranných konaniach, napríklad v prípade absolútnej nevyhnutnosti.

Pokiaľ je žiadosť postúpená jednostranným návrhom, ten musí obsahovať podpis advokáta, pokiaľ zákon nestanovuje inak, v opačnom prípade bude neplatný.

V zásade sa teda požaduje zastúpenie advokátom pri postúpení žiadosti jednostranným návrhom.

Dobrovoľné dostavenie sa - strany sa môžu dobrovoľne dostaviť, keď predmet sporu spadá do právomoci týchto súdov:

  • prvostupňový súd;
  • pracovný súd;
  • obchodný súd;
  • zmierovací sudca alebo
  • policajný súd zasadajúci v občianskoprávnych veciach.

V rámci dobrovoľného dostavenia sa bude vyhlásenie strán žiadajúcich rozsudok podpísaný nimi dolu na zápisnici, ktorú vyhotoví sudca.

Tento spôsob postúpenia sporu príslušnému sudcovi je prijateľný vo všetkých sporných veciach a umožňuje znížiť náklady a ušetriť čas.

7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste?

Osoba, ktorá chce postúpiť spor súdu, sa môže obrátiť na podateľňu príslušného súdu alebo na jeho súdnu kanceláriu.

Pokiaľ je súdne doručenie podania smerujúceho k začatiu konania predvolaním, súdny vykonávateľ zabezpečí doručenie a požiada prednostu súdnej kancelárie, aby zapísal do všeobecného zoznamu súdne doručenie predvolania po predložení originálu alebo v prípade potreby doručenej kópie (článok 718 súdneho poriadku), Register (zoznam), v ktorom sú spísané všetky súdne prípady, sa vedie v súdnej kancelárii súdu. Zápis do zoznamu je platný vtedy, ak k nemu došlo najneskôr deň pred pojednávaním, na ktoré sa predvolanie doručilo. Všeobecný zoznam je verejný (článok 719 súdneho poriadku). To umožňuje odporcovi presvedčiť sa, či vec, ktorej sa týka predvolanie, bola zapísaná do všeobecného zoznamu.

HoreHore

V prípade dobrovoľného dostavenia sa strany alebo ich advokáti požiadajú prednostu súdnej kancelárie, aby bola vec zapísaná do zoznamu.

Kontradiktórny návrh je postúpený súdnej kancelárii alebo zaslaný prednostovi súdnej kancelárie súdu žalujúcou stranou alebo jej advokátom doporučeným listom v takom počte exemplárov, koľko je strán v spore (článok 1034d súdneho poriadku).

Jednostranný návrh je zaslaný advokátom v dvoch exemplároch sudcovi, ktorý má rozhodnúť o návrhu. Taktiež je postúpený súdnej kancelárii súdu (článok 1027 súdneho poriadku).

8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

 1. Pokiaľ ide o používanie jazykov, treba vychádzať zo zákona z 15. júna 1935 o používaní jazykov v súdnych veciach (uverejnený v Belgickom úradnom vestníku dňa 22. 6. 1935). Tento zákon ustanovuje uplatniteľné pravidlá týkajúce sa použitia jazykov najmä na občianskoprávnych a obchodných súdoch kráľovstva.
  V zásade je jazyk určený podľa geografickej polohy príslušného súdu. V súlade s článkom 42 zákona jestvujú tri jazykové oblasti: oblasť francúzskeho jazyka, oblasť holandského jazyka a oblasť nemeckého jazyka. Taktiež jestvuje dvojjazyčná bruselská aglomerácia (francúzština/holandčina), ktorá zahŕňa, na uplatnenie už citovaného zákona, nasledujúce obce: Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert et Woluwé-Saint-Pierre.
  Za istých podmienok je však možné, aby bola vec odstúpená súdu, kde sa používa iný jazyk konania. Za istých podmienok môže dôjsť aj k zmene jazyka konania, v zásade na začiatku konania.
 2. Formulovanie žiadosti: keď je žiadosť postúpená predvolaním, kontradiktórnym návrhom alebo jednostranným návrhom, musí byť písomná a zodpovedať istým formálnym požiadavkám. Inak po zápise veci do všeobecného zoznamu súdu prednosta súdnej kancelárie založí spis nazývaný „procesný spis“. Procesný spis je odovzdaný sudcovi, ktorý je ním poverený, a v prípade odvolania na druhostupňovom súde alebo na kasačnom súde je spis odovzdaný súdnej kancelárii vyššieho súdu.
 3. V súčasnosti nemožno podať žiadosť faxom alebo elektronickou poštou.
  Vykonávacie opatrenia zákona z 20. októbra 2000 zavádzajúce používanie telekomunikačných prostriedkov a elektronického podpisu do súdneho a mimosúdneho konania, zverejneného v Belgickom úradnom vestníku 22. decembra 2000, ešte neboli schválené.

9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

 1. Zo zákona nejestvujú vopred vytlačené formuláre na postúpenie veci súdu. Žiadosť však musí obsahovať istý počet náležitostí, inak bude neplatná.
 2. Tak predvolanie, kontradiktórny návrh, ako aj jednostranný návrh musia spĺňať zákonné požiadavky stanovené ustanoveniami súdneho poriadku, inak budú neplatné. Tieto náležitosti, ktoré musia byť povinne obsiahnuté v žiadosti, sa týkajú hlavne bližších údajov o dotknutých stranách, predmetu žiadosti, uvedenia príslušného súdu a dátumu pojednávania.

Predvolanie teda obsahuje (článok 43 a 702 súdneho poriadku) okrem iného:

HoreHore

  • podpis súdneho vykonávateľa súdu, ktorý vyhotovil doklad;
  • priezvisko, meno a bydlisko navrhovateľa;
  • priezvisko, meno a bydlisko alebo, pokiaľ nejestvuje bydlisko, miesto pobytu predvolanej osoby;
  • predmet a stručný výklad dôvodov žiadosti;
  • uvedenie sudcu, ktorý je ňou poverený;
  • uvedenie dňa, mesiaca a roka a miesta doručenia a
  • uvedenie miesta, dňa a hodiny pojednávania.

Kontradiktórny návrh obsahuje (článok 1034b súdneho poriadku):

  • uvedenie dňa, mesiaca a roka;
  • priezvisko, meno, povolanie, bydlisko navrhovateľa, ako aj, v prípade potreby, štatút a postavenie a zápis v obchodnom registri alebo živnostenskom registri;
  • priezvisko, meno, bydlisko a v prípade potreby postavenie osoby, ktorá má byť predvolaná;
  • predmet a stručný výklad dôvodov žiadosti;
  • uvedenie sudcu, ktorý je poverený žiadosťou;
  • podpis navrhovateľa a jeho advokáta.

Jednostranná žiadosť obsahuje tieto údaje (článok 1026 súdneho poriadku):

  • deň, mesiac a rok;
  • priezvisko, meno, zamestnanie a bydlisko navrhovateľa, ako aj v prípade potreby priezvisko, meno, bydlisko a postavenie jeho zákonných zástupcov;
  • predmet a stručný výklad dôvodov žiadosti;
  • uvedenie sudcu, ktorý je oprávnený rozhodovať;
  • podpis advokáta strany, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

V prípade dobrovoľného dostavenia sa na úrovni prvého stupňa (na prvostupňový súd, pracovný súd, obchodný súd, pred zmierovacieho sudcu alebo na policajný súd zasadajúci v občianskoprávnych veciach) sudca vyhotoví zápisnicu, kde na spodku sa podpíšu strany požadujúce rozsudok v súlade s článkom 706 súdneho poriadku.

HoreHore

10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta?

 1. Skutočne treba zaplatiť súdu poplatky. Náklady a súdne trovy týkajúce sa konania zahŕňajú najmä kolkovné, poplatky súdnej kancelárie a registračné poplatky, náklady a požitky a mzdy na súdne listiny, expedičné náklady rozsudku (článok 1018 súdneho poriadku).
 2. Pri postúpení sporu súdu je predmetným poplatkom registračný poplatok, zaplatený vopred stranou navrhovateľa. Poplatky súdnej kancelárie zahŕňajú poplatok za zápis do zoznamu, poplatok za spísanie a expedičný poplatok. V zmysle článku 1017 súdneho poriadku každý konečný rozsudok, aj z úradnej moci, odsudzuje na náhradu trov súdneho konania a nákladov v zásade stranu, ktorá prehrala. Sudca však môže odložiť rozhodnutie o zaplatení súdnych trov. V takomto prípade sú určené na žiadosť strany prvého žalobcu sudcom, ktorý rozhodoval v spore.
 3. Odmena a hotové výdavky advokáta nie sú zahrnuté do nákladov a súdnych trov. Tie závisia od zmluvy medzi advokátom a jeho klientom. Každá strana tak uhrádza odmenu a výdavky svojho poradcu.

11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc? (pozri tému „Právna pomoc“)

ĎALŠÍ PRIEBEH KONANIA

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná?

 1. Skutočné postúpenie sporu súdu sa koná zápisom do všeobecného zoznamu, aj v prípade dobrovoľného dostavenia sa.
  Na spresnenie uvádzame, že žiadosti na základe návrhu a žiadosti v skrátenom súdnom konaní sú zapísané do osobitných zoznamov, ktoré stanovujú skutočné postúpenie sudcovi.
 2. Potvrdenie ako také sa nezasiela osobe podliehajúcej súdnej právomoci. Strany však môžu nahliadnuť do všeobecného zoznamu, aby sa presvedčili, či bol prípad skutočne zapísaný do zoznamu. Po zápise do zoznamu má sudca povinnosť rozhodnúť vo veci.

13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Vo všeobecnosti informácie týkajúce sa priebehu konania môže poskytnúť poradca strany v prípade, že by tá bola zastúpená advokátom. Informácie možno získať aj v súdnej kancelárii súdu, ktorému bola postúpená vec. Inak informácie, a najmä dátum pojednávania a uvedenie povereného sudcu, sú uvedené v predvolaní.

HoreHore

V prvej etape sa poskytuje informácia týkajúca sa úvodného pojednávania. Takýmto spôsobom v prípade:

 • predvolania súdny vykonávateľ informuje stranu navrhovateľa o dátume úvodného pojednávania konania, ktoré predstavuje prvú fázu konania;
 • kontradiktórneho návrhu a dobrovoľného dostavenia sa prednosta súdnej kancelárie informuje strany;
 • jednostranného návrhu nie je nijaké pojednávanie. Strana navrhovateľa však môže byť predvolaná prednostom súdnej kancelárie, pokiaľ jej chce sudca položiť otázky.

V druhej etape vec sa pripravuje na pojednávanie. Každá strana disponuje na tento účel lehotou stanovenou zákonom (článok 747 ods. 1 súdneho poriadku), aby predložila preukazné doklady a žalobné návrhy (argumentáciu a písomnú obhajobu). Pre prípad nedodržania stanovených lehôt je v článku 747 ods. 2 súdneho poriadku obsiahnutý systém sankcií.

Keď je vec pripravená na pojednávanie, strany požiadajú o dátum pojednávania, keď sa bude viesť súdny spor. Lehota určenia tohto pojednávania závisí od pracovného zaťaženia súdu a od disponibilného času, ktorý bude možné venovať veci. Z dôvodu procesných úkonov (výsluch znalca, výsluch strán, vypočutie svedkov...), ku ktorým môže dôjsť v niektorých prípadoch, je ťažké presne určiť celkové trvanie konania. Pojednávanie môže byť preto odročené, prerušené či ukončené.

Na konci pojednávania so záverečnou rečou obhajcu je prejednávanie veci uzavreté a sudca vezme vec na poradu súdu. Sudca musí v zásade vyniesť rozsudok do mesiaca po vzatí veci na poradu súdu v súlade s článkom 770 súdneho poriadku.

Bližšie informácie

Ustanovenia a zákonné normy citované v tomto dokumente si možno prezrieť v ich aktualizovanej verzii v časti „Konsolidovaná legislatíva“ na internetovej stránke Service Public Fédéral JUSTICE Deutsch - français - Nederlands (Federálna verejná služba SPRAVODLIVOSŤ).

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Belgicko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 19-05-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo