Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Rakúsko

Posledná úprava: 13-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Rakúsko

Ste v spore s podnikom, vykonávateľom slobodného povolania, zamestnávateľom, rodinným príslušníkom alebo inou osobou v tuzemsku alebo v zahraničí. Ako môžete tento spor urovnať? 

OBSAH

1. Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd? 1.
2. Mám ešte dosť času obrátiť sa na súd? 2.
3. Musím sa obrátiť na súd v Nemecku? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd v Nemecku sa musím obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritériá miestnej príslušnosti? 4.
5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?  5.
6. Môžem žalobu podať sám alebo na to potrebujem sprostredkovateľa, advokáta? 6.
7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni alebo v kancelárii, alebo na inom správnom orgáne? 7.
8. V akom jazyku môžem podať žiadosť? Žiadosť sa môže podať ústne alebo je potrebná písomná forma? Môžem ju poslať faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Existujú osobitné formuláre alebo, ak nie, ako je potrebné prípad opísať? Čo musí obsahovať žaloba? 9.
10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta? 10.
11. Môžem požiadať o oslobodenie od povinnosti platiť procesné náklady? (Pozri „Oslobodenie od povinnosti platiť procesné náklady11.
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Vydajú mi orgány potvrdenie, že záležitosť bola riadne predložená? 12.
13. Dostanem presné údaje o priebehu následných krokov (napr. o lehote na prijatie žaloby)? 13.

 

OTÁZKY PREDCHÁDZAJÚCE ŽALOBE

1. Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd?

Možno by bolo vhodné využiť „Alternatívne formy urovnania sporu“. Pozri túto tému.

2. Mám ešte dosť času obrátiť sa na súd?

Premlčacia doba sa líši v závislosti od prípadu. S touto otázkou sa obráťte na právneho poradcu.

3. Musím sa obrátiť na súd v Nemecku? 

Pozri „Príslušnosť súdu“.

4. Ak áno, na ktorý súd v Nemecku sa musím obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritériá miestnej príslušnosti? 

Pozri „Príslušnosť súdu - Rakúsko“.

5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu? 

Pozri „Príslušnosť súdu - Rakúsko“.

PODANIE ŽALOBY

6. Môžem žalobu podať sám alebo na to potrebujem sprostredkovateľa, advokáta?

V záležitostiach občianskeho a obchodného práva, ktoré sa uplatňujú procesnou cestou, musí žalobu pred okresným súdom (okresné súdy sú spravidla príslušné pre spory s hodnotou do 10 000 eur), pokiaľ hodnota sporu presiahne 4 000 eur, podpísať advokát. Z povinnosti zastúpenia advokátom sú vyňaté všetky žaloby, ktoré sa bez ohľadu na výšku hodnoty sporu (teda aj v prípade sporov s hodnotou nad 10 000 eur) uplatňujú pred okresným súdom (predovšetkým spory o pôvod, o výživné vyplývajúce zo zákona a o rozvode, ako i spory vznikajúce zo vzájomného vzťahu manželov alebo zo vzťahu medzi deťmi a rodičmi, spory o určenie alebo opravu hraníc pozemkov, spory o vecné bremená na bytové priestory a o výmenok, spory o narušenie držby, ako aj spory z nájomných zmlúv a zmlúv o užívaní bytových a nebytových priestorov vrátane parkovacích plôch a garáží, z nájomných zmlúv na nehnuteľnosti a podniky s nehnuteľným majetkom, ďalej spory zo zmluvných vzťahov medzi lodníkmi, prepravcami, hospodármi a ich príkazcami, cestujúcimi, hosťami).

HoreHore

Z povinnosti zastúpenia advokátom sú vyňaté aj všetky nároky uplatňované v mimospornom konaní (konania dobrovoľnej jurisdikcie).

Pokiaľ pred okresným súdom na základe uvedeného zastúpenie advokátom nie je povinné, môže každý sám podať na súde písomne žalobu a žiadosť s podnetom na začatie konania.

Vo veciach občianskeho a obchodného práva, ktoré sa uplatňujú procesnou cestou, musí žalobu pred krajinským súdom spravidla vždy podpísať advokát. Pred krajinským súdom sa uplatňujú všetky žaloby, pre ktoré nie je príslušný okresný súd, ako i najmä spory v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva, nekalej hospodárskej súťaže, žaloby o zanedbanie povinnosti zo strany spolkov na ochranu práv spotrebiteľa, a to bez ohľadu na výšku hodnoty sporu.

Z povinnosti zastúpenia advokátom sú vyňaté všetky nároky uplatňované v pracovnosúdnom a sociálnosúdnom konaní (konania podľa zákona o pracovných a sociálnych súdoch) pred krajinskými súdmi, teda najmä všetky nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca voči zamestnávateľovi.

7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni alebo v kancelárii, alebo na inom správnom orgáne?

Písomnú žalobu je potrebné zaslať na poštovú adresu súdu.

Strana sporu, ktorá nie je zastúpená advokátom, môže žalobu podať aj ústnou formou, a to v úradný deň do zápisnice na príslušnom súdnom oddelení príslušného okresného súdu, resp. príslušného tuzemského okresného súdu, v obvode ktorého má strana v tom čase miesto pobytu (vždy pod dohľadom príslušného sudcu). Príslušné súdne oddelenie je vopred stanovené predbežným rozdelením súdnych prípadov na súde a je možné zistiť ho telefonicky alebo osobne na súde v úradných hodinách. Úradné hodiny toho ktorého okresného súdu (každý týždeň najmenej pol dňa) je možné zistiť na domovskej stránke Deutsch - English - français  Spolkového ministerstva spravodlivosti pod vyhľadávacím heslom „Gerichtsdatenbank“ (súdna databanka) alebo na telefónnom čísle súdu – prinajmenšom v úradných hodinách (obyčajne okrem sviatkov v pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hod.).

HoreHore

8. V akom jazyku môžem podať žiadosť? Žiadosť sa môže podať ústne alebo je potrebná písomná forma? Môžem ju poslať faxom alebo elektronickou poštou?

Na všetkých súdoch sa ako úradný jazyk používa nemecký jazyk. Na určitých súdoch sa okrem toho môžu ako úradné jazyky používať jazyky jazykových menšín, a to burgenlandsko-chorvátsky jazyk, maďarský jazyk a slovinský jazyk.

Žalobu alebo žiadosť s podnetom na začatie konania je potrebné podať písomnou formou. Ak nie je stanovené povinné zastúpenie advokátom, je tiež možné využiť ústnu formu – pozri Otázka 7 – do zápisnice príslušného okresného súdu. Pri žalobách doručených súdu faxom alebo elektronickou poštou, je potrebné zo strany súdu očakávať príkaz k náprave. Elektronickou formou je možné podať žalobu v rámci uzatvoreného systému elektronického právneho styku (ERV), prístup do ktorého je možný iba s prihlásením (ktoré je účelné iba v prípade určitých žalôb na rakúskych súdoch).

9. Existujú osobitné formuláre alebo, ak nie, ako je potrebné prípad opísať? Čo musí obsahovať žaloba?

Predtlačené formuláre, ktorých použitie je povinné, existujú pre upomienkové žaloby zamerané na vydanie podmieneného platobného príkazu. Od 1. 1. 2003 sa žaloby o zaplatenie do výšky 30 000 eur povinne uplatňujú procesnou cestou formou upomienkovej žaloby (v upomienkovom konaní). Príslušné platné formuláre je možné získať na súde, resp. na domovskej stránke Deutsch - English - français Spolkového ministerstva spravodlivosti.

HoreHore

Predtlačené formuláre, ktorých použitie je dobrovoľné, existujú pre súdnu výpoveď nájomnej zmluvy na bytové alebo nebytové priestory.

Ku každej žalobe je v zásade možné ako prílohu pripojiť všetky podklady potrebné na podloženie žiadosti (= písomnosti v rovnakom počte vyhotovení ako samotná žaloba, pozri Otázka 12). K žalobe musia byť priložené dohody o súdnej príslušnosti alebo o tuzemskej jurisdikcii (dohody o príslušnosti súdu a práva) v písomnej forme. Platí to aj pre písomné dohody o mieste plnenia zmluvy, ak sa naň žalobca odvoláva v súvislosti s príslušnosťou súdu, ako aj pri iných osobitných skutkových stavoch spojených s príslušnosťou, resp. pri osobitných druhoch konaní (ako napr. zmenka v zmenkovom mandátnom konaní).

10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta?

Pri každej žalobe uplatňovanej v občianskoprávnom procese vznikajú jej podaním na súde okamžite súdne poplatky, ktoré sú pre využitie súdu prvého stupňa stanovené paušálne a sú v zásade nezávislé od ďalšieho osudu žaloby. Ich výška je spravidla odstupňovaná a závisí od hodnoty sporu. Tieto poplatky sa uhrádzajú pri podaní žaloby – hotovostnou platbou alebo prostredníctvom kreditnej či platobnej karty na mieste alebo vkladom či prevodom na účet súdu s uvedením účelu platby „súdne poplatky“ a zúčastnených strán konania.

Možnosti úhrady honorára advokáta závisia od individuálnej dohody, čo platí rovnako aj pre ich výšku (pokiaľ nebola dohodnutá odmena podľa Zákona o advokátskych tarifách alebo podľa autonómnych honorárových usmernení). Náhradu zo strany odporcu v konaní je obyčajne možné dosiahnuť až právoplatným ukončením konania v rozsahu úspechu v procese.

HoreHore

11. Môžem požiadať o oslobodenie od povinnosti platiť procesné náklady? (Pozri „Oslobodenie od povinnosti platiť procesné náklady)

Oslobodenie od povinnosti platiť procesné náklady je k dispozícii už pred začatím konania:

 • v rámci bezplatných právnych informácií v úradný deň, ako aj pri telefonickom poskytovaní informácií zo strany Spolkového ministerstva spravodlivosti
 • v rámci bezplatného právneho poradenstva poskytovaného bezplatnými poradnými miestami rakúskej advokátskej komory, resp. advokátmi menovanými touto komoru pri prvej návšteve advokáta.

V priebehu konania je možné na príslušnom súde (procesný súd alebo súd v mieste bydliska) požiadať o oslobodenie od povinnosti platiť procesné náklady za podanie žaloby a/alebo za celé ďalšie konanie, a to za predpokladu existencie finančných a obsahových predpokladov už pred podaním žaloby.

OTÁZKY PREDCHÁDZAJÚCE ŽALOBE

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Vydajú mi orgány potvrdenie, že záležitosť bola riadne predložená?

Žaloba je podaná jej doručením na (aspoň v abstraktom zmysle príslušný) súd. Žaloba sa považuje za riadne podanú, ak nie je podnetom na okamžité zamietnutie alebo začatie nápravného konania zo strany súdu (ak sa teda považuje za vhodnú na riadne spracovanie v súlade so súdnym poriadkom súdu). Písomná žaloba sa v zásade podáva v toľkých vyhotoveniach (exemplároch, rovnopisoch), koľko je strán konania (jeden exemplár pre súd, jeden pre každého odporcu). Ak žaloba vykazuje formálne alebo obsahové nedostatky, je potrebné zo strany súdu očakávať príkaz na nápravu, ktorý poukazuje aj na následky neuskutočnenia nápravy v stanovenej lehote. Potvrdenie o podaní žaloby sa uskutočňuje len na požiadanie. V elektronickom právnom styku (v systéme ERV) sa potvrdenie uskutočňuje automaticky.

HoreHore

13. Dostanem presné údaje o priebehu následných krokov (napr. o lehote na prijatie žaloby)?

V upomienkovom konaní sa už na základe formulára v samotnej žalobe podáva žiadosť o doručenie právoplatného vyhotovenia platobného príkazu. Súd teda žalobcovi automaticky doručí buď právoplatné vyhotovenie platobného príkazu (exekučného titulu) alebo kópiu resp. oznámenie o námietke odporcu v zákonom stanovenej lehote, ktoré sa väčšinou spája s pozvánkou na ústnej pojednávanie (začatie riadneho konania). Lehota na pozvanie v konaní na okresnom súde zatiaľ nemá stanovenú spodnú hranicu, v konaní na súdnom dvore na krajinskom súde táto lehota od 1.1.2003 predstavuje najmenej 3 týždne.

V konaní o súdnu výpoveď nájomného vzťahu na bytové alebo nebytové priestory je potrebné podať žiadosť o doručenie právoplatného vyhotovenia výpovede osobitne. Ak odporca včas (do štyroch týždňov) podá námietku, súd o tom z úradnej moci žalobcu zväčša upovedomí spolu s pozvánkou na ústne pojednávanie.

Odhliadnuc od osobitných druhov konania (ako upomienkové konanie, mandátne konanie a konanie o výpovedi) v konaní na okresnom súde súd obyčajne po podaní žaloby (a prípadných nápravných konaniach) z úradnej moci doručí obžalovanému žalobu spolu s pozvánkou na ústnej pojednávanie a súčasne pozve na ústne pojednávanie žalobcu. Na krajinskom súde súd po doručení žaloby z úradnej moci tiež doručí obžalovanému príkaz na doručenie písomnej odpovede na žalobu (s odkazom na povinné zastúpenie advokátom). Ak obžalovaný včas nedoručí odpoveď na žalobu, súd – na žiadosť žalobcu – vydá kontumačný rozsudok, v opačnom prípade dochádza k pozastaveniu konania. Ak obžalovaný odpovie na žalobu včas, súd žalobcovi doručí rovnopis tejto písomnosti, často v spojení s pozvánkou na ústne pojednávanie.

Presný časový sled súdom už stanovených procesných krokov, resp. aktuálny stav konania (v každej fáze konania) je možné zistiť telefonicky v úradných hodinách priamo na príslušnom súdnom oddelení súdu (v kancelárii súdu) pri uvedení spisovej značky (resp. čísla jednania tohto spisu).

Na prípravnom súdnom pojednávaní (prvý termín ústneho pojednávania) súd zo stranami konania, pre ktoré v zásade platí povinnosť osobnej účasti, pokiaľ ich zástupca nie je dostatočne informovaný o skutkovom stave, prerokuje a následne stanoví ďalší priebeh (najmä aj časový) konania, ktorý sa vo forme procesného programu spíše do zápisnice konania. Súd doručí stranám konania (ich zástupcom) odpis tejto zápisnice. Súd oznámi stranám konania zmeny tohto programu, resp., ak je to vhodné, poskytne im príležitosť vyjadriť sa k nim.

Bližšie informácie

Pre všeobecné informácie o súdnej organizácii a právnom systéme:

 • domovská stránka; Spolkového ministerstva spravodlivosti Deutsch - English - français 
 • systém právnych informácií; Úradu spolkového kancelára (prístupný aj prostredníctvom zoznamu liniek z domovskej stránky Spolkového ministerstva vnútra) Deutsch.

Potrebná je znalosť nemeckého jazyka. Prostredníctvom zoznamov liniek na oboch internetových adresách je možné získať prepojenie na domovské stránky advokátskych komôr (ktoré sú čiastočne k dispozícii aj v anglickom jazyku).

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Rakúsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo