Euroopa Komisjon > EGV > Asja kohtusse andmine > Austria

Viimati muudetud: 24-10-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Asja kohtusse andmine - Austria

Teil on vaidlus ettevõtjaga, vabakutselise isiku või vaba elukutse esindajaga, tööandjaga, oma perekonnaliikmega või muu isikuga kas kodu- või välismaal. Kuidas see vaidlus lahendada? 

SISUKORD

1. Kas ma pean kindlasti kohtusse pöörduma? 1.
2. Kas mul on veel piisavalt aega, et kohtusse pöörduda? 2.
3. Kas ma pean pöörduma Austrias asuvasse kohtusse? 3.
4. Kui jah, siis millisesse kohtusse pean ma Austrias enese ja vastaspoole elukohast või muudest kohtualluvuse kriteeriumidest lähtuvalt pöörduma? 4.
5. Millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades hagi eset ja hagihinda? 5.
6. Kas ma võin ise esitada hagi või pean ma kasutama vahendajana advokaati? 6.
7. Kellele ma oma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kantseleisse või muule haldusasutusele? 7.
8. Mis keeles võin ma hagiavalduse esitada? Kas ma saan teha seda suuliselt või peab see olema kirjalikus vormis? Kas ma võin selle saata faksiga või elektronpostiga? 8.
9. Kas selleks on eraldi vorm või kui ei, siis kuidas pean ma oma avalduse vormistama? Milliseid andmeid peab hagiavaldus sisaldama? 9.
10. Kas ma pean tasuma riigilõivu? Kui, siis millal? Kas ma pean algusest peale maksma advokaadikulusid? 10.
11. Kas ma saan taotleda menetlusabi? (Vaata 'Menetlusabi'11.
12. Mis ajast loetakse minu hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametiasutustelt tõendi selle kohta, et minu hagiavaldus on nõuetekohaselt vormistatud? 12.
13. Kas mulle antakse täpset informatsiooni järgnevate sammude kohta (nt kostja vastuse esitamise tähtaeg)? 13.

 

HAGILE EELNEVAD KÜSIMUSED

1. Kas ma pean kindlasti kohtusse pöörduma?

Võib-olla on hoopis mõttekam 'vaidluste lahendamise alternatiivseid võimalusi' kasutada. Vaata seda rubriiki.

2. Kas mul on veel piisavalt aega, et kohtusse pöörduda?

Aegumistähtajad on eri juhtumite puhul erinevad. Siinkohal saab nõu anda jurist.

3. Kas ma pean pöörduma Austrias asuvasse kohtusse?

Vaata 'Kohtualluvus'.

4. Kui jah, siis millisesse kohtusse pean ma Austrias enese ja vastaspoole elukohast või muudest kohtualluvuse kriteeriumidest lähtuvalt pöörduma?

Vaata 'Kohtualluvus - Austria'.

5. Millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades hagi eset ja hagihinda?

Vaata 'Kohtualluvus - Austria'

HAGI ESITAMINE

6. Kas ma võin ise esitada hagi või pean ma kasutama vahendajana advokaati?

Kohtumenetluses lahendatavates tsiviil- ja kaubandusasjades peab esimese astme ringkonnakohtule (Bezirksgericht) esitatavale hagiavaldusele (selle esimese astme kohtute pädevusse kuuluvad reeglina juhtumid hagihinnaga kuni 10 000 eurot) alla kirjutama advokaat, kui hagihind ületab 4000 eurot. Advokaadi kasutamise kohustusest on vabastatud kõik hagid, mis olenemata hagihinnast (seega ka siis, kui hagihind on suurem kui 10 000 eurot) kuuluvad esitamisele esimese astme ringkonnakohtule (eriti põlvnemise tuvastamise asjad, seadusega ette nähtud elatisraha ja lahutuse vaidlused nagu ka abikaasade või vanemate ja laste vastastikustest suhetest tulenevad vaidlused, krundipiiride määramise või muutmise vaidlused, eluruumide servituutide vaidlused, vaidlused vanemale põlvkonnale määratava osa üle talu üleandmisel, valduse rikkumise vaidlused nagu ka elu- ja äriruumide, kaasa arvatud parkimiskohtade ja garaažide üüri-, rendi- ja kasutuslepingutest tulenevad vaidlused, kinnisvara rendilepingutest tulenevad vaidlused ja vaidlused kinnisvaraomandiga ettevõtete üle, lisaks lepingulistest suhetest tulenevad vaidlused laevnike, transportijate, hotellipidajate ja toitlustusasutuste omanike ning nende klientide, reisijate ja külastajate vahel).

ÜlesÜles

Advokaadi kasutamise kohustusest on vabastatud ka kõik hagita menetluses (nn vabatahtliku kohtualluvuse menetlus) esitatavad nõuded.

Kui eeltoodu alusel ei ole kohustust esimese astme kohtus kasutada advokaadi abi, võib igaüks ise esitada kohtule kirjalikult vormistatud hagiavaldusi ja avaldusi menetluse algatamiseks.

Kohtumenetluses lahendatavates tsiviil- ja kaubandusasjades peab liidumaa kohtule esitatavale hagiavaldusele reeglina alati alla kirjutama advokaat. Liidumaa kohtusse esitatakse kõik hagid, mis ei kuulu esimese astme ringkonnakohtu pädevusse ning sõltumata hagihinnast eelkõige tööstusomandi õiguskaitse ja kõlvatu konkurentsi vaidlused ning tarbijakaitseliitude hagid teatavate tegevuste katkestamiseks.

Advokaadi kasutamise kohustusest on vabastatud kõik töö- ja sotsiaalkohtu menetlustes (menetlused töö- ja sotsiaalkohtu seaduse (ASGG) alusel) liidumaa kohtutele esitatavad nõuded, seega eriti kõik töösuhetest tulenevad töövõtja nõuded tööandja vastu.

7. Kellele ma oma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kantseleisse või muule haldusasutusele?

Kirjalik hagiavaldus saadetakse kohtu postiaadressil.

Pool, keda ei esinda advokaat, võib hagiavalduse esitada ka suuliselt protokollimiseks asja menetleva esimese astme ringkonnakohtu pädevale osakonnale või poole elukohajärgsesse esimese astme ringkonnakohtusse kohtu kodanike vastuvõtu päeval (alati pädeva kohtuniku järelevalve all). Kohtu pädev osakond on määratud kohtu sisemise tööjaotusega ja selle saab teada telefoni teel või kohapeal kohtus kohtu vastuvõtuaegadel. Pädeva esimese astme ringkonnakohtu vastuvõtuaegade (vähemalt pool päeva igal nädalal) kohta saab informatsiooni Austria Justiitsministeeriumi koduleheküljelt Deutsch English français otsingusõna "Gerichtsdatenbank" alt või kohtu telefonil - vähemalt tööajal (harilikult esmaspäevast reedeni kell 8.00 - 16.00, v.a riiklikud pühad).

ÜlesÜles

8. Mis keeles võin ma hagiavalduse esitada? Kas ma saan teha seda suuliselt või peab see olema kirjalikus vormis? Kas ma võin selle saata faksiga või elektronpostiga?

Kõikide kohtute töökeeleks on saksa keel. Mõnedes kohtutes on lubatud lisaks kasutada töökeelena rahvusvähemuste keeli nagu burgenlandi-horvaadi, ungari või sloveeni keelt.

Hagiavaldus või avaldus menetluse algatamiseks esitatakse kirjalikult. Kui puudub kohustus kasutada advokaati, võib selle esitada ka suuliselt - nagu vastuses küsimusele 7 juba selgitatud - pädevas esimese astme ringkonnakohtus protokollimiseks. Faksi või elektronposti teel kohtusse laekunud hagiavalduste puhul võib kohus nõuda tagantjärele saatmist posti teel. Elektroonilisel kujul võib hagiavaldusi esitada elektroonilise õiguskäibe suletud süsteemi raames. Selleks on vajalik registreerumine (mida on soovitatav teha arvukate hagiavalduste puhul Austria kohtutele).

9. Kas selleks on eraldi vorm või kui ei, siis kuidas pean ma oma avalduse vormistama? Milliseid andmeid peab hagiavaldus sisaldama?

Olemasoleva vormi kasutamine on kohustuslik ainult tingimusliku maksekorralduse andmiseks algatatava hoiatusmenetluse alustamise avalduse puhul. Alates 1. jaanuarist 2003 esitatakse ainult makse tasumist nõudvad hagid väärtusega kuni 30 000 eurot kohtu korras kohustuslikult hoiatusmenetluse algatamise avalduse vormis (hoiatusmenetluses). Vastavaid kehtivaid planke saab kohtust, samuti võib teha väljatrüki Austria Justiitsministeeriumi koduleheküljelt Deutsch English français.

ÜlesÜles

Eluruumi või ühe või mitme äripinna üürilepingu kohtu korras lõpetamiseks on olemas vabatahtlikult kasutatavad vormid.

Kõigile hagiavaldustele võib põhimõtteliselt lisada kõik nõudeõiguse tõendamiseks sobivad dokumendid (= dokumentide eksemplaride arv peab vastama hagiavalduste eksemplaride arvule, vaata siinkohal küsimus 12). Kirjalikult vormistatud kokkulepped kohtu asukoha või siseriikliku kohtualluvuse kohta (kokkulepped kohtualluvuse kohta) peavad olema lisatud hagiavaldusele. Sama kehtib kirjalikult vormistatud kokkulepetele lepingu täitmise koha kohta, kui hageja soovib kasutada selliselt määratud kohtu asukohta nagu ka muude eriliste kohtualluvuse asjaolude või eriliste menetlusliikide puhul (nagu näiteks vekslinõuete menetlemisel).

10. Kas ma pean tasuma riigilõivu? Kui, siis millal? Kas ma pean algusest peale maksma advokaadikulusid?

Kõikide tsiviilkohtumenetluse raames esitatavate hagiavalduste kohtusse esitamisel tuleb kohe tasuda riigilõiv. Riigilõiv kuulub kogusummana tasumisele esimese astme kohtusse pöördumisel ega sõltu põhimõtteliselt hagiavalduse edasisest saatusest. Selle suurus muutub reeglina astmeliselt ja sõltub hagihinnast. Riigilõiv kuulub tasumisele hagiavalduse esitamisel kohapeal kohtus sularahamaksena või krediit- või deebetkaardiga või pangaülekandega sissemaksena kohtu pangakontole, märkides selgituseks "riigilõiv" ja nimetades menetluses osalevad pooled.

Advokaadi honorari tasumise tingimused määratakse individuaalse kokkuleppe alusel. Sama kehtib honorari suuruse kohta (kui see ei ole kehtestatud advokaaditasude seadusega või Austria Advokaatide Kodade Kogu honorarikorraldusega). Kulude hüvitamine vastaspoole poolt on võimalik saavutada harilikult alles menetluse õigusjõulisel lõppemisel vastavalt protsessi edukusele.

ÜlesÜles

11. Kas ma saan taotleda menetlusabi? (Vaata 'Menetlusabi')

Menetlusabi või saada juba enne protsessi algust:

 • Tasuta on kohtute õigusabi raames kohtu vastuvõtupäeval ja ka justiitsministeeriumi telefoni teel edastatav info ning
 • esmakordne nõustamine tasuta õigusabi raames Austria Advokaatide Kodade tasuta nõustamispunkide advokaatide või nende poolt nimetatud advokaatide poolt.

Protsessi raames saab kohtukuludest vabastamist taotleda pädeva (asja menetleva või elukohajärgse) kohtu juures materiaalsete või sisuliste eeltingimuste olemasolu korral juba enne hagiavalduse esitamist - hagiavalduse esitamiseks ja/või kogu edasise protsessi jaoks.

HAGI EDASINE MENETLEMINE

12. Mis ajast loetakse minu hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametiasutustelt tõendi selle kohta, et minu hagiavaldus on nõuetekohaselt vormistatud?

Hagiavaldus on kohtulikul läbivaatamisel selle (vähemalt teoreetiliselt pädevale) kohtule laekumise hetkest. Hagiavaldus on nõuetekohaselt esitatud, kui see ei anna kohe alust tagasilükkamiseks või paranduste nõudmiseks (s.t hagiavaldus on sobiv kohtu töökorrale vastavaks läbivaatamiseks). Kirjalik hagiavaldus tuleks põhimõtteliselt esitada nii mitmes eksemplaris (võrdse õigusjõuga ärakirjas), kui mitu on menetluses osapooli (üks eksemplar kohtu jaoks, üks igale vastaspoolele). Kui hagiavalduses esineb vormilisi ja/või sisulisi vigu, võib oodata kohtu poolt korraldust paranduste tegemiseks, kus on viidatud ka õigeaegsete paranduste tegematajätmise tagajärgedele). Kinnitus hagiavalduse laekumise kohta väljastatakse ainult nõudmisel, elektroonilises õiguskäibes (ERV süsteem) seevastu automaatselt.

ÜlesÜles

13. Kas mulle antakse täpset informatsiooni järgnevate sammude kohta (nt kostja vastuse esitamise tähtaeg)?

Hoiatusmenetluses kaasneb hagiavaldusega taotluse plank maksekorralduse õigusjõulise eksemplari edastamiseks. Hageja saab seejärel automaatselt kas maksekorralduse õigusjõulise eksemplari (täitedokument) või kostja õigeaegselt esitatud protesti koopia või sellekohase teate, millega enamasti kaasneb kutse asja suulisele arutamisele (tavalise kohtumenetluse algatamine). Esimese astme kohtu menetluses ei ole seni kohtuistungile kutsumise tähtaja suhtes kehtestatud alampiiri, liidumaa kohtu menetluses on see alates 1.1.2003 vähemalt 3 nädalat.

Elu- või äriruumide üürisuhte kohtu korras lõpetamise menetluses tuleb eraldi taotleda suhte lõpetamise teate õigusjõulise eksemplari edastamist. Kostja õigeaegse (nelja nädala jooksul) protesti korral teavitab kohus sellest omal algatusel suhte lõpetamise algatajat enamasti koos kutsega asja suulisele arutamisele.

Jättes kõrvale menetluste eriliigid (nagu hoiatusmenetlus, menetlus väiksemate õigusrikkumiste puhul ja lepingulise suhte lõpetamise menetlus) edastab pädeva ringkonnakohtu menetluses (ja kõigi paranduskorralduste puhul) harilikult kohus omal algatusel pärast hagiavalduse laekumist hagiavalduse kostjale koos kutsega asja suulisele arutamisele ning kutsub samas ka hageja suulisele asja arutamisele. Liidumaa kohtus toimuvas menetluses edastab kohus omal algatusel kostjale koos hagiavaldusega ka korralduse hagiavaldusele kirjalikult vastata (viitega kohustusele kasutada advokaati). Kui kostja ei vasta hagiavaldusele tähtaja jooksul, tehakse hageja avalduse alusel tagaseljaotsus, vastasel korral kohtumenetlus peatub. Kui hagiavaldusele vastatakse õigeaegselt, saab hageja selle dokumendi ärakirja. Sageli kaasneb sellega kutse asja suulisele arutamisele.

Päringuid kohtu poolt juba kindlaks määratud menetlusetappide täpse ajalise järgnevuse ja vastava menetluse seisu kohta saab esitada tööajal telefoni teel otse kohtu pädevale osakonnale (kantseleis) toimiku numbri (või kohtuasja numbri) alusel.

Eelistungil (asja esimesel suulisel arutamisel) pooltega, kes põhimõtteliselt on kohustatud isiklikult kohal viibima, kui nende esindaja ei ole piisavalt asjaoludega kursis, arutatakse menetluse edasist (eriti ka ajalist) kulgu, mille kohus seejärel kindlaks määrab, ja mis asja arutamisel protsessi ajakava vormis ka protokollitakse. Pooltele (nende esindajatele) edastatakse nimetatud protokolli ärakiri. Pooli teavitatakse ajakava muudatustest ja kui see on põhjendatud, arutatakse seda vajadusel.

Täiendav informatsioon

Üldine informatsioon kohtukorralduse ja õigussüsteemi kohta:

 • Austria Justiitsministeeriumi koduleheküljelt Deutsch English français
 • Austria liidukantsleri büroo õigusinfo süsteem Deutsch (juurdepääs ka Austria Justiitsministeeriumi kodulehekülje linkide nimekirjast).

Mõlema puhul on vajalik saksa keele oskus. Nimetatud kodulehekülgedel toodud linkide nimekirjast pääseb ka advokaatide kodade kodulehekülgedele (mis sisaldavad osaliselt ka ingliskeelset informatsiooni).

« Asja kohtusse andmine - Üldteave | Austria - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 24-10-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik