Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Österrike

Senaste uppdatering: 24-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Österrike

Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Österrike? 3.
4. Vilken domstol i Österrike ska jag i så fall vända mig till? 4.
5. Vilken typ av domstol i Österrike ska jag vända mig till? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp). 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR SOM BÖR BESVARAS INNAN DU VÄNDER DIG TILL DOMSTOL

1. Måste jag vända mig till domstol?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning. Se faktablad om det ämnet.

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar mycket beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Österrike?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Österrike ska jag i så fall vända mig till?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Österrike.

5. Vilken typ av domstol i Österrike ska jag vända mig till?

Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Österrike.

HUR DU VÄCKER TALAN

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat?

När talan i civilrättsliga tvister som ska avgöras i domstol väcks vid distriktsdomstol (Bezirksgericht) ska en advokat underteckna stämningsansökan om målet gäller mer än 4 000 euro (Bezirksgericht är i regel behörig att handlägga mål som gäller högst 10 000 euro). Advokattvånget gäller dock inte om talan måste väckas vid distriktsdomstol oberoende av det omtvistade beloppets storlek (dvs. även om tvisten gäller mer än 10 000 euro). (Här avses särskilt faderskapsmål, underhållsskyldighet, skilsmässa och tvister i förhållandet mellan makar eller mellan föräldrar och barn, fastställande eller korrigering av fastighetsgränser, servitut och undantagsförmåner, besittningsrubbning samt tvister om avtal om hyres- och nyttjanderätt till bostäder och affärslokaler (även parkeringsplatser och garage), arrende och tvister som rör fastighetsbolag samt tvister om avtalsförhållanden mellan rederier, åkerier och hotell- och restaurangföretag och deras kunder.)

Till börjanTill början

Advokattvånget gäller inte heller vid tvister som regleras genom alternativ tvistlösning.
I de fall mål vid distriktsdomstol inte kräver att en advokat anlitas får var och en själv väcka talan.

I civilrättsliga mål som kräver att talan väcks ska stämningsansökningar som inkommer till Landesgerichte (regional domstol) i regel alltid vara undertecknade av en advokat. Vid de regionala domstolarna handläggs mål som inte omfattas av distriktsdomstolarnas behörighet samt, oberoende av tvistens värde, mål om industriell äganderätt och om illojal konkurrens samt mål om förbudsförelägganden när talan har väckts av konsumentorganisationer.

Advokattvånget gäller inte i arbets- och socialmål (förfaranden enligt den österrikiska lagen om arbets- och socialrätt, ASGG) vid regionala domstolar, särskilt när en arbetstagare väcker talan mot sin arbetsgivare på grund av anställningsförhållandet.

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökan ska skickas till domstolen per post.

En part som inte företräds av en advokat kan även väcka talan muntligt vid ansvarig avdelning vid den behöriga distriktsdomstolen eller vid den distriktsdomstol inom vars geografiska behörighetsområde parten är bosatt vid den aktuella tidpunkten (under den fall behöriga domstolens överinseende). Den ansvariga avdelningen har utsetts på förhand i samband med fördelningen av ärenden i domstolen och kan nås för frågor per telefon eller på plats i domstolen under de allmänna öppettiderna. Du kan få reda på distriktsdomstolarnas allmänna öppettider (minst en halv dag per vecka) genom att gå in på det tyska justitieministeriets webbsida de under "Gerichtsdatenbank" eller genom att kontakta domstolen per telefon under kontorstid (vanligen under kontorstid måndag-fredag kl. 8.00-16.00, utom helgdagar).

Till börjanTill början

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Vid alla domstolar används tyska som officiellt språk. Vid vissa domstolar tillåts dessutom Burgenlandkroatiska, ungerska och slovenska som officiellt språk för språkminoriteter.

Stämningsansökan ska vara skriftlig. I de fall det inte är obligatoriskt att anlita advokat får talan vid distriktsdomstolen även väckas muntligen i enlighet med vad som angivits i punkt 7. Om talan väcks per fax eller e-post kan domstolen begära komplettering. Talan kan även väckas på elektronisk väg inom ramen för det slutna systemet Elektronischer Rechtsverkehr (ERV); detta kräver dock att man anmäler sig till systemet i förväg (vilket bara är ändamålsenligt om det är aktuellt att väcka talan i flera mål vid österrikiska domstolar).

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

De enda obligatoriska blanketterna gäller talan om att erhålla villkorliga betalningsförelägganden. Från och med den 1 januari 2003 ska talan om belopp på högst 30 000 euro väckas enligt detta förfarande (Mahnverfahren). Blanketterna kan fås från en domstol eller skrivas ut från det österrikiska justitieministeriets hemsida de.

Till börjanTill början

Ej obligatoriska blanketter finns för ansökan om domstolsbeslut om uppsägning av hyresavtal för bostad eller affärslokal.

I princip får alla handlingar som lämpar sig som bevisning i målet bifogas stämningsansökan (varvid dessa handlingar ska lämnas in i lika många exemplar som själva stämningsansökan, se Fråga 12). Eventuella skriftliga avtal om behörig domstol (Zuständigkeitsvereinbarungen) ska bifogas stämningsansökan. Detsamma gäller skriftliga avtal om platsen för avtalets fullgörande, om käranden vill att domstolen på den orten ska vara behörig, och andra särskilda omständigheter som kan ligga till grund för vilken domstol som ska vara behörig eller vilket förfarande som ska användas (t.ex. växel vid indrivning av växelfordringar genom ett Wechselmandatsverfahren).

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

I tvistemål ska domstolsavgiften betalas i samband med att talan väcks. Det rör sig om ett schablonbelopp för kostnaderna i första instans, utan koppling till hur målet utvecklar sig. Avgiftens storlek är i regel beroende av tvistens värde och kan betalas antingen på plats i domstolen (kontant eller med bank-/kreditkort) eller genom inbetalning på domstolens konto, varvid det ska anges att betalningen avser "domstolsavgift" (Gerichtsgebühren) och vilka som är parter i målet.

Formerna för betalning av advokatarvodet avgörs från fall till fall; det gäller också arvodets storlek (om man inte kommit överens om betalning enligt lagen om advokatarvoden eller anvisningarna om advokatarvoden). Ersättning från motparten kan i regel inte komma i fråga förrän målet har utmynnat i en lagakraftvunnen dom, varvid graden av framgång i målet är avgörande för ersättningens storlek.

Till börjanTill början

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp).

Rättshjälp kan ges redan före domstolsbehandlingen i form av
 • kostnadsfri juridisk upplysning från domstolarna under deras allmänna öppettider och telefonupplysning från justitieministeriet, och
 • kostnadsfri juridisk rådgivning antingen i samband med ett första besök vid något av de "rådgivningsställen" som tillhandahålls av det österrikiska advokatsamfundet (Rechtsanwaltskammer) eller av en advokat som samfundet har utsett.

Om villkoren om den sökandes ekonomiska situation och utsikterna att driva målet med framgång är uppfyllda, kan rättshjälp för väckande av talan eller för hela handläggningen av målet beviljas redan innan talan väckts hos den behöriga domstolen (den domstol som ska handlägga målet eller domstolen på den ort där den sökande är bosatt).

VAD HÄNDER SEDAN?

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts den dag då stämningsansökan har inkommit hos behörig (eller åtminstone på papperet behörig) domstol. Talan anses ha väckts på rätt sätt om den inte föranleder omedelbar avvisning eller komplettering (dvs. om den verkar uppfylla kraven för att kunna handläggas). Stämningsansökan ska i regel lämnas in i lika många exemplar som det finns parter i rättegången (ett exemplar till domstolen, ett till varje part). Om stämningsansökan har brister i fråga om form eller innehåll, är det troligt att domstolen meddelar vilka kompletteringar som krävs och vad som händer om en komplettering inte ges in i tid. Bekräftelse på att domstolen har mottagit stämningsansökan lämnas bara på begäran. Inom det slutna systemet Elektronischer Rechtsverkehr tillämpas dock automatisk bekräftelse.

Till börjanTill början

13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

En ansökan om betalningsföreläggande innefattar en ansökan om att den sökande ska få sig tillskickad en kopia av betalningsföreläggandet som kan fungera som exekutionstitel, alternativt en kopia av eller ett meddelande om den invändning som motparten inlämnat inom gällande frist, vanligen med en kallelse till muntlig förhandling (som inleder den egentliga rättegången). Tidigare fanns det inte någon minimifrist för att skicka en sådan kallelse, men fr.o.m. 1 januari 2003 är fristen vid regional domstol (Landesgricht) minst tre veckor.

Vid ansökan om domstolsbeslut om uppsägning av hyresavtal för en lägenhet eller affärslokal krävs en separat ansökan för att erhålla en verkställbar kopia av uppsägningsbeslutet. Om den uppsagda parten invänder i tid (inom fyra veckor) erhåller den uppsägande parten automatiskt ett meddelande om detta, vanligen med en kallelse till muntlig förhandling.

I samband med mål vid distriktsdomstol underrättas den svarande (med undantag för vissa särskilda förfaranden som betalningsförelägganden och uppsägningsförfaranden) normalt sett automatiskt om stämningsansökan sedan den inkommit till domstolen och eventuellt kompletterats, och kallas samtidigt till en muntlig förhandling. I samband med detta kallar domstolen även käranden. I mål vid de regionala domstolarna (Landesgericht) åtföljs en delgivning alltid av en uppmaning till käranden att svara skriftligen. Samtidigt påpekas det att det är nödvändigt att ha advokat. Om svaranden underlåter att svara inom utsatt tid, avkunnas på den kärandes begäran en tredskodom; i annat fall avbryts handläggningen av målet. Om svaranden går i svaromål inom utsatt tid, erhåller käranden en kopia av svaromålet och samtidigt ofta en kallelse till muntlig förhandling.

Genom att under kontorstid vända sig till domstolens kansli och ange diarienummer (eller referens) är det möjligt erhålla exakta uppgifter om den tidsplan för handläggningen som redan fastställts av domstolen eller om vilket skede målet befinner sig i (gäller samtliga skeden av målets handläggning).

Vid det första sammanträdet (den första sessionen i den muntliga förhandlingen) diskuteras målets fortsatta handläggning med parterna, särskilt med avseende på tidsplanen. Därefter fattar domstolen beslut i form av ett handläggningsschema som förs till protokollet. Parterna ska närvara personligen, såvida inte deras ombud är tillräckligt insatta i sakförhållandena. En kopia av protokollet från sammanträdet skickas till parterna (eller deras ombud). Eventuella ändringar i programmet ska meddelas parterna och vid behov diskuteras med dem.

Ytterligare information

Allmän information om domstolarnas organisation och rättsväsendet:

 • Justitieministeriets webbsida de
 • Förbundskanslerämbetets webbsida om Rechtsinformationssystem de (som man också kommer in på via länkförteckningen på justitieministeriets hemsida).

Användningen av länkarna kräver kunskaper i tyska. Via förteckningarna över länkar i de båda Internet-adresserna kommer man också till de österrikiska advokatsamfundens hemsidor (som delvis finns på engelska).

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Österrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 24-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket