Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Oostenrijk

Laatste aanpassing: 24-10-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Oostenrijk

U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Hoe kunt u dit geschil oplossen? 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden? 2.
3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van Oostenrijk moet wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtbank van Oostenrijk moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier ‘Rechtshulp’) 11.
12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ? 13.

 

Vooraf te stellen vragen

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend?

Het is immers mogelijk dat beter gebruik wordt gemaakt van de 'Alternatieve geschillenbeslechting'. (zie het betrokken informatiedossier)

2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat burgers informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van Oostenrijk moet wenden?

Zie informatiedossier ‘Bevoegdheid van de rechtbanken.

4. Tot welke rechter of rechtbank van Oostenrijk moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie informatiedossier Bevoegdheid van de rechtbanken - Oostenrijk.

5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie informatiedossier ‘Bevoegdheid van de rechtbanken - Oostenrijk.

Wijze waarop een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt

6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt?

Vorderingen inzake burgerlijk en handelsrecht die bij het Bezirksgericht (kantongerecht) aanhangig worden gemaakt (in beginsel bevoegd voor vorderingen tot een maximumbedrag van 10 000 EUR) , moeten door een advocaat worden ondertekend wanneer het geldelijk belang van de vordering hoger is dan 4 000 EUR. Er is geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat voor vorderingen die ongeacht hun geldelijk belang (dus ook wanneer dit meer bedraagt dan 10 000 EUR) bij het Bezirksgericht aanhangig moeten worden gemaakt (met name vorderingen inzake afstamming, wettelijke onderhoudsverplichtingen en echtscheiding of die voortvloeien uit de onderlinge verhouding tussen echtgenoten of tussen ouders en hun kinderen, het bepalen of corrigeren van de scheidingslijn tussen percelen, geschillen betreffende erfdienstbaarheden op woning en 'Ausgedinge' – een bijzondere vorm van lijfrente –, vorderingen inzake hinder, huurovereenkomsten of concessies van woningen en kantoren, met inbegrip van autostaanplaatsen en garages, pachtovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en ondernemingen met een onroerend vermogen, alsmede geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen schippers, transporteurs, restaurant- en hotelhouders en hun opdrachtgevers, passagiers of gasten).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Er is evenmin verplichte vertegenwoordiging door een advocaat bij vorderingen in het kader van de procedure van vrijwillige rechtspraak (Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit).

Voorzover er bij het Bezirksgericht geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat geldt, kan eenieder zelf schriftelijk vorderingen instellen.

Vorderingen inzake burgerlijk en handelsrecht die bij het Landesgericht (arrondissementsrechtbank) aanhangig worden gemaakt, moeten in beginsel steeds door een advocaat worden ondertekend. Bij het Landesgericht kunnen alle vorderingen aanhangig worden gemaakt waarvoor het Bezirksgericht niet bevoegd is, alsmede ongeacht het geldelijk belang vorderingen inzake de bescherming van industriële belangen, vervalsing van de mededinging en stakingsbevelen van consumentenorganisaties.

Er is geen verplichte vertegenwoordiging door advocaten voor procedures inzake arbeidsrecht en sociaal recht die bij het Landesgericht aanhangig worden gemaakt en met name voor uit de arbeidsrelatie voortvloeiende vorderingen van de werknemer tegen de werkgever.

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

Schriftelijke vorderingen dienen aan het adres van het gerecht te worden gestuurd.

Partijen die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd, kunnen hun vordering evenwel mondeling indienen op de zittingsdagen van de afdeling van het Bezirksgericht die voor de behandeling van deze vordering bevoegd is of die gelegen is in het rechtsgebied waar de betrokkene zijn woonplaats heeft (wat door de bevoegde rechter wordt gecontroleerd). Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt. Op grond van de verdeling van de zaken binnen het gerecht is bepaald welke afdeling bevoegd is: dit kan tijdens de openingsuren van de griffie telefonisch of ter plaatse worden opgevraagd. De zittingsdagen van de gerechten (wekelijks minstens een halve dag) kunnen op de homepage de van het Ministerie van Justitie worden geraadpleegd onder de zoekterm "Gerichtsdatenbank" of telefonisch bij het betrokken gerecht worden opgevraagd en dit minstens tijdens de openingsuren van de griffie (van maandag tot vrijdag tussen 8. 00 en 16. 00 uur; niet op zon- en feestdagen).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken?

De officiële taal is in alle gerechten het Duits. In bepaalde gerechten zijn daarnaast het Kroatisch van Burgenland en het Hongaars of Sloveens als officiële taal toegelaten voor de taalminderheden.

De vordering of het inleidend verzoekschrift moeten schriftelijk worden ingediend. In de gevallen waar de vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is, kan de vordering of het verzoek ook mondeling worden ingediend bij het bevoegde Bezirksgericht, dat hiervan een proces-verbaal opmaakt (zie ook de toelichting bij vraag 7). Voor vorderingen die per fax of e-mail worden ingediend, kan het gerecht instructies geven om deze te verbeteren. Vorderingen kunnen elektronisch worden ingediend via het gesloten System des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) , waarvoor aanmelding vereist is (enkel zinvol bij veelvuldige vorderingen bij de Oostenrijkse gerechten).

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten?

Verplicht te gebruiken formulieren zijn er enkel voor aanmaningen die strekken tot het verkrijgen van een voorwaardelijk betalingsbevel. Vanaf 1. 1. 2003 moeten vorderingen tot betaling van een bedrag van maximaal 30 000 EUR verplicht in de vorm van een aanmaning in het kader van de procedure om betaling te bevelen worden ingesteld. De betrokken formulieren kunnen bij het gerecht worden aangevraagd of afgedrukt worden van de homepage de van het Ministerie van Justitie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Vrijwillig te gebruiken formulieren zijn er enkel voor de gerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten voor woningen of voor een of meer kantoren.

Bij elke vordering kunnen in beginsel de stukken worden gevoegd die ter staving van de vordering dienen (deze bewijsstukken dienen in evenveel exemplaren te worden bijgevoegd als er verzoekschriften zijn; zie ook vraag 12). Schriftelijke overeenkomsten waarin bepaald wordt welk gerecht bevoegd is moeten bij de vordering worden gevoegd. Hetzelfde geldt voor schriftelijke overeenkomsten betreffende de plaats waar een contract wordt uitgevoerd, wanneer de eisende partij haar vordering bij het gerecht van deze plaats aanhangig wil maken, alsmede voor andere bijzondere gegevens die de bevoegdheid bepalen of voor bijzondere procedures (bijv. in het kader van de procedure om betaling van een wissel te bevelen).

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald?

Bij het instellen van een burgerrechtelijke vordering moeten steeds gerechtskosten worden betaald: deze zijn forfaitair bepaald voor de behandeling in eerste aanleg, ongeacht het verdere verloop van de vordering. De gerechtskosten zijn in beginsel evenredig aan het geldelijke belang van de vordering. Zij dienen bij het instellen van de vordering te worden betaald, ofwel ter plaats bij het gerecht, door contante betaling of met bankkaart of creditcard, of door overschrijving op de rekening van het gerecht met de vermelding "gerechtskosten" en de namen van de betrokken partijen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De betalingsmodaliteiten betreffende het honorarium van de advocaat worden geregeld door onderlinge overeenkomst; hetzelfde geldt voor het bedrag van het honorarium (voorzover de vergoeding niet bij wet is vastgelegd in het Rechtsanwaltstarifgesetz of in de autonome richtlijnen inzake honoraria). Vergoeding door de tegenpartij kan gewoonlijk pas verkregen worden na definitieve beëindiging van de procedure in gunstige zin.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier ‘Rechtshulp’)

Er kan reeds voor de aanvang van de procedure beroep worden gedaan op rechtshulp:

 • in het kader van de kosteloze juridische informatie door de gerechten op de zittingsdagen en telefonisch door het Ministerie van Justitie en
 • in het kader van het kosteloze rechtskundige advies dat tijdens een eerste consultatie wordt verstrekt door de pro Deo-consultatiebureaus van de Oostenrijkse balies of de door deze aangestelde advocaten.

De hulp met betrekking tot de proceskosten kan, indien aan de financiële en inhoudelijke voorwaarden is voldaan, reeds voor het instellen van de vordering bij het bevoegde gerecht (gerecht waar de zaak aanhangig wordt gemaakt of van de woonplaats) worden aangevraagd, voor het instellen van de vordering en/of voor het gehele verloop van de procedure.

Gevolgen van de aanhangigmaking

12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

Bij ontvangst door het (minstens abstract bevoegde) gerecht is de vordering aanhangig. De vordering wordt geacht correct aanhangig te zijn gemaakt wanneer er niet onmiddellijk aanleiding is tot afwijzing of verbetering door het gerecht (en de vordering dus in aanmerking komt voor behandeling overeenkomstig de regeling van het gerecht). Schriftelijke vorderingen moeten in beginsel in evenveel exemplaren als er partijen zijn worden ingediend (één exemplaar voor het gerecht en één voor elke tegenpartij). Indien er vormfouten of inhoudelijke fouten zijn, kan het gerecht bevelen dat deze verbeterd worden; het zal daarbij tevens wijzen op de gevolgen indien dit niet binnen de gestelde termijn gebeurt. Een bevestiging van ontvangst wordt enkel op verzoek toegestuurd. Binnen het systeem van het elektronische rechtsverkeer (ERV) gebeurt dit evenwel automatisch.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ?

In het kader van de procedure om betaling te bevelen wordt reeds bij het instellen van de vordering via het formulier om toezending van een uitvoerbaar afschrift (akte in executoriale vorm) van het betalingsbevel verzocht. De eiser ontvangt dan automatisch een uitvoerbaar afschrift van het betalingsbevel (executoriale titel) , dan wel een kopie of melding van het tijdige verzet van de tegenpartij, dat meestal samen met een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (inleiding van de gewone procedure) wordt betekend. Totnogtoe is voor de dagvaardingstermijn in het kader van de procedure bij het Bezirksgericht geen minimum bepaald. Vanaf 1. 1. 2003 is de minimumtermijn voor dagvaardingen bij het Landesgericht drie weken.

Bij de gerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten voor woningen of kantoren moet een uitvoerbaar afschrift van de ontbinding afzonderlijk worden aangevraagd. Indien de verweerder ter zake tijdig (binnen vier weken) opmerkingen heeft ingediend, wordt de eiser hiervan ambtshalve in kennis gesteld en meestal tevens opgeroepen voor mondelinge behandeling.

Behalve voor bijzondere procedures (zoals de procedure om betaling te bevelen, volmachtprocedure en gerechtelijke ontbinding) zendt het bevoegde Bezirksgericht de vordering (en de eventuele verbetering) na ontvangst gewoonlijk samen met een oproep voor mondelinge behandeling aan de verweerder en wordt ook de eiser gelijktijdig opgeroepen voor de mondelinge behandeling. Bij het Landesgericht wordt niet enkel de vordering ambtshalve toegezonden, maar wordt de verweerder ook opgeroepen om schriftelijk te reageren (met vermelding van de verplichte vertegenwoordiging door een advocaat). Indien de verweerder niet tijdig antwoordt op de vordering, kan de eiser tegen hem een verstekvonnis eisen. Doet hij dit niet, dan ligt de procedure stil. Wordt tijdig een repliek ingediend, dan wordt hiervan een kopie naar de eiser gestuurd, meestal samen met een oproep voor mondelinge behandeling.

Over de juiste volgorde van de door het gerecht reeds vastgelegde procedurestappen of de stand van de procedure kan in elke fase van de procedure telefonisch informatie worden verstrekt door de griffie van het gerecht, dit tijdens de openingsuren en mits mededeling van het dossiernummer.

Bij de inleidende zitting (de eerste mondelinge behandeling) wordt met de partijen (die in beginsel persoonlijk aanwezig moeten zijn) , voorzover hun vertegenwoordiger niet voldoende op de hoogte is van de inhoud van de vordering, het verdere verloop van de procedure besproken (met name wat de termijnen betreft) en vervolgens door het gerecht vastgelegd; hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt in de vorm van een procesprogramma. Aan de partijen (hun vertegenwoordigers) wordt een afschrift van dit proces-verbaal betekend. Wijzigingen in dit programma moeten aan de partijen worden meegedeeld en worden zo nodig ook besproken.

Nadere inlichtingen

Algemene informatie betreffende de rechterlijke organisatie en het rechtsstelsel:

- de homepage de van het Bundesministerium für Justiz (Ministerie van Justitie)

- het rechtsinformatiesysteem de van het Bundeskanzleramt (ook toegankelijk via de homepage van het Ministerie van Justitie).

Kennis van het Duits is noodzakelijk. Deze internetadressen bevatten ook links naar de homepages van de balies (die gedeeltelijk ook in het Engels zijn opgesteld).« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Oostenrijk - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 24-10-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk