Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Austrija

Naujausia redakcija: 24-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Austrija

Jūs turite neišspręstų ginčų su įmone, laisvai samdomu darbuotoju, savo darbdaviu, šeimos nariu ar kuriuo kitu asmeniu savo šalyje ar užsienyje. Kaip išspręsti šį ginčą? 

TURINIO LENTELE

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą? 1.
2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą? 2.
3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Austrijoje? 3.
4. Jeigu taip, tai į kokį Austrijos teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus? 4.
5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį? 5.
6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą? 6.
7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją? 7.
8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar tam tikslui yra nustatytos specialios formos (formuliarai), o jeigu tokių formų nėra, tai kaip aš turiu aprašyti atvejį ar įvykį? Koks turi būti ieškinio turinys? 9.
10. Ar reikia mokėti mokesčius teismui? Jeigu taip, tai kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pateikimo? 10.
11. Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą? (Žr. „Teisinė pagalba11.
12. Nuo kurio momento ieškinys laikomas oficialiai priimtu? Ar iš valstybės institucijų gausiu patvirtinimo pranešimą, kad mano ieškinys pateiktas teisingai? 12.
13. Ar galiu sužinoti tikslias tolesnių procesinių veiksmų datas (pvz., teismo posėdžio datą)? 13.

 

PRIEŠ KREIPIANTIS Į TEISMĄ

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą?

Jums būtų naudinga susipažinti su skyriumi „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“. Skaitykite šį skyrių.

2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą?

Senaties terminai teisiniams veiksmams atlikti konkrečiais atvejais yra skirtingi. Apie senaties terminus galima išsiaiškinti teisinių konsultacijų įstaigoje.

3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Austrijoje?

Žr. „Teismų kompetencija“.

4. Jeigu taip, tai į kokį Austrijos teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus?

Žr. „Teismų kompetencija - Austrija“.

5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį? 

Žr. „Teismų kompetencija - Austrija“.

IEŠKINIO PAREIŠKIMO PROCEDŪRA

viršųviršų

6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą?

Civilinėse ir komercinėse bylose, kurias reikia spręsti proceso tvarka, advokato pasirašytą ieškinį reikia pateikti pirmosios instancijos teismui - apylinkės teismui Bezirksgericht (pagal jo kompetenciją ginčijama iki 10 000 eurų suma), jeigu ginčijama suma yra didesnė negu 4 000 eurų. Advokato paslaugų nereikia visiems ieškiniams, kuriuos, neatsižvelgiant į ginčijamos sumos dydį (net didesnėms nei  10 000 eurų ginčijamoms sumoms), reikia pareikšti pirmosios instancijos teisme - apylinkės teisme Bezirksgericht (tai ginčai dėl kilmės nustatymo, privalomojo asmenų išlaikymo, skyrybų bei ginčai, kylantys tarp sutuoktinių arba tarp tėvų ir vaikų, ginčai dėl žemės valdos ribos nustatymo ar patikslinimo, būsto pavaldumo ir išlaikymo senatvėje, ginčai dėl turto valdymo pažeidimo, ginčai, kylantys iš būsto ir negyvenamųjų patalpų (įskaitant automobilių parkavimo aikšteles ir garažus) nuomos ir panaudos sutarčių, taip pat iš nekilnojamojo turto sutarčių ir įmonių, turinčių nekilnojamojo turto, sutarčių, o be to, ir ginčai, kylantys iš sutartinių santykių tarp laivininkystės, ekspedijavimo, svečių aptarnavimo paslaugų sferose dirbančių samdomųjų darbuotojų ir jų darbdavių, keliautojų ir svečių] .

Nėra privaloma naudotis advokato paslaugomis, kai pretenzijoms pareikšti pasirenkama ne ginčo procedūra (ypatingoji savanoriška teisena) (vok. Außerstreitverfahren - Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

viršųviršų

Jeigu apylinkės teisme nėra privaloma naudotis advokato paslaugomis, tai bet kuris asmuo gali pats savarankiškai pateikti teismui ieškinį raštu ir prašymą pradėti procedūrą.

Civilinėse ir komercinėse bylose, kurias reikia spręsti proceso tvarka, paprastai visada advokato pasirašytą ieškinį reikia pateikti antrosios instancijos teismui - žemės teismui Landesgericht. Žemės teismams yra pareiškiami visi ieškiniai, už kuriuos nėra atsakingi apylinkės teismai, taip pat ir ieškiniai nepriklausomai nuo ginčijamos sumos dydžio, ypač ginčai iš pramoninės teisės apsaugos, neskelbiamosios konkurencijos srities ir ieškiniai dėl atsakovo tam tikros veiklos uždraudimo.

Neprivaloma naudotis advokato paslaugomis teisminiuose darbo ir socialinės apsaugos procesuose (pagal Darbo ir socialinių reikalų teismo įstatymą Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz - ASGG) žemės teismuose teikiamoms pretenzijoms, ypač visiems darbuotojo reikalavimams, kylantiems iš darbo sutarties, darbdaviui.

7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją? 

Raštišką ieškinį reikia adresuoti teismo pašto adresu.

Tačiau ieškinį šalis, neatstovaujama advokato, taip pat gali pareikšti ir žodžiu - visa tai surašydama į protokolą - nustatytą priėmimo dieną už procesą atsakingo apylinkės teismo (Bezirksgericht) arba konkretaus šalies apylinkės teismo būtent pagal suinteresuotosios šalies laikinąją gyvenamąją (buvimo) vietą atsakingame teismo skyriuje (atsakingo teisėjo akivaizdoje). Atsakingas teismo skyrius iš anksto nurodomas suinteresuotajai šaliai, skirstant darbus teisme, o apie tai teisme galima pasiteirauti nustatytomis priėmimo valandomis telefonu arba atvykus į vietą. Konkretaus apylinkės teismo nustatytas priėmimo valandas (per savaitę bent pusdienis) galima rasti Austrijos teisingumo ministerijos (Bundesministerium für Justiz) interneto svetainėje „homepage” Deutsch - English - français pagal paieškos žodį "Gerichtsdatenbank" („Teismo duomenų bankas“) arba pasiteirauti paskambinus nurodytu teismo telefono numeriu priėmimo valandomis (paprastai kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8.00 iki 16.00 val., išskyrus švenčių ir poilsio dienas).

viršųviršų

8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 

Visuose teismuose turi būti vartojama vokiečių kalba, kaip oficiali valstybinė kalba. Tačiau kai kuriuose konkrečiuose teismuose leidžiama vartoti oficialias tautinių mažumų kalbas - kroatų, vengrų ir slovėnų.

Ieškinys arba prašymas pradėti procesą turi būti pateikiamas raštu. Jeigu neprivaloma naudotis advokato paslaugomis, tai juos galima teikti ir žodžiu, kaip jau išaiškinta 7 klausime, atsakingajame apylinkės teisme, surašant protokolą. Pateikus ieškinį teismui faksu arba elektroniniu paštu, reikia tikėtis, jog teismas gali paprašyti kai ką pataisyti. Elektroniniu būdu galima pateikti ieškinius uždaroje elektroninės teisinės komunikacijos sistemoje, kur yra reikalinga tik registracija (tikslinga esant daugybei ieškinių, teikiamų Austrijos teismams).

9. Ar tam tikslui yra nustatytos specialios formos (formuliarai), o jeigu tokių formų nėra, tai kaip aš turiu aprašyti atvejį ar įvykį? Koks turi būti ieškinio turinys? 

Specialios formos yra privalomos tik pateikiant ieškinį dėl skolų išieškojimo (Mahnklage). Nuo 2003 m. sausio 1 d. ieškiniai dėl mokėtinų sumų iki 30 000 eurų išieškojimo turi būti pareiškiami kaip ieškinys dėl skolos išieškojimo (išieškant skolas teisminio nagrinėjimo tvarka, nedalyvaujant atsakovui). Tam skirtas specialias formas galima gauti teisme arba rasti Austrijos teisingumo ministerijos (Bundesministerium für Justiz Deutsch - English - français) interneto svetainėje ir išsispausdinti.

viršųviršų

Savo noru galima naudoti ir formas, skirtas teismine tvarka nutraukti būsto arba negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai.

Prie kiekvieno ieškinio iš esmės galima pridėti visus įrodymui skirtus dokumentus kaip priedus (jų kopijų kiekis turi būti toks pat, kaip ir paties ieškinio; žr. 12 klausimą). Prie ieškinio turi būti pridedami raštiški susitarimai dėl teismingumo arba šalies jurisdikcijos (susitarimai dėl teismų kompetencijos). Tas pat taikytina raštiškiems susitarimams dėl sutarties vykdymo vietos, jeigu ieškovas nori remtis šiuo teismingumu, ir kitoms ypatingoms kompetencijos aplinkybėms bei ypatingoms proceso rūšims (pvz., teisminiams procesams dėl vekselių).

10. Ar reikia mokėti mokesčius teismui? Jeigu taip, tai kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pateikimo? 

Kiekvienam civiliniame procese pareiškiamam ieškiniui, paduodant jį teisme, reikia teismui mokėti mokesčius, kurie yra numatyti kaip bendra suma pirmosios instancijos teisme ir iš esmės nepriklauso nuo ieškinio tolesnio likimo. Mokesčio dydis paprastai nustatomas pagal ginčijamos sumos dydį. Mokestis įmokomas pateikiant ieškinį pačiame teisme grynaisiais pinigais, kreditine ar bankomato kortele arba įprastu būdu mokesčio suma pervedama į teismo sąskaitą banke, nurodant panaudojimo tikslą „Mokesčiai teismui“ (Gerichtsgebühren) bei teismo proceso suinteresuotąją šalį.

Honoraro advokatui mokėjimo sąlygos nustatomos pagal individualų susitarimą; taip pat susitariama ir dėl honoraro dydžio (jeigu atlygis nėra sutartas pagal Advokatų tarifų įstatymą (Rechtsanwaltstarifgesetz) arba Autonomines honorarų direktyvas (Autonome Honorarrichtlinien). Kompensaciją iš proceso antrosios šalies (atsakovo) už bylinėjimosi išlaidas paprastai galima gauti tik pasibaigus teismo procesui ir įsiteisėjus sprendimui, priklausomai nuo proceso baigties rezultato.

viršųviršų

11. Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą? (Žr. „Teisinė pagalba)

Teisinė pagalba suteikiama dar iki proceso:

 • informacija dėl teisminės pagalbos suteikiama nemokamai teisme priėmimo dienomis, taip pat telefonu Austrijos teisingumo ministerijoje (Bundesministeriums für Justiz);
 • teisinė konsultacija nemokamai suteikiama pirmosios advokatų konsultacijos metu Austrijos advokatų rūmų nemokamosios konsultacinėse tarnybose (Beratungsstellen der österreichischen Rechtsanwaltskammern) arba konsultuoja šių Rūmų paskirti advokatai.

Teisinės pagalbos prašymą ieškiniui pateikti ir (arba) visam tolesniam teismo procesui vesti galima pateikti jau iki ieškinio pateikimo kompetentingam teismui (pagal proceso pobūdį arba gyvenamąją vietą), jeigu tam yra atitinkamos finansinio pobūdžio ir turinio aspektų prielaidos.

TOLESNĖ IEŠKINIO PAREIŠKIMO SEKA 

12. Nuo kurio momento ieškinys laikomas oficialiai priimtu? Ar iš valstybės institucijų gausiu patvirtinimo pranešimą, kad mano ieškinys pateiktas teisingai? 

Patekęs į (bent abstrakčiai atsakingą) teismą, ieškinys tampa priklausomas. Ieškinys yra laikomas pateiktu tinkamai, jeigu teismas jo neatmeta arba negrąžina trūkumams pašalinti (jis yra tinkamas nagrinėti nustatyta tvarka). Raštiško ieškinio turi būti įteikiama tiek kopijų (egzempliorių, vienodų raštų), kiek yra proceso šalių (vienas egzempliorius turi būti įteiktas teismui ir po vieną egzempliorių - kiekvienai šaliai). Jeigu ieškinyje būtų formos ir (arba) turinio trūkumų, tai jį teismas grąžintų trūkumams pašalinti ir tam nustatytų tam tikrą terminą. Apie ieškinio priėmimą patvirtinama tik to paprašius, o per elektroninės teisinės komunikacijos sistemą (System des ERV) - automatiškai.

viršųviršų

13. Ar galiu sužinoti tikslias tolesnių procesinių veiksmų datas (pvz., teismo posėdžio datą)? 

Skolos išieškojimo procese, teisminio nagrinėjimo tvarka nedalyvaujant atsakovui, jau specialioje formoje yra pateikiamas reikalavimas parengti įsiteisėjantį teismo įsakymą sumokėti skolą. Todėl ieškovas iš karto gauna arba įsiteisėjusio įsakymo sumokėti skolą egzempliorių (vykdomąjį raštą) arba jam pristatoma iki nustatyto termino antrosios šalies prieštaravimo kopija arba pranešimas, dažniausiai kartu su kvietimu į žodinį ginčo nagrinėjimą (parengiamąjį tikrojo proceso posėdį). Kvietimui į teismo procesą apylinkės teisme (Bezirksgericht) mažiausioji termino trukmė iki šiol nenustatyta, o į teisimo procesą žemės teisme (Landesgericht) nuo 2003 1 1 yra nustatytas ne mažesnis kaip 3 savaičių terminas.

Procese dėl būsto arba negyvenamųjų patalpų nuomos santykių nutraukimo teismine tvarka reikia atskirai prašyti pateikti sutarties nutraukimo įsiteisėjusį egzempliorių. Jeigu asmuo, kuriam teismine tvarka nutraukiama sutartis, pareikš prieštaravimus (per keturias savaites), tai nutraukiantysis sutartį asmuo bus apie tai informuojamas, dažniausiai įteikiant jam šaukimą į žodinį ginčo nagrinėjimą.

Priklausomai nuo specialių proceso rūšių (pavyzdžiui, bylos dėl skolų išieškojimo, atstovavimo ir sutartinių santykių nutraukimo) procese atsakingajame apylinkės teisme (Bezirksgericht) gavus ieškinį (ir visais taisymo procedūros atvejais) paprastai teismas pagal savo pareigas pristato ieškinį atsakovui kartu su šaukimu į teismą, o kartu pakviečia ir ieškovą į žodinį ginčo nagrinėjimą. Žemės teismas (Landesgericht), pristatydamas pagal pareigas ieškinį, kartu įpareigoja atsakovą pateikti raštišką atsiliepimą į ieškinį (nurodydamas, jog privaloma naudotis advokato paslaugomis). Jeigu atsakovas nepateikia laiku atsiliepimo į ieškinį, tai - ieškovo prašymu - yra priimamas sprendimas už akių, nes priešingu atveju teisminis procesas yra nutraukiamas. Jeigu atsiliepimas į ieškinį yra pateikiamas laiku, tai atsakovas gauna šio atsiliepimo kopiją, dažniausiai kartu su šaukimu į žodinį ginčo nagrinėjimą.

Tikslias teismo nustatytas procesinių veiksmų datas bei proceso būklę (bet kurioje proceso fazėje) galima sužinoti tiesiai paskambinus telefonu į atsakingą teismo skyrių (raštinę), nurodant bylos žymą (konkrečios bylos numerį) priėmimo valandomis.

Parengiamajame posėdyje (pirmojo žodinio ginčo nagrinėjimo dieną) šalims, kurios iš esmės privalo dalyvauti posėdyje, yra paaiškinama, jeigu nepakankamai išaiškino šalių atstovai, apie aplinkybes, tolesnė proceso seka (ypač procesinių veiksmų datos), ir galiausiai teismas ją nustato galutinai ir posėdyje surašomas protokolas apie proceso tvarką. Šalims (jų atstovams) yra pateikiama šio protokolo kopija. Apie šios tvarkos pakeitimus šalys turi būti informuojamos, o jeigu reikia, tai esant progai ir paaiškinamos.

Papildoma informacija

Bendrą informaciją apie teismų organizacinę struktūrą ir teisinę sistemą galima rasti:

 • Austrijos teisingumo ministerijos (Bundesministerium für Justiz Deutsch - English - français) interneto tinklalapyje,
 • Austrijos kanceliarijos teisinės informacijos sistemą (Rechtsinformationssystem Deutsch) per nuorodų sąrašą, esantį Austrijos teisingumo ministerijos interneto tinklalapyje.

Be abejo, reikia mokėti vokiečių kalbą. Per nuorodų sąrašus, esančius abiejuose minėtuose tinklalapiuose, galima patekti ir į Advokatų rūmų  interneto tinklalapius (kur galima rasti dalį informacijos ir anglų kalba).

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Austrija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 24-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė