Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Ausztria

Utolsó frissítés: 24-10-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Ausztria

Önnek belföldön vagy külföldön céggel, szabadfoglalkozású személlyel, munkaadójával, valamely családtagjával, vagy más személlyel jogvitája van. Hogyan rendezheti ezt a jogvitát? 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom? 1.
2. Elegendő idő áll rendelkezésre, hogy bírósághoz forduljak? 2.
3. Az elévülési határidők esetenként különböznek. Ez a kérdés a jogi tanácsadás során tisztázható. 3.
4. Amennyiben igen, melyik bírósághoz kell fordulnom Ausztriában a lakóhelyem, az ellenfél lakóhelye vagy a helyi illetékesség más kritériumai alapján? 4.
5. Melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban a per tárgya és a perérték nagysága alapján? 5.
6. Indíthatok személyesen keresetet vagy közvetítő, ügyvéd útján kell megtennem? 6.
7. Hol terjesztem elő a kereseti kérelmemet: bejelentési hatóságnál vagy a bírósági irodán, vagy más közigazgatási hivatalnál? 7.
8. Milyen nyelven terjeszthetem elő a keresetet? Szóban is történhet, vagy írásban kell benyújtani? Elküldhetem faxon vagy emailben? 8.
9. Vannak-e külön nyomtatványok, és ha nem, akkor hogyan kell egy esetet előadnom? Mit kell tartalmaznia a keresetnek? 9.
10. Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Amennyiben igen, mikor? Kezdettől fogva kell-e az ügyvédet fizetnem? 10.
11. Kérhetek-e költségmentességet? (Lásd ’Költségmentesség’11.
12. Hivatalosan mely időponttól számít a perindítás? Kapok-e igazolást a hivataloktól arról, hogy az ügyemet megfelelő módon terjesztettem elő? 12.
13. Kapok-e pontos útmutatást az elkövetkező lépések menetéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)? 13.

 

A KERESETET MEGELŐZŐ KÉRDÉSEK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom?

Mindenképp célszerű lenne a ’jogviták rendezésének alternatív formáihoz’ folyamodni. Lásd ezt a témakört.

2. Elegendő idő áll rendelkezésre, hogy bírósághoz forduljak?

Az elévülési határidők esetenként különböznek. Ez a kérdés a jogi tanácsadás során tisztázható.

3. Az elévülési határidők esetenként különböznek. Ez a kérdés a jogi tanácsadás során tisztázható.

Lásd ’Bírósági illetékesség’.

4. Amennyiben igen, melyik bírósághoz kell fordulnom Ausztriában a lakóhelyem, az ellenfél lakóhelye vagy a helyi illetékesség más kritériumai alapján? 

Lásd ’Bírósági illetékesség - Ausztria

5. Melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban a per tárgya és a perérték nagysága alapján?

Lásd ’Bírósági illetékesség - Ausztria

Lap tetejeLap teteje

KERESETINDÍTÁS LÉPÉSEI

6. Indíthatok személyesen keresetet vagy közvetítő, ügyvéd útján kell megtennem?

A peres úton érvényesíthető polgári- és kereskedelmi ügyekben a ’Bezirksgericht’ (helyi bíróság) előtt előterjesztett keresetet ügyvédnek kell ellenjegyeznie, ha a perérték a 4.000 eurót meghaladja (a ’Bezirksgericht’ rendszerint a 10.000 eurót meg nem haladó perértékig illetékes). Kivételt jelent az ügyvédkényszer alól minden olyan kereset, melyet a perértékre tekintet nélkül (így a 10.000 eurót meghaladó perérték esetén is) ’Bezirksgericht’ előtt kell indítani (különösen apasági, a törvénynél fogva megillető tartással kapcsolatos jogviták; válási jogviták; házastársak kölcsönös jogviszonyából adódó, vagy szülő és gyermek közötti jogviták; határterületek meghatározása és kiigazítása körüli jogviták; szolgalmi jog és tartási szerződéssel kapcsolatos jogviták; birtokháborítás, és lakás, illetve üzlethelységekkel kapcsolatos bérleti, használati szerződésekből adódó jogviták; beleértve a parkolóhelyeket és garázsokat, ingatlanokkal és ingatlanvagyonnal rendelkező cégekkel kapcsolatos haszonbérleti szerződésekből származó jogviták; valamint hajózási szállítók, fuvarozók, vendéglátók és ezek megbízói, utasai és vendégei közötti jogviták).

Kivételt jelent az ügyvédkényszer alól valamennyi peren kívüli eljárásban érvényesíthető igény (peren kívüli jogszolgáltatás).

Lap tetejeLap teteje

Így ha a ’Bezirksgericht’ előtt nincs ügyvédkényszer, bárki személyesen írásban terjeszthet elő a bíróságon keresetet és eljárást kezdeményező kérelmet.

A peres úton érvényesíthető polgári és kereskedelmi ügyekben ’Landesgericht’ (tartományi bíróság) előtt előterjesztett keresetnél az ügyvédi ellenjegyzés rendszerint mindig szükséges. ’Landesgericht’ előtt érvényesíthető minden olyan kereset, amelyre nem a ’Bezirksgericht’ illetékes, és úgyszintén, a perértéktől függetlenül, különösen az iparjogvédelmi, tisztességtelen versennyel kapcsolatos jogviták, fogyasztóvédelmi szervezetek jogsértések abbahagyása iránti keresetei.

Kivételt jelentenek az ügyvédkényszer alól a ’Landesgericht’ előtt munka- és szociálisügyi eljárásban érvényesíthető igények (az ASGG szerinti eljárások), így különösen a munkavállaló munkaadóval szembeni, munkajogviszonyból származó igényei.

7. Hol terjesztem elő a kereseti kérelmemet: bejelentési hatóságnál vagy a bírósági irodán, vagy más közigazgatási hivatalnál?

Az írásbeli keresetet a bíróság postai címére kell címezni.

A keresetet azonban a nem ügyvédi képviselettel rendelkező fél ügyfélfogadási napon szóban is jegyzőkönyvbe mondhatja (mindig az illetékes bíró ellenőrzése mellett) a perre illetékes ’Bezirksgericht’ illetékes bírósági ügyosztályán, illetőleg mindenkor az előtt a belföldi ’Bezirksgericht’ előtt, melynek területén a fél tartózkodási helye éppen van. Az illetékes bírósági ügyosztály a bírósági ügyelosztás által előre meghatározott, és telefonon vagy a bíróságon helyben mindig hivatali időben megtudakolható. Az érintett ’Bezirksgericht’ ügyfélfogadási ideje (minden héten legalább fél nap) a Bundesministerium für Justiz (igazságügyi minisztérium) honlapján Deutsch - English - français „Gerichtsdatenbank” keresőszó alatt megtalálható, vagy telefonon keresztül lehet megérdeklődni a bíróságon - legalábbis hivatali időben - (szokásosan, hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között, kivéve ünnepnapokon).

Lap tetejeLap teteje

8. Milyen nyelven terjeszthetem elő a keresetet? Szóban is történhet, vagy írásban kell benyújtani? Elküldhetem faxon vagy emailben?

Valamennyi bíróságon a hivatali nyelv a német. Ezenkívül egyes bíróságokon a nyelvi kisebbségek, mint hivatali nyelvet használhatják a burgenlandi-horvátot, a magyart, illetőleg a szlovént.

A keresetet vagy az eljárást megindító kérelmet írásban kell benyújtani. Ha nincs ügyvédkényszer, a keresetet vagy a kérelmet az illetékes helyi bíróság előtt - mint ahogy az már a 7 kérdésnél szerepelt - szóban is jegyzőkönyvbe lehet mondani. A bíróságra faxon vagy emailben érkező kereseteknél lehet arra számítani, hogy a bíróság hiánypótlásra hív fel. Elektronikus úton a kereseteket, a bejelentkezést igénylő (csak az osztrák bíróságok előtti több kereset előterjesztése esetén célszerű) elektronikus jogi forgalom (ERV) zárt rendszerében lehet benyújtani.

9. Vannak-e külön nyomtatványok, és ha nem, akkor hogyan kell egy esetet előadnom? Mit kell tartalmaznia a keresetnek?

Olyan nyomtatványok, melyeket kötelező módon használni is kell, csak a feltételes fizetési felszólítás kibocsátására irányuló fizetési meghagyásos eljárásban vannak. 2003. január 1-jétől kezdődően a 30.000 euro alatti, tisztán fizetés iránti kereseteket peres úton kötelezően fizetési meghagyás iránti kérelemként (fizetési meghagyásos eljárás) kell érvényesíteni. A mindenkor érvényes nyomtatványokat a bíróságon, illetőleg a Bundesministerium für Justiz (igazságügyi minisztérium) honlapjáról Deutsch English français kinyomtatva lehet beszerezni.

Lap tetejeLap teteje

Nem kötelező módon használandó nyomtatványok vannak a lakás, illetőleg egy vagy több üzlethelyiség bérleti szerződésének bírósági úton történő felmondásához.

Alapvetően minden keresethez csatolni lehet valamennyi, a kérelem igazolására szolgáló iratot mellékletként (= irat ugyanannyi példányban, mint a kereset, lásd ehhez a 12. kérdést). A bírósági illetékességről vagy belföldi jogszolgáltatásról szóló megállapodást (illetékességi megállapodás) írásban a keresethez kell csatolni. Ugyanez érvényes a szerződés teljesítési helyéről szóló írásos megállapodásokra, amennyiben a felperes a teljesítési hely szerinti bírósághoz akar fordulni, és ugyancsak más különös illetékességi kikötéseknél, illetőleg különleges eljárási típusoknál (úgy, mint a váltó a váltóigazolási eljárásnál).

10. Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Amennyiben igen, mikor? Kezdettől fogva kell-e az ügyvédet fizetnem?

Minden egyes peres úton érvényesíthető kereset esetén a kereset bírósági előterjesztésekor nyomban bírósági illetékek merülnek fel, melyek általányként az első fok igénybevételéért járnak, és alapvetően függetlenek a kereset további sorsától. Nagyságuk rendszerint fokozatosan a perértékhez igazodik. Az illetékeket a kereset benyújtásakor - a bíróságon készpénzben, vagy hitel- illetőleg bankkártyával, továbbá távúton a szokásos módon a bíróság számlájára történő befizetéssel a felhasználási cél „bírósági illeték”, és a részes peres felek megjelölése mellett - kell leróni.

Lap tetejeLap teteje

Az ügyvédi díj fizetésének módjai egyéni megállapodástól függenek; ugyanez érvényes a díj nagyságára (amennyiben a díjat nem az ügyvédi díjakról szóló törvény vagy a külön díjrendeletek alapján határozzák meg). Az ellenfél a díjat rendszerint csak az eljárás jogerős befejezésével a pereredmény arányában viseli.

11. Kérhetek-e költségmentességet? (Lásd ’Költségmentesség’)

Költségmentesség csak az eljárást megelőzően áll rendelkezésre:

 • a bíróság ügyfélfogadási napon adott ingyenes jogi tájékoztatása és a Bundesministerium für Justiz (igazságügyi minisztérium) telefonos tájékoztatása keretében
 • az osztrák ügyvédi kamarák ingyenes tanácsadó helyein, illetőleg az általuk nevezett ügyvédeknél az első ügyvédi felvilágosításkor adott térítésmentes jogi tanácsadás keretében.

Az eljárás során a pénzügyi és tartalmi feltételek megléte esetén már a kereset előterjesztése előtt - a kereset előterjesztéshez és/vagy az egész további eljáráshoz - eljárási segélyt lehet kérni az illetékes bíróságtól (perbíróság vagy lakóhely szerinti bíróság).

A PER TOVÁBBI MENETE

12. Hivatalosan mely időponttól számít a perindítás? Kapok-e igazolást a hivataloktól arról, hogy az ügyemet megfelelő módon terjesztettem elő?

Amikor a kereset a (legalábbis elvileg illetékes) bíróságra megérkezik, az eljárás megindul. A kereset akkor tekinthető megfelelően előterjesztettnek, ha a bíróságnak nem kell azonnal elutasítania vagy hiánypótlásra felhívnia (tehát az ügyvitelnek megfelelő ügyintézésre alkalmasnak tűnik). Az írásbeli keresetet alapvetően annyi példányban (példány, másolat) kell benyújtani, ahány peres fél van (egy példány a bíróság részére, egy-egy valamennyi ellenfélnek). Ha a kereset formailag vagy tartalmilag hiányos, úgy a bíróság hiánypótlási felhívására lehet számítani, amely a hiánypótlás határidőben történő elmulasztásának következményeire is utal. A kereset beérkezésének igazolása csak kérelemre történik, az elektronikus jogi forgalomban (ERV rendszer) ellenben automatikusan.

Lap tetejeLap teteje

13. Kapok-e pontos útmutatást az elkövetkező lépések menetéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A fizetési meghagyásos eljárásban a fél már a nyomtatvány szerint kéri a jogerős fizetési meghagyás példányának megküldését. A felperes ezért kézbesítés útján automatikusan vagy a jogerős fizetési meghagyás egy példányát (végrehajtási jogcím), vagy az ellenfél határidőben benyújtott ellentmondásának másolatát, illetőleg az arról szóló közlést kapja meg, többnyire a szóbeli tárgyalásra szóló idézéssel egyetemben (a rendes eljárás megindítása). ’Bezirksgericht’ előtti eljárásban az idézési határidőnek eddig nem volt alsó határa, a ’Landesgericht’ előtti eljárásban (Gerichtshofverfahren) 2003. január 1-jétől legalább 3 hét.

A lakás vagy üzleti helyiség bérleti jogviszonyának bírósági úton való felmondásával kapcsolatos eljárásban a felmondás eredeti példányának megküldését külön kell kérni. Ha az a fél, akinek felmondtak, határidőben kifogást terjeszt elő (4 héten belül), erről a bíróság a szerződést felmondó felet hivatalból, többnyire a szóbeli tárgyalásra szóló idézéssel együtt értesíti.

A különleges eljárásoktól eltekintve (mint a fizetési meghagyásos, az igazolási- és felmondási eljárás) az illetékes ’Bezirksgericht’ előtti eljárásban a bíróság a kereset benyújtását követően (és az esetleges hiánypótlás után) a keresetet rendszerint hivatalból, a tárgyalásra szóló idézéssel együtt kézbesíti az alperesnek, és egyúttal a felperest is idézi a szóbeli tárgyalására. ’Landesgericht’ előtti eljárásban a kereset hivatalból történő kézbesítésével együtt a bíróság az alperest az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére is felhívja (az ügyvédi képviselet kötelezettségére utalással). Ha az alperes az ellenkérelmet határidőben nem terjeszti elő, úgy a bíróság - a felperes kérelmére - mulasztási ítéletet hoz, egyébként az eljárás szünetel. Az ellenkérelem határidőben történő előterjesztése esetén a felperes megkapja az ellenkérelem egy példányát, gyakran a szóbeli tárgyalásra szóló idézéssel együtt.

A bíróság előtt már folyamatban lévő eljárás lépéseinek pontos időbeli sorrendjéről, illetőleg a per mindenkori állásáról (valamennyi eljárási szakban) telefonon, közvetlenül a bíróság illetékes bírósági ügyosztályán (iroda) az iktatószám (illetőleg az ügyiratszám) megadásával lehet érdeklődni.

Az előkészítő tárgyalási ülésen (első határnap a jogvita tárgyalására) az alapvetően személyes megjelenésre is kötelezett felekkel, ha képviselőik a tényállásról nem megfelelően tájékozottak, a bíróság az eljárás további menetét (különösen az időbelit) megtárgyalja, azt követően meghatározza, és eljárási rendként a tárgyaláson is jegyzőkönyvbe veszi. A jegyzőkönyv egy példányát a feleknek (képviselőiknek) kézbesítik. Az eljárási menetrend változásait a bíróság közli a felekkel, illetőleg amennyiben célszerűnek tűnik, alkalmanként megtárgyalja. 

További információk

A bírósági szervezetről és a jogrendszerről szóló általános információk:

 • Bundesministerium für Justiz (Igazságügyi Minisztérium) honlapja Deutsch - English - français
 • Kancellária Hivatalnál a Joginformációs Rendszer Deutsch (Rechtsinformationssystem) (a Bundesministerium für Justiz (igazságügyi minisztérium) honlapján lévő link listáról is elérhető)

A német nyelv ismerete mindenkor szükséges. Mindkét internet cím link listáján keresztül az ügyvédi kamarák honlapja is elérhető (amely részben angolul is elérhető).

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Ausztria - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 24-10-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság