Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 24-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Austrija

Iedomājaties situāciju, ka jums ir izcēlies strīds ar kādu komersantu, kādas profesijas pārstāvi, darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu personu savā valstī vai ārvalstīs. Lai šo strīdu atrisinātu, jums rodas vairāki jautājumi: 

SATURS

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā? 2.
3. Vai man jāvēršas kādā Austrijas tiesā? 3.
4. Ja jā, tad kurā Austrijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus? 4.
5. Kādā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru? 5.
6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts? 6.
7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē? 7.
8. Kādā valodā varu iesniegt prasības pieteikumu? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstiskā veidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu? 8.
9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos? 9.
10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža? 10.
11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu “Juridiskā palīdzība11.
12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts? 12.
13. Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)? 13.

 

JAUTĀJUMI PIRMS PRASĪBAS CELŠANAS TIESĀ

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā?

Iespējams, ka labāks risinājums būtu izmantot alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus. Apskatiet šo tēmu.

2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā?

Termiņi prasības celšanai dažādām lietām ir atšķirīgi. Šo jautājumu ir iespējams noskaidrot, konsultējoties ar juristu vai vēršoties informācijas nodaļās par tiesību pieejamību personām.

3. Vai man jāvēršas kādā Austrijas tiesā?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām“.

4. Ja jā, tad kurā Austrijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām – Austrija“.

5. Kādā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām – Austrija“.

Lapas augšmalaLapas augšmala

NEPIECIEŠAMIE PASĀKUMI, IESNIEDZOT PRASĪBAS PIETEIKUMU TIESĀ

6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts?

Izšķirot strīdus tiesās civillietās un komerclietās un iesniedzot prasības pieteikumus rajona tiesās, (kas parasti ir kompetentas lietās, kur prasījuma apmērs nepārsniedz 10 000 EUR), pieteikumu, ja prasījuma apmērs pārsniedz 4 000 EUR, jāparaksta personas pārstāvim (juristam). Tomēr šis noteikums neattiecas uz tām lietām, kas jebkurā gadījumā ir piekritīgas rajona tiesām neatkarīgi no prasījuma apmēra (tātad arī tajos gadījumos, kad prasījuma apmērs pārsniedz 10 000 EUR). (It īpaši šis noteikums attiecas uz lietām (strīdiem) par izcelšanos; par likumiskajiem uzturlīdzekļiem; laulības šķiršanu; par laulāto savstarpējām attiecībām vai par bērnu un vecāku savstarpējām attiecībām; par īpašuma robežu noteikšanu vai labošanu; par uztura saistībām un pensionēto laukstrādnieku apgādāšanu; par īpašuma valdījuma pārkāpumiem un strīdiem, kas izriet no nomas un lietošanas līgumiem attiecībā uz dzīvojamām telpām un komercdarbībai paredzētajām telpām, tai skaitā auto stāvvietām un auto novietnēm; par nekustamā īpašuma īres/nomas līgumiem un par komersantiem piederošajiem nekustamajiem īpašumiem; kā arī citiem strīdiem, kas izriet no līgumattiecībām starp kuģa īpašnieku, pārvadātājiem, viesnīcu un bāru īpašniekiem un viņu darba devējiem, ceļotājiem vai viesiem).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pienākums izmantot pārstāvi (juristu) neattiecas uz strīdiem, ko var izskatīt ārpus tiesas procesā.

Tādējādi visos tajos gadījumos, kad, iesniedzot rajona tiesā prasības pieteikumu, nav nepieciešams izmantot juristu, ikviena persona pati var rakstiski iesniegt tiesā prasības pieteikumu vai pieteikumu.

Tiesā izskatāmajās civillietās un komerclietās prasības pieteikums, kas iesniedzams apgabaltiesā, parasti ir jāparaksta juristam. Apgabaltiesai ir piekritīgi visi tie prasības pieteikumi, kas nav piekritīgi rajona tiesām, it īpaši prasījumi strīdos, kas izriet no rūpnieciskā īpašuma tiesībām, negodīgas konkurences, patērētāju aizsardzības biedrību pieteikumiem par aizliegumu noteikšanu, turklāt neatkarīgi no prasījuma mantiskā apmēra.

Pienākums izmantot pārstāvi (juristu) neattiecas uz tādiem pieteikumiem, kas izskatāmi darba vai sociālo jautājumu tiesās (procesi saskaņā ar ASGG), it īpaši darbinieku prasījumi pret darba devēju strīdos, kas izriet no darba attiecībām.

7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Rakstiskie prasības pieteikumi ir nosūtāmi uz tiesas pasta adresi.

Tomēr, ja personu nepārstāv jurists, persona jebkurā darba dienā attiecīgajā rajona tiesā, kuras jurisdikcijas teritorijā personai šajā brīdī ir dzīvesvieta, vai attiecīgās rajona tiesas departamentā var celt prasību arī mutiski ( kompetenta tiesneša uzraudzībā). Informācija par attiecīgo tiesas departamentu ir noteikta tiesas darbības vietā, kā arī to darba laikā ir iespējams uzzināt gan pa tālruni, gan arī uz vietas. Katras rajona tiesas darba laikus (ik nedēļu vismaz pusi dienas) var uzzināt Federālās Tieslietu ministrijas mājas lapā Deutsch - English - français ar nosaukumu “Tiesas datu bāze“ (Gerichtsdatenbank) vai arī, piezvanot uz tiesas tālruņa numuru (parasti katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz 16.00, izņemot svētku dienas).

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādā valodā varu iesniegt prasības pieteikumu? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstiskā veidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Visās tiesās oficiālā darba valoda ir vācu valoda. Turklāt atsevišķās tiesās var izmantot arī šādas minoritāšu grupu valodas kā darba valodas: Burgenlandes horvātu, ungāru vai slovēņu.

Pieteikumu vai prasības pieteikumi, ar kuriem tiek uzsākts tiesas process, ir iesniedzami rakstveidā. Ja attiecīgajā lietā nav nepieciešama jurista pārstāvība, prasības pieteikumu ir iespējams iesniegt arī mutiski – skatīt skaidrojumu 7. punktā – attiecīgajā rajona tiesā. Ja prasības pieteikums tiek nosūtīts tiesai pa faksu vai e-pastu, ir sagaidāms, ka tiesa pieprasīs šādus pieteikumus precizēt. Elektroniskā veidā prasības pieteikumus var iesniegt, izmantojot slēgtu tiesisko attiecību elektronisko sistēmu (ERV), kuras izmantošanai ir nepieciešama atsevišķa pieeja uz pieteikuma pamata (sistēmas izmantošana ir lietderīga tikai tajos gadījumos, ja persona ir nodomājusi Austrijas tiesās sniegt daudzas prasības).

9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Veidlapas, kas ir obligāti aizpildāmas, paredzētas tikai prasījumiem par maksājuma piedziņu (Mahnklagen), lai tiesa izsniegtu pagaidu maksājuma rīkojumu. Sākot ar 2003.gada 1.janvāri prasījumi par maksājumu piedziņu līdz 30 000 EUR ir izskatāmi šajā kārtībā (Mahnverfahren). Visas nepieciešamās veidlapas var saņemt tiesā vai izdrukāt no Federālās Tieslietu ministrijas mājas lapas Deutsch - English - français.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pastāv izvēles veidlapas, ko var izmantot gadījumos, kad ir nepieciešams tiesas rīkojums par dzīvojamās telpas vai biroju telpu īres līguma uzteikšanu.

Katram prasības pieteikumam var pievienot visus dokumentus, kas pamato prasījumu (= tikpat eksemplāros, cik prasības pieteikums, skatīt 12. jautājumu). Prasības pieteikumam ir jāpievieno jebkāda rakstveida vienošanās par kompetento tiesu vai par nacionālo tiesas jurisdikciju (tiesas izvēles līgumi/Zuständigkeitsvereinbarungen). Tas pats attiecas uz līgumiem, ar kuriem ir noteikta līguma izpildes vieta, ja prasības iesniedzējs vēlas lietu izskatīt tiesā, balstoties uz šāda pamata, kā arī citos noteiktos gadījumos attiecībā uz lietas piekritību vai procesuālo kārtību (piemēram, procesuālā kārtība vekseļu izpildei).

10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Jebkurā civillietā, līdz ar prasības iesniegšanu tiesā, ir maksājamas tiesas nodevas, kas pārsvarā ir noteiktas tādējādi, lai segtu tiesas izdevumus pirmajā instancē, turklāt to apmērs ir atkarīgs no turpmākās rīcības saistībā ar prasības izskatīšanu. Parasti nodevu apmērs ir diferencēts un atkarīgs no prasījuma mantiskā apmēra. Nodevas jāmaksā vai nu kopā ar prasības pieteikuma iesniegšanu skaidrā naudā uz vietas tiesā vai ar bankas starpniecību, izmantojot kredītkarti vai ar pārskaitījumu, ieskaitot maksājumu tiesas kontā ar izmantošanas mērķa norādi “tiesas nodevas“ (Gerichtsgebühren) un norādi par lietas dalībniekiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Honorāra samaksa juristam ir atkarīga no individuālas vienošanās; tas pats attiecas arī uz honorāra apmēru (izņemot gadījumus, kad atlīdzība ir norunāta saskaņā ar Advokātu likmju likumu (Rechsanwaltstarifgesetz) vai atbilstoši Vadlīnijām par neatkarīgajām likmēm). Atlīdzību no pretējās puses parasti var saņemt tikai pēc galīgā lēmuma pieņemšanas atkarībā no tā, cik lielā mērā prasījums tika apmierināts.

11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu “Juridiskā palīdzība)

Juridisko palīdzību ir iespējams saņemt jau pirms tiesvedības procesa uzsākšanas:

 • bezmaksas juridiska rakstura informāciju ir iespējams saņemt no tiesām darbadienās, kā arī informāciju pa tālruni no Federālās Tieslietu ministrijas un
 • bezmaksas juridiskās konsultācijas pirmo reizi konsultējoties ar juristu var saņemt Austrijas Advokātu Asociācijas (Rechtsanwaltskammer) bezmaksas konsultāciju centros (Unentgeltliche Beratungsstellen).

Lai saņemtu juridisko palīdzību pirms prasības celšanas tiesā vai prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā, un/vai visā tiesvedības procesa laikā, personas, kuras atbilst attiecīgajiem ekonomiskajiem un saturiskajiem priekšnoteikumiem, var vērsties tiesā, kas izskata lietu, vai arī tiesā pēc savas dzīvesvietas.

SŪDZĪBAS PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS TURPMĀKĀ GAITA

12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts?

Prasība tiek uzskatīta par celtu līdz ar prasības pieteikuma pieņemšanu tiesā (vismaz teorētiski kompetentajā tiesā). Tas tiek uzskatīts par pienācīgi izklāstītu, ja tiesai nav iemesla to tūlīt noraidīt vai arī lūgt novērst trūkumus (citiem vārdiem sakot, prasības pieteikums var tikt uzskatīts par atbilstošu tā izskatīšanai tiesā procesuālajā kārtībā). Rakstveida prasības pieteikums ir jāiesniedz tik eksemplāros, cik ir procesā iesaistīto dalībnieku (viens eksemplārs tiesai, pa vienam eksemplāram katram pusei). Ja iesniegtajā pieteikumā ir formas vai satura nepilnības, tad ir sagaidāms tiesas norādījums par trūkumu novēršanas nepieciešamību, vienlaikus norādot uz sekām, ja trūkumi netiks novērsti noteiktajā termiņā. Pieteikuma pieņemšanas apstiprinājums tiek paziņots tikai pēc pieprasījuma, turpretim tiesisko attiecību elektroniskajā sistēmā (ERV) tas notiek automātiski.

Lapas augšmalaLapas augšmala

13. Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)?

Maksājumu piedziņas procesā veidlapa par prasības iesniegšanu ietver arī pieteikumu par izpildāmā maksājuma rīkojuma noraksta nosūtīšanu. Tādējādi pieteikuma iesniedzējs automātiski saņem vai nu izpildāmā maksājuma rīkojuma norakstu vai paziņojumu par to, ka pretējā puse termiņā ir iesniegusi apelācijas sūdzību, kam parasti ir pievienota tiesas pavēste ar uzaicinājumu ierasties uz tiesas sēdes mutvārdu daļu ( sākums vispārējā kārtībā lietu izskatīšanā). Rajona tiesā līdz šim nav noteikts minimālais termiņš, kādā šāds uzaicinājums ir izsniedzams, bet apgabaltiesā izskatāmajās lietās šāds termiņš kopš 2003. gada 1. janvāra ir vismaz trīs nedēļas.

Pieteikumos par tiesas rīkojuma izdošanu par dzīvojamās telpas vai biroju telpu īres līguma uzteikšanu ir atsevišķi jāiesniedz pieteikums lai saņemtu izpildāmā uzteikšanas paziņojuma norakstu. Ja persona, kurai ir izsniegts paziņojums, ir savlaicīgi (četru nedēļu laikā) iesniegusi iebildumus pret rīkojumu, pretējā puse tiek automātiski informēta un parasti tai vienlaikus tiek izsniegta arī pavēste ar uzaicinājumu ierasties uz tiesas sēdes mutvārdu daļu.

Nerunājot par sevišķajiem procesu veidiem (kā maksājumu izpildes rīkojums, rēķinu apmaksas un īres uzteikšanas procesiem), rajona tiesās izskatāmajās lietās pieteikums pēc tā pieņemšanas tiesā (vai pēc trūkumu novēršanas) parasti tiek nosūtīts atbildētājam kopā ar uzaicinājumu ierasties uz tiesas sēdes mutvārdu daļu, vienlaikus tiesa arī nosūta pavēsti ar uzaicinājumu  pieteikuma iesniedzējam. Apgabaltiesās izskatāmajās lietās atbildētājam tiek nosūtīts iesniegtais pieteikums, kam pievienots pieprasījums sniegt rakstveida iebildumus pret celto prasījumu (ar norādi, ka atbildētājam ir pienākums izmantot juristu). Ja atbildētājs noteiktajā termiņā nav sniedzis iebildumus pret prasību, tad – pēc prasītāja lūguma – tiesa pieņem aizmugurisku spriedumu, pretējā gadījumā tiesas process tiek apturēts. Ja iebildumi pret prasību tiek iesniegti noteiktajā termiņā, prasītājs saņem šīs rakstiskās atbildes kopiju, bieži kopā ar pavēsti par uzaicinājumu uz mutisku strīda iztiesāšanu.

Precīzas ziņas par tiesas nozīmēto lietas izskatīšanas gaitu, vai par pašreizējo tiesvedības procesa stadiju (jebkurā tiesvedības posmā) ir iespējams iegūt attiecīgajā tiesas departamentā (kancelejā) darba laikā pa tālruni, nosaucot lietas numuru.

Tiesas sagatavošanas sēdē (pirmā tiesas sēde lietas izskatīšanas mutvārdu daļā) ar lietas dalībniekiem, kuru personīgā ierašanās arī ir viņu pienākums, izņemot gadījumus, kad pārstāvis ir pietiekami informēts par lietas būtību, tiek apspriesta lietas izskatīšanas turpmākā gaita (jo īpaši termiņu ziņā), kuras laikā tiesa nosaka laika grafiku turpmākajai lietas izskatīšanai, to ieprotokolējot tiesas sēdes protokolā. Lietas dalībniekiem (vai viņu pārstāvjiem) tiek izsniegtas šā protokola kopijas. Par izmaiņām protokolā noteiktajā laika grafikā ir jāpaziņo lietas dalībniekiem vai, ja tas šķiet lietderīgi, tās apspriest.

Cita informācija

Vispārīga informācija par tieslietu organizāciju un tiesību sistēmu ir atrodama:

 • Federālās Tieslietu ministrijas mājas lapā Deutsch - English - français;
 • kā arī Federālā kanclera kancelejas Federālās Tieslietu ministrijas mājas lapā “Tiesību informācijas sistēma” English (Rechtsinformationssystem).

Ir nepieciešamas vācu valodas zināšanas. Ar abu interneta mājas lapu palīdzību ir iespējams iekļūt Advokātu Asociāciju mājas lapās, kas daļēji ir pieejamas arī angļu valodā.

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 24-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste