Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Προσφυγή στα δικαστήρια > Βέλγιο